Zelfstudie: Big data streamen naar een datawarehouse

Azure Event Grid is een intelligente service voor het routeren van gebeurtenissen waarmee u kunt reageren op meldingen of gebeurtenissen van apps en services. Het kan bijvoorbeeld een Azure-functie activeren voor het verwerken van Event Hubs-gegevens die zijn opgenomen in een blob-opslag of Data Lake Store. Dit voorbeeld laat zien hoe u Event Grid en Azure Functions gebruikt voor het migreren van vastgelegde Event Hubs-gegevens vanuit een blob-opslag naar Azure Synapse Analytics, waarbij het met name gaat om een toegewezen SQL-groep.

Overzicht van toepassing

In dit diagram ziet u de werkstroom van de oplossing die u in deze zelfstudie maakt:

 1. Gegevens die worden verzonden naar een Azure Event Hub worden opgenomen in een Azure Blob-opslag.
 2. Wanneer het opnemen van gegevens voltooid is, wordt er een gebeurtenis gegenereerd en verzonden naar een Azure-gebeurtenisraster.
 3. Het gebeurtenisraster stuurt deze gebeurtenisgegevens door naar een Azure-functie-app.
 4. De functie-app maakt gebruik van de blob-URL in de gebeurtenisgegevens om de blob op te halen uit de opslag.
 5. De functie-app migreert de blob-gegevens naar Azure Synapse Analytics.

In dit artikel voert u de volgende stappen uit:

 • Voor de zelfstudie de vereiste infrastructuur implementeren
 • Code publiceren naar een Azure Functions-app
 • Een Event Grid-abonnement maken
 • Voorbeeldgegevens streamen naar Event Hubs
 • Vastgelegde gegevens verifiëren in Azure Synapse Analytics

Vereisten

U hebt het volgende nodig om deze zelfstudie te voltooien:

 • Een Azure-abonnement. Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.
 • Visual studio 2019 met werkbelastingen voor: .NET-desktopontwikkeling, Azure-ontwikkeling, ASP.NET- en webontwikkeling, Node.js-ontwikkeling en Python-ontwikkeling.
 • Download het voorbeeldproject EventHubsCaptureEventGridDemo op uw computer.
  • WindTurbineDataGenerator: een eenvoudige uitgever waarmee voorbeeldgegevens van windturbines worden verzonden naar een event hub waarin gegevens kunnen worden vastgelegd
  • FunctionDWDumper: een Azure-functie die een Event Grid-melding ontvangt wanneer een Avro-bestand wordt vastgelegd in de Azure Storage Blob. Het URI-pad van de blob wordt ontvangen en de inhoud wordt gelezen, waarna deze gegevens naar Azure Synapse Analytics (toegewezen SQL-pool) worden gepusht.

De infrastructuur implementeren

In deze stap implementeert u de vereiste infrastructuur met behulp van een Resource Manager-sjabloon. Wanneer u de sjabloon implementeert, worden de volgende resources gemaakt:

 • Gebeurtenishub waarbij de functie Capture is ingeschakeld.
 • Opslagaccount voor de opgenomen bestanden.
 • App Service-plan voor het hosten van de functie-app
 • Functie-app voor het verwerken van de gebeurtenis
 • SQL Server voor het hosten van het datawarehouse
 • Azure Synapse Analytics (toegewezen SQL-pool) voor het opslaan van de gemigreerde gegevens

Met de Azure CLI de infrastructuur implementeren

 1. Meld u aan bij de Azure-portal.

 2. Selecteer de knop Cloud Shell bovenaan.

  Azure-portal

 3. U ziet onderin de browser dat Cloud Shell wordt geopend.

  Cloud Shell

 4. Als in Cloud Shell een optie wordt weergegeven om te kiezen tussen Bash en PowerShell, kiest u Bash.

 5. Als u Cloud Shell voor het eerst gebruikt, maakt u een opslagaccount door Create storage (Opslag maken) te selecteren. Voor het opslaan van sommige bestanden in Azure Cloud Shell is een Azure-opslagaccount vereist.

