Gegevens migreren naar een Azure Cosmos DB Table-API-accountMigrate your data to Azure Cosmos DB Table API account

In deze zelf studie vindt u instructies voor het importeren van gegevens voor gebruik met de Azure Cosmos DB Table-API.This tutorial provides instructions on importing data for use with the Azure Cosmos DB Table API. Als u gegevens hebt opgeslagen in Azure Table Storage, kunt u het gegevensmigratieprogramma of AzCopy gebruiken om de gegevens te importeren in Azure Cosmos DB Table-API.If you have data stored in Azure Table storage, you can use either the Data Migration Tool or AzCopy to import your data to Azure Cosmos DB Table API. Als u gegevens hebt opgeslagen in een Azure Cosmos DB Table-API-account (preview), moet u het gegevensmigratieprogramma gebruiken om uw gegevens te migreren.If you have data stored in an Azure Cosmos DB Table API (preview) account, you must use the Data Migration tool to migrate your data.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende taken:This tutorial covers the following tasks:

 • Gegevens importeren met het gegevensmigratieprogrammaImporting data with the Data Migration tool
 • Gegevens importeren met AzCopyImporting data with AzCopy
 • Migreren vanuit Table-API (preview) naar Table-APIMigrating from Table API (preview) to Table API

VereistenPrerequisites

 • Door Voer verhogen: De duur van de gegevens migratie is afhankelijk van de hoeveelheid door Voer die u voor een afzonderlijke container of een set containers hebt ingesteld.Increase throughput: The duration of your data migration depends on the amount of throughput you set up for an individual container or a set of containers. Verhoog de doorvoer voor grotere gegevensmigraties.Be sure to increase the throughput for larger data migrations. Nadat u de migratie hebt voltooid, verlaagt u de doorvoer om kosten te besparen.After you've completed the migration, decrease the throughput to save costs. Zie Prestatieniveaus en prijscategorieën in Azure Cosmos DB voor meer informatie over het verhogen van de doorvoer in Azure Portal.For more information about increasing throughput in the Azure portal, see Performance levels and pricing tiers in Azure Cosmos DB.

 • Maak Azure Cosmos DB-resources: voordat u gegevens gaat migreren, maakt u vooraf alle tabellen vanuit de Azure Portal.Create Azure Cosmos DB resources: Before you start the migrating data, pre-create all your tables from the Azure portal. Als u migreert naar een Azure Cosmos DB-account dat doorvoer op databaseniveau heeft, moet u een partitiesleutel opgeven bij het maken van de Azure Cosmos DB-tabellen.If you are migrating to an Azure Cosmos DB account that has database level throughput, make sure to provide a partition key when creating the Azure Cosmos DB tables.

GegevensmigratieprogrammaData Migration tool

Het opdrachtregelprogramma voor Azure Cosmos DB-gegevensmigratie (dt.exe) kan worden gebruikt om uw bestaande Azure Table Storage-gegevens te importeren in een account voor een algemeen beschikbare Table-API of om gegevens te migreren van een Table-API-account (preview) naar een account voor een algemeen beschikbare Table-API.The command-line Azure Cosmos DB Data Migration tool (dt.exe) can be used to import your existing Azure Table storage data to a Table API GA account, or migrate data from a Table API (preview) account into a Table API GA account. Andere bronnen worden momenteel niet ondersteund.Other sources are not currently supported. Het gegevensmigratieprogramma dat is gebaseerd op een gebruikersinterface (dtui.exe) wordt momenteel niet ondersteund voor Table-API-accounts.The UI based Data Migration tool (dtui.exe) is not currently supported for Table API accounts.

Als u tabelgegevens wilt migreren, moet u de volgende taken uitvoeren:To perform a migration of table data, complete the following tasks:

 1. Download het migratieprogramma op GitHub.Download the migration tool from GitHub.

 2. Voer dt.exe uit met de opdrachtregelargumenten voor uw scenario.Run dt.exe using the command-line arguments for your scenario. dt.exe wordt uitgevoerd met een opdracht in de volgende indeling:dt.exe takes a command in the following format:

   dt.exe [/<option>:<value>] /s:<source-name> [/s.<source-option>:<value>] /t:<target-name> [/t.<target-option>:<value>] 
  

Opties voor de opdracht zijn:Options for the command are:

/ErrorLog: Optional. Name of the CSV file to redirect data transfer failures
/OverwriteErrorLog: Optional. Overwrite error log file
/ProgressUpdateInterval: Optional, default is 00:00:01. Time interval to refresh on-screen data transfer progress
/ErrorDetails: Optional, default is None. Specifies that detailed error information should be displayed for the following errors: None, Critical, All
/EnableCosmosTableLog: Optional. Direct the log to a cosmos table account. If set, this defaults to destination account connection string unless /CosmosTableLogConnectionString is also provided. This is useful if multiple instances of DT are being run simultaneously.
/CosmosTableLogConnectionString: Optional. ConnectionString to direct the log to a remote cosmos table account. 

