De Azure-SSIS-integratieruntime inrichten in Azure Data FactoryProvision the Azure-SSIS integration runtime in Azure Data Factory

van toepassing op: Ja Azure Data Factory geen Azure Synapse Analytics (preview-versie)APPLIES TO: yesAzure Data Factory noAzure Synapse Analytics (Preview)

Deze zelfstudie bevat de stappen voor het gebruik van de Azure-portal om een Azure SQL Server Integration Services-integratieruntime (SSIS) (IR) in te richten in Azure Data Factory (ADF).This tutorial provides steps for using the Azure portal to provision an Azure-SQL Server Integration Services (SSIS) integration runtime (IR) in Azure Data Factory (ADF). Een Azure-SSIS IR ondersteunt:An Azure-SSIS IR supports:

 • Pakketten die zijn geïmplementeerd in SSIS Catalog (SSISDB) die worden gehost door een server of beheerd exemplaar van Azure SQL Database (projectimplementatiemodel)Running packages deployed into SSIS catalog (SSISDB) hosted by Azure SQL Database server/Managed Instance (Project Deployment Model)
 • Pakketten die zijn geïmplementeerd in het bestandssysteem, Azure Files of SQL Server-database (MSDB) die worden gehost door Azure SQL Managed Instance (pakketimplementatiemodel)Running packages deployed into file system, Azure Files, or SQL Server database (MSDB) hosted by Azure SQL Managed Instance (Package Deployment Model)

Nadat een Azure-SSIS IR is ingericht, kunt u vertrouwde hulpprogramma's gebruiken om uw pakketten in Azure te implementeren en uit te voeren.After an Azure-SSIS IR is provisioned, you can use familiar tools to deploy and run your packages in Azure. Deze hulpprogramma's zijn al ingeschakeld voor Azure en bevatten SQL Server Data Tools (SSDT), SQL Server Management Studio (SSMS) en opdrachtregelprogramma's zoals dtutil en AzureDTExec.These tools are already Azure-enabled and include SQL Server Data Tools (SSDT), SQL Server Management Studio (SSMS), and command-line utilities like dtutil and AzureDTExec.

Zie Overzicht van integratieruntime in Azure-SSIS voor algemene informatie over een Azure-SSIS IR.For conceptual information on Azure-SSIS IRs, see Azure-SSIS integration runtime overview.

In deze zelfstudie voert u de volgende stappen uit:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Een data factory maken.Create a data factory.
 • Een Azure-SSIS-integratieruntime inrichten.Provision an Azure-SSIS integration runtime.

VereistenPrerequisites

Notitie

Dit artikel is bijgewerkt voor het gebruik van de nieuwe Azure PowerShell Az-module.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. De AzureRM-module kan nog worden gebruikt en krijgt bugoplossingen tot ten minste december 2020.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Zie voor meer informatie over de nieuwe Az-module en compatibiliteit met AzureRM Introductie van de nieuwe Az-module van Azure PowerShell.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Raadpleeg Azure PowerShell installeren voor instructies over de installatie van de Az-module.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

 • Azure-abonnement.Azure subscription. Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

 • Azure SQL Database-server (optioneel) .Azure SQL Database server (optional). Als u nog geen databaseserver hebt, maakt u die in Azure Portal voordat u begint.If you don't already have a database server, create one in the Azure portal before you get started. Met Data Factory wordt vervolgens een SSISDB-exemplaar op deze databaseserver gemaakt.Data Factory will in turn create an SSISDB instance on this database server.

  Het wordt aangeraden om de databaseserver in dezelfde Azure-regio te maken als de Integration Runtime.We recommend that you create the database server in the same Azure region as the integration runtime. Met deze configuratie kan de Integration Runtime uitvoeringslogboeken wegschrijven naar SSISDB zonder dat hierbij Azure-regio's worden overschreden.This configuration lets the integration runtime write execution logs into SSISDB without crossing Azure regions.

  Houd de volgende zaken in gedachten:Keep these points in mind:

  • Op basis van de geselecteerde databaseserver kan het SSISDB-exemplaar namens u worden gemaakt als een enkele database, als onderdeel van een elastische pool of in een beheerd exemplaar.Based on the selected database server, the SSISDB instance can be created on your behalf as a single database, as part of an elastic pool, or in a managed instance. Deze is toegankelijk in een openbaar netwerk of kan worden toegevoegd aan een virtueel netwerk.It can be accessible in a public network or by joining a virtual network. Zie SQL Database en een beheerd exemplaar van SQL vergelijken voor hulp bij het kiezen van het type databaseserver om SSISDB te hosten.For guidance in choosing the type of database server to host SSISDB, see Compare SQL Database and SQL Managed Instance.