  Opslag voor Cloud Shell maken

 6. Wacht totdat Cloud Shell is geïnitialiseerd.

  Cloud Shell geïnitialiseerd

 7. Maak een Azure-resourcegroep door de volgende CLI-opdracht uit te voeren:

  1. Kopieer en plak de volgende opdracht in het Cloud Shell-venster. Wijzig de naam en locatie van de resourcegroep als u dat wilt.

   az group create -l eastus -n rgDataMigration
   
  2. Druk op ENTER.

   Hier volgt een voorbeeld:

   user@Azure:~$ az group create -l eastus -n rgDataMigration
   {
    "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000000000000/resourceGroups/rgDataMigration",
    "location": "eastus",
    "managedBy": null,
    "name": "rgDataMigration",
    "properties": {
     "provisioningState": "Succeeded"
    },
    "tags": null
   }
   
 8. Implementeer alle resources die worden vermeld in de vorige sectie (gebeurtenishub, opslagaccount, functie-app, Azure Synapse Analytics) door de volgende CLI-opdracht uit te voeren:

  1. Kopieer en plak de opdracht in het Cloud Shell-venster. U kunt de opdracht ook kopiëren en plakken in een editor naar keuze, waarden instellen en de opdracht vervolgens kopiëren naar Cloud Shell.

   Belangrijk

   Geef waarden op voor de volgende entiteiten voordat u de opdracht uitvoert:

   • Naam van de resourcegroep die u eerder hebt gemaakt.
   • Naam voor de naamruimte van de gebeurtenishub.
   • Naam voor de gebeurtenishub. U kunt de waarde laten zoals deze is (hubdatamigration).
   • Naam voor de SQL-server.
   • Naam en wachtwoord van de SQL-gebruiker.
   • Naam voor de database.
   • Naam van het opslagaccount.
   • Naam voor de functie-app.
   az deployment group create \
     --resource-group rgDataMigration \
     --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-docs-json-samples/master/event-grid/EventHubsDataMigration.json \
     --parameters eventHubNamespaceName=<event-hub-namespace> eventHubName=hubdatamigration sqlServerName=<sql-server-name> sqlServerUserName=<user-name> sqlServerPassword=<password> sqlServerDatabaseName=<database-name> storageName=<unique-storage-name> functionAppName=<app-name>
   
  2. Druk op Enter in het Cloud Shell-venster om de opdracht uit te voeren. Dit proces kan enige tijd duren omdat u een groot aantal bronnen maakt. Controleer in het resultatenvenster van de opdracht of er geen fouten zijn opgetreden.

 9. Sluit Cloud Shell met de knop Cloud Shell in de portal of met de knop X in de rechterbovenhoek van het Cloud Shell-venster.

Controleer of de resources zijn gemaakt

 1. Selecteer Resourcegroepen in het linkermenu van Azure Portal.

 2. Filter de lijst met resourcegroepen door de naam van uw resourcegroep in te voeren in het zoekvak.

 3. Selecteer uw resourcegroep in de lijst.

  Uw resourcegroep selecteren

 4. Controleer of u de volgende resources in de resourcegroep ziet:

  Resources in de resourcegroep

Een tabel maken in Azure Synapse Analytics

Maak een tabel in uw datawarehouse door het script CreateDataWarehouseTable.sql uit te voeren. Gebruik hiervoor Visual Studio of de query-editor in de portal. De volgende stappen laten zien hoe u de query-editor gebruikt:

 1. Selecteer uw toegewezen SQL-pool in de lijst met resources in de resourcegroep.

 2. Selecteer op de pagina Toegewezen SQL-pool in de sectie Algemene taken in het linkermenu Query-editor (preview) .

  Azure Synapse Analytics-pagina

 3. Voer de naam van gebruiker en het wachtwoord voor de SQL-server in, en selecteer OK. Voer de volgende stappen uit als u een bericht ziet over het toestaan van toegang tot de SQL-server aan uw client:

  1. Selecteer de koppeling: Serverfirewall instellen.
  2. Selecteer op de pagina Firewall-instellingen de optie IP-adres van client toevoegen op de werkbalk en selecteer vervolgens Opslaan op de werkbalk.
  3. Selecteer OK in het succesbericht.
  4. Ga terug naar de pagina Toegewezen SQL-pool en selecteer in het linkermenu Query-editor (preview) .
  5. Voer een gebruiker en wachtwoord in en selecteer OK.
 4. Kopieer en plak het volgende SQL-script in het queryvenster:

  CREATE TABLE [dbo].[Fact_WindTurbineMetrics] (
    [DeviceId] nvarchar(50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, 
    [MeasureTime] datetime NULL, 
    [GeneratedPower] float NULL, 
    [WindSpeed] float NULL, 
    [TurbineSpeed] float NULL
  )
  WITH (CLUSTERED COLUMNSTORE INDEX, DISTRIBUTION = ROUND_ROBIN);
  

  SQL-query uitvoeren

 5. Houd dit tabblad of venster geopend zodat u kunt controleren of de gegevens aan het einde van de zelfstudie zijn gemaakt.

De runtime-versie van de functie bijwerken

 1. Open een ander tabblad in de webbrowser en navigeer naar Azure Portal.

 2. Selecteer Resourcegroepen in het linkermenu van Azure Portal.

 3. Selecteer de resourcegroep waarin de functie-app bestaat.

 4. Selecteer de functie-app in de lijst met resources in de resourcegroep.

 5. Selecteer Configuratie onder Instellingen in het linkermenu.

 6. Schakel over naar het tabblad Runtime-instellingen van de functie in het rechter deelvenster.

 7. Werk de runtime-versie bij naar ~3.

  De runtime-versie van de functie bijwerken

 8. Selecteer Opslaan op de werkbalk.

 9. Selecteer Doorgaan in het bevestigingsvenster Wijzigingen opslaan.

De Azure Functions-app publiceren

 1. Start Visual Studio.

 2. Open de oplossing EventHubsCaptureEventGridDemo.sln, die u eerder hebt gedownload van de GitHub-opslagplaats als onderdeel van de vereisten. U kunt deze vinden in de map /samples/e2e/EventHubsCaptureEventGridDemo.

 3. Klik in Solution Explorer met de rechtermuisknop op het project FunctionEGDWDumper en selecteer Publiceren.

 4. Als u het volgende scherm ziet, selecteert u Start.

  De knop Start in de sectie Publiceren.

 5. In het dialoogvenster Publiceren selecteert u Azure voor Doel en vervolgens Volgende.

 6. Selecteer achtereenvolgens Azure-functie-app en Volgende.

 7. Selecteer uw Azure-abonnement op het tabblad Functions-instantie, vouw de resourcegroep uit en selecteer vervolgens uw functie-app en Voltooien. Als u dit nog niet hebt gedaan, moet u zich aanmelden bij uw Azure-account.

  Uw functie-app selecteren

 8. Op de pagina Publiceren in de sectie Service-afhankelijkheden selecteert u Configureren bij Opslag.

  Selecteer koppeling configureren bij afhankelijkheid opslagservice

 9. Voer de volgende stappen uit op de pagina Afhankelijkheid configureren:

  1. Selecteer het opslagaccount dat u eerder hebt gemaakt, en selecteer vervolgens Volgende.

   Opslagaccount selecteren

  2. Geef een naam op voor de verbindingsreeks, selecteer Geen bij de optie Verbindingsreeks opslaan en selecteer vervolgens Volgende.

   Naam verbindingsreeks opgeven

  3. Wis de opties C#-codebestand en Geheimenarchief en selecteer vervolgens Voltooien.

   Overzicht van wijzigingen controleren

 10. Als Visual Studio het profiel heeft geconfigureerd, selecteert u Publish.

  Selecteer Publish

 11. Op het tabblad waar de pagina Azure-functie is geopend, selecteert u Functies in het menu aan de linkerkant. Controleer of de functie EventGridTriggerMigrateData wordt weergegeven in de lijst. Als dat niet het geval is, probeer dan opnieuw te publiceren vanuit Visual Studio en vernieuw vervolgens de pagina in de portal.

