Zelfstudie: Inzicht in uw Azure-factuurTutorial: Review your individual Azure bill

Dit artikel helpt u om uw Azure-factuur te begrijpen en controleren.This article helps you understand and review your Azure bill. Voor elke factureringsperiode ontvangt u normaal gesproken een factuur per e-mail.For each billing period, you normally receive an invoice in email. De factuur is een afspiegeling van de kosten die u hebt gemaakt.The invoice is a representation of your Azure bill. De kostengegevens op de factuur zijn ook beschikbaar in de Azure-portal.The same cost information on the invoice is available in the Azure portal. In deze zelfstudie vergelijkt u uw factuur met het bestand met gedetailleerde dagelijkse gebruiksgegevens en met de kostenanalyse in de Azure-portal.In this tutorial you will compare your invoice with the detailed daily usage file and with cost analysis in the Azure portal.

Deze zelfstudie is alleen van toepassing op Azure-klanten met een individueel abonnement.This tutorial applies only to Azure customers with an individual subscription. Bekende voorbeelden van individuele abonnementen zijn abonnementen van het type betalen per gebruik die rechtstreeks zijn gekocht via de Azure-website.Common individual subscriptions are those with pay-as-you-go rates purchased directly from the Azure website.

In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial, you learn how to:

 • Gefactureerde kosten vergelijken met het gebruiksbestandCompare invoiced charges with usage file
 • Kosten en gebruik vergelijken in KostenanalyseCompare charges and usage in cost analysis

VereistenPrerequisites

U moet een betaalde factureringsaccount voor het Microsoft Online Services-programma hebben.You must have a paid Microsoft Online Services Program billing account. Het account wordt gemaakt wanneer u zich aanmeldt voor Azure via de Azure-website,The account is created when you sign up for Azure through the Azure website. bijvoorbeeld als u een account hebt met betalen naar gebruik-tarieven of als u een Visual Studio-abonnee bent.For example, if you have an account with pay-as-you-go rates or if you are a Visual Studio subscriber.

Facturen voor gratis Azure-accounts worden alleen gemaakt wanneer het maandelijkse tegoed is overschreden.Invoices for Azure Free Accounts are created only when the monthly credit amount is exceeded.

Het moet meer dan 30 dagen geleden zijn dat u zich geabonneerd hebt op Azure.It must be more than 30 days from the day that you subscribed to Azure. Azure factureert u aan het einde van uw factureringsperiode.Azure bills you at the end of your invoice period.

Aanmelden bij AzureSign in to Azure

Gefactureerde kosten vergelijken met het gebruiksbestandCompare invoiced charges with usage file

De eerste stap voor het vergelijken van gebruik en kosten is het downloaden van uw factuur- en gebruiksbestanden.The first step to compare usage and costs is to download your invoice and usage files. In het uitgebreide CSV-gebruiksbestand worden uw kosten weergegeven per factureringsperiode en dagelijks gebruik.The detailed usage CSV file shows your charges by billing period and daily usage. Het bevat geen belastinginformatie.It doesn't include any tax information. Als u de bestanden wilt downloaden, moet u een accountbeheerder zijn of de rol van eigenaar hebben.In order to download the files, you must be an account administrator or have the Owner role.

Typ in de Azure-portal abonnementen in het zoekvak en klik vervolgens op Abonnementen.In the Azure portal, type subscriptions in the search box and then click Subscriptions.

Naar Abonnementen navigeren

Klik in de lijst met abonnementen op het abonnement.In the list of subscriptions, click the subscription.

Klik onder Facturering op Facturen.Under Billing, click Invoices.

Zoek in de lijst met facturen naar de factuur die u wilt downloaden en klik vervolgens op het downloadsymbool.In the list of invoices, look for the one that you want to download then click the download symbol. Mogelijk moet u de periode wijzigen om oudere facturen weer te geven.You might need to change the timespan to view older invoices. Het kan enkele minuten duren voordat het bestand met gebruiksgegevens en de factuur zijn gegenereerd.It might take a few minutes to generate the usage details file and invoice.