   Als u een Azure SQL Database-server met IP-firewall regels/service-eindpunten voor virtuele netwerken of een beheerd exemplaar met een privé-eindpunt gebruikt om SSISDB te hosten, of als u toegang tot on-premises gegevens nodig hebt zonder een zelf-hostende IR te configureren, moet u uw Azure-SSIS IR toevoegen aan een virtueel netwerk.If you use an Azure SQL Database server with IP firewall rules/virtual network service endpoints or a managed instance with private endpoint to host SSISDB, or if you require access to on-premises data without configuring a self-hosted IR, you need to join your Azure-SSIS IR to a virtual network. Zie Een Azure-SSIS IR maken in een virtueel netwerk voor meer informatie.For more information, see Create an Azure-SSIS IR in a virtual network.

  • Controleer of de instelling Toegang tot Azure-services toestaan is ingeschakeld voor de databaseserver.Confirm that the Allow access to Azure services setting is enabled for the database server. Deze instelling is niet van toepassing wanneer u Azure SQL Database met IP-firewall regels/service-eindpunten voor virtuele netwerken of een beheerd exemplaar met een privé-eindpunt gebruikt om SSISDB te hosten.This setting is not applicable when you use an Azure SQL Database server with IP firewall rules/virtual network service endpoints or a managed instance with private endpoint to host SSISDB. Zie Secure Azure SQL Database (Azure SQL Database beveiligen) voor meer informatie.For more information, see Secure Azure SQL Database. Zie New-AzSqlServerFirewallRule om deze instelling in te schakelen met behulp van PowerShell.To enable this setting by using PowerShell, see New-AzSqlServerFirewallRule.

  • Voeg het IP-adres van de clientcomputer (of een reeks IP-adressen dat het IP-adres van de clientcomputer bevat) toe aan de lijst met client-IP-adressen in de instellingen van de firewall voor de databaseserver.Add the IP address of the client machine, or a range of IP addresses that includes the IP address of the client machine, to the client IP address list in the firewall settings for the database server. Zie Overzicht van firewallregels op Azure SQL Database-serverniveau en -databaseniveau voor meer informatie.For more information, see Azure SQL Database server-level and database-level firewall rules.

  • U kunt verbinding maken met de databaseserver via SQL-verificatie met de beheerdersreferenties van de server of Azure Active Directory-verificatie met de beheerde identiteit voor uw data factory.You can connect to the database server by using SQL authentication with your server admin credentials, or by using Azure AD authentication with the managed identity for your data factory. Voor het laatste moet u de beheerde identiteit voor uw data factory toevoegen aan een Azure Active Directory-groep met toegangsmachtigingen tot de databaseserver.For the latter, you need to add the managed identity for your data factory into an Azure AD group with access permissions to the database server. Zie Een Azure-SSIS IR met Azure Active Directory-verificatie maken voor meer informatie.For more information, see Create an Azure-SSIS IR with Azure AD authentication.

  • Controleer of de databaseserver al een SSISDB-exemplaar heeft.Confirm that your database server does not have an SSISDB instance already. Het inrichten van een Azure-SSIS IR biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een bestaand SSIS-exemplaar.The provisioning of an Azure-SSIS IR does not support using an existing SSISDB instance.

Notitie

Zie Beschikbaarheid van Data Factory en SSIS IR per regio voor een lijst met Azure-regio's waarin Data Factory en Azure-SSIS IR momenteel beschikbaar zijn.For a list of Azure regions in which Data Factory and an Azure-SSIS IR are currently available, see Data Factory and SSIS IR availability by region.

Een gegevensfactory makenCreate a data factory

Als u uw data factory via de Azure-portal wilt maken, volgt u de stapsgewijze instructies in Een data factory maken via de gebruikersinterface.To create your data factory via the Azure portal, follow the step-by-step instructions in Create a data factory via the UI. Selecteer Vastmaken aan dashboard zodat u snel toegang hebt nadat de data factory is gemaakt.Select Pin to dashboard while doing so, to allow quick access after its creation.

Nadat uw data factory is gemaakt, opent u de overzichtspagina in de Azure-portal.After your data factory is created, open its overview page in the Azure portal. Selecteer de tegel Ontwerpen en controleren om de pagina Aan de slag op een afzonderlijk tabblad te openen. Daar kunt u doorgaan met het maken van uw Azure-SSIS IR.Select the Author & Monitor tile to open the Let's get started page on a separate tab. There, you can continue to create your Azure-SSIS IR.

Een Azure SSIS Integration Runtime makenCreate an Azure-SSIS integration runtime

Vanuit het overzicht van Data FactoryFrom the Data Factory overview

 1. Selecteer op de pagina Aan de slag de tegel SSIS-integratieruntime configureren.On the Let's get started page, select the Configure SSIS Integration Runtime tile.

