Quickstart: Kosten verkennen en analyseren met kostenanalyseQuickstart: Explore and analyze costs with cost analysis

Voordat u de kosten van Azure goed kunt beheren en optimaliseren, moet u de oorsprong van de kosten in uw bedrijf weten.Before you can properly control and optimize your Azure costs, you need to understand where costs originated within your organization. Het is ook handig om te weten hoeveel uw services kosten en welke omgevingen en systemen erdoor worden ondersteund.It's also useful to know how much money your services cost, and in support of which environments and systems. Inzicht in de volle breedte van alle kosten is noodzakelijk om nauwkeurig de uitgavenpatronen van uw bedrijf te leren kennen.Visibility into the full spectrum of costs is critical to accurately understand organizational spending patterns. U kunt uitgavenpatronen gebruiken om kostenbeheersingsmechanismen als budgetten af te dwingen.You can use spending patterns to enforce cost control mechanisms, like budgets.

In deze snelstart gebruikt u kostenanalyse om de kosten van Azure voor uw bedrijf te verkennen en te analyseren.In this quickstart, you use cost analysis to explore and analyze your organizational costs. U kunt de totale kosten per bedrijf weergeven, zodat u begrijpt waar de kosten worden opgebouwd en uitgavenpatronen kunt identificeren.You can view aggregated costs by organization to understand where costs occur over time and identify spending trends. U kunt de totale kosten bekijken om geschatte kostentrends per maand, per kwartaal en zelfs per jaar naast een budget te leggen.You can view accumulated costs over time to estimate monthly, quarterly, or even yearly cost trends against a budget. Een budget helpt bij het in acht nemen van financiële beperkingen.A budget helps to provide adherence to financial constraints. En een budget wordt gebruikt om dagelijkse en maandelijkse kosten te bekijken om onregelmatigheden in de uitgaven te isoleren.And a budget is used to view daily or monthly costs to isolate spending irregularities. Plus, u kunt de gegevens van het huidige rapport downloaden voor verdere analyse of om in een extern systeem te gebruiken.And, you can download the current report's data for further analysis or to use in an external system.

In deze snelstart leert u de volgende zaken:In this quickstart, you learn how to:

  • Kosten in kostenanalyse beoordelenReview costs in cost analysis
  • Kostenweergaven aanpassenCustomize cost views
  • Gegevens van kostenanalyse downloadenDownload cost analysis data

VereistenPrerequisites

Kostenanalyse biedt ondersteuning voor verschillende typen Azure-accounts.Cost analysis supports different kinds of Azure account types. Zie voor de volledige lijst met ondersteunde accounttypen Gegevens van Azure Cost Management begrijpen.To view the full list of supported account types, see Understand Cost Management data. Als u kostengegevens wilt weergeven, hebt u minimaal leestoegang voor uw Azure-account nodig.To view cost data, you need at least read access for your Azure account.

Zie Toegang tot gegevens toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van toegang tot de gegevens in Azure Cost Management.For information about assigning access to Azure Cost Management data, see Assign access to data.

Als u een nieuw abonnement hebt, kunt u de Cost Management-functies niet meteen gebruiken.If you have a new subscription, you can't immediately use Cost Management features. Het kan tot 48 uur duren voordat u alle Cost Management-functies kunt gebruiken.It might take up to 48 hours before you can use all Cost Management features.

Aanmelden bij AzureSign in to Azure

Kosten in kostenanalyse beoordelenReview costs in cost analysis

Als u de kosten in kostenanalyse wilt controleren, opent u het bereik in de Azure-portal en selecteert u Kostenanalyse in het menu.To review your costs in cost analysis, open the scope in the Azure portal and select Cost analysis in the menu. Ga bijvoorbeeld naar Abonnementen, selecteer een abonnement in de lijst en selecteer vervolgens Kostenanalyse in het menu.For example, go to Subscriptions, select a subscription from the list, and then select Cost analysis in the menu. Gebruik Bereik om over te schakelen naar een ander bereik in kostenanalyse.Use the Scope pill to switch to a different scope in cost analysis. Zie Understand and work with scopes (Engelstalig) voor meer informatie over bereiken.For more information about scopes, see Understand and work with scopes.

