ExpressRoute-circuits verplaatsen van het klassieke naar het Resource Manager-implementatiemodelMoving ExpressRoute circuits from the classic to the Resource Manager deployment model

Dit artikel bevat een overzicht van wat het betekent om een Azure ExpressRoute-circuit te verplaatsen van het klassieke naar het Azure Resource Manager-implementatiemodel.This article provides an overview of what it means to move an Azure ExpressRoute circuit from the classic to the Azure Resource Manager deployment model.

U kunt één ExpressRoute-circuit gebruiken om verbinding te maken met virtuele netwerken die zijn geïmplementeerd in het klassieke en het Resource Manager-implementatiemodel.You can use a single ExpressRoute circuit to connect to virtual networks that are deployed both in the classic and the Resource Manager deployment models. Een ExpressRoute-circuit kan nu, ongeacht de manier waarop deze is gemaakt, via beide implementatiemodellen worden gekoppeld aan virtuele netwerken.An ExpressRoute circuit, regardless of how it is created, can now link to virtual networks across both deployment models.

Een ExpressRoute-circuit dat via beide implementatiemodellen wordt gekoppeld aan virtuele netwerken

ExpressRoute-circuits die zijn gemaakt in het klassieke implementatiemodelExpressRoute circuits that are created in the classic deployment model

ExpressRoute-circuits die zijn gemaakt in het klassieke implementatiemodel moeten eerst naar het Resource Manager-implementatiemodel worden verplaatst om connectiviteit met zowel het klassieke als het Resource Manager-implementatiemodel in te schakelen.ExpressRoute circuits that are created in the classic deployment model need to be moved to the Resource Manager deployment model first to enable connectivity to both the classic and the Resource Manager deployment models. Er is geen connectiviteitsonderbreking of -verlies wanneer een verbinding wordt verplaatst.There isn't connectivity loss or disruption when a connection is being moved. Alle koppelingen van circuit naar virtueel netwerk in het klassieke implementatiemodel (binnen hetzelfde abonnement en overlappend abonnement) blijven behouden.All circuit-to-virtual network links in the classic deployment model (within the same subscription and cross-subscription) are preserved.

Wanneer de verbinding is verplaatst, werkt het ExpressRoute-circuit exact zoals een ExpressRoute-circuit dat is gemaakt in het Resource Manager-implementatiemodel.After the move is completed successfully, the ExpressRoute circuit looks, performs, and feels exactly like an ExpressRoute circuit that was created in the Resource Manager deployment model. Nu kunt u verbinding maken met virtuele netwerken in het Resource Manager- implementatiemodel.You can now create connections to virtual networks in the Resource Manager deployment model.

Wanneer een ExpressRoute-circuit is verplaatst naar het Resource Manager-implementatiemodel, kunt u de levenscyclus van het ExpressRoute-circuit alleen beheren met het Resource Manager-implementatiemodel.After an ExpressRoute circuit has been moved to the Resource Manager deployment model, you can manage the life cycle of the ExpressRoute circuit only by using the Resource Manager deployment model. Dit betekent dat u handelingen, zoals het toevoegen, bijwerken, verwijderen van peerings, het bijwerken van circuiteigenschappen (zoals bandbreedte, SKU en factureringstype) en het bijwerken en verwijderen van circuits alleen kunt uitvoeren in het Resource Manager-implementatiemodel.This means that you can perform operations like adding/updating/deleting peerings, updating circuit properties (such as bandwidth, SKU, and billing type), and deleting circuits only in the Resource Manager deployment model. Raadpleeg onderstaande sectie over circuits die zijn gemaakt in het Resource Manager-implementatiemodel, voor meer informatie over hoe u de toegang tot beide implementatiemodellen kunt beheren.Refer to the section below on circuits that are created in the Resource Manager deployment model for further details on how you can manage access to both deployment models.

U hebt uw connectiviteitsprovider niet nodig om de verplaatsing uit te voeren.You do not have to involve your connectivity provider to perform the move.

ExpressRoute-circuits die zijn gemaakt in het Resource Manager-implementatiemodelExpressRoute circuits that are created in the Resource Manager deployment model

U kunt ExpressRoute-circuits die zijn gemaakt in het Resource Manager-implementatiemodel inschakelen voor toegang vanuit beide implementatiemodellen.You can enable ExpressRoute circuits that are created in the Resource Manager deployment model to be accessible from both deployment models. Elk ExpressRoute-circuit in uw abonnement kan worden ingeschakeld voor toegang vanuit beide implementatiemodellen.Any ExpressRoute circuit in your subscription can be enabled to be accessed from both deployment models.

 • ExpressRoute-circuits die zijn gemaakt in het Resource Manager-implementatiemodel hebben standaard geen toegang tot het klassieke implementatiemodel.ExpressRoute circuits that were created in the Resource Manager deployment model do not have access to the classic deployment model by default.
 • ExpressRoute-circuits die van het klassieke implementatiemodel zijn verplaatst naar Resource Manager-implementatiemodel zijn standaard toegankelijk vanuit beide implementatiemodellen.ExpressRoute circuits that have been moved from the classic deployment model to the Resource manager deployment model are accessible from both deployment models by default.
 • Een ExpressRoute-circuit heeft altijd toegang tot het Resource Manager-implementatiemodel, ongeacht of het is gemaakt in het Resource Manager- of klassieke implementatiemodel.An ExpressRoute circuit always has access to the Resource Manager deployment model, regardless of whether it was created in the Resource Manager or classic deployment model. Dat betekent dat u virtuele netwerken die in het Resource Manager-implementatiemodel zijn gemaakt, kunt koppelen door de instructies te volgen in how to link virtual networks (Virtuele netwerken koppelen).This means that you can create connections to virtual networks created in the Resource Manager deployment model by following instructions on how to link virtual networks.
 • De toegang tot het klassieke implementatiemodel wordt gecontroleerd met de parameter allowClassicOperations in het ExpressRoute-circuit.Access to the classic deployment model is controlled by the allowClassicOperations parameter in the ExpressRoute circuit.

Belangrijk

Alle quota die zijn beschreven op de pagina service limits (Servicelimieten) zijn van toepassing.All quotas that are documented on the service limits page apply. Zo kan een standaardcircuit maximaal 10 virtuele netwerkkoppelingen/-verbindingen tussen zowel het klassieke als het Resource Manager-implementatiemodel hebben.As an example, a standard circuit can have at most 10 virtual network links/connections across both the classic and the Resource Manager deployment models.

Toegang tot het klassieke implementatiemodel beherenControlling access to the classic deployment model

U kunt één ExpressRoute-circuit inschakelen om te worden gekoppeld aan virtuele netwerken in beide implementatiemodellen, door de parameter allowClassicOperations van het ExpressRoute-circuit in te stellen.You can enable a single ExpressRoute circuit to link to virtual networks in both deployment models by setting the allowClassicOperations parameter of the ExpressRoute circuit.

Wanneer u allowClassicOperations instelt op TRUE, kunt u virtuele netwerken vanuit beide implementatiemodellen koppelen aan het ExpressRoute-circuit.Setting allowClassicOperations to TRUE enables you to link virtual networks from both deployment models to the ExpressRoute circuit. U kunt een koppeling maken met een virtueel netwerk in het klassieke implementatiemodel door de richtlijnen te volgen in how to link virtual networks in the classic deployment model (Een virtueel netwerk koppelen in het klassieke implementatiemodel).You can link to virtual networks in the classic deployment model by following guidance on how to link virtual networks in the classic deployment model. U kunt een koppeling maken met een virtueel netwerk in het Resource Manager-implementatiemodel door de richtlijnen te volgen in how to link virtual networks in the Resource Manager deployment model (Een virtueel netwerk koppelen in het Resource Manager-implementatiemodel).You can link to virtual networks in the Resource Manager deployment model by following guidance on how to link virtual networks in the Resource Manager deployment model.

Wanneer u allowClassicOperations instelt op FALSE, wordt de toegang tot het circuit vanuit het klassieke implementatiemodel geblokkeerd.Setting allowClassicOperations to FALSE blocks access to the circuit from the classic deployment model. Alle koppelingen met virtuele netwerken in het klassieke implementatiemodel blijven echter behouden.However, all virtual network links in the classic deployment model are preserved. In dit geval is het ExpressRoute-circuit niet zichtbaar in het klassieke implementatiemodel.In this case, the ExpressRoute circuit is not visible in the classic deployment model.

Ondersteunde bewerkingen in het klassieke implementatiemodelSupported operations in the classic deployment model

De volgende klassieke bewerkingen worden ondersteund in een ExpressRoute-circuit als allowClassicOperations is ingesteld op TRUE:The following classic operations are supported on an ExpressRoute circuit when allowClassicOperations is set to TRUE:

 • ExpressRoute-circuitgegevens verkrijgenGet ExpressRoute circuit information
 • Koppelingen tussen virtuele netwerken en klassieke virtuele netwerken maken, bijwerken, verkrijgen en verwijderenCreate/update/get/delete virtual network links to classic virtual networks
 • Autorisaties voor koppelingen met virtuele netwerken voor abonnementoverschrijdende connectiviteit maken, bijwerken, verkrijgen en verwijderenCreate/update/get/delete virtual network link authorizations for cross-subscription connectivity

Echter, wanneer allowClassicOperations is ingesteld op TRUE, kan u niet de volgende klassieke bewerkingen uitvoeren:However, when allowClassicOperations is set to TRUE, you cannot perform the following classic operations:

 • BGP-peerings (Border Gateway Protocol) maken, bijwerken, verkrijgen of verwijderen voor persoonlijke of openbare Azure-peerings en Microsoft-peeringsCreate/update/get/delete Border Gateway Protocol (BGP) peerings for Azure private, Azure public, and Microsoft peerings
 • ExpressRoute-circuits verwijderenDelete ExpressRoute circuits

Communicatie tussen het klassieke en het Resource Manager-implementatiemodelCommunication between the classic and the Resource Manager deployment models

Het ExpressRoute-circuit fungeert als een brug tussen het klassieke en het Resource Manager-implementatiemodel.The ExpressRoute circuit acts like a bridge between the classic and the Resource Manager deployment models. Verkeer tussen virtuele machines in virtuele netwerken in het klassieke implementatiemodel en die in virtuele netwerken in het Resource Manager-implementatiemodel stroomt via ExpressRoute als beide virtuele netwerken zijn gekoppeld aan hetzelfde ExpressRoute-circuit.Traffic between virtual machines in virtual networks in the classic deployment model and those in virtual networks in the Resource Manager deployment model flows through ExpressRoute if both virtual networks are linked to the same ExpressRoute circuit.

Cumulatieve doorvoer wordt beperkt door de doorvoercapaciteit van de gateway van het virtueel netwerk.Aggregate throughput is limited by the throughput capacity of the virtual network gateway. Verkeer komt de netwerken van de connectiviteitsprovider of uw netwerken in dergelijke gevallen niet binnen.Traffic does not enter the connectivity provider's networks or your networks in such cases. De verkeersstroom tussen de virtuele netwerken vindt volledig plaats in het Microsoft-netwerk.Traffic flow between the virtual networks is fully contained within the Microsoft network.

Toegang tot resources in openbare Azure-peering en Microsoft-peeringAccess to Azure public and Microsoft peering resources

U blijft zonder onderbreking toegang houden tot resources die doorgaans toegankelijk zijn via openbare Azure-peering en Microsoft-peering.You can continue to access resources that are typically accessible through Azure public peering and Microsoft peering without any disruption.

Wat wordt er ondersteundWhat's supported

In deze sectie wordt beschreven wat er wordt ondersteund voor ExpressRoute-circuits:This section describes what's supported for ExpressRoute circuits:

 • U kunt één ExpressRoute-circuit gebruiken voor toegang tot virtuele netwerken die zijn geïmplementeerd in het klassieke en het Resource Manager-implementatiemodel.You can use a single ExpressRoute circuit to access virtual networks that are deployed in the classic and the Resource Manager deployment models.
 • U kunt een ExpressRoute-circuit verplaatsen van het klassieke naar het Resource Manager-implementatiemodelYou can move an ExpressRoute circuit from the classic to the Resource Manager deployment model. Wanneer het is verplaatst, werkt het ExpressRoute-circuit net als elk ander ExpressRoute-circuit dat is gemaakt in het Resource Manager-implementatiemodel.After it is moved, the ExpressRoute circuit looks, feels, and performs like any other ExpressRoute circuit that is created in the Resource Manager deployment model.
 • U kunt alleen het ExpressRoute-circuit verplaatsen.You can move only the ExpressRoute circuit. Met deze bewerking kunt u geen circuitkoppelingen, virtuele netwerken of VPN-gateways verplaatsen.Circuit links, virtual networks, and VPN gateways cannot be moved through this operation.
 • Wanneer een ExpressRoute-circuit is verplaatst naar het Resource Manager-implementatiemodel, kunt u de levenscyclus van het ExpressRoute-circuit alleen beheren met het Resource Manager-implementatiemodel.After an ExpressRoute circuit has been moved to the Resource Manager deployment model, you can manage the life cycle of the ExpressRoute circuit only by using the Resource Manager deployment model. Dit betekent dat u handelingen, zoals het toevoegen, bijwerken, verwijderen van peerings, het bijwerken van circuiteigenschappen (zoals bandbreedte, SKU en factureringstype) en het bijwerken en verwijderen van circuits alleen kunt uitvoeren in het Resource Manager-implementatiemodel.This means that you can perform operations like adding/updating/deleting peerings, updating circuit properties (such as bandwidth, SKU, and billing type), and deleting circuits only in the Resource Manager deployment model.
 • Het ExpressRoute-circuit fungeert als een brug tussen het klassieke en het Resource Manager-implementatiemodel.The ExpressRoute circuit acts like a bridge between the classic and the Resource Manager deployment models. Verkeer tussen virtuele machines in virtuele netwerken in het klassieke implementatiemodel en die in virtuele netwerken in het Resource Manager-implementatiemodel stroomt via ExpressRoute als beide virtuele netwerken zijn gekoppeld aan hetzelfde ExpressRoute-circuit.Traffic between virtual machines in virtual networks in the classic deployment model and those in virtual networks in the Resource Manager deployment model flows through ExpressRoute if both virtual networks are linked to the same ExpressRoute circuit.
 • Abonnementoverschrijdende connectiviteit wordt ondersteund in zowel het klassieke als het Resource Manager-implementatiemodel.Cross-subscription connectivity is supported in both the classic and the Resource Manager deployment models.
 • Nadat u een ExpressRoute-circuit uit het klassieke model naar het model van Azure Resource Manager hebt verplaatst, kunt u de virtuele netwerken die zijn gekoppeld aan het ExpressRoute-circuit migreren.After you move an ExpressRoute circuit from the classic model to the Azure Resource Manager model, you can migrate the virtual networks linked to the ExpressRoute circuit.

Wat wordt er niet ondersteundWhat's not supported

In deze sectie wordt beschreven wat er niet wordt ondersteund voor ExpressRoute-circuits:This section describes what's not supported for ExpressRoute circuits:

 • Het beheer van de levenscyclus van een ExpressRoute-circuit vanuit het klassieke implementatiemodel.Managing the life cycle of an ExpressRoute circuit from the classic deployment model.
 • RBAC-ondersteuning (Role-Based Access Control - op rollen gebaseerd toegangsbeheer) voor het klassieke implementatiemodel.Role-Based Access Control (RBAC) support for the classic deployment model. U kunt geen RBAC-besturing uitvoeren voor een circuit in het klassieke implementatiemodel.You cannot perform RBAC controls to a circuit in the classic deployment model. Een beheerder/co-beheerder van het abonnement kan virtuele netwerken koppelen aan of loskoppelen van het circuit.Any administrator/coadministrator of the subscription can link or unlink virtual networks to the circuit.

ConfiguratieConfiguration

Volg de instructies in Een ExpressRoute-circuit verplaatsen van het klassieke naar het Resource Manager-implementatiemodel.Follow the instructions that are described in Move an ExpressRoute circuit from the classic to the Resource Manager deployment model.

Volgende stappenNext steps