Snelstart: Een ExpressRoute-circuit maken en wijzigenQuickstart: Create and modify an ExpressRoute circuit

Deze quickstart laat zien hoe u een ExpressRoute-circuit maakt met behulp van Azure Portal en het Azure Resource Manager-implementatiemodel.This quickstart shows you how to create an ExpressRoute circuit using the Azure portal and the Azure Resource Manager deployment model. U kunt ook de status van een circuit controleren, een circuit bijwerken of verwijderen, of de inrichting ervan ongedaan maken.You can also check the status, update, delete, or deprovision a circuit.

VereistenPrerequisites

Een ExpressRoute-circuit maken en inrichtenCreate and provision an ExpressRoute circuit

Aanmelden bij Azure PortalSign in to the Azure portal

Open een browser, ga naar Azure Portal en meld u aan met uw Azure-account.From a browser, navigate to the Azure portal and sign in with your Azure account.

Een nieuw ExpressRoute-circuit makenCreate a new ExpressRoute circuit

Belangrijk

Vanaf het moment dat een servicesleutel is uitgegeven, worden er kosten voor een ExpressRoute-circuit in rekening gebracht.Your ExpressRoute circuit is billed from the moment a service key is issued. Zorg ervoor dat u deze bewerking uitvoert wanneer de connectiviteitsprovider gereed is om het circuit in te richten.Ensure that you perform this operation when the connectivity provider is ready to provision the circuit.

U kunt een ExpressRoute-circuit maken door de optie voor het maken van een nieuwe resource te selecteren.You can create an ExpressRoute circuit by selecting the option to create a new resource.

 1. Selecteer Een resource maken in het menu van Azure Portal.On the Azure portal menu, select Create a resource. Selecteer Netwerken > ExpressRoute, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:Select Networking > ExpressRoute, as shown in the following image:

  Een ExpressRoute-circuit maken

 2. Nadat u ExpressRoute hebt geselecteerd, ziet u de pagina ExpressRoute maken.After you select ExpressRoute, you'll see the Create ExpressRoute page. Geef de resourcegroep, regio en naam op voor het circuit.Provide the Resource Group, Region, and Name for the circuit. Selecteer vervolgens Volgende: Configuratie > .Then select Next: Configuration >.

  Configureer de resourcegroep en regio

 3. Wanneer u de waarden op deze pagina invult, moet u ervoor zorgen dat u de juiste SKU-laag (Lokaal, Standard of Premium) en het juiste factureringsmodel voor datameting (Onbeperkt of Naar gebruik) opgeeft.When you're filling in the values on this page, make sure that you specify the correct SKU tier (Local, Standard, or Premium) and data metering billing model (Unlimited or Metered).

  Het circuit configureren

  • Poorttype bepaalt of u verbinding maakt met een serviceprovider of rechtstreeks met het wereldwijde netwerk van Microsoft op een peeringlocatie.Port type determines if you're connecting to a service provider or directly into Microsoft's global network at a peering location.
  • Nieuw maken of importeren vanuit klassiek bepaalt of er een nieuw circuit wordt gemaakt of dat u een klassiek circuit migreert naar Azure Resource Manager.Create new or import from classic determines if a new circuit is being created or if you're migrating a classic circuit to Azure Resource Manager.
  • Provider is de internetprovider bij wie u uw service aanvraagt.Provider is the internet service provider who you will be requesting your service from.
  • Peeringlocatie is de fysieke locatie vanwaaruit u koppelt met Microsoft.Peering Location is the physical location where you're peering with Microsoft.

  Belangrijk

  Peeringlocatie geeft de fysieke locatie aan vanwaaruit u koppelt met Microsoft.The Peering Location indicates the physical location where you are peering with Microsoft. Dit is niet gekoppeld aan de eigenschap Location, die verwijst naar de geografische locatie waar de Azure-netwerkresourceprovider zich bevindt.This is not linked to "Location" property, which refers to the geography where the Azure Network Resource Provider is located. Hoewel deze twee niet zijn gerelateerd, wordt wel aanbevolen een netwerkresourceprovider te kiezen die zich geografisch dicht bij de peeringlocatie van het circuit bevindt.While they are not related, it is a good practice to choose a Network Resource Provider geographically close to the Peering Location of the circuit.

