Bestedingslimiet voor AzureAzure spending limit

Met de bestedingslimiet in Azure voorkomt u dat u uw tegoed overschrijdt.The spending limit in Azure prevents spending over your credit amount. Voor alle nieuwe klanten die zich aanmelden voor een gratis Azure-account of voor een abonnement met tegoeden verspreid over een aantal maanden, is de bestedingslimiet standaard ingeschakeld.All new customers who sign up for an Azure free account or subscription types that include credits over multiple months have the spending limit turned on by default. De bestedingslimiet is gelijk aan de hoeveelheid van het tegoed en kan niet worden gewijzigd.The spending limit is equal to the amount of credit and it can’t be changed. Als u zich bijvoorbeeld hebt geregistreerd voor een gratis Azure-account, is uw bestedingslimiet $ 200 en kunt u deze niet wijzigen in $ 500.For example, if you signed up for Azure free account, your spending limit is $200 and you can't change it to $500. U kunt de bestedingslimiet echter wel verwijderen.However, you can remove the spending limit. U hebt dus geen limiet of u hebt een limiet die gelijk is aan de hoeveelheid van het tegoed.So, you either have no limit, or you have a limit equal to the amount of credit. Hierdoor kunt u de meeste soorten uitgaven niet wijzigen.This prevents you from most kinds of spending. De bestedingslimiet is niet beschikbaar voor abonnementen met toezeggingsplannen en tarieven voor betalen per gebruik.The spending limit isn’t available for subscriptions with commitment plans or with pay-as-you-go pricing. Zie de volledige lijst met Azure-abonnementstypen en de beschikbaarheid van de bestedingslimiet.See the full list of Azure subscription types and the availability of the spending limit.

Een bestedingslimiet bereikenReaching a spending limit

Wanneer uw gebruik leidt tot kosten die hoger zijn dan uw bestedingslimiet, worden de services waarvan u gebruikt hebt gemaakt voor de rest van die factureringsperiode uitgeschakeld.When your usage results in charges that exhaust your spending limit, the services that you deployed are disabled for the rest of that billing period.

Als u bijvoorbeeld al het tegoed van uw gratis Azure-account besteedt, worden de Azure-resources die u hebt geïmplementeerd, verwijderd uit productie en worden uw virtuele Azure-machines gestopt en opnieuw toegewezen.For example, when you spend all the credit included with your Azure free account, Azure resources that you deployed are removed from production and your Azure virtual machines are stopped and de-allocated. De gegevens in uw opslagaccounts zijn beschikbaar als alleen-lezen.The data in your storage accounts are available as read-only.

Als uw type abonnement tegoeden heeft die verspreid zijn over meerdere maanden, wordt uw abonnement automatisch opnieuw ingeschakeld aan het begin van de volgende factureringsperiode.If your subscription type includes credits over multiple months, your subscription is re-enabled automatically at the beginning of the next billing period. Vervolgens kunt u uw Azure-resources opnieuw implementeren en beschikt u over volledige toegang tot uw opslagaccounts en databases.Then you can redeploy your Azure resources and have full access to your storage accounts and databases.

Azure verzendt e-mailmeldingen wanneer u de bestedingslimiet bereikt.Azure sends email notifications when you reach the spending limit. Meld u aan bij de Azure-portal om meldingen te zien over abonnementen waarvan de bestedingslimiet is bereikt.Sign in to the Azure portal to see notifications about subscriptions that have reached the spending limit.

Als u een gratis Azure-account hebt en de bestedingslimiet bereikt, kunt u een upgrade uitvoeren naar tarieven voor betalen per gebruik om de bestedingslimiet te verwijderen en uw abonnement automatisch weer in te schakelen.If you signed up for an Azure free account and reach the spending limit, you can upgrade to a pay-as-you-go pricing to remove the spending limit and automatically re-enable your subscription.