  De tegel SSIS-integratieruntime configureren

 2. Zie de sectie Een Azure-SSIS-integratieruntime inrichten voor de resterende stappen voor het instellen van een Azure-SSIS-IR.For the remaining steps to set up an Azure-SSIS IR, see the Provision an Azure-SSIS integration runtime section.

Vanuit de gebruikersinterface OntwerpenFrom the authoring UI

 1. Ga in de gebruikersinterface van Azure Data Factory naar het tabblad Bewerken en selecteer Verbindingen.In the Azure Data Factory UI, switch to the Edit tab and select Connections. Ga vervolgens naar het tabblad Integratieruntimes om de bestaande integratieruntimes in uw data factory weer te geven.Then switch to the Integration Runtimes tab to view existing integration runtimes in your data factory.

  Selecties voor het weergeven van bestaande IR’s

 2. Selecteer Nieuwe om een Azure-SSIS IR te maken en open het deelvenster Installatie van integratieruntime.Select New to create an Azure-SSIS IR and open the Integration runtime setup pane.

  Integratieruntime via menu

 3. Selecteer in het venster Installatie van integratieruntime de tegel Bestaande SSIS-pakketten verplaatsen voor uitvoering in Azureen selecteer vervolgens Volgende.In the Integration runtime setup pane, select the Lift-and-shift existing SSIS packages to execute in Azure tile, and then select Next.

  Geef het type integratieruntime op

 4. Zie de sectie Een Azure-SSIS-integratieruntime inrichten voor de resterende stappen voor het instellen van een Azure-SSIS-IR.For the remaining steps to set up an Azure-SSIS IR, see the Provision an Azure-SSIS integration runtime section.

Een Azure-SSIS-integratieruntime inrichtenProvision an Azure-SSIS integration runtime

Het deelvenster Installatie van integratieruntime heeft drie pagina's waar u de algemene instellingen, implementatie-instellingen en geavanceerde instellingen kunt configureren.The Integration runtime setup pane has three pages where you successively configure general, deployment, and advanced settings.

Pagina Algemene instellingenGeneral settings page

Voer op de pagina Algemene instellingen van het deelvenster Installatie van integratieruntime de volgende stappen uit:On the General settings page of Integration runtime setup pane, complete the following steps.

Algemene instellingen

 1. Voer bij Naam de naam van de integratieruntime in.For Name, enter the name of your integration runtime.

 2. Voer bij beschrijving de beschrijving van de integratieruntime in.For Description, enter the description of your integration runtime.

 3. Selecteer bij Locatie de locatie voor de integratieruntime.For Location, select the location of your integration runtime. Alleen ondersteunde locaties worden weergegeven.Only supported locations are displayed. We raden u aan dezelfde locatie van uw databaseserver te selecteren voor het hosten van SSISDB.We recommend that you select the same location of your database server to host SSISDB.

 4. Selecteer bij Knooppuntgrootte de grootte van knooppunt in het integratieruntimecluster.For Node Size, select the size of node in your integration runtime cluster. Alleen ondersteunde knooppuntgrootten worden weergegeven.Only supported node sizes are displayed. Selecteer een grote knooppuntgrootte (omhoog schalen) als u veel reken-/geheugenintensieve pakketten wilt uitvoeren.Select a large node size (scale up) if you want to run many compute-intensive or memory-intensive packages.

 5. Selecteer bij Aantal knooppunten het aantal knooppunten in het integratieruntimecluster.For Node Number, select the number of nodes in your integration runtime cluster. Alleen ondersteunde knooppuntaantallen worden weergegeven.Only supported node numbers are displayed. Selecteer een groot cluster met veel knooppunten (uitschalen), als u veel pakketten parallel wilt uitvoeren.Select a large cluster with many nodes (scale out) if you want to run many packages in parallel.

 6. Selecteer bij Editie/licentie de SQL Server-editie voor uw integratieruntime: Standard of Enterprise.For Edition/License, select the SQL Server edition for your integration runtime: Standard or Enterprise. Selecteer Enterprise als u geavanceerde functies in de integratieruntime wilt gebruiken.Select Enterprise if you want to use advanced features on your integration runtime.

 7. Selecteer bij Geld besparen de optie Azure Hybrid Benefit voor uw integratieruntime: Ja of Nee.For Save Money, select the Azure Hybrid Benefit option for your integration runtime: Yes or No. Selecteer Ja als u uw eigen SQL Server-licentie met Software Assurance wilt gebruiken om te profiteren van de kostenbesparingen met hybride gebruik.Select Yes if you want to bring your own SQL Server license with Software Assurance to benefit from cost savings with hybrid use.