  Het maken van de functie bevestigen

Nadat de functie is gepubliceerd, kunt u zich abonneren op de gebeurtenis.

Abonneren op de gebeurtenis

 1. Navigeer in een nieuw tabblad of een nieuw venster van een webbrowser naar Azure Portal.

 2. Selecteer Resourcegroepen in het linkermenu van Azure Portal.

 3. Filter de lijst met resourcegroepen door de naam van uw resourcegroep in te voeren in het zoekvak.

 4. Selecteer uw resourcegroep in de lijst.

 5. Selecteer de Event Hubs-naamruimte in de lijst met resources.

 6. Selecteer op de pagina Event Hubs-naamruimte de optie Gebeurtenissen in het linkermenu en selecteer vervolgens + Gebeurtenisabonnement op de werkbalk.

  Koppeling voor gebeurtenisabonnement toevoegen op de pagina evenementen voor een Event Hubs-naamruimte

 7. Voer op de pagina Gebeurtenisabonnement maken de volgende stappen uit:

  1. Voer een naam in voor het gebeurtenisabonnement.

  2. Voer een naam in voor het systeemonderwerp. Een systeemonderwerp biedt een eindpunt voor het verzenden van gebeurtenissen door de afzender. Zie Systeemonderwerpen voor meer informatie

  3. Selecteer Azure-functie als het eindpunttype.

  4. Selecteer de koppeling voor het eindpunt.

  5. Voer de volgende stappen uit op de pagina Azure-functie selecteren als deze niet automatisch zijn gevuld.

   1. Selecteer het Azure-abonnement dat de Azure-functie bevat.
   2. Selecteer de resourcegroep voor de functie.
   3. Selecteer de functie-app.
   4. Selecteer de implementatiesite.
   5. Selecteer de functie EventGridTriggerMigrateData.
  6. Selecteer op de pagina Azure-functie selecteren de optie Selectie bevestigen.

  7. Selecteer vervolgens Maken als u terug bent op de pagina Gebeurtenisabonnement maken.

   Een gebeurtenisabonnement maken met behulp van de functie

 8. Controleer of het gebeurtenisabonnement is gemaakt. Ga naar het tabblad Gebeurtenisabonnementen op de pagina Gebeurtenissen voor de Event Hubs-naamruimte.

  Gebeurtenisabonnement bevestigen

 9. Selecteer het App Service-plan (niet de App Service) in de lijst met resources in de resourcegroep.

De app uitvoeren om gegevens te genereren

U bent nu klaar met het instellen van uw event hub, toegewezen SQL-pool (voorheen SQL Data Warehouse), Azure-functie-app en gebeurtenisabonnement. Voordat u een toepassing gaat uitvoeren die gegevens voor Event Hub genereert, moet u nog enkele waarden configureren.

 1. Navigeer in Azure Portal naar uw resourcegroep zoals u eerder hebt gedaan.

 2. Selecteer de Event Hubs-naamruimte.

 3. Op de pagina Event Hubs-naamruimte selecteert u Beleid voor gedeelde toegang in het menu links.

 4. Selecteer RootManageSharedAccessKey in de lijst met beleidsregels.

  Pagina Gedeeld toegangsbeleid voor een Event Hubs-naamruimte

 5. Selecteer de knop Kopiëren naast het tekstvak Verbindingsreeks - primaire sleutel.

 6. Ga terug naar uw Visual Studio-oplossing.

 7. Klik met de rechtermuisknop op het project WindTurbineDataGenerator en selecteer Instellen als opstartproject.

 8. Open program.cs in het project WindTurbineDataGenerator.

 9. Vervang <EVENT HUBS NAMESPACE CONNECTION STRING> door de verbindingsreeks die u uit de portal hebt gekopieerd.

 10. Vervang <EVENT HUB NAME> door de naam van de event hub.

  private const string EventHubConnectionString = "Endpoint=sb://demomigrationnamespace.servicebus.windows.net/...";
  private const string EventHubName = "hubdatamigration";
  
 11. Bouw de oplossing. Voer de toepassing WindTurbineGenerator.exe uit.

 12. Na een paar minuten kunt u in het andere browsertabblad waar u het queryvenster hebt geopend, de tabel in uw datawarehouse doorzoeken op de gemigreerde gegevens.

  select * from [dbo].[Fact_WindTurbineMetrics]  
  

  Queryresultaten

De oplossing bewaken

Deze sectie helpt u bij het bewaken van de oplossing of het oplossen van problemen ermee.