Broninstellingen voor de opdrachtregelCommand-line source settings

Gebruik de volgende bronopties bij het definiëren van Azure Table Storage of Table-API preview als de bron van de migratie.Use the following source options when defining Azure Table Storage or Table API preview as the source of the migration.

/s:AzureTable: Reads data from Azure Table storage
/s.ConnectionString: Connection string for the table endpoint. This can be retrieved from the Azure portal
/s.LocationMode: Optional, default is PrimaryOnly. Specifies which location mode to use when connecting to Azure Table storage: PrimaryOnly, PrimaryThenSecondary, SecondaryOnly, SecondaryThenPrimary
/s.Table: Name of the Azure Table
/s.InternalFields: Set to All for table migration as RowKey and PartitionKey are required for import.
/s.Filter: Optional. Filter string to apply
/s.Projection: Optional. List of columns to select

Als u de bron Connection String wilt ophalen bij het importeren vanuit Azure Table Storage, opent u de Azure Portal en klikt u optoegangs sleutelsvoor opslag accounts > account > en vervolgens gebruikt u de knop kopiëren om de verbindings reekste kopiëren.To retrieve the source connection string when importing from Azure Table storage, open the Azure portal and click Storage accounts > Account > Access keys, and then use the copy button to copy the Connection string.

Schermopname van HBase-bronopties

Als u de bron Connection String wilt ophalen bij het importeren van een Azure Cosmos db table-API-account (preview), opent u de Azure Portal, klikt u op Azure Cosmos DB > account > verbindings reeks en gebruikt u de knop kopiëren om de verbindings reekste kopiëren.To retrieve the source connection string when importing from an Azure Cosmos DB Table API (preview) account, open the Azure portal, click Azure Cosmos DB > Account > Connection String and use the copy button to copy the Connection String.

Schermopname van HBase-bronopties

Voorbeeld van Azure Table Storage-opdrachtSample Azure Table Storage command

Voorbeeld van opdracht voor Azure Cosmos DB Table-API (preview)Sample Azure Cosmos DB Table API (preview) command

Doelinstellingen voor opdrachtregelCommand-line target settings

Gebruik de volgende doelopties bij het definiëren van de Azure Cosmos DB Table-API als het doel van de migratie.Use the following target options when defining Azure Cosmos DB Table API as the target of the migration.

/t:TableAPIBulk: Uploads data into Azure CosmosDB Table in batches
/t.ConnectionString: Connection string for the table endpoint
/t.TableName: Specifies the name of the table to write to
/t.Overwrite: Optional, default is false. Specifies if existing values should be overwritten
/t.MaxInputBufferSize: Optional, default is 1GB. Approximate estimate of input bytes to buffer before flushing data to sink
/t.Throughput: Optional, service defaults if not specified. Specifies throughput to configure for table
/t.MaxBatchSize: Optional, default is 2MB. Specify the batch size in bytes

Voorbeeldopdracht: bron is Azure Table StorageSample command: Source is Azure Table storage

Hier ziet u een voorbeeld van een opdrachtregel voor het importeren vanuit Azure Table Storage in Table-API:Here is a command-line sample showing how to import from Azure Table storage to Table API:

dt /s:AzureTable /s.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Azure Table storage account name>;AccountKey=<Account Key>;EndpointSuffix=core.windows.net /s.Table:<Table name> /t:TableAPIBulk /t.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Azure Cosmos DB account name>;AccountKey=<Azure Cosmos DB account key>;TableEndpoint=https://<Account name>.table.cosmosdb.azure.com:443 /t.TableName:<Table name> /t.Overwrite

Voorbeeldopdracht: bron is Azure Cosmos DB Table-API (preview)Sample command: Source is Azure Cosmos DB Table API (preview)

Hier ziet u een voorbeeld van een opdrachtregel voor het importeren vanuit Table-API preview in een algemeen beschikbare Table-API:Here is a command-line sample to import from Table API preview to Table API GA:

dt /s:AzureTable /s.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Table API preview account name>;AccountKey=<Table API preview account key>;TableEndpoint=https://<Account Name>.documents.azure.com; /s.Table:<Table name> /t:TableAPIBulk /t.ConnectionString:DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<Azure Cosmos DB account name>;AccountKey=<Azure Cosmos DB account key>;TableEndpoint=https://<Account name>.table.cosmosdb.azure.com:443 /t.TableName:<Table name> /t.Overwrite

Gegevens migreren met AzCopyMigrate data by using AzCopy

U kunt ook met het AzCopy-opdrachtregelprogramma gegevens vanuit Azure Table Storage migreren naar de Azure Cosmos DB Table-API.Using the AzCopy command-line utility is the other option for migrating data from Azure Table storage to the Azure Cosmos DB Table API. Als u AzCopy wilt gebruiken, exporteert u eerst de gegevens zoals wordt beschreven in Gegevens exporteren vanuit Azure Table Storage en importeert u de gegevens vervolgens in Azure Cosmos DB zoals wordt beschreven in Azure Cosmos DB Table-API.To use AzCopy, you first export your data as described in Export data from Table storage, then import the data to Azure Cosmos DB as described in Azure Cosmos DB Table API.