 8. Selecteer Next.Select Next.

Pagina Implementatie-instellingenDeployment settings page

Voer op de pagina Implementatie-instellingen van het deelvenster Installatie van integratieruntime de volgende stappen uit.On the Deployment settings page of Integration runtime setup pane, complete the following steps.

 1. Selecteer het selectievakje SSIS-catalogus maken (SSISDB) die wordt gehost door Azure SQL Database server/beheerd exemplaar om uw projecten/pakketten/omgevingen/uitvoeringslogboeken op te slaan om te kiezen of u uw pakketten wilt implementeren in SSISDB (projectimplementatiemodel).Select the Create SSIS catalog (SSISDB) hosted by Azure SQL Database server/Managed Instance to store your projects/packages/environments/execution logs check box to choose whether you want to deploy your packages into SSISDB (Project Deployment Model). U hoeft geen SSISDB te maken als u uw pakketten wilt implementeren in het bestandssysteem, Azure Files of SQL Server-database (MSDB) die worden gehost door Azure SQL Managed Instance (pakketimplementatiemodel).Alternatively, no need to create SSISDB, if you want to deploy your packages into file system, Azure Files, or SQL Server database (MSDB) hosted by Azure SQL Managed Instance (Package Deployment Model).

  Selecteer dit selectievakje ongeacht uw implementatiemodel om te kiezen of u SQL Server Agent gehost door Azure SQL Managed Instance wilt gebruiken om uw pakketuitvoeringen te plannen, aangezien dit wordt ingeschakeld door SSISDB.Regardless of your deployment model, select this check box to choose whether you want to use SQL Server Agent hosted by Azure SQL Managed Instance to orchestrate/schedule your package executions, since it's enabled by SSISDB. Zie SSIS-pakketuitvoeringen plannen via de agent voor Azure SQL Managed Instance voor meer informatie.For more information, see Schedule SSIS package executions via Azure SQL Managed Instance Agent.

  Als u dit selectievakje inschakelt, moet u uw eigen databaseserver instellen om de SSISDB te hosten die we namens u maken en beheren.If you select this check box, you'll need to bring your own database server to host SSISDB that we'll create and manage on your behalf.

  Implementatie-instellingen voor SSISDB

  1. Selecteer bij Abonnement het Azure-abonnement dat uw databaseserver heeft voor het hosten van SSISDB.For Subscription, select the Azure subscription that has your database server to host SSISDB.

  2. Selecteer bij Locatie de locatie van uw databaseserver voor het hosten van SSISDB.For Location, select the location of your database server to host SSISDB. We raden u aan dezelfde locatie van uw integratieruntime te selecteren.We recommend that you select the same location of your integration runtime.

  3. Selecteer bij het Eindpunt voor de Catalog-databaseserver het eindpunt van uw databaseserver voor het hosten van SSISDB.For Catalog Database Server Endpoint, select the endpoint of your database server to host SSISDB.

   Op basis van de geselecteerde databaseserver kan het SSISDB-exemplaar namens u worden gemaakt als een enkele database, als onderdeel van een elastische pool of in een beheerd exemplaar.Based on the selected database server, the SSISDB instance can be created on your behalf as a single database, as part of an elastic pool, or in a managed instance. Deze is toegankelijk in een openbaar netwerk of kan worden toegevoegd aan een virtueel netwerk.It can be accessible in a public network or by joining a virtual network. Zie SQL Database en een beheerd exemplaar van SQL vergelijken voor hulp bij het kiezen van het type databaseserver om SSISDB te hosten.For guidance in choosing the type of database server to host SSISDB, see Compare SQL Database and SQL Managed Instance.

   Als u een Azure SQL Database-server met IP-firewall regels/service-eindpunten voor virtuele netwerken of een beheerd exemplaar met een privé-eindpunt selecteert om SSISDB te hosten, of als u toegang tot on-premises gegevens nodig hebt zonder een zelf-hostende IR te configureren, moet u uw Azure-SSIS IR toevoegen aan een virtueel netwerk.If you select an Azure SQL Database server with IP firewall rules/virtual network service endpoints or a managed instance with private endpoint to host SSISDB, or if you require access to on-premises data without configuring a self-hosted IR, you need to join your Azure-SSIS IR to a virtual network. Zie Een Azure-SSIS IR maken in een virtueel netwerk voor meer informatie.For more information, see Create an Azure-SSIS IR in a virtual network.

  4. Selecteer het selectievakje Azure Active Directory-verificatie gebruiken met de beheerde identiteit voor uw ADF om de verificatiemethode voor uw databaseserver voor het hosten van SSISDB te kiezen.Select the Use AAD authentication with the managed identity for your ADF check box to choose the authentication method for your database server to host SSISDB. U kiest SQL-verificatie of Azure Active Directory-verificatie met de beheerde identiteit voor uw data factory.You'll choose either SQL authentication or Azure AD authentication with the managed identity for your data factory.