  • SKU bepaalt of een Lokale-, Standaard- of Premium-ExpressRoute invoegtoepassing is ingeschakeld.SKU determines whether an ExpressRoute local, ExpressRoute standard, or an ExpressRoute premium add-on is enabled. U kunt Local opgeven om de lokale SKU-invoegtoepassing te krijgen, Standard om de standaard SKU-invoegtoepassing te krijgen of Premium voor de Premium-invoegtoepassing.You can specify Local to get the local SKU, Standard to get the standard SKU or Premium for the premium add-on. Onthoud dat u de SKU kunt wijzigen om de Premium-invoegtoepassing in te schakelen.You can change the SKU to enable the premium add-on.

  Belangrijk

  U kunt de SKU niet wijzigen van Standard/Premium in Local.You cannot change the SKU from Standard/Premium to Local.

  • Factureringsmodel bepaalt het factureringstype.Billing model determines the billing type. U kunt Naar gebruik opgeven voor een data-abonnement naar gebruik, en Onbeperkt voor een onbeperkt data-abonnement.You can specify Metered for a metered data plan and Unlimited for an unlimited data plan. U kunt het factureringstype allen wijzigen van Naar gebruik in Onbeperkt.You can change the billing type from Metered to Unlimited.

  Belangrijk

  U kunt het type niet wijzigen van Onbeperkt in Naar gebruik.You can not change the type from Unlimited to Metered.

  • Met Klassieke werking toestaan kunnen klassieke virtuele netwerken worden gekoppeld aan het circuit.Allow classic operation will allow classic virtual networks to be link to the circuit.

De circuits en eigenschappen weergevenView the circuits and properties

Alle circuits weergevenView all the circuits

U kunt alle circuits bekijken die u hebt gemaakt, door in het menu aan de linkerkant Alle services> Netwerken> ExpressRoute-circuits te selecteren.You can view all the circuits that you created by selecting All services > Networking > ExpressRoute circuits on the left-side menu.

Expressroute-circuitmenu

Alle Expressroute-circuits die in het abonnement worden gemaakt, verschijnen hier.All Expressroute circuits created in the subscription will appear here.

Expressroute-circuitlijst

De eigenschappen weergevenView the properties

U kunt de eigenschappen van het circuit bekijken door het circuit te selecteren.You can view the properties of the circuit by selecting it. Op de pagina Overzicht voor uw circuit wordt de servicesleutel weergegeven in het veld Servicesleutel.On the Overview page for your circuit, the service key appears in the service key field. Raadpleeg de servicesleutel voor uw circuit en geef deze door aan de serviceprovider om het inrichtingsproces te voltooien.Refer to the service key for your circuit and provide it to the service provider to complete the provisioning process. De servicesleutel is specifiek voor uw circuit.The service key is specific to your circuit.

Eigenschappen weergeven

De servicesleutel voor inrichting verzenden naar de connectiviteitsproviderSend the service key to your connectivity provider for provisioning

Op deze pagina bevat Providerstatus de huidige status van de inrichting aan de zijde van de serviceprovider.On this page, Provider status gives you the current state of provisioning on the service-provider side. Circuitstatus biedt de status aan de zijde van Microsoft.Circuit status provides you the state on the Microsoft side. Zie het artikel Werkstromen voor meer informatie over de inrichtingsstatussen van circuits.For more information about circuit provisioning states, see the Workflows article.

Wanneer u een nieuw ExpressRoute-circuit maakt, heeft het circuit de volgende status:When you create a new ExpressRoute circuit, the circuit is in the following state:

Providerstatus: Niet ingerichtProvider status: Not provisioned
Circuitstatus: IngeschakeldCircuit status: Enabled

Het inrichtingsproces starten

Wanneer de connectiviteitsprovider bezig is met het inschakelen van uw circuit, verandert de status van het circuit in:The circuit changes to the following state when the connectivity provider is currently enabling it for you:

Providerstatus: InrichtenProvider status: Provisioning
Circuitstatus: IngeschakeldCircuit status: Enabled

Als u het ExpressRoute-circuit wilt gebruiken, moet het de volgende status hebben:To use the ExpressRoute circuit, it must be in the following state:

Providerstatus: IngerichtProvider status: Provisioned
Circuitstatus: IngeschakeldCircuit status: Enabled

Controleer regelmatig de circuitstatus en de status van de circuitsleutelPeriodically check the status and the state of the circuit key

U kunt de eigenschappen van het gewenste circuit bekijken door het circuit te selecteren.You can view the properties of the circuit that you're interested in by selecting it. Controleer de Providerstatus en zorg ervoor dat deze is gewijzigd in Ingericht voordat u doorgaat.Check the Provider status and ensure that it has moved to Provisioned before you continue.

Circuit- en providerstatus

De routeringsconfiguratie makenCreate your routing configuration

Raadpleeg voor stapsgewijze instructies het artikel routeringsconfiguratie voor ExpressRoute-circuits voor het maken en wijzigen van een circuitpeering.For step-by-step instructions, refer to the ExpressRoute circuit routing configuration article to create and modify circuit peerings.

Belangrijk

Deze instructies zijn alleen van toepassing op circuits die zijn gemaakt met serviceproviders die services met laag-2-connectiviteit aanbieden.These instructions only apply to circuits that are created with service providers that offer layer 2 connectivity services. Als u gebruikmaakt van een serviceprovider die beheerde laag-3-services aanbiedt (meestal een IP-adres voor VPN, zoals MPLS), wordt de routering voor u geconfigureerd en beheerd via de connectiviteitsprovider.If you're using a service provider that offers managed layer 3 services (typically an IP VPN, like MPLS), your connectivity provider configures and manages routing for you.

Koppel vervolgens een virtueel netwerk aan een ExpressRoute-circuit.Next, link a virtual network to your ExpressRoute circuit. Gebruik het artikel Virtuele netwerken koppelen aan ExpressRoute-circuits wanneer u werkt met het Resource Manager-implementatiemodel.Use the Linking virtual networks to ExpressRoute circuits article when you work with the Resource Manager deployment model.

De status van een ExpressRoute-circuit ophalenGetting the status of an ExpressRoute circuit

U kunt de status van een circuit weergeven door het circuit te selecteren en de pagina Overzicht te bekijken.You can view the status of a circuit by selecting it and viewing the Overview page.

Een ExpressRoute-circuit wijzigenModifying an ExpressRoute circuit

U kunt bepaalde eigenschappen van een ExpressRoute-circuit wijzigen zonder dat dit van invloed is op de connectiviteit.You can modify certain properties of an ExpressRoute circuit without impacting connectivity. Op de pagina Configuratie kunt u bandbreedte, SKU en factureringsmodel wijzigen, en klassieke bewerkingen toestaan.You can modify the bandwidth, SKU, billing model and allow classic operations on the Configuration page. Zie de Veelgestelde vragen over ExpressRoute voor informatie over limieten en beperkingen.For information on limits and limitations, see the ExpressRoute FAQ.

U kunt de volgende taken uitvoeren zonder dat dit resulteert in downtime:You can do the following tasks with no downtime:

 • Een ExpressRoute Premium-invoegtoepassing in- of uitschakelen voor uw ExpressRoute-circuit.Enable or disable an ExpressRoute Premium add-on for your ExpressRoute circuit.

Belangrijk

Wijzigen van de SKU van Standard/Premium naar Local wordt niet ondersteund.Changing the SKU from Standard/Premium to Local is not supported.

 • De bandbreedte van uw ExpressRoute-circuit verhogen, mits er capaciteit beschikbaar is op de poort.Increase the bandwidth of your ExpressRoute circuit, provided there's capacity available on the port.

  Belangrijk

  Verminderen van de bandbreedte van een circuit wordt niet ondersteund.Downgrading the bandwidth of a circuit is not supported.

 • Het verbruiksabonnement wijzigen van Datalimiet in Onbeperkte data.Change the metering plan from Metered Data to Unlimited Data.

  Belangrijk

  Wijzigen van het verbruiksabonnement van Onbeperkte data in Datalimiet wordt niet ondersteund.Changing the metering plan from Unlimited Data to Metered Data is not supported.

 • U kunt klassieke bewerkingen toestaan in- en uitschakelen.You can enable and disable Allow Classic Operations.

  Belangrijk

  Mogelijk moet u het ExpressRoute-circuit opnieuw maken als er onvoldoende capaciteit is op de bestaande poort.You may have to recreate the ExpressRoute circuit if there is inadequate capacity on the existing port. U kunt het circuit niet upgraden als er geen extra capaciteit beschikbaar is op de betreffende locatie.You cannot upgrade the circuit if there is no additional capacity available at that location.

  Hoewel u de bandbreedte naadloos kunt upgraden, is het niet mogelijk om de bandbreedte van een ExpressRoute-circuit zonder onderbreking te verminderen.Although you can seamlessly upgrade the bandwidth, you cannot reduce the bandwidth of an ExpressRoute circuit without disruption. Voor het verminderen van de bandbreedte moet u de inrichting van het ExpressRoute-circuit ongedaan maken, en vervolgens een nieuw ExpressRoute-circuit inrichten.Downgrading bandwidth requires you to deprovision the ExpressRoute circuit and then reprovision a new ExpressRoute circuit.

  Uitschakelen van de bewerking van de Premium-invoegtoepassing kan mislukken, als u resources gebruikt die groter zijn dan is toegestaan voor het Standard-circuit.Disabling the Premium add-on operation can fail if you're using resources that are greater than what is permitted for the standard circuit.

Selecteer Configuratie als u een ExpressRoute-circuit wilt wijzigen.To modify an ExpressRoute circuit, select Configuration.

Circuit wijzigen

De inrichting van een ExpressRoute-circuit ongedaan makenDeprovisioning an ExpressRoute circuit

Als de serviceprovider van het circuit de inrichtingsstatus Inrichten of Ingericht heeft, moet u contact opnemen met de serviceprovider om de inrichting van het circuit aan hun zijde ongedaan te maken.If the ExpressRoute circuit service provider provisioning state is Provisioning or Provisioned you must work with your service provider to deprovision the circuit on their side. We blijven resources reserveren en kosten in rekening brengen, totdat de serviceprovider de inrichting van het circuit helemaal ongedaan heeft gemaakt en ons op de hoogte heeft gesteld.We continue to reserve resources and bill you until the service provider completes deprovisioning the circuit and notifies us.

Notitie

 • U moet alle virtuele netwerken loskoppelen van het ExpressRoute-circuit voordat u de inrichting opheft.You must unlink all virtual networks from the ExpressRoute circuit before deprovisioning. Als deze bewerking mislukt, controleert u of er virtuele netwerken zijn gekoppeld aan het circuit.If this operation fails, check whether any virtual networks are linked to the circuit.
 • Als de serviceprovider dit heeft gedaan (de inrichtingsstatus bij de serviceprovider is ingesteld op Niet ingericht), kunt u het circuit verwijderen.If the service provider has deprovisioned the circuit (the service provider provisioning state is set to Not provisioned), you can delete the circuit. Hiermee wordt ook de facturering voor het circuit gestopt.This stops billing for the circuit.

Resources opschonenClean up resources

U kunt uw ExpressRoute-circuit verwijderen door het pictogram Verwijderen te selecteren.You can delete your ExpressRoute circuit by selecting the Delete icon. Zorg ervoor dat de providerstatus Niet ingericht is voordat u doorgaat.Ensure the provider status is Not provisioned before proceeding.

Circuit verwijderen

Volgende stappenNext steps

Nadat u het circuit hebt gemaakt, gaat u door met de volgende stappen:After you create your circuit, continue with the following next step: