Zelfstudie: Een virtueel netwerk verbinden met een ExpressRoute-circuitTutorial: Connect a virtual network to an ExpressRoute circuit

Dit artikel helpt u bij het koppelen van VNet’s (virtuele netwerken) aan Azure ExpressRoute-circuits met behulp van het Resource Manager-implementatiemodel en PowerShell.This article helps you link virtual networks (VNets) to Azure ExpressRoute circuits by using the Resource Manager deployment model and PowerShell. Virtuele netwerken kunnen zich in hetzelfde abonnement bevinden of deel uitmaken van een ander abonnement.Virtual networks can either be in the same subscription or part of another subscription. In dit artikel ziet u ook hoe u een koppeling naar een virtueel netwerk kunt bijwerken.This article also shows you how to update a virtual network link.

 • U kunt tot 10 virtuele netwerken koppelen aan een standaard ExpressRoute-circuit.You can link up to 10 virtual networks to a standard ExpressRoute circuit. Alle virtuele netwerken moeten zich in dezelfde geopolitieke regio bevinden wanneer een standaard ExpressRoute-circuit wordt gebruikt.All virtual networks must be in the same geopolitical region when using a standard ExpressRoute circuit.

 • Eén VNet kan aan maximaal vier ExpressRoute-circuits worden gekoppeld.A single VNet can be linked to up to four ExpressRoute circuits. Gebruik de stappen in dit artikel om een nieuw verbindingsobject te maken voor elk ExpressRoute-circuit waarmee u verbinding maakt.Use the steps in this article to create a new connection object for each ExpressRoute circuit you're connecting to. De ExpressRoute-circuits kunnen zich in hetzelfde abonnement, in verschillende abonnementen of in een combinatie van beide bevinden.The ExpressRoute circuits can be in the same subscription, different subscriptions, or a mix of both.

 • Als u de ExpressRoute Premium-invoegtoepassing inschakelt, kunt u virtuele netwerken koppelen die zich buiten de geopolitieke regio van het ExpressRoute-circuit bevinden.If you enable the ExpressRoute premium add-on, you can link virtual networks outside of the geopolitical region of the ExpressRoute circuit. De Premium-invoegtoepassing biedt u ook de mogelijkheid om meer dan 10 virtuele netwerken te verbinden met uw ExpressRoute-circuit, afhankelijk van de gekozen bandbreedte.The premium add-on will also allow you to connect more than 10 virtual networks to your ExpressRoute circuit depending on the bandwidth chosen. Raadpleeg de Veelgestelde vragen voor meer informatie over de Premium-invoegtoepassing.Check the FAQ for more details on the premium add-on.

In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial, you learn how to:

 • Een virtueel netwerk in hetzelfde abonnement verbinden met een circuitConnect a virtual network in the same subscription to a circuit
 • Een virtueel netwerk in een ander abonnement verbinden met een circuitConnect a virtual network in a different subscription to a circuit
 • Een virtuele netwerkverbinding wijzigenModify a virtual network connection
 • ExpressRoute FastPath configurerenConfigure ExpressRoute FastPath

VereistenPrerequisites

 • Bekijk de vereisten, de routeringsvereisten en de werkstromen voordat u begint met de configuratie.Review the prerequisites, routing requirements, and workflows before you begin configuration.

 • U moet een actief ExpressRoute-circuit hebben.You must have an active ExpressRoute circuit.

  • Volg de instructies voor het maken van een ExpressRoute-circuit en laat het circuit inschakelen door de connectiviteitsprovider.Follow the instructions to create an ExpressRoute circuit and have the circuit enabled by your connectivity provider.
  • Zorg ervoor dat u persoonlijke Azure-peering voor uw circuit hebt geconfigureerd.Ensure that you have Azure private peering configured for your circuit. In het artikel Routering configureren vindt u instructies voor routering.See the configure routing article for routing instructions.
  • Zorg ervoor dat persoonlijke Azure-peering is geconfigureerd en dat BGP-peering tussen uw netwerk en Microsoft wordt ingesteld voor end-to-end-connectiviteit.Ensure that Azure private peering gets configured and establishes BGP peering between your network and Microsoft for end-to-end connectivity.
  • Zorg ervoor dat u een virtueel netwerk en een virtuele netwerkgateway hebt gemaakt en volledig hebt ingericht.Ensure that you have a virtual network and a virtual network gateway created and fully provisioned. Volg de instructies om een virtuele netwerkgateway voor ExpressRoute te maken.Follow the instructions to create a virtual network gateway for ExpressRoute. Een virtuele netwerkgateway voor ExpressRoute maakt gebruik van het GatewayType 'ExpressRoute', niet VPN.A virtual network gateway for ExpressRoute uses the GatewayType 'ExpressRoute', not VPN.

Werken met Azure PowerShellWorking with Azure PowerShell

In de stappen en voorbeelden in dit artikel wordt gebruikgemaakt van Azure PowerShell Az-modules.The steps and examples in this article use Azure PowerShell Az modules. Zie Azure PowerShell installeren als u de Az-modules lokaal op uw computer wilt installeren.To install the Az modules locally on your computer, see Install Azure PowerShell. Zie Introductie van de nieuwe Az-module van Azure PowerShell voor meer informatie over de Az-module.To learn more about the new Az module, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. PowerShell-cmdlets worden regelmatig bijgewerkt.PowerShell cmdlets are updated frequently. Als u niet de nieuwste versie uitvoert, kunnen de in de instructies opgegeven waarden mislukken.If you are not running the latest version, the values specified in the instructions may fail. Gebruik de cmdlet Get-Module -ListAvailable Az om de geïnstalleerde versies van PowerShell op uw systeem te vinden.To find the installed versions of PowerShell on your system, use the Get-Module -ListAvailable Az cmdlet.

U kunt Azure Cloud Shell gebruiken om de meeste PowerShell-cmdlets en CLI-opdrachten uit te voeren. U hoeft Azure PowerShell of CLI niet lokaal te installeren.You can use Azure Cloud Shell to run most PowerShell cmdlets and CLI commands, instead of installing Azure PowerShell or CLI locally. Azure Cloud Shell is een gratis, interactieve shell waarop algemene Azure-hulpprogramma's vooraf zijn geïnstalleerd. Het is geconfigureerd voor gebruik met uw account.Azure Cloud Shell is a free interactive shell that has common Azure tools preinstalled and is configured to use with your account. Als u een code uit dit artikel wilt uitvoeren in Azure Cloud Shell, opent u een Cloud Shell-sessie, gebruikt u de knop Kopiëren in een codeblok om de code te kopiëren en plakt u deze als volgt in de Cloud Shell-sessie: in Windows en Linux met Ctrl+Shift+V; in macOS met Cmd+Shift+V.To run any code contained in this article on Azure Cloud Shell, open a Cloud Shell session, use the Copy button on a code block to copy the code, and paste it into the Cloud Shell session with Ctrl+Shift+V on Windows and Linux, or Cmd+Shift+V on macOS. Geplakte tekst wordt niet automatisch uitgevoerd. Druk op Enter om code uit te voeren.Pasted text is not automatically executed, press Enter to run code.

U kunt Cloud Shell op verschillende manieren starten:There are a few ways to launch the Cloud Shell:

OptieOption KoppelingLink
Klik op Nu uitproberen in de rechterbovenhoek van een codeblok.Click Try It in the upper right corner of a code block. Cloud Shell in dit artikel
Open Cloud Shell in uw browser.Open Cloud Shell in your browser. https://shell.azure.com/powershell
Klik op de knop Cloud Shell in het menu rechtsboven in Azure Portal.Click the Cloud Shell button on the menu in the upper right of the Azure portal. Cloud Shell in de portalCloud Shell in the portal

Een virtueel netwerk in hetzelfde abonnement verbinden met een circuitConnect a virtual network in the same subscription to a circuit