   Als u het selectievakje selecteert, moet u de beheerde identiteit voor uw data factory toevoegen aan een Azure Active Directory-groep met toegangsmachtigingen tot de databaseserver.If you select the check box, you'll need to add the managed identity for your data factory into an Azure AD group with access permissions to your database server. Zie Een Azure-SSIS IR met Azure Active Directory-verificatie maken voor meer informatie.For more information, see Create an Azure-SSIS IR with Azure AD authentication.

  5. Voer bij Gebruikersnaam van beheerder de gebruikersnaam voor SQL-verificatie voor uw databaseserver voor het hosten van SSISDB in.For Admin Username, enter the SQL authentication username for your database server to host SSISDB.

  6. Voer bij Beheerderswachtwoord het wachtwoord voor SQL-verificatie voor uw databaseserver voor het hosten van SSISDB in.For Admin Password, enter the SQL authentication password for your database server to host SSISDB.

  7. Selecteer bij Serverlaag catalogusdatabase de servicelaag voor uw databaseserver voor het hosten van SSISDB.For Catalog Database Service Tier, select the service tier for your database server to host SSISDB. Selecteer de laag Basic, Standard of Premium of selecteer de naam van een elastische pool.Select the Basic, Standard, or Premium tier, or select an elastic pool name.

 2. Selecteer het selectievakje Pakketarchieven maken om uw pakketten te beheren die zijn geïmplementeerd in het bestandssysteem/Azure Files/SQL Server-database (MSDB) en worden gehost door Azure SQL Managed Instance om te kiezen of u uw pakketten wilt beheren die zijn geïmplementeerd in MSDB, het bestandssysteem of Azure Files (pakketimplementatiemodel) met pakketarchieven van Azure-SSIS IR.Select the Create package stores to manage your packages that are deployed into file system/Azure Files/SQL Server database (MSDB) hosted by Azure SQL Managed Instance check box to choose whether you want to manage your packages that are deployed into MSDB, file system, or Azure Files (Package Deployment Model) with Azure-SSIS IR package stores.

  Met pakketarchieven van Azure-SSIS IR kunt u pakketten importeren/exporteren/verwijderen/uitvoeren en de uitvoering van pakketten controleren of stoppen via SSMS, net zoals met de verouderde SSIS-pakketarchieven.Azure-SSIS IR package store allows you to import/export/delete/run packages and monitor/stop running packages via SSMS similar to the legacy SSIS package store. Zie SSIS-pakketten beheren met pakketarchieven van Azure-SSIS IR voor meer informatie.For more information, see Manage SSIS packages with Azure-SSIS IR package stores.

  Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u meerdere pakketarchieven toevoegen aan uw Azure-SSIS IR door Nieuwe te selecteren.If you select this check box, you can add multiple package stores to your Azure-SSIS IR by selecting New. Daarnaast kan één pakketarchief worden gedeeld door meerdere Azure-SSIS IR’s.Conversely, one package store can be shared by multiple Azure-SSIS IRs.

  Implementatie-instellingen voor MSDB/bestandssysteem/Azure Files

  Voltooi op de pagina Pakketarchief toevoegen de volgende stappen.On the Add package store pane, complete the following steps.

  1. Voer de naam van uw pakketarchief in bij Naam van pakketarchief.For Package store name, enter the name of your package store.

  2. Selecteer voor Gekoppelde service voor pakketarchief de bestaande gekoppelde service waarin de toegangsgegevens zijn opgeslagen voor het bestandssysteem/Azure Files/Azure SQL Managed Instance waarin uw pakketten zijn geïmplementeerd of maak een nieuwe door Nieuwe te selecteren.For Package store linked service, select your existing linked service that stores the access information for file system/Azure Files/Azure SQL Managed Instance where your packages are deployed or create a new one by selecting New. Voer in het deelvenster Nieuwe gekoppelde service de volgende stappen uit.On the New linked service pane, complete the following steps.

   Implementatie-instellingen voor gekoppelde services

   1. Voer bij Naam de naam van de gekoppelde service in.For Name, enter the name of your linked service.

   2. Voer bij Beschrijving de beschrijving van de gekoppelde service in.For Description, enter the description of your linked service.

   3. Voor Type selecteert u Azure File Storage, Azure SQL Managed Instance of Bestandssysteem.For Type, select Azure File Storage, Azure SQL Managed Instance, or File System.

