Wat is Azure Kostenbeheer en facturering?What is Azure Cost Management + Billing?

Door de Microsoft-cloud te gebruiken, kunt u de technische prestaties van uw zakelijke workloads aanzienlijk verbeteren.By using the Microsoft cloud, you can significantly improve the technical performance of your business workloads. Het kan ook uw kosten verlagen, evenals de overhead die nodig is om organisatie-assets te beheren.It can also reduce your costs and the overhead required to manage organizational assets. De zakelijke kans creëert echter een risico vanwege de potentiële verspilling en inefficiënties die in uw cloudimplementaties worden geïntroduceerd.However, the business opportunity creates a risk because of the potential for waste and inefficiencies that are introduced into your cloud deployments. Azure Kostenbeheer en facturering is een door Microsoft geleverde reeks hulpprogramma’s die u helpen de kosten van uw workloads te analyseren, beheren en optimaliseren.Azure Cost Management + Billing is a suite of tools provided by Microsoft that help you analyze, manage, and optimize the costs of your workloads. Door de reeks te gebruiken, helpt u te verzekeren dat uw organisatie profiteert van de voordelen die de cloud biedt.Using the suite helps ensure that your organization is taking advantage of the benefits provided by the cloud.

U kunt uw Azure-workloads beschouwen als de lampen in uw woning.You can think of your Azure workloads like the lights in your home. Wanneer u de deur uitgaat, laat u de lampen dan aan?When you leave to go out for the day, are you leaving the lights on? Zou u andere lampen kunnen gebruiken die efficiënter zijn, om uw maandelijkse energierekening te helpen verlagen?Could you use different bulbs that are more efficient to help reduce your monthly energy bill? Hebt u in een bepaalde kamer meer lampen dan nodig is?Do you have more lights in one room than are needed? U kunt Azure Kostenbeheer en facturering gebruiken om een vergelijkbare gedachtegang toe te passen op de workloads die door uw organisatie worden gebruikt.You can use Azure Cost Management + Billing to apply a similar thought process to the workloads used by your organization.

Bij producten en services van Azure is het zo dat u alleen betaalt voor wat u gebruikt.With Azure products and services, you only pay for what you use. Als u Azure-resources maakt en gebruikt, worden er kosten in rekening gebracht voor de resources.As you create and use Azure resources, you’re charged for the resources. Omdat nieuwe resources zo gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd, kunnen de kosten van uw workloads aanzienlijk oplopen zonder goede analyse en bewaking.Because of the deployment ease for new resources, the costs of your workloads can jump significantly without proper analysis and monitoring. U gebruikt functies van Azure Kostenbeheer en facturering voor:You use Azure Cost Management + Billing features to:

 • Het uitvoeren van administratieve taken zoals het betalen van uw rekeningConduct billing administrative tasks such as paying your bill
 • Het beheren van factureringstoegang tot kostenManage billing access to costs
 • Het downloaden van kosten- en gebruiksgegevens die zijn gebruikt om uw maandelijkse factuur te genererenDownload cost and usage data that was used to generate your monthly invoice
 • Het proactief toepassen van gegevensanalyse op uw kostenProactively apply data analysis to your costs
 • Het instellen van uitgavendrempelsSet spending thresholds
 • Het identificeren van kansen voor workloadwijzigingen die uw uitgaven kunnen optimaliserenIdentify opportunities for workload changes that can optimize your spending

Lees het artikel Azure Cost Management best practices voor meer informatie over kostenbeheer in een bedrijf.To learn more about how to approach cost management as an organization, take a look at the Azure Cost Management best practices article.

Informatie over Azure-factureringUnderstand Azure Billing

De factureringsfuncties van Azure worden gebruikt om de gefactureerde kosten te controleren en de toegang tot factureringsgegevens te beheren.Azure Billing features are used to review your invoiced costs and manage access to billing information. In grotere organisaties worden factureringstaken normaal gesproken uitgevoerd door speciale teams.In larger organizations, procurement and finance teams usually conduct billing tasks.

Er wordt een factureringsaccount gemaakt wanneer u zich aanmeldt om Azure te gebruiken.A billing account is created when you sign up to use Azure. U gebruikt uw factureringsaccount om uw facturen en betalingen te beheren en kosten bij te houden.You use your billing account to manage your invoices, payments, and track costs. U kunt toegang hebben tot meerdere factureringsaccounts.You can have access to multiple billing accounts. Stel dat u zich voor uw persoonlijke projecten hebt geregistreerd voor Azure.For example, you might have signed up for Azure for your personal projects. U hebt dus misschien een individueel Azure-abonnement met daaraan een factureringsaccount gekoppeld.So, you might have an individual Azure subscription with a billing account. U kunt ook toegang hebben via de Enterprise-overeenkomst van uw organisatie of de Microsoft-klantovereenkomst.You could also have access through your organization's Enterprise Agreement or Microsoft Customer Agreement. Voor elk scenario hebt u een afzonderlijk factureringsaccount.For each scenario, you would have a separate billing account.

