Over ExpressRoute DirectAbout ExpressRoute Direct

ExpressRoute Direct biedt de mogelijkheid om rechtstreeks in het wereldwijde netwerk van Microsoft op peeringlocaties strategisch verdeeld over de hele wereld verbinding te maken.ExpressRoute Direct gives you the ability to connect directly into Microsoft’s global network at peering locations strategically distributed across the world. ExpressRoute direct biedt een Dual 100 Gbps-of 10 Gbps-connectiviteit, die ondersteuning biedt voor actieve/actieve connectiviteit op schaal.ExpressRoute Direct provides dual 100 Gbps or 10 Gbps connectivity, which supports Active/Active connectivity at scale.

Belangrijke functies van ExpressRoute Direct bevatten, maar niet beperkt tot:Key features that ExpressRoute Direct provides include, but aren't limited to:

 • Massale gegevensopname in services als Storage en Cosmos DBMassive Data Ingestion into services like Storage and Cosmos DB
 • Fysieke isolatie voor sectoren die worden gereguleerd en die speciale en geïsoleerde connectiviteit vereisen, zoals: het bankwezen, de overheid en de detailhandelPhysical isolation for industries that are regulated and require dedicated and isolated connectivity like: Banking, Government, and Retail
 • Gedetailleerde controle van circuitdistributie op basis van bedrijfsonderdelenGranular control of circuit distribution based on business unit

Onboarding naar ExpressRoute directOnboard to ExpressRoute Direct

Voordat u ExpressRoute direct gebruikt, moet u uw abonnement eerst registreren.Before using ExpressRoute Direct, you must first enroll your subscription. Als u wilt inschrijven, stuur een E-mail naar ExpressRouteDirect@microsoft.com door uw abonnements-ID, met inbegrip van de volgende gegevens:To enroll, send an Email to ExpressRouteDirect@microsoft.com with your subscription ID, including the following details:

 • Scenario's die u nodig hebt om uit te voeren met ExpressRoute DirectScenarios you're looking to accomplish with ExpressRoute Direct
 • Voorkeuren voor locatie - Zie Partners en peeringlocaties voor een volledige lijst van alle locatiesLocation preferences - see Partners and peering locations for a complete list of all locations
 • Tijdlijn voor implementatieTimeline for implementation
 • Andere vragenAny other questions

ExpressRoute met behulp van een serviceprovider en ExpressRoute DirectExpressRoute using a service provider and ExpressRoute Direct

ExpressRoute met behulp van een serviceproviderExpressRoute using a service provider ExpressRoute DirectExpressRoute Direct
Maakt gebruik van serviceproviders om in te schakelen voor snelle onboarding en connectiviteit in bestaande infrastructuurUtilizes service providers to enable fast onboarding and connectivity into existing infrastructure Vereist een infra structuur van 100 Gbps/10 Gbps en volledig beheer van alle lagenRequires 100 Gbps/10 Gbps infrastructure and full management of all layers
Kan worden geïntegreerd met honderden van met inbegrip van Ethernet- en MPLS-providersIntegrates with hundreds of providers including Ethernet and MPLS Direct/toegewezen capaciteit voor gereguleerde industrieën en enorme gegevensopnameDirect/Dedicated capacity for regulated industries and massive data ingestion
Circuits SKU's van 50 Mbps naar 10 GbpsCircuits SKUs from 50 Mbps to 10 Gbps Klant kan een combi natie van de volgende circuit-Sku's op 100 Gbps ExpressRoute direct selecteren:Customer may select a combination of the following circuit SKUs on 100 Gbps ExpressRoute Direct:
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps
 • 40 Gbps40 Gbps
 • 100 Gbps100 Gbps
Klant kan een combi natie van de volgende circuit-Sku's op 10 Gbps ExpressRoute direct selecteren:Customer may select a combination of the following circuit SKUs on 10 Gbps ExpressRoute Direct:
 • 1 Gbps1 Gbps
 • 2 Gbps2 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps
Geoptimaliseerd voor één tenantOptimized for single tenant Geoptimaliseerd voor één Tenant met meerdere bedrijfs eenheden en meerdere werk omgevingenOptimized for single tenant with multiple business units and multiple work environments

