Zelfstudie: Query's uitvoeren in Azure Cosmos DB met behulp van de SQL-APITutorial: Query Azure Cosmos DB by using the SQL API

De SQL-API van Azure Cosmos DB ondersteunt het opvragen van documenten met behulp van SQL.The Azure Cosmos DB SQL API supports querying documents using SQL. Dit artikel bevat een voorbeelddocument en twee voorbeelden van SQL-query's en de resultaten daarvan.This article provides a sample document and two sample SQL queries and results.

Dit artikel behandelt de volgende taken:This article covers the following tasks:

 • Gegevens opvragen met behulp van SQLQuerying data with SQL

VoorbeelddocumentSample document

In de SQL-query's in dit artikel wordt het volgende voorbeelddocument gebruikt.The SQL queries in this article use the following sample document.

{
 "id": "WakefieldFamily",
 "parents": [
   { "familyName": "Wakefield", "givenName": "Robin" },
   { "familyName": "Miller", "givenName": "Ben" }
 ],
 "children": [
   {
    "familyName": "Merriam", 
    "givenName": "Jesse", 
    "gender": "female", "grade": 1,
    "pets": [
      { "givenName": "Goofy" },
      { "givenName": "Shadow" }
    ]
   },
   { 
    "familyName": "Miller", 
     "givenName": "Lisa", 
     "gender": "female", 
     "grade": 8 }
 ],
 "address": { "state": "NY", "county": "Manhattan", "city": "NY" },
 "creationDate": 1431620462,
 "isRegistered": false
}

Waar kan ik SQL-query's uitvoeren?Where can I run SQL queries?

U kunt query's uitvoeren met de Data Explorer in de Azure-portal, via de REST API en SDK's en zelfs de query-speelplaats, waar query's worden uitgevoerd voor een bestaande reeks voorbeeldgegevens.You can run queries using the Data Explorer in the Azure portal, via the REST API and SDKs, and even the Query playground, which runs queries on an existing set of sample data.

Meer informatie over SQL-query's vindt u in:For more information about SQL queries, see:

VereistenPrerequisites

In deze zelfstudie wordt ervan uitgegaan dat u een Azure Cosmos DB-account en een verzameling hebt.This tutorial assumes you have an Azure Cosmos DB account and collection. Hebt u geen van beide?Don't have any of those? Voltooi de snelstart van 5 minuten.Complete the 5-minute quickstart.

Voorbeeldquery 1Example query 1

Op basis van het bovenstaand voorbeelddocument van een familie retourneert de volgende SQL-query de documenten waarin het id-veld gelijk is aan WakefieldFamily.Given the sample family document above, following SQL query returns the documents where the id field matches WakefieldFamily. Omdat het een SELECT *-instructie is, is de uitvoer van de query het volledige JSON-document:Since it's a SELECT * statement, the output of the query is the complete JSON document:

Query’s uitvoerenQuery

SELECT * 
FROM Families f 
WHERE f.id = "WakefieldFamily"

ResultatenResults

{
 "id": "WakefieldFamily",
 "parents": [
   { "familyName": "Wakefield", "givenName": "Robin" },
   { "familyName": "Miller", "givenName": "Ben" }
 ],
 "children": [
   {
    "familyName": "Merriam", 
    "givenName": "Jesse", 
    "gender": "female", "grade": 1,
    "pets": [
      { "givenName": "Goofy" },
      { "givenName": "Shadow" }
    ]
   },
   { 
    "familyName": "Miller", 
     "givenName": "Lisa", 
     "gender": "female", 
     "grade": 8 }
 ],
 "address": { "state": "NY", "county": "Manhattan", "city": "NY" },
 "creationDate": 1431620462,
 "isRegistered": false
}

Voorbeeldquery 2Example query 2

De volgende query retourneert alle opgegeven namen van kinderen in de familie waarvan de id overeenkomt met WakefieldFamily, gesorteerd op leerjaar.The next query returns all the given names of children in the family whose id matches WakefieldFamily ordered by their grade.

Query’s uitvoerenQuery

SELECT c.givenName 
FROM Families f 
JOIN c IN f.children 
WHERE f.id = 'WakefieldFamily'

ResultatenResults

[ { "givenName": "Jesse" }, { "givenName": "Lisa" } ][ { "givenName": "Jesse" }, { "givenName": "Lisa" } ]

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u het volgende gedaan:In this tutorial, you've done the following:

 • U hebt geleerd hoe u een query uitvoert met behulp van SQLLearned how to query using SQL

U kunt nu doorgaan met de volgende zelfstudie, waarin u leert hoe u uw gegevens globaal distribueert.You can now proceed to the next tutorial to learn how to distribute your data globally.