FactureringsaccountsBilling accounts

De Azure-portal ondersteunt momenteel de volgende typen factureringsaccounts:The Azure portal currently supports the following types of billing accounts:

 • Microsoft Online Services-programma: Er wordt een individueel factureringsaccount voor een Microsoft Online Services-programma gemaakt wanneer u zich bij de Azure-website aanmeldt om Azure te gebruiken.Microsoft Online Services Program: An individual billing account for a Microsoft Online Services Program is created when you sign up for Azure through the Azure website. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een gratis Azure-account, een account met tarieven op gebruiksbasis of een Visual Studio-abonnement.For example, when you sign up for an Azure Free Account, account with pay-as-you-go rates or as a Visual studio subscriber.

 • Enterprise Overeenkomst: Er wordt een factureringsaccount voor een Enterprise-overeenkomst gemaakt wanneer uw organisatie een Enterprise-overeenkomst (EA) ondertekent om Azure te gebruiken.Enterprise Agreement: A billing account for an Enterprise Agreement is created when your organization signs an Enterprise Agreement (EA) to use Azure.

 • Microsoft-klantovereenkomst: Er wordt een factureringsaccount voor een Microsoft-klantovereenkomst aangemaakt, wanneer uw organisatie samenwerkt met een Microsoft-vertegenwoordiger om een Microsoft-klantovereenkomst te ondertekenen.Microsoft Customer Agreement: A billing account for a Microsoft Customer Agreement is created when your organization works with a Microsoft representative to sign a Microsoft Customer Agreement. Sommige klanten in bepaalde regio's, die zich via de Azure-website aanmelden voor een account met tarieven op gebruiksbasis of die hun gratis Azure-account upgraden, hebben mogelijk ook een factureringsaccount voor een Microsoft-klantovereenkomst.Some customers in select regions, who sign up through the Azure website for an account with pay-as-you-go rates or upgrade their Azure Free Account may have a billing account for a Microsoft Customer Agreement as well.

Bereiken voor factureringsaccountsScopes for billing accounts

Een bereik is een knooppunt in een factureringsaccount waar u facturen kunt weergeven en beheren.A scope is a node in a billing account that you use to view and manage billing. Dit is de plek waar u factureringsgegevens, betalingen en facturen beheert en algemeen accountbeheer uitvoert.It's where you manage billing data, payments, invoices, and conduct general account management.

Microsoft Online Services-programmaMicrosoft Online Services Program

BereikScope DefinitieDefinition
FactureringsaccountBilling account Verwijst naar een enkele eigenaar (accountbeheerder) voor één of meer Azure abonnementen.Represents a single owner (Account administrator) for one or more Azure subscriptions. Een accountbeheerder is gemachtigd om verschillende factureringstaken uit te voeren, zoals abonnementen maken, facturen inzien of de facturering voor abonnementen wijzigen.An Account Administrator is authorized to do various billing tasks like create subscriptions, view invoices or change the billing for subscriptions.
AbonnementSubscription Verwijst naar een groepering van Azure-resources.Represents a grouping of Azure resources. Er wordt een factuur gegenereerd voor het abonnementsbereik.An invoice is generated at the subscription scope. Het heeft zijn eigen betalingswijzen die worden gebruikt om de factuur te betalen.It has its own payment methods that are used to pay its invoice.

Enterprise AgreementEnterprise Agreement

BereikScope DefinitieDefinition
FactureringsaccountBilling account Verwijst naar de registratie van een Enterprise-overeenkomst.Represents an Enterprise Agreement enrollment. Er wordt een factuur gegenereerd voor het bereik van het factureringsaccount.Invoice is generated at the billing account scope. Het is gestructureerd op basis van afdelingen en inschrijvingsaccounts.It's structured using departments and enrollment accounts.
AfdelingDepartment Optionele groepering van inschrijvingsaccounts.Optional grouping of enrollment accounts.
InschrijvingsaccountEnrollment account Verwijst naar een enkele accounteigenaar.Represents a single account owner. Azure-abonnementen worden gemaakt voor het bereik van het inschrijvingsaccount.Azure subscriptions are created under the enrollment account scope.

Microsoft-klantovereenkomstMicrosoft Customer Agreement

BereikScope TakenTasks
FactureringsaccountBilling account Verwijst naar een klantenovereenkomst voor meerdere Microsoft-producten en -services.Represents a customer agreement for multiple Microsoft products and services. Het factureringsaccount is gestructureerd op basis van factureringsprofielen en factuursecties.The billing account is structured using billing profiles and invoice sections.
FactureringsprofielBilling profile Verwijst naar een factuur en de bijbehorende betalingswijzen.Represents an invoice and its payment methods. De factuur wordt gegenereerd in dit bereik.Invoice is generated at this scope. Het factureringsprofiel kan meerdere factuursecties hebben.The billing profile can have multiple invoice sections.
FactuursectieInvoice section Verwijst naar een kostengroep op een factuur.Represents a group of costs in an invoice. Abonnementen en andere aankopen worden gekoppeld aan de factuursectie.Subscriptions and other purchases are associated to the invoice section scope.

Inzicht in het werken met Azure KostenbeheerUnderstand Azure Cost Management

Facturering is wel gerelateerd, maar verschilt van kostenbeheer.Although related, billing differs from cost management. Facturering is het proces van facturen versturen naar klanten voor geleverde goederen of diensten en de commerciële relatie beheren.Billing is the process of invoicing customers for goods or services and managing the commercial relationship.

Cost Management toont organisatorische kosten en gebruikspatronen aan met geavanceerde analyses.Cost Management shows organizational cost and usage patterns with advanced analytics. Rapporten in Cost Management tonen de verbruikskosten die worden toegerekend aan Azure-services en aanbiedingen op Marketplace van derden.Reports in Cost Management show the usage-based costs consumed by Azure services and third-party Marketplace offerings. De kosten zijn gebaseerd op de overeengekomen prijzen en er wordt rekening gehouden met kortingen voor reserveringen en Azure Hybrid Benefit.Costs are based on negotiated prices and factor in reservation and Azure Hybrid Benefit discounts. Gezamenlijk tonen de rapporten uw intern en externe kosten voor gebruik en kosten voor Azure Marketplace.Collectively, the reports show your internal and external costs for usage and Azure Marketplace charges. Andere kosten, zoals reserveringskosten, ondersteuning en belasting worden nog niet in rapporten getoond.Other charges, such as reservation purchases, support, and taxes aren't yet shown in reports. De rapporten helpen u grip te krijgen op uw uitgaven en resource-gebruik en kunnen helpen afwijkingen te vinden in uitgaven.The reports help you understand your spending and resource use and can help find spending anomalies. Voorspellende analyses zijn ook beschikbaar.Predictive analytics are also available. Cost Management gebruikt Azure managementgroepen, budgetten en aanbevelingen om duidelijk aan te tonen hoe uw uitgaven zijn ingedeeld en hoe u kosten kunt reduceren.Cost Management uses Azure management groups, budgets, and recommendations to show clearly how your expenses are organized and how you might reduce costs.

U kunt de Azure Portal of verschillende API’s gebruiken voor geautomatiseerde export om kostengegevens te integreren met externe systemen en processen.You can use the Azure portal or various APIs for export automation to integrate cost data with external systems and processes. Geautomatiseerde factureringsgegevensexport en geplande rapporten zijn ook beschikbaar.Automated billing data export and scheduled reports are also available.

Bekijk de video met een overzicht van Azure Cost Management voor een beknopt overzicht van hoe Azure Cost Management u kan helpen geld te besparen in Azure.Watch the Azure Cost Management overview video for a quick overview about how Azure Cost Management can help you save money in Azure. Als u andere video’s wilt bekijken, gaat u naar het YouTube-kanaal voor Cost Management.To watch other videos, visit the Cost Management YouTube channel.

Uitgaven plannen en beherenPlan and control expenses

Verschillende manieren waarop Cost Management u kan helpen bij het plannen en beheren van uw kosten: Kosten analyseren, budgetten, aanbevelingen en kostenbeheergegevens exporteren.The ways that Cost Management help you plan for and control your costs include: Cost analysis, budgets, recommendations, and exporting cost management data.

U gebruikt kostenanalyse om de kosten van Azure voor uw bedrijf te verkennen en te analyseren.You use cost analysis to explore and analyze your organizational costs. U kunt de totale kosten per bedrijf weergeven, zodat u begrijpt waar de kosten worden opgebouwd en uitgavenpatronen kunt identificeren.You can view aggregated costs by organization to understand where costs are accrued and to identify spending trends. En u kunt de totale kosten bekijken om geschatte kostentrends per maand, per kwartaal en zelfs per jaar naast een budget te leggen.And you can see accumulated costs over time to estimate monthly, quarterly, or even yearly cost trends against a budget.