Schermopname van de factureringsperioden, de downloadoptie en de totale kosten voor elke factureringsperiode

Klik in het venster Gebruik + kosten downloaden op CSV-bestand downloaden en Factuur downloaden.In the Download Usage + Charges window, click Download csv and Download invoice.

Schermopname met de pagina voor factuur en gebruik downloaden

Als de melding Niet beschikbaar verschijnt, zijn er verschillende redenen waarom u geen gebruiksgegevens of factuur ziet:If it says Not available there are several reasons that you don't see usage details or an invoice:

 • Het is minder dan 30 dagen geleden dat u zich geabonneerd hebt op Azure.It's less than 30 days from the day you subscribed to Azure.
 • Er is geen gebruik voor de factureringsperiode.There's no usage for the billing period.
 • Er is nog geen factuur gegenereerd.An invoice isn't generated yet. Wacht tot het einde van de factureringsperiode.Wait until the end of the billing period.
 • U bent niet gemachtigd om facturen te bekijken.You don't have permission to view invoices. U ziet mogelijk geen oude facturen tenzij u de accountbeheerder bent.You might not see old invoices unless you're the Account Administrator. Zie Toegang tot factureringsgegevens voor Azure beheren voor meer informatie over het verkrijgen van toegang tot factureringsgegevens.To learn more about getting access to billing information, see Manage access to Azure billing using roles.
 • Als u een gratis proefversie gebruikt of een maandelijks tegoed met uw abonnement dat u niet overschrijdt, ontvangt u geen factuur tenzij u een Microsoft-klantovereenkomst hebt.If you have a Free Trial or a monthly credit amount with your subscription that you didn't exceed, you won't get an invoice unless you have a Microsoft Customer Agreement.

Vervolgens controleert u de kosten.Next, you review the charges. De factuur bevat waarden voor belastingen en uw gebruikskosten.Your invoice shows values for taxes and your usage charges.

Voorbeeld van Azure-factuur

Open het CSV-bestand met gebruiksgegevens dat u hebt gedownload.Open the CSV usage file that you downloaded. Tel aan het einde van het bestand de waarde op voor alle items in de kolom Cost.At the end of the file, sum the value for all items in the Cost column.

Voorbeeld van gebruiksbestand met opgetelde kosten

De opgetelde waarde voor Cost moet exact overeenkomen met het bedrag bij Gebruikskosten op uw factuur.The summed Cost value should match precisely to the usage charges cost on your invoice.

Uw gebruikskosten worden weergegeven op meterniveau.Your usage charges are displayed at the meter level. De volgende termen betekenen hetzelfde in de factuur en het gedetailleerde gebruiksbestand.The following terms mean the same thing in both the invoice and the detailed usage file. De factureringscyclus op de factuur is bijvoorbeeld hetzelfde als de factureringsperiode die wordt weergegeven in het gedetailleerde gebruiksbestand.For example, the billing cycle on the invoice is the same as the billing period shown in the detailed usage file.

Factuur (PDF)Invoice (PDF) Gedetailleerd gebruik (CSV)Detailed usage (CSV)
FactureringscyclusBilling cycle BillingPeriodStartDate BillingPeriodEndDateBillingPeriodStartDate BillingPeriodEndDate
NaamName De categorie van de meterMeter Category
TypeType Subcategorie van de meterMeter Subcategory
ResourceResource MeterNameMeterName
RegioRegion MeterRegionMeterRegion
VerbruiktConsumed AantalQuantity
InbegrepenIncluded Inbegrepen hoeveelheidIncluded Quantity
FactureerbaarBillable Overschreden hoeveelheidOverage Quantity
TariefRate EffectivePriceEffectivePrice
WaardeValue KostenCost

In het gedeelte Gebruikskosten van uw factuur ziet u de totale waarde (kosten) voor elke meter die tijdens uw factureringsperiode is verbruikt.The Usage Charges section of your invoice shows the total value (cost) for each meter that was consumed during your billing period. In de volgende afbeelding ziet u bijvoorbeeld gebruikskosten voor de Azure Storage-service voor de resource P10 Disks.For example, the following image shows a usage charge for the Azure Storage service for the P10 Disks resource.