   4. U kunt Verbinding maken via integratieruntime negeren omdat we altijd uw Azure-SSIS IR gebruiken om de toegangsgegevens voor pakketarchieven op te halen.You can ignore Connect via integration runtime, since we always use your Azure-SSIS IR to fetch the access information for package stores.

   5. Als u Azure File Storage selecteert, voert u de volgende stappen uit.If you select Azure File Storage, complete the following steps.

    1. Selecteer bij Accountselectiemethode de optie Van Azure-abonnement of Handmatig invoeren.For Account selection method, select From Azure subscription or Enter manually.

    2. Als u Van Azure-abonnement hebt gekozen, selecteert u het relevante Azure-abonnement, Naam van opslagaccount en Bestandsshare.If you select From Azure subscription, select the relevant Azure subscription, Storage account name, and File share.

    3. Als u Handmatig invoeren hebt gekozen, voert u \\<storage account name>.file.core.windows.net\<file share name> in bij Host, Azure\<storage account name> bij Gebruikersnaamen <storage account key> bij Wachtwoord, of u selecteert de Azure Key Vault waar het wachtwoord is opgeslagen als geheim.If you select Enter manually, enter \\<storage account name>.file.core.windows.net\<file share name> for Host, Azure\<storage account name> for Username, and <storage account key> for Password or select your Azure Key Vault where it's stored as a secret.

   6. Als u Azure SQL Managed Instance hebt gekozen, voert u de volgende stappen uit.If you select Azure SQL Managed Instance, complete the following steps.

    1. Selecteer Verbindingsreeks om deze handmatig in te voeren of uw Azure Key Vault waar het wachtwoord is opgeslagen als een geheim.Select Connection string to enter it manually or your Azure Key Vault where it's stored as a secret.

    2. Als u Verbindingsreeks hebt gekozen, voert u de volgende stappen uit.If you select Connection string, complete the following steps.

     1. Bij Fully Qualified Domain Name voert u <server name>.<dns prefix>.database.windows.net of <server name>.public.<dns prefix>.database.windows.net,3342 in als het privé-eindpunt of openbare eindpunt van uw Azure SQL Managed Instance.For Fully qualified domain name, enter <server name>.<dns prefix>.database.windows.net or <server name>.public.<dns prefix>.database.windows.net,3342 as the private or public endpoint of your Azure SQL Managed Instance, respectively. Als u het privé-eindpunt opgeeft, is Verbinding testen niet van toepassing, omdat de ADF-gebruikersinterface deze niet kan bereiken.If you enter the private endpoint, Test connection isn't applicable, since ADF UI can't reach it.

     2. Voer bij Name database de invoer msdb in.For Database name, enter msdb.

     3. Selecteer SQL-verificatie, Beheerde identiteit of Service-principal bij Verificatietype.For Authentication type, select SQL Authentication, Managed Identity, or Service Principal.

     4. Als u SQL-verificatie hebt gekozen, voert u de relevante Gebruikersnaam en het Wachtwoord in of selecteer u de Azure Key Vault waar het wachtwoord is opgeslagen als geheim.If you select SQL Authentication, enter the relevant Username and Password or select your Azure Key Vault where it's stored as a secret.

     5. Als u Beheerde identiteit hebt gekozen, verleent u uw beheerde ADF-identiteit toegang tot uw Azure SQL Managed Instance.If you select Managed Identity, grant your ADF managed identity access to your Azure SQL Managed Instance.

     6. Als u Service-principal hebt gekozen, voert u de relevante Service-principal-id en de Service-principal-sleutel in of selecteert u uw Azure Key Vault waar het wachtwoord is opgeslagen als geheim.If you select Service Principal, enter the relevant Service principal ID and Service principal key or select your Azure Key Vault where it's stored as a secret.

   7. Als u Bestandssysteem hebt gekozen, voert u het UNC-pad in van de map waarin uw pakketten zijn geïmplementeerd voor Host, evenals de relevante Gebruikersnaam en het Wachtwoord of selecteert u de Azure Key Vault waar het wachtwoord is opgeslagen als geheim.If you select File system, enter the UNC path of folder where your packages are deployed for Host, as well as the relevant Username and Password or select your Azure Key Vault where it's stored as a secret.

   8. Selecteer Verbinding testen wanneer dit van toepassing is en selecteer Maken.Select Test connection when applicable and if it's successful, select Create.

  De toegevoegde pakketarchieven worden weergegeven op de pagina Implementatie-instellingen.Your added package stores will appear on the Deployment settings page. Als u deze wilt verwijderen, schakelt u de selectie vakjes in en selecteert u Verwijderen.To remove them, select their check boxes, and then select Delete.

 3. Selecteer Verbinding testen wanneer dit van toepassing is en selecteer Volgende.Select Test connection when applicable and if it's successful, select Next.