De bestedingslimiet verwijderen in de Azure-portalRemove the spending limit in Azure portal

U kunt de bestedingslimiet op elk gewenst moment verwijderen zolang er een geldige betaalmethode aan uw Azure-abonnement is gekoppeld.You can remove the spending limit at any time as long as there's a valid payment method associated with your Azure subscription. Voor abonnementstypen met tegoeden die zijn verspreid over meerdere maanden, zoals Visual Studio Enterprise en Visual Studio Professional, kunt u er ook voor kiezen om de bestedingslimiet definitief te verwijderen of alleen voor de huidige factureringsperiode.For subscription types that have credit over multiple months such as Visual Studio Enterprise and Visual Studio Professional, you can choose to remove the spending limit indefinitely or only for the current billing period. Als u alleen voor de huidige factureringsperiode kiest, wordt de bestedingslimiet automatisch ingeschakeld aan het begin van de volgende factureringsperiode.If you choose the current billing period only, the spending limit will be automatically enabled at the beginning of your next billing period.

Als u een gratis Azure-account hebt, raadpleegt u Uw Azure-abonnement upgraden om uw bestedingslimiet te verwijderen.If you have an Azure free account, see Upgrade your Azure subscription to remove your spending limit. Ga anders als volgt te werk om de bestedingslimiet te verwijderen:Otherwise, follow these steps to remove your spending limit:

 1. Meld u als accountbeheerder aan bij de Azure-portal.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.

 2. Zoek naar Cost Management en facturering.Search for Cost Management + Billing.

  Schermopname van de zoekopdracht naar kostenbeheer en factureringScreenshot that shows search for cost management + billing

 3. Selecteer uw abonnement in de lijst Mijn abonnementen.In the My subscriptions list, select your subscription. Selecteer bijvoorbeeld Visual Studio Enterprise.For example, Visual Studio Enterprise.

  Schermopname van het overzicht van Mijn abonnementen

  Notitie

  Als u sommige van uw Visual Studio-abonnementen hier niet ziet, kan het zijn dat u de map voor een abonnement op een bepaald moment hebt gewijzigd.If you don't see some of your Visual Studio subscriptions here, it might be because you changed a subscription directory at some point. Voor deze abonnementen moet u weer de oorspronkelijke map instellen (de map waarin u zich voor het eerst hebt geregistreerd).For these subscriptions, you need to switch the directory to the original directory (the directory in which you initially signed up). Herhaal vervolgens stap 2.Then, repeat step 2.

 4. Klik in het abonnementsoverzicht op de oranje banner om de bestedingslimiet te verwijderen.In the Subscription overview, click the orange banner to remove the spending limit.

  Schermopname met banner voor het verwijderen van de bestedingslimiet

 5. Geef aan of u de bestedingslimiet voor onbepaalde tijd wilt verwijderen of alleen voor de huidige factureringsperiode.Choose whether you want to remove the spending limit indefinitely or for the current billing period only.

  Schermopname met blade voor het verwijderen van de bestedingslimiet

  OptieOption EffectEffect
  Bestedingslimiet voor onbepaalde tijd verwijderenRemove spending limit indefinitely De bestedingslimiet wordt niet automatisch weer ingeschakeld aan het begin van de volgende factureringsperiode.Spending limit does not automatically turn back on at the start of the next billing period. U kunt deze echter op elk gewenst moment zelf weer inschakelen.However, you can turn it back on yourself at any time.
  Bestedingslimiet voor de huidige factureringsperiode verwijderenRemove spending limit for the current billing period De bestedingslimiet wordt automatisch weer ingeschakeld aan het begin van de volgende factureringsperiode.Spending limit automatically turns back on at the start of the next billing period.
 6. Klik op Betalingswijze selecteren om een betalingswijze te kiezen voor uw abonnement.Click Select payment method to choose a payment method for your subscription. Dit wordt de actieve betalingswijze voor uw abonnement.This will become the active payment method for your subscription.

 7. Klik op Voltooien.Click Finish.

Waarom u de bestedingslimiet zou willen verwijderenWhy you might want to remove the spending limit

De bestedingslimiet kan ervoor zorgen dat u bepaalde Microsoft-services en services van derden niet meer kunt implementeren of gebruiken.The spending limit could prevent you from deploying or using certain third-party and Microsoft services. Hieronder ziet u de situaties waarin u het beste de bestedingslimiet van uw abonnement kunt verwijderen.Here are the situations where you should remove the spending limit on your subscription.