Bij het importeren in Azure Cosmos DB kunt u de volgende opdracht als voorbeeld nemen.When performing the import into Azure Cosmos DB, refer to the following sample. Houd er rekening mee dat de waarde voor /Dest cosmosdb is en niet core.Note that the /Dest value uses cosmosdb, not core.

Voorbeeld van opdracht voor importeren:Example import command:

AzCopy /Source:C:\myfolder\ /Dest:https://myaccount.table.cosmosdb.windows.net/mytable1/ /DestKey:key /Manifest:"myaccount_mytable_20140103T112020.manifest" /EntityOperation:InsertOrReplace

Migreren vanuit Table-API (preview) naar Table-APIMigrate from Table API (preview) to Table API

Waarschuwing

Als u direct voordeel wilt hebben van de algemeen beschikbare tabellen, migreert u uw bestaande previewtabellen zoals in deze sectie is beschreven. Anders worden de tabellen de komende weken automatisch gemigreerd voor bestaande previewklanten. Houd er echter rekening mee dat er voor automatisch gemigreerde previewtabellen bepaalde beperkingen gelden die niet van toepassing zijn op onlangs gemaakte tabellen.If you want to immediately enjoy the benefits of the generally available tables then please migrate your existing preview tables as specified in this section, otherwise we will be performing auto-migrations for existing preview customers in the coming weeks, note however that auto-migrated preview tables will have certain restrictions to them that newly created tables will not.

De Table-API is nu algemeen beschikbaar.The Table API is now generally available (GA). Er zijn verschillen tussen de previewversie en de algemeen beschikbare versie voor tabellen in de code die wordt uitgevoerd in de cloud en in de code die wordt uitgevoerd op de client.There are differences between the preview and GA versions of tables both in the code that runs in the cloud as well as in code that runs at the client. Daarom wordt het niet aangeraden om een preview SDK-client te combineren met een account voor een algemeen beschikbare Table-API.Therefore it is not advised to try to mix a preview SDK client with a GA Table API account, and vice versa. Als klanten van de Table-API preview de bestaande tabellen willen blijven gebruiken in een productieomgeving, moeten ze de tabellen vanuit de previewomgeving migreren naar de omgeving met een algemeen beschikbare Table-API of wachten totdat de tabellen automatisch worden gemigreerd.Table API preview customers who want to continue to use their existing tables but in a production environment need to migrate from the preview to the GA environment, or wait for auto-migration. Als u wacht op de automatische migratie, krijgt u een melding over de beperkingen die voor de gemigreerde tabellen gelden.If you wait for auto-migration, you will be notified of the restrictions on the migrated tables. Na de migratie kunt u voor uw bestaande account nieuwe tabellen zonder beperkingen maken (alleen gemigreerde tabellen hebben beperkingen).After migration, you will be able to create new tables on your existing account without restrictions (only migrated tables will have restrictions).

U migreert als volgt van Table-API (preview) naar de algemeen beschikbare Table-API:To migrate from Table API (preview) to the generally available Table API:

 1. Maak een nieuw Azure Cosmos DB-account en stel hiervoor het API-type in op Azure Table, zoals wordt beschreven in Een databaseaccount maken.Create a new Azure Cosmos DB account and set its API type to Azure Table as described in Create a database account.

 2. Zorg ervoor dat de clients gebruikmaken van een algemeen beschikbare release van de Table-API-SDK's.Change clients to use a GA release of the Table API SDKs.

 3. Migreer de clientgegevens van de previewtabellen naar de algemeen beschikbare tabellen met behulp van het gegevensmigratieprogramma.Migrate the client data from preview tables to GA tables by using the Data Migration tool. Instructies voor het gebruik van het gegevensmigratieprogramma voor dit doeleinde worden beschreven in Gegevensmigratieprogramma.Instructions on using the data migration tool for this purpose are described in Data Migration tool.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u het volgende geleerd:In this tutorial you learned how to:

 • Gegevens importeren met het gegevensmigratieprogrammaImport data with the Data Migration tool
 • Gegevens importeren met AzCopyImport data with AzCopy
 • Migreren vanuit Table-API (preview) naar Table-APIMigrate from Table API (preview) to Table API

U kunt nu verdergaan met de volgende zelfstudie om te leren hoe u query's uitvoert op gegevens met de Azure Cosmos DB Table-API.You can now proceed to the next tutorial and learn how to query data using the Azure Cosmos DB Table API.