Factuur gebruikskosten

Filter in uw CSV-gebruiksbestand op MeterName voor de bijbehorende resource die op uw factuur wordt weergegeven.In your CSV usage file, filter by MeterName for the corresponding Resource shown on you invoice. Tel vervolgens de waarde van Cost op voor items in die kolom.Then, sum the Cost value for items in the column. Hier volgt een voorbeeld.Here's an example.

Gebruiksbestand met opgetelde waarde voor MeterName

De opgetelde waarde voor Cost moet exact overeenkomen met het bedrag bij Gebruikskosten voor de betreffende resource op uw factuur.The summed Cost value should match precisely to the usage charges cost for the individual resource charged on your invoice.

Zie De voorwaarden op uw Microsoft Azure-factuur begrijpen en Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden in uw bestand voor Azure-gebruik en -kosten voor meer informatie.For more information, see Understand your Azure invoice and Understand your Azure detailed usage.

Kosten en gebruik vergelijken in KostenanalyseCompare charges and usage in cost analysis

Een kostenanalyse in de Azure-portal kan ook helpen om uw kosten te controleren.Cost analysis in the Azure portal can also help you verify your charges. Als u een beknopt overzicht wilt van het gefactureerde gebruik en de bijbehorende kosten, selecteert u uw abonnement op de pagina Abonnementen in de Azure-portal.To get a quick overview of your invoiced usage and charges, select your subscription from the Subscriptions page in the Azure portal. Klik vervolgens op Kostenanalyse en klik daarna in de lijst met weergaven op Factuurgegevens.Next, click Cost analysis and then in the views list, click Invoice details.

Voorbeeld met selectie van Factuurgegevens

Selecteer vervolgens in de lijst met het datumbereik een periode voor de factuur.Next, in the date range list, select a time period for you invoice. Voeg een filter voor het factuurnummer toe selecteer vervolgens het InvoiceNumber dat overeenkomt met het nummer op uw factuur.Add a filter for invoice number and then select the InvoiceNumber that matches the one on your invoice. In Kostenanalyse worden de kostengegevens voor de gefactureerde items weergegeven.Cost analysis shows cost details for your invoiced items.

Voorbeeld van gegevens van gefactureerde in Kostenanalyse

De kosten die worden weergegeven in Kostenanalyse moeten exact overeenkomen met het bedrag bij Gebruikskosten voor de betreffende resource op uw factuur.Costs shown in cost analysis should match precisely to the usage charges cost for the individual resource charged on your invoice.

Factuur gebruikskosten

Externe services worden afzonderlijk gefactureerdExternal services billed separately

Externe services of Marketplace-kosten zijn voor resources die zijn gemaakt door externe softwareleveranciers.External services or marketplace charges are for resources that have been created by third-party software vendors. Deze resources zijn beschikbaar voor gebruik via Azure Marketplace.Those resources are available for use from the Azure Marketplace. Een Barracuda-firewall is bijvoorbeeld een Azure Marketplace-resource die wordt aangeboden door een externe partij.For example, a Barracuda Firewall is an Azure Marketplace resource offered by a third-party. Alle kosten voor de firewall en de bijbehorende meters worden als externe servicekosten weergegeven.All charges for the firewall and its corresponding meters appear as external service charges.

Externe servicekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.External service charges are billed separately. Deze kosten worden niet weergegeven op uw Azure-factuur.The charges don't show up on your Azure invoice. Raadpleeg voor meer informatie Inzicht in Azure-facturering voor externe servicekosten.To learn more, see Understand your Azure external service charges.

