Wereldwijd gedistribueerde database instellen met behulp van de API van Azure Cosmos DB voor MongoDBSet up global distributed database using Azure Cosmos DB's API for MongoDB

In dit artikel laten we zien hoe u de Azure-portal kunt gebruiken om een wereldwijd gedistribueerde database in te stellen en er verbinding mee te maken met behulp van de API van Azure Cosmos DB voor MongoDB.In this article, we show how to use the Azure portal to setup a global distributed database and connect to it using Azure Cosmos DB's API for MongoDB.

Dit artikel behandelt de volgende taken:This article covers the following tasks:

Globale databaseregio's toevoegen met Azure PortalAdd global database regions using the Azure portal

Azure Cosmos DB is wereldwijd beschikbaar in alle Azure-regio's.Azure Cosmos DB is available in all Azure regions worldwide. Nadat u het standaardconsistentieniveau voor uw databaseaccount hebt geselecteerd, kunt u een of meer regio's aan het account koppelen (afhankelijk van uw keuze van het standaardconsistentieniveau en behoeften voor globale distributie).After selecting the default consistency level for your database account, you can associate one or more regions (depending on your choice of default consistency level and global distribution needs).

 1. Klik in Azure Portal in de linkerbalk op Azure Cosmos DB.In the Azure portal, in the left bar, click Azure Cosmos DB.

 2. Selecteer op de pagina Azure Cosmos DB het databaseaccount dat u wilt wijzigen.In the Azure Cosmos DB page, select the database account to modify.

 3. Klik op de accountpagina op Gegevens globaal repliceren in het menu.In the account page, click Replicate data globally from the menu.

 4. Selecteer op de pagina Gegevens globaal repliceren de regio's die u wilt toevoegen of verwijderen door op de kaart op regio's te klikken. Klik vervolgens op Opslaan.In the Replicate data globally page, select the regions to add or remove by clicking regions in the map, and then click Save. Er zijn kosten verbonden aan het toevoegen van regio's. Raadpleeg de pagina met prijzen of het artikel Gegevens globaal distribueren met Azure Cosmos DB voor meer informatie.There is a cost to adding regions, see the pricing page or the Distribute data globally with Azure Cosmos DB article for more information.

  Klik op de kaart op de regio's die u wilt toevoegen of verwijderen

Zodra u een tweede regio toevoegt, komt de optie Handmatige failover beschikbaar op de pagina Gegevens globaal repliceren in de portal.Once you add a second region, the Manual Failover option is enabled on the Replicate data globally page in the portal. Deze optie kunt u gebruiken om het failoverproces te testen of om de primaire regio voor schrijfbewerkingen te wijzigen.You can use this option to test the failover process or change the primary write region. Als u een derde regio toevoegt, komt op dezelfde pagina de optie Failoverprioriteiten beschikbaar. Hiermee kunt u de failovervolgorde voor leesbewerkingen wijzigen.Once you add a third region, the Failover Priorities option is enabled on the same page so that you can change the failover order for reads.

Globale databaseregio's selecterenSelecting global database regions

Er zijn twee gangbare scenario's voor het configureren van twee of meer regio's:There are two common scenarios for configuring two or more regions:

 1. Gegevenstoegang met lage latentie bieden aan eindgebruikers, ongeacht waar deze zich bevindenDelivering low-latency access to data to end users no matter where they are located around the globe
 2. Regionale tolerantie toevoegen voor bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgevallen (BCDR)Adding regional resiliency for business continuity and disaster recovery (BCDR)

In het eerste geval wordt het aanbevolen om zowel de toepassing als Azure Cosmos DB te implementeren in de regio's die overeenkomen met de gebieden waar de gebruikers van de toepassing zich bevinden.For delivering low-latency to end users, it is recommended that you deploy both the application and Azure Cosmos DB in the regions that correspond to where the application's users are located.

Voor BCDR wordt het aanbevolen om regio's toe te voegen op basis van de regioparen die worden beschreven in het artikel Bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgevallen (BCDR): gekoppelde Azure-regio’s.For BCDR, it is recommended to add regions based on the region pairs described in the Business continuity and disaster recovery (BCDR): Azure Paired Regions article.

Regionale instellingen verifiërenVerifying your regional setup

Een eenvoudige manier om uw globale configuratie te controleren met de API van Cosmos DB voor MongoDB is het uitvoeren van de opdracht isMaster() vanuit de Mongo-shell.A simple way to check your global configuration with Cosmos DB's API for MongoDB is to run the isMaster() command from the Mongo Shell.

Vanuit de Mongo-shell:From your Mongo Shell:

  db.isMaster()

Voorbeeldresultaten:Example results:

  {
   "_t": "IsMasterResponse",
   "ok": 1,
   "ismaster": true,
   "maxMessageSizeBytes": 4194304,
   "maxWriteBatchSize": 1000,
   "minWireVersion": 0,
   "maxWireVersion": 2,
   "tags": {
     "region": "South India"
   },
   "hosts": [
     "vishi-api-for-mongodb-southcentralus.documents.azure.com:10255",
     "vishi-api-for-mongodb-westeurope.documents.azure.com:10255",
     "vishi-api-for-mongodb-southindia.documents.azure.com:10255"
   ],
   "setName": "globaldb",
   "setVersion": 1,
   "primary": "vishi-api-for-mongodb-southindia.documents.azure.com:10255",
   "me": "vishi-api-for-mongodb-southindia.documents.azure.com:10255"
  }

Verbinding maken met een voorkeursregioConnecting to a preferred region

Met de API van Azure Cosmos DB voor MongoDB kunt u de leesvoorkeur van uw verzameling opgeven voor een globaal gedistribueerde database.The Azure Cosmos DB's API for MongoDB enables you to specify your collection's read preference for a globally distributed database. Voor zowel leesbewerkingen met lage latentie als globale hoge beschikbaarheid raden wij u aan de leesvoorkeur van uw verzameling in te stellen op dichtstbijzijnde.For both low latency reads and global high availability, we recommend setting your collection's read preference to nearest. De leesvoorkeur dichtstbijzijnde is geconfigureerd voor het lezen van de dichtstbijzijnde regio.A read preference of nearest is configured to read from the closest region.

var collection = database.GetCollection<BsonDocument>(collectionName);
collection = collection.WithReadPreference(new ReadPreference(ReadPreferenceMode.Nearest));

Voor toepassingen met een primaire lees-/schrijfregio en een secundaire regio voor noodherstel (DR) scenario's, wordt aangeraden de leesvoorkeur van uw verzameling in te stellen op secundaire voorkeur.For applications with a primary read/write region and a secondary region for disaster recovery (DR) scenarios, we recommend setting your collection's read preference to secondary preferred. De leesvoorkeur secundaire voorkeur is geconfigureerd om uit de secundaire regio te lezen wanneer de primaire regio niet beschikbaar is.A read preference of secondary preferred is configured to read from the secondary region when the primary region is unavailable.

var collection = database.GetCollection<BsonDocument>(collectionName);
collection = collection.WithReadPreference(new ReadPreference(ReadPreferenceMode.SecondaryPreferred));

Tot slot wilt u mogelijk uw leesregio’s handmatig opgeven.Lastly, if you would like to manually specify your read regions. U kunt de regiotag instellen in uw leesvoorkeur.You can set the region Tag within your read preference.

var collection = database.GetCollection<BsonDocument>(collectionName);
var tag = new Tag("region", "Southeast Asia");
collection = collection.WithReadPreference(new ReadPreference(ReadPreferenceMode.Secondary, new[] { new TagSet(new[] { tag }) }));

En daarmee is deze zelfstudie voltooid.That's it, that completes this tutorial. Informatie over het beheren van de consistentie van uw wereldwijd gerepliceerde account kunt u vinden in Consistentieniveaus in Azure Cosmos DB.You can learn how to manage the consistency of your globally replicated account by reading Consistency levels in Azure Cosmos DB. En voor meer informatie over hoe wereldwijde databasereplicatie werkt in Azure Cosmos DB, gaat u naar Gegevens wereldwijd distribueren met Azure Cosmos DB.And for more information about how global database replication works in Azure Cosmos DB, see Distribute data globally with Azure Cosmos DB.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u het volgende gedaan:In this tutorial, you've done the following:

 • Wereldwijde distributie configureren met behulp van Azure PortalConfigure global distribution using the Azure portal
 • Globale distributie configureren met behulp van de API van Cosmos DB voor MongoDBConfigure global distribution using the Cosmos DB's API for MongoDB

U kunt nu doorgaan met de volgende zelfstudie voor informatie over lokaal ontwikkelen met behulp van de lokale Azure Cosmos DB-emulator.You can now proceed to the next tutorial to learn how to develop locally using the Azure Cosmos DB local emulator.