De pagina Geavanceerde instellingenAdvanced settings page

Voer op de pagina Geavanceerde instellingen van het deelvenster Installatie van integratieruntime de volgende stappen uit.On the Advanced settings page of Integration runtime setup pane, complete the following steps.

Geavanceerde instellingen

 1. Selecteer bij het Maximale aantal parallelle uitvoeringen per knooppunt het maximum aantal pakketten dat gelijktijdig per knooppunt kan worden uitgevoerd in het integratieruntimecluster.For Maximum Parallel Executions Per Node, select the maximum number of packages to run concurrently per node in your integration runtime cluster. Alleen ondersteunde pakketaantallen worden weergegeven.Only supported package numbers are displayed. Selecteer een klein aantal als u meer dan één kern wilt gebruiken om een enkel groot pakket uit te voeren dat reken- of geheugenintensief is.Select a low number if you want to use more than one core to run a single large package that's compute or memory intensive. Selecteer een groot aantal als u een of meer kleine pakketten in één kern wilt uitvoeren.Select a high number if you want to run one or more small packages in a single core.

 2. Schakel het selectievakje Uw Azure-SSIS Integration Runtime aanpassen met aanvullende systeemconfiguraties/onderdeelinstallaties in om te kiezen of u aangepaste installaties van standaard/express wilt toevoegen aan uw Azure-SSIS IR.Select the Customize your Azure-SSIS Integration Runtime with additional system configurations/component installations check box to choose whether you want to add standard/express custom setups on your Azure-SSIS IR. Zie Aangepaste installatie voor een Azure-SSIS IR voor meer informatie.For more information, see Custom setup for an Azure-SSIS IR.

 3. Selecteer het selectievakje Selecteer een VNet voor uw Azure-SSIS Integration Runtime om lid te worden, ADF toe te staan bepaalde netwerkresources te maken en eventueel uw eigen statische openbare IP-adressen mee te nemen om te kiezen of u uw Azure-SSIS IR wilt aanmelden bij een virtueel netwerk.Select the Select a VNet for your Azure-SSIS Integration Runtime to join, allow ADF to create certain network resources, and optionally bring your own static public IP addresses check box to choose whether you want to join your Azure-SSIS IR to a virtual network.

  Selecteer deze optie als u een Azure SQL Database-server met IP-firewall regels/service-eindpunten voor virtuele netwerken of een beheerd exemplaar met een privé-eindpunt gebruikt om SSISDB te hosten, of als u toegang tot on-premises gegevens nodig hebt zonder een zelf-hostende IR te configureren.Select it if you use an Azure SQL Database server with IP firewall rules/virtual network service endpoints or a managed instance with private endpoint to host SSISDB, or if you require access to on-premises data without configuring a self-hosted IR. Zie Een Azure-SSIS IR maken in een virtueel netwerk voor meer informatie.For more information, see Create an Azure-SSIS IR in a virtual network.

 4. Schakel het selectievakje Zelf-hostende Integration Runtime instellen als proxy voor uw Azure-SSIS Integration Runtime in om te kiezen of u een zelf-hostende IR wilt configureren als proxy voor uw Azure-SSIS IR.Select the Set up Self-Hosted Integration Runtime as a proxy for your Azure-SSIS Integration Runtime check box to choose whether you want to configure a self-hosted IR as proxy for your Azure-SSIS IR. Zie Een zelf-hostende IR instellen als proxy voor meer informatie.For more information, see Set up a self-hosted IR as proxy.

 5. Selecteer Doorgaan.Select Continue.

Controleer op de pagina Overzicht van het deelvenster Integration Runtime instellen alle inrichtingsinstellingen, plaats een bladwijzer bij de aanbevolen documentatielinks en selecteer Voltooien om de integratieruntime te maken.On the Summary page of Integration runtime setup pane, review all provisioning settings, bookmark the recommended documentation links, and select Finish to start the creation of your integration runtime.

Notitie

Dit proces duurt ongeveer 5 minuten, tenzij u een aangepaste installatietijd hebt ingesteld.Excluding any custom setup time, this process should finish within 5 minutes.

Als u SSISDB gebruikt, maakt de Data Factory-service verbinding met uw databaseserver om SSISDB voor te bereiden.If you use SSISDB, the Data Factory service will connect to your database server to prepare SSISDB.