Resources die worden gefactureerd op basis van gebruiksmetersResources billed by usage meters

Azure factureert niet rechtstreeks op basis van de resourcekosten.Azure doesn't directly bill based on the resource cost. Kosten voor een resource worden berekend met behulp van een of meer meters.Charges for a resource are calculated by using one or more meters. Meters worden gebruikt om het gebruik van een resource bij te houden gedurende de levensduur.Meters are used to track a resource’s usage throughout its lifetime. Deze meters worden vervolgens gebruikt om de factuur te berekenen.These meters are then used to calculate the bill.

Wanneer u één Azure-resource maakt, zoals een virtuele machine, worden er een of meer meterexemplaren gemaakt.When you create a single Azure resource, like a virtual machine, it has one or more meter instances created. Meters worden gebruikt om het gebruik van de resource gedurende een periode bij te houden.Meters are used to track the usage of the resource over time. Elke meter verzendt gebruiksrecords die door Azure worden gebruikt om de factuur te berekenen.Each meter emits usage records that are used by Azure to calculate the bill.

Een virtuele machine (VM) die in Azure is gemaakt, kan bijvoorbeeld de volgende meters hebben om het gebruik bij te houden:For example, a single virtual machine (VM) created in Azure may have the following meters created to track its usage:

 • RekenurenCompute Hours
 • Uren IP-adresIP Address Hours
 • Inkomende gegevensoverdrachtData Transfer In
 • Uitgaande gegevensoverdrachtData Transfer Out
 • Standard - Beheerde schijfStandard Managed Disk
 • Standard - Beheerde schijfbewerkingenStandard Managed Disk Operations
 • Standard - IO - SchijfStandard IO-Disk
 • Standard - IO - Lezen blok-blobStandard IO-Block Blob Read
 • Standard - IO - Schrijven blok-blobStandard IO-Block Blob Write
 • Standard - IO - Verwijderen blok-blobStandard IO-Block Blob Delete

Wanneer de virtuele machine wordt gemaakt, begint elke meter gebruiksrecords te verzenden.When the VM is created, each meter begins emitting usage records. Dit gebruik en de metertarieven worden bijgehouden in het Azure-metersysteem.This usage and the meter's price is tracked in the Azure metering system.

In het CSV-gebruiksbestand kunt u de meters zien die zijn gebruikt voor het berekenen van uw factuur.You can see the meters that were used to calculate your bill in the usage CSV file.

Uw factuur betalenPay your bill

Als u een creditcard hebt ingesteld als uw betalingswijze, wordt het bedrag automatisch binnen 10 dagen na het einde van de factureringsperiode in rekening gebracht.If you set up a credit card as your payment method, the payment is charged automatically within 10 days after the billing period ends. Op uw creditcardoverzicht wordt het regelitem weergegeven als MSFT Azure.On your credit card statement, the line item would say MSFT Azure.

Zie Een creditcard toevoegen, bijwerken of verwijderen voor Azure als u de creditcard die wordt gebruikt, wilt wijzigen.To change the credit card that's charged, see Add, update, or remove a credit card for Azure.

Als u betaalt per factuur, verstuurt u uw betaling met de gegevens die onder aan uw factuur worden weergegeven.If you pay by invoice, send your payment to the location listed at the bottom of your invoice.

Als u de status van uw betaling wilt controleren, maakt u een ondersteuningsticket.To check the status of your payment, create a support ticket.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie heeft u het volgende geleerd:In this tutorial, you learned how to:

 • Gefactureerde kosten vergelijken met het gebruiksbestandCompare invoiced charges with usage file
 • Kosten en gebruik vergelijken in KostenanalyseCompare charges and usage in cost analysis

Voltooi de quickstart om aan de slag te gaan met Kostenanalyse.Complete the quickstart to start using cost analysis.