Het bereik dat u selecteert wordt door Cost Management gebruikt om gegevens te bundelen en toegang tot de kostengegevens te beheren.The scope you select is used throughout Cost Management to provide data consolidation and control access to cost information. Wanneer u gebruikmaakt van bereiken, moet u geen meervoudige selectie maken.When you use scopes, you don't multi-select them. In plaats daarvan selecteert u een groter bereik dat de andere bereiken omvat en filtert u vervolgens zodat alleen de geneste bereiken die u nodig hebt, overblijven.Instead, you select a larger scope, which others roll up to, and then filter down to the nested scopes you need. Het is belangrijk dat u deze aanpak begrijpt omdat mogelijk niet iedereen toegang heeft tot één enkel bovenliggend bereik, waarin meerdere bereiken zijn genest.This approach is important to understand because some people may not have access to a single parent scope, which covers multiple nested scopes.

Bekijk de video Cost Management gebruiken in de Azure-portal voor meer informatie over het gebruik van Kostenanalyse.Watch the video How to use Cost Management in the Azure portal to learn more about how to use Cost Analysis. Als u andere video’s wilt bekijken, gaat u naar het YouTube-kanaal voor Cost Management.To watch other videos, visit the Cost Management YouTube channel.

De initiële kostenanalyseweergave omvat de volgende gebieden.The initial cost analysis view includes the following areas.

De weergave Samengevoegde kosten: hiermee wordt de configuratie van de vooraf gedefinieerde kostenanalyse weergegeven.Accumulated cost view: Represents the predefined cost analysis view configuration. Elke weergave bevat datumbereik, granulariteit, groeperen op en filterinstellingen.Each view includes date range, granularity, group by, and filter settings. In de standaardweergave worden samengevoegde kosten weergegeven voor de huidige factureringsperiode, maar u kunt deze wijzigen in andere ingebouwde weergaven.The default view shows accumulated costs for the current billing period, but you can change to other built-in views. Zie Kostenweergaven aanpassen voor meer informatie.For more information, see Customize cost views.

Werkelijke kosten: hiermee worden de totale verbruiks- en aankoopkosten voor de huidige maand aangeduid. Deze worden samengevoegd en op uw factuur vermeld.Actual cost: Shows the total usage and purchase costs for the current month, as they're accrued and will show on your bill.

Prognose: toont de totale geraamde kosten voor de periode die u kiest.Forecast: Shows the total forecasted costs for time period you choose.

Budget: toont de geplande uitgavenlimiet voor het geselecteerde bereik, indien beschikbaar.Budget: Shows the planned spending limit for the selected scope, if available.

Geaccumuleerde granulariteit: toont de totale samengevoegde kosten per dag, vanaf het begin van de factureringsperiode.Accumulated granularity: Shows the total aggregate daily costs, from the beginning of the billing period. Nadat u een budget hebt gemaakt voor uw factureringsrekening of abonnement, kunt u snel uw uitgaventrend ten opzichte van het budget bekijken.After you create a budget for your billing account or subscription, you can quickly see your spending trend against the budget. Beweeg de muisaanwijzer over een datum om de opgebouwde kosten voor die dag te zien.Hover over a date to view the accumulated cost for that day.

Draaigrafieken (ringdiagrammen) : bieden dynamische draaigrafieken en specificeren de totale kosten, gedetailleerd per algemene standaardeigenschappen.Pivot (donut) charts: Provide dynamic pivots, breaking down the total cost by a common set of standard properties. Ze tonen de grootste tot de kleinste kostenposten voor de huidige maand.They show the largest to smallest costs for the current month. U kunt draaigrafieken op elk moment wijzigen door een andere pivot te selecteren.You can change pivot charts at any time by selecting a different pivot. Kosten worden standaard weergegeven op: service (metercategorie), locatie (regio) en onderliggend bereik.Costs are categorized by service (meter category), location (region), and child scope by default. Inschrijvingsaccounts bevinden zich bijvoorbeeld onder factureringsaccounts, resourcegroepen onder abonnementen en resources onder resourcegroepen.For example, enrollment accounts are under billing accounts, resource groups are under subscriptions, and resources are under resource groups.