Vastgelegde gegevens in het opslagaccount weergeven

 1. Navigeer naar de resourcegroep en selecteer het opslagaccount dat wordt gebruikt voor het vastleggen van gebeurtenisgegevens.

 2. Selecteer Opslagverkenner (preview) op de pagina Opslagaccount.

 3. Vouw BLOBCONTAINERS uit en selecteer windturbinecapture.

 4. Open de map met dezelfde naam als uw Event Hubs-naamruimte in het rechterdeelvenster.

 5. Open de map met dezelfde naam als uw event hub (hubdatamigration).

 6. Als u de mappen doorzoekt, zult u zien dat de AVRO-bestanden er zich in bevinden. Hier volgt een voorbeeld:

  Vastgelegd bestand in de opslag

Controleren of de Event Grid-trigger de functie heeft aangeroepen

 1. Ga naar de resourcegroep en selecteer de functie-app.

 2. Selecteer Functies in het menu links.

 3. Selecteer de functie EventGridTriggerMigrateData in de lijst.

 4. Selecteer Bewaken op de pagina Functie in het linkermenu.

 5. Selecteer Configureren om Application Insights te configureren voor het vastleggen van aanroeplogboeken.

 6. Maak een nieuwe Application Insights-resource of gebruik een bestaande resource.

 7. Ga terug naar de pagina Bewaken voor de functie.

 8. Controleer of de clienttoepassing (WindTurbineDataGenerator) die de gebeurtenissen verzendt, nog steeds wordt uitgevoerd. Voer de app uit als dat niet het geval is.

 9. Wacht enkele minuten (5 minuten of langer) en selecteer de knop Vernieuwen om functieaanroepen weer te geven.

  Functieaanroepen

 10. Selecteer een aanroep om details ervan weer te geven.

  Event Grid distribueert gebeurtenisgegevens naar de abonnees. In het volgende voorbeeld ziet u hoe gebeurtenisgegevens worden gegenereerd wanneer het streamen van gegevens via een gebeurtenishub wordt vastgelegd in een blob. Merk op dat de eigenschap fileUrl in het object data-verwijst naar de blob in de opslag. De functie-app maakt gebruik van deze URL om het blob-bestand met de opgenomen gegevens op te halen.

  {
    "topic": "/subscriptions/<AZURE SUBSCRIPTION ID>/resourcegroups/rgDataMigration/providers/Microsoft.EventHub/namespaces/spehubns1207",
    "subject": "hubdatamigration",
    "eventType": "Microsoft.EventHub.CaptureFileCreated",
    "id": "4538f1a5-02d8-4b40-9f20-36301ac976ba",
    "data": {
      "fileUrl": "https://spehubstorage1207.blob.core.windows.net/windturbinecapture/spehubns1207/hubdatamigration/0/2020/12/07/21/49/12.avro",
      "fileType": "AzureBlockBlob",
      "partitionId": "0",
      "sizeInBytes": 473444,
      "eventCount": 2800,
      "firstSequenceNumber": 55500,
      "lastSequenceNumber": 58299,
      "firstEnqueueTime": "2020-12-07T21:49:12.556Z",
      "lastEnqueueTime": "2020-12-07T21:50:11.534Z"
    },
    "dataVersion": "1",
    "metadataVersion": "1",
    "eventTime": "2020-12-07T21:50:12.7065524Z"
  }
  

Controleren of de gegevens zijn opgeslagen in de toegewezen SQL-pool

Zoek op het browsertabblad waar u het queryvenster hebt geopend, in de tabel in uw toegewezen SQL-pool naar de gemigreerde gegevens.

Queryresultaten

Volgende stappen