ExpressRoute Direct-circuitsExpressRoute Direct circuits

Met Microsoft Azure ExpressRoute kunt u uw on-premises netwerken in de Microsoft Cloud uitbreiden via een persoonlijke verbinding die wordt gefaciliteerd door een connectiviteitsprovider.Microsoft Azure ExpressRoute lets you extend your on-premises networks into the Microsoft cloud over a private connection facilitated by a connectivity provider. Met ExpressRoute kunt u verbindingen tot stand brengen met Microsoft Cloud-services, zoals Microsoft Azure, Office 365 en Dynamics 365.With ExpressRoute, you can establish connections to Microsoft cloud services, such as Microsoft Azure, Office 365, and Dynamics 365.

Elke locatie toegang heeft tot het wereldwijde netwerk van Microsoft en hebben toegang tot andere regio's in een geopolitieke zone standaard en hebben toegang tot alle globale regio's met een premium-circuit.Each peering location has access to Microsoft’s global network and can access any region in a geopolitical zone by default and can access all global regions with a premium circuit.

De functionaliteit in de meeste gevallen is gelijk aan-circuits die gebruikmaken van een ExpressRoute-provider om te werken.The functionality in most scenarios is equivalent to circuits that utilize an ExpressRoute service provider to operate. Ter ondersteuning van meer granulariteit en nieuwe functionaliteit die met behulp van ExpressRoute Direct, zijn er bepaalde kernfuncties die aanwezig zijn op directe ExpressRoute-Circuits.To support further granularity and new capabilities offered using ExpressRoute Direct, there are certain key capabilities that exist on ExpressRoute Direct Circuits.

Circuit-SKU 'sCircuit SKUs

ExpressRoute Direct biedt ondersteuning voor scenario's voor het opnemen van enorme gegevens in Azure storage en andere services big data.ExpressRoute Direct supports massive data ingestion scenarios into Azure storage and other big data services. ExpressRoute-circuits op 100 Gbps ExpressRoute direct bieden ook ondersteuning voor 40 Gbps en 100 Gbps circuit-sku's.ExpressRoute circuits on 100 Gbps ExpressRoute Direct now also support 40 Gbps and 100 Gbps circuit SKUs. De fysieke poort paren zijn 100 of 10 Gbps en kunnen meerdere virtuele circuits hebben.The physical port pairs are 100 or 10 Gbps only and can have multiple virtual circuits. Circuit grootten:Circuit sizes:

100 Gbps ExpressRoute Direct100 Gbps ExpressRoute Direct 10 Gbps ExpressRoute Direct10 Gbps ExpressRoute Direct
Geabonneerde band breedte: 200 GbpsSubscribed Bandwidth: 200 Gbps Geabonneerde band breedte: 20 GbpsSubscribed Bandwidth: 20 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps
 • 40 Gbps40 Gbps
 • 100 Gbps100 Gbps
 • 1 Gbps1 Gbps
 • 2 Gbps2 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps

Technische vereistenTechnical Requirements

 • MSEE-interfaces (micro soft Enter prise edge router):Microsoft Enterprise Edge Router (MSEE) Interfaces:

  • Dual 10 of 100 Gigabit Ethernet-poorten alleen via router paarDual 10 or 100 Gigabit Ethernet ports only across router pair
  • Enkelvoudige modus LR glasvezel connectiviteitSingle Mode LR Fiber connectivity
  • IPv4 en IPv6IPv4 and IPv6
  • IP-MTU 1500 bytesIP MTU 1500 bytes
 • Switch/router Layer 2/Layer 3-connectiviteit:Switch/Router Layer 2/Layer 3 Connectivity:

  • Moet ondersteuning bieden voor 1 802.1 Q (Dot1Q)-tag of twee tag 802.1 Q-tags (QinQ)Must support 1 802.1Q (Dot1Q) tag or two Tag 802.1Q (QinQ) tag encapsulation
  • Ethertype = 0x8100Ethertype = 0x8100
  • Moet de buiten-VLAN-tag (STAG) toevoegen op basis van de VLAN-ID die door micro soft is opgegeven, alleen van toepassing op QinQMust add the outer VLAN tag (STAG) based on the VLAN ID specified by Microsoft - applicable only on QinQ
  • Moet ondersteuning bieden voor meerdere BGP-sessies (VLAN'S) per poort en apparaatMust support multiple BGP sessions (VLANs) per port and device
  • IPv4-en IPv6-connectiviteit.IPv4 and IPv6 connectivity. Voor IPv6 wordt geen extra subinterface gemaakt. Het IPv6-adres wordt toegevoegd aan de bestaande subinterface.For IPv6 no additional sub-interface will be created. IPv6 address will be added to existing sub-interface.
  • Optioneel: Ondersteuning voor bidirectionele forwarding-detectie (Bfd) , die standaard wordt geconfigureerd voor alle particuliere peerings op ExpressRoute-circuitsOptional: Bidirectional Forwarding Detection (BFD) support, which is configured by default on all Private Peerings on ExpressRoute circuits

VLAN-TaggingVLAN Tagging

ExpressRoute Direct biedt ondersteuning voor zowel QinQ en Dot1Q VLAN-tagging.ExpressRoute Direct supports both QinQ and Dot1Q VLAN tagging.

 • QinQ VLAN-Tagging kunnen voor geïsoleerde Routeringsdomeinen op een per ExpressRoute-circuit gefactureerd.QinQ VLAN Tagging allows for isolated routing domains on a per ExpressRoute circuit basis. Azure dynamisch een S-Tag bij het maken van circuit kan worden toegewezen en kan niet worden gewijzigd.Azure dynamically allocates an S-Tag at circuit creation and cannot be changed. Elke peering van het circuit (privé- en Microsoft), wordt een unieke C-code gebruiken als het VLAN.Each peering on the circuit (Private and Microsoft) will utilize a unique C-Tag as the VLAN. De C-Tag is niet uniek zijn in circuits op de poorten die ExpressRoute rechtstreeks vereist.The C-Tag is not required to be unique across circuits on the ExpressRoute Direct ports.

 • Dot1Q VLAN-Tagging kunt voor een enkel VLAN gelabeld op een per ExpressRoute directe poort paar gefactureerd.Dot1Q VLAN Tagging allows for a single tagged VLAN on a per ExpressRoute Direct port pair basis. Een C-code die wordt gebruikt op een peering moet uniek zijn in alle circuits en op het paar van de poort ExpressRoute Direct-peerings.A C-Tag used on a peering must be unique across all circuits and peerings on the ExpressRoute Direct port pair.

WerkstroomWorkflow

workflowconfiguratiesworkflow

SLASLA

ExpressRoute Direct biedt de dezelfde SLA op ondernemingsniveau met redundante verbindingen actief/actief in het wereldwijde netwerk van Microsoft.ExpressRoute Direct provides the same enterprise-grade SLA with Active/Active redundant connections into the Microsoft Global Network. ExpressRoute-infrastructuur is overbodig en connectiviteit in het wereldwijde netwerk van Microsoft is overbodig en diverse en kan worden geschaald dienovereenkomstig aan de klantvereisten.ExpressRoute infrastructure is redundant and connectivity into the Microsoft Global Network is redundant and diverse and scales accordingly with customer requirements.

Volgende stappenNext steps

ExpressRoute Direct configurerenConfigure ExpressRoute Direct