Oorspronkelijke weergave van Kostenanalyse in Azure Portal

Prognose begrijpenUnderstand forecast

In de kostenprognose wordt een schatting van de kosten voor de geselecteerde periode weergegeven.Cost forecast shows a projection of your estimated costs for the selected time period. Het model is gebaseerd op een regressiemodel met tijdreeksen.The model is based on a time series regression model. Er zijn ten minste tien dagen van recente kosten- en gebruiksgegevens nodig om kosten nauwkeurig te kunnen schatten.It requires at least 10 days of recent cost and usage data to accurately forecast costs. Voor een bepaalde periode vereist het prognosemodel gelijke delen van trainingsgegevens voor de prognoseperiode.For a given time period, the forecast model requires equal parts of training data for the forecast period. Voor een prognose van drie maanden bijvoorbeeld zijn ten minste drie maanden aan recente kosten- en gebruiksgegevens vereist.For example, a projection of three months requires at least three months of recent cost and usage data.

Het model gebruikt een maximum van zes maanden aan trainingsgegevens om kosten voor een heel jaar te schatten.The model uses a maximum of six months of training data to project costs for a year. Er zijn minimaal zeven dagen aan trainingsgegevens nodig om de voorspelling te wijzigen.At a minimum, it needs seven days of training data to change its prediction. De voorspelling is gebaseerd op opvallende wijzigingen, zoals pieken en dalen, in kosten- en gebruikspatronen.The prediction is based on dramatic changes, such as spikes and dips, in cost and usage patterns. De prognose genereert geen afzonderlijke schattingen voor elk item in Groeperen op-eigenschappen.Forecast doesn't generate individual projections for each item in Group by properties. Er wordt alleen een schatting gegeven van het totaal aan samengevoegde kosten.It only provides a forecast for total accumulated costs. Als u meerdere valuta's gebruikt, geeft het model prognoses voor de kosten alleen in Amerikaanse dollars.If you use multiple currencies, the model provides forecast for costs only in USD.

Kostenweergaven aanpassenCustomize cost views

Kostenanalyse heeft vier ingebouwde weergaven die zijn geoptimaliseerd voor de meest voorkomende doelstellingen:Cost analysis has four built-in views, optimized for the most common goals:

WeergaveView Geven antwoord op vragen alsAnswer questions like
Samengevoegde kostenAccumulated cost Hoeveel heb ik tot dusverre besteed deze maand?How much have I spent so far this month? Blijf ik binnen mijn budget?Will I stay within my budget?
Dagelijkse kostenDaily cost Zijn de kosten per dag de afgelopen 30 dagen toegenomen?Have there been any increases in the costs per day for the last 30 days?
Kosten per serviceCost by service Hoe varieert mijn maandelijkse gebruik op de laatste drie facturen?How has my monthly usage vary over the past three invoices?
Kosten per resourceCost by resource Welke resources hebben tot dusverre het meest gekost deze maand?Which resources cost the most so far this month?

Weergaveselector met een voorbeeldselectie voor deze maand

Er zijn echter veel gevallen waar u een meer gedetailleerde analyse nodig hebt.However, there are many cases where you need deeper analysis. Het aanpassen begint bovenaan de pagina, met de selectie van de datum.Customization starts at the top of the page, with the date selection.

Kostenanalyse toont standaard de gegevens voor de huidige maand.Cost analysis shows data for the current month by default. Gebruik de datumselector om snel naar veelgebruikte datumbereiken over te schakelen.Use the date selector to switch to common date ranges quickly. Voorbeelden hiervan zijn de laatste zeven dagen, de afgelopen maand, het huidige jaar of een aangepast datumbereik.Examples include the last seven days, the last month, the current year, or a custom date range. Betalen per gebruik-abonnementen omvatten ook datumbereiken op basis van uw factureringsperiode, die niet is gekoppeld aan de kalendermaand, zoals de huidige factureringsperiode of de laatste factuur.Pay-as-you-go subscriptions also include date ranges based on your billing period, which isn't bound to the calendar month, like the current billing period or last invoice. Gebruik de koppelingen < VORIGE en VOLGENDE > boven aan het menu om naar respectievelijk de vorige of volgende periode te gaan.Use the <PREVIOUS and NEXT> links at the top of the menu to jump to the previous or next period, respectively. Met < VORIGE gaat u bijvoorbeeld van de Afgelopen 7 dagen naar 8-14 dagen geleden of 15-21 dagen geleden.For example, <PREVIOUS will switch from the Last 7 days to 8-14 days ago or 15-21 days ago.

Datumselector met een voorbeeldselectie voor deze maand

Kostenanalyse toont standaard opgebouwde kosten.Cost analysis shows accumulated costs by default. Samengevoegde kosten zijn inclusief alle kosten voor elke dag plus de afgelopen dagen, voor een continu groeiend zicht op uw dagelijks cumulatieve kosten.Accumulated costs include all costs for each day plus the previous days, for a constantly growing view of your daily aggregate costs. Deze weergave is geoptimaliseerd om u te laten zien hoe u het doet in verhouding met het budget voor het geselecteerde tijdsbereik.This view is optimized to show how you're trending against a budget for the selected time range.

Gebruik de prognosediagramweergave om mogelijke budgetoverschrijdingen te identificeren.Use the forecast chart view to identify potential budget breaches. Wanneer er sprake is van een mogelijke budgetoverschrijding, wordt de geschatte overschrijding in het rood weergegeven.When there's a potential budget breach, projected overspending is shown in red. Er wordt ook een indicatiesymbool weergegeven in het diagram.An indicator symbol is also shown in the chart. Als u de muisaanwijzer boven het symbool houdt, wordt de geschatte datum van de budgetoverschrijding weergegeven.Hovering over the symbol shows the estimated date of the budget breach.

Voorbeeld van mogelijke budgetoverschrijding

Er is ook de dagelijkse weergave die de kosten voor elke dag toont.There's also the daily view showing costs for each day. De dagelijkse weergave toont geen groeitrend.The daily view doesn't show a growth trend. De weergave is ontworpen om u onregelmatigheden als pieken of dalen in de kosten per dag te laten zien.The view is designed to show irregularities as cost spikes or dips from day to day. Als u een budget hebt geselecteerd, toont de dagelijkse weergave ook een schatting van hoe uw dagelijkse budget eruitziet.If you've selected a budget, the daily view also shows an estimate of your daily budget.

Als uw dagelijkse kosten stelselmatig boven het geschatte dagelijkse budget uitkomen, kunt u ervan uitgaan dat u uw maandelijkse budget overschrijdt.When your daily costs are consistently above the estimated daily budget, you can expect you'll surpass your monthly budget. Het geschatte dagelijkse budget is een manier om u te helpen uw budget op een lager niveau te visualiseren.The estimated daily budget is a means to help you visualize your budget at a lower level. Wanneer u schommelingen hebt in uw dagelijkse kosten dan is de vergelijking tussen het geschatte dagelijkse budget en uw maandelijkse budget minder nauwkeurig.When you have fluctuations in daily costs, then the estimated daily budget comparison to your monthly budget is less precise.

Hier volgt een dagelijkse weergave van recente uitgaven waarvoor bestedingsprognose is ingeschakeld.Here's a daily view of recent spending with spending forecast turned on. Voorbeeld van een dagelijkse weergave waarin te zien is wat de dagelijkse kosten zijn in de huidige maandDaily view showing example daily costs for the current month

Als u bestedingsprognose uitschakelt, ziet u geen geschatte uitgaven voor datums in de toekomst.When turn off the spending forecast, you don't see projected spending for future dates. En als u naar de kosten voor perioden in het verleden kijkt, bevatten de kostenprognoses geen kosten.Also, when you look at costs for past time periods, cost forecast doesn't show costs.

Over het algemeen zijn binnen acht tot twaalf uur gegevens of meldingen te zien over de verbruikte resources.Generally, you can expect to see data or notifications for consumed resources within 8 to 12 hours.

Groeperen op algemene eigenschappen om de kosten te specificeren en de belangrijkste kostenfactoren te identificeren.Group by common properties to break down costs and identify top contributors. Als u bijvoorbeeld op resourcetag wilt groeperen, selecteert u de tagcode waarop u wilt groeperen.To group by resource tags, for example, select the tag key you want to group by. De kosten worden per tagwaarde weergegeven, met een extra segment voor resources waarop die tag niet is toegepast.Costs are broken down by each tag value, with an extra segment for resources that don't have that tag applied. Zie Groeps- en filteropties voor meer informatie over opties voor groeperen en filteren.For more information about grouping and filtering options, see Group and filter options.