U kunt een virtueel netwerk met een ExpressRoute-circuit verbinden door de volgende cmdlet te gebruiken.You can connect a virtual network gateway to an ExpressRoute circuit by using the following cmdlet. Zorg ervoor dat de virtuele netwerkgateway is gemaakt en dat deze gereed is om te worden gekoppeld, voordat u de cmdlet uitvoert:Make sure that the virtual network gateway is created and is ready for linking before you run the cmdlet:

$circuit = Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG"
$gw = Get-AzVirtualNetworkGateway -Name "ExpressRouteGw" -ResourceGroupName "MyRG"
$connection = New-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name "ERConnection" -ResourceGroupName "MyRG" -Location "East US" -VirtualNetworkGateway1 $gw -PeerId $circuit.Id -ConnectionType ExpressRoute

Een virtueel netwerk in een ander abonnement verbinden met een circuitConnect a virtual network in a different subscription to a circuit

U kunt een ExpressRoute-circuit delen tussen meerdere abonnementen.You can share an ExpressRoute circuit across multiple subscriptions. De volgende afbeelding is een schematische weergave van hoe delen tussen meerdere abonnementen werkt voor ExpressRoute-circuits.The following figure shows a simple schematic of how sharing works for ExpressRoute circuits across multiple subscriptions.

Elk van de kleinere clouds in de grote cloud staan voor abonnementen die tot verschillende afdelingen binnen een organisatie behoren.Each of the smaller clouds within the large cloud is used to represent subscriptions that belong to different departments within an organization. Elk van de afdelingen in de organisatie gebruikt een eigen abonnement voor het implementeren van hun services, maar ze kunnen één ExpressRoute-circuit delen om verbinding te maken terug naar uw on-premises netwerk.Each of the departments within the organization uses their own subscription for deploying their services--but they can share a single ExpressRoute circuit to connect back to your on-premises network. Eén afdeling (in dit voorbeeld: IT) kan eigenaar zijn van het ExpressRoute-circuit.A single department (in this example: IT) can own the ExpressRoute circuit. Andere abonnementen binnen de organisatie kunnen gebruikmaken van het ExpressRoute-circuit.Other subscriptions within the organization may use the ExpressRoute circuit.

Notitie

Kosten voor connectiviteit en bandbreedte voor het ExpressRoute-circuit worden in rekening gebracht bij de eigenaar van het abonnement.Connectivity and bandwidth charges for the ExpressRoute circuit will be applied to the subscription owner. Alle virtuele netwerken delen dezelfde bandbreedte.All virtual networks share the same bandwidth.

Connectiviteit tussen abonnementen

Beheer: circuiteigenaars en circuitgebruikersAdministration - circuit owners and circuit users

De 'circuiteigenaar' is een geautoriseerde hoofdgebruiker van de ExpressRoute-circuitresource.The 'circuit owner' is an authorized Power User of the ExpressRoute circuit resource. De circuiteigenaar kan autorisaties maken die kunnen worden ingewisseld door 'circuitgebruikers'.The circuit owner can create authorizations that can be redeemed by 'circuit users'. Circuitgebruikers zijn eigenaren van virtuele netwerkgateways die zich niet in hetzelfde abonnement bevinden als het ExpressRoute-circuit.Circuit users are owners of virtual network gateways that aren't within the same subscription as the ExpressRoute circuit. Circuitgebruikers kunnen autorisaties inwisselen (één autorisatie per virtueel netwerk).Circuit users can redeem authorizations (one authorization per virtual network).

De circuiteigenaar heeft de bevoegdheid om autorisaties op elk gewenst moment te wijzigen en in te trekken.The circuit owner has the power to modify and revoke authorizations at any time. Het intrekken van een autorisatie heeft tot gevolg dat alle koppelingsverbindingen uit het abonnement waarvan de toegangsrechten zijn ingetrokken, worden verwijderd.Revoking an authorization results in all link connections being deleted from the subscription whose access was revoked.

Bewerkingen door circuiteigenaarsCircuit owner operations

Een autorisatie makenTo create an authorization

De circuiteigenaar maakt een autorisatie, waarmee een autorisatiesleutel wordt gemaakt die door een circuitgebruiker moet worden gebruikt om de virtuele netwerkgateways te verbinden met het ExpressRoute-circuit.The circuit owner creates an authorization, which creates an authorization key to be used by a circuit user to connect their virtual network gateways to the ExpressRoute circuit. Een autorisatie is slechts voor één verbinding geldig.An authorization is valid for only one connection.

In het volgende cmdlet-fragment ziet u hoe u een autorisatie kunt maken:The following cmdlet snippet shows how to create an authorization:

$circuit = Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG"
Add-AzExpressRouteCircuitAuthorization -ExpressRouteCircuit $circuit -Name "MyAuthorization1"
Set-AzExpressRouteCircuit -ExpressRouteCircuit $circuit

$circuit = Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG"
$auth1 = Get-AzExpressRouteCircuitAuthorization -ExpressRouteCircuit $circuit -Name "MyAuthorization1"

Het antwoord op de vorige opdrachten bevatten de autorisatiesleutel en status:The response to the previous commands will contain the authorization key and status:

Name          : MyAuthorization1
Id           : /subscriptions/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/resourceGroups/ERCrossSubTestRG/providers/Microsoft.Network/expressRouteCircuits/CrossSubTest/authorizations/MyAuthorization1
Etag          : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
AuthorizationKey    : ####################################
AuthorizationUseStatus : Available
ProvisioningState   : Succeeded

Autorisaties controlerenTo review authorizations

De circuiteigenaar kan alle autorisaties controleren die voor een bepaald circuit worden uitgegeven, door de volgende cmdlet uit te voeren:The circuit owner can review all authorizations that are issued on a particular circuit by running the following cmdlet:

$circuit = Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG"
$authorizations = Get-AzExpressRouteCircuitAuthorization -ExpressRouteCircuit $circuit

Autorisaties toevoegenTo add authorizations

De circuiteigenaar kan autorisaties toevoegen met behulp van de volgende cmdlet:The circuit owner can add authorizations by using the following cmdlet:

$circuit = Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG"
Add-AzExpressRouteCircuitAuthorization -ExpressRouteCircuit $circuit -Name "MyAuthorization2"
Set-AzExpressRouteCircuit -ExpressRouteCircuit $circuit

$circuit = Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG"
$authorizations = Get-AzExpressRouteCircuitAuthorization -ExpressRouteCircuit $circuit

Autorisaties verwijderenTo delete authorizations

De circuiteigenaar kan autorisaties intrekken/verwijderen door de volgende cmdlet uit te voeren:The circuit owner can revoke/delete authorizations to the user by running the following cmdlet:

Remove-AzExpressRouteCircuitAuthorization -Name "MyAuthorization2" -ExpressRouteCircuit $circuit
Set-AzExpressRouteCircuit -ExpressRouteCircuit $circuit

Bewerkingen door circuitgebruikersCircuit user operations

De circuitgebruiker heeft de peer-id en een autorisatiesleutel nodig van de circuiteigenaar.The circuit user needs the peer ID and an authorization key from the circuit owner. De autorisatiesleutel is een GUID.The authorization key is a GUID.

De peer-id kan worden gecontroleerd met de volgende opdracht:Peer ID can be checked from the following command:

Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG"

Een autorisatie voor een verbinding inwisselenTo redeem a connection authorization

De circuitgebruiker kan de volgende cmdlet uitvoeren om een autorisatie voor een koppeling in te wisselen:The circuit user can run the following cmdlet to redeem a link authorization:

$id = "/subscriptions/********************************/resourceGroups/ERCrossSubTestRG/providers/Microsoft.Network/expressRouteCircuits/MyCircuit"  
$gw = Get-AzVirtualNetworkGateway -Name "ExpressRouteGw" -ResourceGroupName "MyRG"
$connection = New-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name "ERConnection" -ResourceGroupName "RemoteResourceGroup" -Location "East US" -VirtualNetworkGateway1 $gw -PeerId $id -ConnectionType ExpressRoute -AuthorizationKey "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"

Een autorisatie voor een verbinding vrijgevenTo release a connection authorization

U kunt een autorisatie vrijgeven door de verbinding waarmee het ExpressRoute-circuit aan het virtuele netwerk wordt gekoppeld, te verwijderen.You can release an authorization by deleting the connection that links the ExpressRoute circuit to the virtual network.

Een virtuele netwerkverbinding wijzigenModify a virtual network connection

U kunt bepaalde eigenschappen van een virtuele netwerkverbinding bijwerken.You can update certain properties of a virtual network connection.

Het gewicht van de verbinding bijwerkenTo update the connection weight

Uw virtuele netwerk kan worden verbonden met meerdere ExpressRoute-circuits.Your virtual network can be connected to multiple ExpressRoute circuits. U kunt hetzelfde voorvoegsel van meer dan één ExpressRoute-circuit ontvangen.You may receive the same prefix from more than one ExpressRoute circuit. Als u wilt kiezen via welke verbinding verkeer voor dit voorvoegsel moet worden verzonden, kunt u RoutingWeight voor een verbinding wijzigen.To choose which connection to send traffic destined for this prefix, you can change RoutingWeight of a connection. Verkeer wordt verzonden via de verbinding met het hoogste RoutingWeight.Traffic will be sent on the connection with the highest RoutingWeight.

$connection = Get-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name "MyVirtualNetworkConnection" -ResourceGroupName "MyRG"
$connection.RoutingWeight = 100
Set-AzVirtualNetworkGatewayConnection -VirtualNetworkGatewayConnection $connection

Het bereik van RoutingWeight is 0 tot 32.000.The range of RoutingWeight is 0 to 32000. De standaardwaarde is 0.The default value is 0.

ExpressRoute FastPath configurerenConfigure ExpressRoute FastPath

U kunt ExpressRoute FastPath inschakelen als uw virtuele netwerkgateway Ultra Performance of ErGw3AZ is.You can enable ExpressRoute FastPath if your virtual network gateway is Ultra Performance or ErGw3AZ. FastPath verbetert de prestaties van het gegevenspad, zoals pakketten per seconde en verbindingen per seconde tussen uw on-premises netwerk en het virtuele netwerk.FastPath improves data path performance such as packets per second and connections per second between your on-premises network and your virtual network.

FastPath configureren voor een nieuwe verbindingConfigure FastPath on a new connection

$circuit = Get-AzExpressRouteCircuit -Name "MyCircuit" -ResourceGroupName "MyRG" 
$gw = Get-AzVirtualNetworkGateway -Name "MyGateway" -ResourceGroupName "MyRG" 
$connection = New-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name "MyConnection" -ResourceGroupName "MyRG" -ExpressRouteGatewayBypass -VirtualNetworkGateway1 $gw -PeerId $circuit.Id -ConnectionType ExpressRoute -Location "MyLocation" 

Een bestaande verbinding bijwerken om FastPath te kunnen gebruikenUpdating an existing connection to enable FastPath

$connection = Get-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name "MyConnection" -ResourceGroupName "MyRG" 
$connection.ExpressRouteGatewayBypass = $True
Set-AzVirtualNetworkGatewayConnection -VirtualNetworkGatewayConnection $connection

Resources opschonenClean up resources

Als u de ExpressRoute-verbinding niet meer nodig hebt, gebruikt u de opdracht Remove-AzVirtualNetworkGatewayConnection om de koppeling tussen de gateway en het circuit te verwijderen uit het abonnement waar de gateway zich bevindt.If you no longer need the ExpressRoute connection, from the subscription where the gateway is located use the Remove-AzVirtualNetworkGatewayConnection command to remove the link between the gateway and the circuit.

Remove-AzVirtualNetworkGatewayConnection "MyConnection" -ResourceGroupName "MyRG"

Volgende stappenNext steps

Voor meer informatie over ExpressRoute raadpleegt u de Veelgestelde vragen over ExpressRoute.For more information about ExpressRoute, see the ExpressRoute FAQ.