Zelfstudie: Een virtuele-netwerkgateway configureren voor ExpressRoute met behulp van de Azure-portalTutorial: Configure a virtual network gateway for ExpressRoute using the Azure portal

In deze zelfstudie vindt u stapsgewijze instructies voor het toevoegen van een virtuele-netwerkgateway voor een al bestaand VNet.This tutorial walks you through the steps to add a virtual network gateway for a pre-existing VNet. In dit artikel vindt u stapsgewijze instructies voor het toevoegen, vergroten/verkleinen en verwijderen van een gateway voor een virtueel netwerk (VNet) voor een al bestaand VNet.This article walks you through the steps to add, resize, and remove a virtual network (VNet) gateway for a pre-existing VNet. De stappen voor deze configuratie zijn specifiek voor VNets die zijn gemaakt met behulp van het Resource Manager-implementatiemodel dat wordt gebruikt in een ExpressRoute-configuratie.The steps for this configuration are specifically for VNets that were created using the Resource Manager deployment model that will be used in an ExpressRoute configuration. Zie het artikel over virtuele-netwerkgateways voor ExpressRoute voor meer informatie over virtuele-netwerkgateways en configuratie-instellingen voor gateways voor ExpressRoute.For more information about virtual network gateways and gateway configuration settings for ExpressRoute, see About virtual network gateways for ExpressRoute.

In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial, you learn how to:

 • Een gatewaysubnet maken.Create a gateway subnet.
 • De virtuele-netwerkgateway maken.Create Virtual Network gateway.

VereistenPrerequisites

In de stappen voor deze taak gebruiken we een VNet dat is gebaseerd op de waarden in de volgende configuratiereferentielijst.The steps for this task use a VNet based on the values in the following configuration reference list. We gebruiken deze lijst in onze voorbeeldstappen.We use this list in our example steps. U kunt de lijst kopiƫren om deze als referentie te gebruiken, waarbij u de waarden vervangt door uw eigen waarden.You can copy the list to use as a reference, replacing the values with your own.

ConfiguratiereferentielijstConfiguration reference list

 • Naam van virtueel netwerk = "TestVNet"Virtual Network Name = "TestVNet"
 • Adresruimte van virtueel netwerk = 192.168.0.0/16Virtual Network address space = 192.168.0.0/16
 • Naam van subnet = "FrontEnd"Subnet Name = "FrontEnd"
  • Adresruimte van subnet = "192.168.1.0/24"Subnet address space = "192.168.1.0/24"
 • Resourcegroep = "TestRG"Resource Group = "TestRG"
 • Locatie = "US - oost"Location = "East US"
 • Naam van gatewaysubnet: "GatewaySubnet". U moet een gatewaysubnet altijd de naam GatewaySubnet geven.Gateway Subnet name: "GatewaySubnet" You must always name a gateway subnet GatewaySubnet.
  • Adresruimte van gatewaysubnet = "192.168.200.0/26"Gateway Subnet address space = "192.168.200.0/26"
 • Naam van gateway = "ERGW"Gateway Name = "ERGW"
 • Naam van openbare IP van gateway = "MyERGWVIP"Gateway Public IP Name = "MyERGWVIP"
 • Type gateway = "ExpressRoute". Dit type is vereist voor een ExpressRoute-configuratie.Gateway type = "ExpressRoute" This type is required for an ExpressRoute configuration.

U kunt een video van deze stappen bekijken voordat u begint met de configuratie.You can view a Video of these steps before beginning your configuration.

Her gatewaysubnet makenCreate the gateway subnet

 1. Navigeer in de portal naar het virtuele netwerk van Resource Manager waarvoor u een gateway wilt maken.In the portal, navigate to the Resource Manager virtual network for which you want to create a virtual network gateway.

 2. Ga naar de sectie Instellingen van uw VNet en selecteer Subnetten om de instellingen van het subnet uit te vouwen.In the Settings section of your VNet, select Subnets to expand the Subnet settings.

 3. Selecteer in de instellingen onder Subnetten de optie + Gatewaysubnet om een gatewaysubnet toe te voegen.In the Subnets settings, select + Gateway subnet to add a gateway subnet.

  Het gatewaysubnet toevoegen

 4. Als naam voor het subnet wordt automatisch de waarde GatewaySubnet ingevuld.The Name for your subnet is automatically filled in with the value 'GatewaySubnet'. Deze waarde is vereist. Zonder deze waarde wordt het subnet niet in Azure als het gatewaysubnet herkend.This value is required in order for Azure to recognize the subnet as the gateway subnet. Pas de automatisch ingevulde waarden voor Adresbereik aan overeenkomstig uw configuratievereisten.Adjust the autofilled Address range values to match your configuration requirements. We raden u aan een gatewaysubnet te maken met een adresbereik van /27 of groter (/26, /25, enzovoort).We recommend creating a gateway subnet with a /27 or larger (/26, /25, and so on.). Selecteer vervolgens OK om de waarden op te slaan en het gatewaysubnet te maken.Then, select OK to save the values and create the gateway subnet.

  Het subnet toevoegen

De gateway van het virtuele netwerk makenCreate the virtual network gateway

 1. Klik in de portal aan de linkerkant op Een resource maken en typ 'virtuele netwerkgateway' in het zoekvak.In the portal, on the left side, select Create a resource , and type 'Virtual Network Gateway' in search. Zoek Virtuele netwerkgateway in de zoekresultaten en selecteer de vermelding.Locate Virtual network gateway in the search return and select the entry. Selecteer op de pagina Virtuele netwerkgateway de optie Maken.On the Virtual network gateway page, select Create.

 2. Voer op de pagina Virtuele netwerkgateway maken de volgende instellingen in of selecteer ze:On the Create virtual network gateway page, enter, or select these settings:

  InstellingSetting WaardeValue
  AbonnementSubscription Controleer of het juiste abonnement is geselecteerd.Verify that the correct subscription is selected.
  Resource GroupResource Group De resourcegroep wordt automatisch geselecteerd wanneer u het virtuele netwerk selecteert.The resource group will automatically be chosen once you select the virtual network.
  NaamName Geef een naam op voor de gateway.Name your gateway. Dit is iets anders dan een naam opgeven voor het gatewaysubnet.This isn't the same as naming a gateway subnet. Hier gaat het om de naam van het gatewayobject dat u maakt.It's the name of the gateway object you're creating.
  RegioRegion Wijzig het veld Regio om naar de locatie van het virtuele netwerk te verwijzen.Change the Region field to point to the location where your virtual network is located. Als de locatie niet verwijst naar de regio waarin het virtuele netwerk zich bevindt, wordt het virtuele netwerk niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst Virtueel netwerk.If the location isn't pointing to the region where your virtual network is, the virtual network won't appear in the 'Choose a virtual network' dropdown.
  GatewaytypeGateway type Selecteer ExpressRouteSelect ExpressRoute
  SKUSKU Selecteer de gateway-SKU in de vervolgkeuzelijst.Select the gateway SKU from the dropdown.
  Virtueel netwerkVirtual network Selecteer TestVNet.Select TestVNet.
  Openbaar IP-adresPublic IP address Selecteer Nieuw maken.Select Create new.
  Naam openbaar IP-adresPublic IP address name Geef een naam op voor het openbare IP-adres.Provide a name for the public IP address.
 3. Selecteer Beoordelen en maken en daarna Maken om de gateway te maken.Select Review + Create , and then Create to begin creating the gateway. De instellingen worden gevalideerd en de gateway wordt geĆÆmplementeerd.The settings are validated and the gateway deploys. Het maken van een gateway voor een virtueel netwerk kan tot 45 minuten duren.Creating virtual network gateway can take up to 45 minutes to complete.

  Velden op de pagina voor het maken van een gateway voor een virtueel netwerk

Resources opschonenClean up resources

Als u de ExpressRoute-gateway niet meer nodig hebt, gaat u naar de gateway in de resourcegroep met het virtuele netwerk en selecteert u Verwijderen.If you no longer need the ExpressRoute gateway, locate the gateway in the virtual network resource group and select Delete. Zorg ervoor dat de gateway geen verbindingen met een circuit heeft.Ensure the gateway doesn't have any connections to a circuit.

Virtuele-netwerkgateway verwijderen

Volgende stappenNext steps

Als u de VNet-gateway hebt gemaakt, kunt u uw VNet koppelen aan een ExpressRoute-circuit.After you've created the VNet gateway, you can link your VNet to an ExpressRoute circuit.