De meeste Azure-resources bieden ondersteuning voor het gebruik van tags.Most Azure resources support tagging. Maar sommige tags zijn niet beschikbaar in Cost Management en facturering.However, some tags aren't available in Cost Management and billing. Bovendien worden resourcegroeptags niet ondersteund.Additionally, resource group tags aren't supported. Ondersteuning voor labels is van toepassing op het gebruik dat is gerapporteerd nadat de tag is toegepast op de resource.Support for tags applies to usage reported after the tag was applied to the resource. Tags worden niet met terugwerkende kracht toegepast voor samengetelde kosten.Tags aren't applied retroactively for cost rollups.

Bekijk de video How to review tag policies with Azure Cost Management (Engelstalig) voor meer informatie over het gebruik van tagbeleid in Azure om de zichtbaarheid van kostengegevens te verbeteren.Watch the How to review tag policies with Azure Cost Management video to learn about using Azure tag policy to improve cost data visibility.

Dit is een weergave van Azure-servicekosten voor de afgelopen maand.Here's a view of Azure service costs for the current month.

Gegroepeerde, dagelijks samengevoegde weergave met een voorbeeld van Azure-servicekosten van de afgelopen maand

Standaard worden in een kostenanalyse alle gebruiks- en aankoopkosten weergegeven, terwijl ze worden samengevoegd. Deze worden weergegeven op uw factuur en worden ook wel werkelijke kosten genoemd.By default, cost analysis shows all usage and purchase costs as they are accrued and will show on your invoice, also known as Actual cost. De mogelijkheid om de werkelijke kosten weer te geven, is ideaal als u uw factuur wilt afstemmen.Viewing actual cost is ideal for reconciling your invoice. Pieken in aankoopkosten kunnen alarmerend zijn als u afwijkingen in uitgaven en andere kostenfluctuaties onder controle wilt houden.However, purchase spikes in cost can be alarming when you're keeping an eye out for spending anomalies and other changes in cost. Als u pieken wilt afvlakken die worden veroorzaakt door de aankoopkosten van een reservering, schakelt u over naar Afgeschreven kosten.To flatten out spikes caused by reservation purchase costs, switch to Amortized cost.

Schakel van de werkelijke kosten over naar de afgeschreven kosten als u de reserveringsaankopen die zijn toegewezen aan de resources die van de reservering gebruik hebben gemaakt, verspreid over de hele periode wilt bekijken.

Afgeschreven kosten worden weergegeven als reserveringsaankopen die zijn uitgesplitst in dagelijkse segmenten en verspreid over de duur van de reserveringsperiode.Amortized cost breaks down reservation purchases into daily chunks and spreads them over the duration of the reservation term. Zo ziet u in bijvoorbeeld in plaats van een aankoop van € 365 op 1 januari, een aankoop van € 1,00 voor elke dag van 1 januari tot en met 31 december.For example, instead of seeing a $365 purchase on January 1, you'll see a $1.00 purchase every day from January 1 to December 31. Naast de basisafschrijving ervan, worden deze kosten ook opnieuw toegewezen en gekoppeld met behulp van de specifieke resources die van de reservering gebruik hebben gemaakt.In addition to basic amortization, these costs are also reallocated and associated by using the specific resources that used the reservation. Als bijvoorbeeld de dagelijkse kosten van € 1,00 zijn uitgesplitst over twee virtuele machines, ziet u twee kostenposten van € 0,50 per dag.For example, if that $1.00 daily charge was split between two virtual machines, you'd see two $0.50 charges for the day. Als een deel van de reservering voor een bepaalde dag niet wordt gebruikt, ziet u één kostenpost van € 0,50 die is gekoppeld aan de desbetreffende virtuele machine en een extra kostenpost van € 0,50 met een kostentype UnusedReservation.If part of the reservation isn't utilized for the day, you'd see one $0.50 charge associated with the applicable virtual machine and another $0.50 charge with a charge type of UnusedReservation. Houd er rekening mee dat ongebruikte reserveringskosten alleen kunnen worden weergegeven als afgeschreven kosten worden weergegeven.Note that unused reservation costs can be seen only when viewing amortized cost.