 • U bent van plan installatiekopieën van derden zoals Oracle of services als Azure DevOps Services te implementeren.You plan to deploy third-party images like Oracle or services such as Azure DevOps Services. In deze situatie bereikt u bijna meteen de bestedingslimiet, waardoor uw abonnement wordt uitgeschakeld.This situation causes you to reach your spending limit almost immediately and causes your subscription to be disabled.
 • U hebt services die u niet wilt onderbreken.You have services that you don't want disrupted. Wanneer u de bestedingslimiet bereikt, worden Azure-resources die u hebt geïmplementeerd uit de productie genomen. Ook worden uw virtuele machines van Azure stopgezet en wordt de toewijzing ervan ongedaan gemaakt.When you reach your spending limit, Azure resources that you deployed are removed from production and your Azure virtual machines are stopped and de-allocated. Als u services hebt die u niet wilt onderbreken, moet u de bestedingslimiet verwijderen.If you have services that you don't want disrupted, you must remove your spending limit.
 • U hebt services en bronnen met instellingen zoals virtuele IP-adressen die u niet wilt kwijtraken.You have services and resources with settings like virtual IP addresses that you don't want to lose. Deze instellingen gaan verloren wanneer u de bestedingslimiet bereikt en de toewijzing van de services en bronnen ongedaan wordt gemaakt.These settings are lost when your reach your spending limit and the services and resources are de-allocated.

De bestedingslimiet inschakelen na het verwijderenTurn on the spending limit after removing

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de bestedingslimiet voor onbepaalde tijd is verwijderd voor abonnementstypen met tegoeden die zijn verspreid over meerdere maanden.This feature is available only when the spending limit has been removed indefinitely for subscription types that include credits over multiple months. U kunt deze functie gebruiken om uw bestedingslimiet automatisch aan het begin van de volgende factureringsperiode in te schakelen.You can use this feature to turn on your spending limit automatically at the start of the next billing period.

 1. Meld u als accountbeheerder aan bij de Azure-portal.Sign in to the Azure portal as the Account Administrator.

 2. Zoek naar Cost Management en facturering.Search for Cost Management + Billing.

  Schermopname van de zoekopdracht naar kostenbeheer en factureringScreenshot that shows search for cost management + billing

 3. Selecteer uw abonnement in de lijst Mijn abonnementen.In the My subscriptions list, select your subscription. Selecteer bijvoorbeeld Visual Studio Enterprise.For example, Visual Studio Enterprise.

  Schermopname van het overzicht van Mijn abonnementen

  Notitie

  Als u sommige van uw Visual Studio-abonnementen hier niet ziet, kan het zijn dat u de map voor een abonnement op een bepaald moment hebt gewijzigd.If you don't see some of your Visual Studio subscriptions here, it might be because you changed a subscription directory at some point. Voor deze abonnementen moet u weer de oorspronkelijke map instellen (de map waarin u zich voor het eerst hebt geregistreerd).For these subscriptions, you need to switch the directory to the original directory (the directory in which you initially signed up). Herhaal vervolgens stap 2.Then, repeat step 2.

 4. Klik in het overzicht van het abonnement op de banner boven aan de pagina om de bestedingslimiet weer in te schakelen.In the Subscription overview, click the banner at the top of the page to turn the spending limit back on.

Aangepast bestedingslimietCustom spending limit

Aangepaste bestedingslimieten zijn niet beschikbaar.Custom spending limits aren't available.

Een bestedingslimiet voorkomt niet alle kostenA spending limit doesn't prevent all charges

Sommige externe services die zijn gepubliceerd in Azure Marketplace kunnen niet worden gebruikt met uw abonnementstegoeden en er kunnen afzonderlijke kosten voor in rekening worden gebracht, zelfs wanneer uw bestedingslimiet is ingesteld.Some external services published in the Azure Marketplace can't be used with your subscription credits, and can incur separate charges even when your spending limit is set. Voorbeelden hiervan zijn Visual Studio-licenties, Azure Active Directory Premium, ondersteuningsplannen en de meeste merkservices van derden.Examples include Visual Studio licenses, Azure Active Directory premium, support plans, and most third-party branded services. Wanneer u een nieuwe externe service inricht, wordt er een waarschuwing weergegeven om u te laten weten dat de services afzonderlijk worden gefactureerd:When you provision a new external service, a warning is shown to let you know the services are billed separately:

Waarschuwing Marketplace-aankoop

Hulp nodig?Need help? Neem contact met ons op.Contact us.

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u een ondersteuningsaanvraag maken.If you have questions or need help, create a support request.

Volgende stappenNext steps