Budgetten helpen u met plannen voor en voldoen aan financiële aansprakelijkheid in uw bedrijf.Budgets help you plan for and meet financial accountability in your organization. Ze helpen voorkomen dat kostendrempels of -limieten worden overschreden.They help prevent cost thresholds or limits from being surpassed. Budgetten kunnen u ook helpen anderen te informeren over hun uitgaven om proactief kosten te beheren.Budgets can also help you inform others about their spending to proactively manage costs. En u kunt ermee zien hoe kosten zich ontwikkelen in de loop der tijd.And with them, you can see how spending progresses over time.

Aanbevelingen tonen hoe u de efficiëntie kunt optimaliseren en verbeteren door inactieve en onderbenutte resources te identificeren.Recommendations show how you can optimize and improve efficiency by identifying idle and underutilized resources. Of ze kunnen goedkopere resource-opties tonen.Or, they can show less expensive resource options. Als u de aanbevelingen volgt, wijzigt u de manier waarop u uw resources gebruikt om geld te besparen.When you act on the recommendations, you change the way you use your resources to save money. Om dit te doen, bekijkt u eerst de optimalisatieaanbevelingen om mogelijk inefficiënt gebruik te zien.To act, you first view cost optimization recommendations to view potential usage inefficiencies. Daarna volgt u de aanbeveling om uw Azure-resourcegebruik te wijzigen in een meer kosteneffectieve optie.Next, you act on a recommendation to modify your Azure resource use to a more cost-effective option. Dan verifieert u de actie om ervoor te zorgen dat de wijziging die u hebt aangebracht ook is geslaagd.Then you verify the action to make sure that the change you make is successful.

Als u externe systemen gebruikt om kostenbeheergegevens te zien of te controleren, kunt u de gegevens van Azure eenvoudig exporteren.If you use external systems to access or review cost management data, you can easily export the data from Azure. En u kunt een dagelijks geplande export in CSV-indeling instellen en de gegevensbestanden opslaan in Azure-opslag.And you can set a daily scheduled export in CSV format and store the data files in Azure storage. Zo kunt u de gegevens vanaf uw externe systeem benaderen.Then, you can access the data from your external system.

Afschaffing van CloudynCloudyn deprecation

Cloudyn is een Azure-service met betrekking tot Cost Management, die eind 2020 wordt afgeschaft.Cloudyn is an Azure service related to Cost Management that is being deprecated by the end of 2020. Waar mogelijk worden bestaande Cloudyn-functies rechtstreeks geïntegreerd in de Azure-portal.Existing Cloudyn features are being integrated directly into the Azure portal wherever possible. Er wordt op dit moment geen onboarding uitgevoerd voor nieuwe klanten, maar de ondersteuning voor het product blijft bestaan totdat dit volledig is afgeschaft.No new customers are being onboarded at this time, but support will remain for the product until it is fully deprecated.

Aanvullende Azure-hulpprogramma’sAdditional Azure tools

Azure heeft andere hulpprogramma’s die geen onderdeel uitmaken van de functieset van Azure Kostenbeheer en facturering.Azure has other tools that aren't a part of the Azure Cost Management + Billing feature set. Ze spelen echter een belangrijke rol in het kostenbeheerproces.However, they play an important role in the cost management process. Zie de volgende koppelingen voor meer informatie over deze hulpprogramma’s.To learn more about these tools, see the following links.

 • Azure Prijscalculator, gebruik dit hulpprogramma om de initiële cloudkosten in te schatten.Azure Pricing Calculator - Use this tool to estimate your up-front cloud costs.
 • Azure Migrate, beoordeel de werkbelasting van uw huidige gegevenscentrum voor inzicht in wat er nodig is van een Azure-vervangingsoplossing.Azure Migrate - Assess your current datacenter workload for insights about what's needed from an Azure replacement solution.
 • Azure Advisor, identificeer ongebruikte VM’s en ontvang aanbevelingen over aankopen van Azure gereserveerde instanties.Azure Advisor - Identify unused VMs and receive recommendations about Azure reserved instance purchases.
 • Azure Hybrid Benefit, gebruik uw huidige on-premises Windows Server- of SQL Server-licenties voor VM’s in Azure om te besparen.Azure Hybrid Benefit - Use your current on-premises Windows Server or SQL Server licenses for VMs in Azure to save.

Volgende stappenNext steps

Nu u weet wat Kostenbeheer en facturering is, is de volgende stap beginnen met het gebruik ervan.Now that you're familiar with Cost Management + Billing, the next step is to start using the service.