Omdat er een andere manier wordt gebruikt om kosten weer te geven, is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de weergave van werkelijke kosten en de weergave van afgeschreven kosten andere totaalbedragen laten zien.Due to the change in how costs are represented, it's important to note that actual cost and amortized cost views will show different total numbers. Over het algemeen nemen de totale kosten voor maanden met een reserveringsaankoop af als deze in de weergave van afgeschreven kosten worden bekeken, en nemen deze in de maanden na een reserveringsaankoop toe.In general, the total cost of months with a reservation purchase will decrease when viewing amortized costs, and months following a reservation purchase will increase. Afschrijving is alleen beschikbaar voor reserveringsaankopen en is op dit moment niet van toepassing op aankopen via Azure Marketplace.Amortization is available only for reservation purchases and doesn't apply to Azure Marketplace purchases at this time.

De volgende afbeelding toont de resourcegroepnamen.The following image shows resource group names. U kunt op tag groeperen om de totale kosten per tag weer te geven of door de weergave Kosten per resource te gebruiken om alle labels voor een bepaalde resource te bekijken.You can group by tag to view total costs per tag or use the Cost by resource view to see all tags for a particular resource.

Volledige gegevens van de huidige weergave, waarbij de resourcegroepnamen worden weergegeven

Als u kosten groepeert op een specifiek kenmerk, worden de bovenste tien kostenposten van hoog naar laag weergegeven.When you're grouping costs by a specific attribute, the top 10 cost contributors are shown from highest to lowest. Als er meer dan tien groepen zijn, worden de negen grootste kostenposten weergegeven, evenals een groep Overige, die alle overige groepen omvat.If there are more than 10, the top nine cost contributors are shown with an Others group that represents all remaining groups combined. Wanneer u op tags groepeert, wordt een groep Zonder tag weergegeven voor kosten waarop de tagcode niet is toegepast.When you're grouping by tags, an Untagged group appears for costs that don't have the tag key applied. Zonder tag staat altijd onderaan, zelfs als de kosten zonder tag hoger zijn dan die met tag.Untagged is always last, even if untagged costs are higher than tagged costs. Kosten zonder tags maken deel uit van Overige als er 10 of meer tagwaarden zijn.Untagged costs will be part of Others, if 10 or more tag values exist. Schakel over naar de tabelweergave en wijzig de granulariteit in Geen om alle waarden gerangschikt van hoogste naar de laagste kosten weer te geven.Switch to the table view and change granularity to None to see all values ranked from highest to lowest cost.

Klassieke virtuele machines, netwerken en opslagresources delen geen gedetailleerde factureringsgegevens.Classic virtual machines, networking, and storage resources don't share detailed billing data. Ze worden samengevoegd als Klassieke services wanneer kosten worden gegroepeerd.They're merged as Classic services when grouping costs.

Draaigrafieken onder de hoofdgrafiek tonen verschillende groeperingen om u een breder beeld te geven van de totale kosten voor de geselecteerde periode en filters.Pivot charts under the main chart show different groupings, which give you a broader picture of your overall costs for the selected time period and filters. Selecteer een eigenschap of tag om geaggregeerde kosten voor een dimensie weer te geven.Select a property or tag to view aggregated costs by any dimension.

Voorbeeld van draaigrafieken

U kunt de volledige gegevensset voor elke weergave bekijken.You can view the full dataset for any view. Selecties of filters die u toepast, zijn van invloed op de getoonde gegevens.Whichever selections or filters that you apply affect the data presented. Als u de volledige gegevensset wilt zien, selecteert u de lijst grafiektype en selecteert u vervolgens de tabelweergave.To see the full dataset, select the chart type list and then select Table view.

Gegevens voor de huidige weergave in tabelvorm

Aangepaste weergaven opslaan en delenSaving and sharing customized views

Sla aangepaste weergaven op en deel ze met anderen door een kostenanalyses vast te maken aan het dashboard in de Azure-portal of door een koppeling naar een kostenanalyse te kopiëren.Save and share customized views with others by pinning cost analysis to the Azure portal dashboard or by copying a link to cost analysis.

Bekijk de video Sharing and saving views in Azure Cost Management (Weergaven delen en opslaan in Azure Cost Management) voor meer informatie over het gebruik van de portal om kennis over kosten te delen in uw organisatie.Watch the video Sharing and saving views in Azure Cost Management to learn more about how to use the portal to share cost knowledge around your organization. Als u andere video’s wilt bekijken, gaat u naar het YouTube-kanaal voor Cost Management.To watch other videos, visit the Cost Management YouTube channel.

Als u de kostenanalyse wilt vastmaken, selecteert u de speld in de rechterbovenhoek of vlak na | Kostenanalyse.To pin cost analysis, select the pin icon in the upper-right corner or just after the " | Cost analysis". Als u de kostenanalyse vastmaakt, wordt alleen de hoofdgrafiek of de tabelweergave opgeslagen.Pinning cost analysis will save only the main chart or table view. Deel het dashboard zodat anderen toegang tot de tegel hebben.Share the dashboard to give others access to the tile. Houd er wel rekening mee dat hiermee alleen de dashboardconfiguratie wordt gedeeld en dat andere gebruikers geen toegang tot de onderliggende gegevens krijgen.Note that this shares only the dashboard configuration and doesn't grant others access to the underlying data. Als u geen toegang hebt tot kosten maar wel toegang hebt tot een gedeeld dashboard, wordt een bericht weergegeven met de strekking dat toegang is geweigerd.If you don't have access to costs but do have access to a shared dashboard, you'll see an "access denied" message.

Als u een koppeling naar de kostenanalyse wilt delen, selecteert u Delen boven aan de blade.To share a link to cost analysis, select Share at the top of the blade. Er wordt een aangepaste URL weergegeven, waarmee deze specifieke weergave voor dit specifieke bereik kan worden geopend.A custom URL will show, which opens this specific view for this specific scope. Als u geen toegang tot de kosten hebt en deze URL ontvangt, wordt er een bericht weergegeven dat aangeeft dat toegang is geweigerd.If you don't have cost access and get this URL, you'll see an "access denied" message.

Als u meer wilt weten over het verlenen van toegang tot kosten voor elk ondersteund bereik, raadpleegt u Understand and work with scopes (Engelstalig).To learn more about granting access to costs for each supported scope, review Understand and work with scopes.

Gebruiksgegevens downloadenDownload usage data

Er zijn momenten waarop u de gegevens wilt downloaden voor verdere analyse, deze wilt samenvoegen met uw eigen gegevens of deze integreert in uw eigen systemen.There are times when you need to download the data for further analysis, merge it with your own data, or integrate it into your own systems. Cost Management biedt een aantal verschillende opties.Cost Management offers a few different options. Als u behoefte hebt aan een tijdelijk kostenoverzicht dat de grote lijnen bevat, zoals het overzicht dat in een kostenanalyse beschikbaar is, moet u om te beginnen de weergave bouwen die u nodig hebt.As a starting point, if you need an ad hoc high-level summary, like what you get within cost analysis, build the view you need. Download deze vervolgens door Exporteren en Gegevens naar CSV downloaden of Gegevens naar Excel downloaden te selecteren.Then download it by selecting Export and selecting Download data to CSV or Download data to Excel. Het gedownloade Excel-bestand biedt aanvullende context voor de weergave die u hebt gebruikt om de download te genereren, zoals het bereik, de configuratie van de query, de totalen en de datum waarop de download is gegenereerd.The Excel download provides additional context on the view you used to generate the download, like scope, query configuration, total, and date generated.

Als u de volledige, niet-geaggregeerde gegevensset nodig hebt, kunt u deze downloaden vanuit het factureringsaccount.If you need the full, unaggregated dataset, download it from the billing account. Ga vervolgens in de lijst met services in het linkerdeelvenster in de portal naar Kostenbeheer en facturering.Then, from the list of services in the portal's left navigation pane, go to Cost Management + Billing. Selecteer uw factureringsaccount, indien van toepassing.Select your billing account, if applicable. Ga naar Gebruik + kosten en selecteer vervolgens het pictogram Downloaden voor de gewenste factureringsperiode.Go to Usage + charges, and then select the Download icon for the desired billing period.

Resources opschonenClean up resources

  • Als u een aangepaste weergave voor kostenanalyse hebt vastgemaakt en deze niet meer nodig hebt, gaat u naar het dashboard waar u deze hebt vastgemaakt en verwijdert u deze.If you pinned a customized view for cost analysis and you no longer need it, go to the dashboard where you pinned it and and delete the pinned view.
  • Als u bestanden met gebruiksgegevens hebt gedownload en deze niet meer nodig hebt, zorg er dan voor dat u ze verwijdert.If you downloaded usage data files and you no longer need them, be sure to delete them.

Volgende stappenNext steps

Ga door naar de eerste zelfstudie voor informatie over het maken en beheren van een budget.Advance to the first tutorial to learn how to create and manage budgets.