Wanneer u een Azure-SSIS IR inricht, worden ook het Azure Feature Pack voor SSIS en de Access Redistributable geïnstalleerd.When you provision an Azure-SSIS IR, Access Redistributable and Azure Feature Pack for SSIS are also installed. Deze onderdelen bieden connectiviteit met Excel- en Access-bestanden en met verschillende Azure-gegevensbronnen, naast de gegevensbronnen die worden ondersteund door de ingebouwde onderdelen.These components provide connectivity to Excel files, Access files, and various Azure data sources, in addition to the data sources that built-in components already support. Zie Ingebouwde/vooraf geïnstalleerde onderdelen op Azure-SSIS IR voor meer informatie over ingebouwde en vooraf geïnstalleerde onderdelen.For more information about built-in/preinstalled components, see Built-in/preinstalled components on Azure-SSIS IR. Zie Aangepaste installatie voor Azure-SSIS IR voor meer informatie over aanvullende onderdelen die u kunt installeren.For more information about additional components that you can install, see Custom setups for Azure-SSIS IR.

Deelvenster VerbindingenConnections pane

Ga in het deelvenster Verbindingen van de hub Beheren naar de pagina Integratieruntimes en selecteer Vernieuwen.On the Connections pane of Manage hub, switch to the Integration runtimes page and select Refresh.

Deelvenster Verbindingen

U kunt uw Azure-SSIS IR bewerken/opnieuw configureren door de naam ervan te selecteren.You can edit/reconfigure your Azure-SSIS IR by selecting its name. U kunt ook de relevante knoppen voor het bewaken/starten/stoppen/verwijderen van uw Azure-SSIS IR selecteren, automatisch een ADF-pijplijn genereren met de activiteit voor het uitvoeren van SSIS-pakketten om deze op uw Azure-SSIS IR uit te voeren en de JSON-code/payload van uw Azure-SSIS IR weergeven.You can also select the relevant buttons to monitor/start/stop/delete your Azure-SSIS IR, auto-generate an ADF pipeline with Execute SSIS Package activity to run on your Azure-SSIS IR, and view the JSON code/payload of your Azure-SSIS IR. U kunt uw Azure-SSIS IR alleen bewerken/verwijderen wanneer deze is gestopt.Editing/deleting your Azure-SSIS IR can only be done when it's stopped.

SSIS-pakketten implementerenDeploy SSIS packages

Als u SSISDB gebruikt, kunt u uw pakketten ernaar implementeren en deze uitvoeren op uw Azure-SSIS IR met behulp van de Azure SSDT- of SSMS-hulpprogramma's.If you use SSISDB, you can deploy your packages into it and run them on your Azure-SSIS IR by using the Azure-enabled SSDT or SSMS tools. Deze hulpprogramma's maken verbinding met uw databaseserver via het servereindpunt:These tools connect to your database server via its server endpoint:

 • Voor een Azure SQL Database-server is de indeling van het servereindpunt <server name>.database.windows.net.For an Azure SQL Database server, the server endpoint format is <server name>.database.windows.net.
 • Voor een beheerd exemplaar met een privé-eindpunt is de indeling van het servereindpunt <server name>.<dns prefix>.database.windows.net.For a managed instance with private endpoint, the server endpoint format is <server name>.<dns prefix>.database.windows.net.
 • Voor een beheerd exemplaar met een openbaar eindpunt is de indeling van het servereindpunt <server name>.public.<dns prefix>.database.windows.net,3342.For a managed instance with public endpoint, the server endpoint format is <server name>.public.<dns prefix>.database.windows.net,3342.

Als u geen gebruik maakt van SSISDB, kunt u uw pakketten implementeren in het bestandssysteem, Azure Files of MSDB gehost door uw Azure SQL Managed Instance en deze uitvoeren op uw Azure-SSIS IR met behulp van de opdrachtregelprogramma's dtutil en AzureDTExec.If you don't use SSISDB, you can deploy your packages into file system, Azure Files, or MSDB hosted by your Azure SQL Managed Instance and run them on your Azure-SSIS IR by using dtutil and AzureDTExec command-line utilities.

Zie SSIS-projecten/pakketten implementeren voor meer informatie.For more information, see Deploy SSIS projects/packages.

In beide gevallen kunt u uw geïmplementeerde pakketten ook uitvoeren op Azure-SSIS IR met behulp van de activiteit voor het uitvoeren van SSIS-pakketten in Data Factory-pijplijnen.In both cases, you can also run your deployed packages on Azure-SSIS IR by using the Execute SSIS Package activity in Data Factory pipelines. Zie Het uitvoeren van SSIS-pakketten aanroepen als een Data Factory-activiteit van de eerste klassevoor meer informatie.For more information, see Invoke SSIS package execution as a first-class Data Factory activity.

Zie ook de volgende SSIS-documentatie:See also the following SSIS documentation:

Volgende stappenNext steps

Voor meer informatie over uw Azure-SSIS-integratieruntime, gaat u verder met het volgende artikel:To learn about customizing your Azure-SSIS integration runtime, advance to the following article: