Vereisten en controlelijst voor ExpressRouteExpressRoute prerequisites & checklist

Als u ExpressRoute wilt gebruiken om verbinding te maken met Microsoft Cloud-services, moet u controleren of er is voldaan aan de vereisten die in de volgende secties worden genoemd.To connect to Microsoft cloud services using ExpressRoute, you need to verify that the following requirements listed in the following sections have been met.

Microsoft 365 is speciaal ontworpen voor veilige en betrouwbare toegang via internet.Microsoft 365 was created to be accessed securely and reliably via the Internet. Daarom raden we voor specifieke scenario's ExpressRoute aan.Because of this, we recommend ExpressRoute for specific scenarios. Voor informatie over het gebruik van ExpressRoute om toegang te krijgen tot Microsoft 365, gaat u naar Azure ExpressRoute voor Microsoft 365.For information about using ExpressRoute to access Microsoft 365, visit Azure ExpressRoute for Microsoft 365.

Azure-accountAzure account

  • Een geldig en actief Microsoft Azure-account.A valid and active Microsoft Azure account. Dit account is vereist om het ExpressRoute-circuit in te stellen.This account is required to set up the ExpressRoute circuit. ExpressRoute-circuits zijn resources in Azure-abonnementen.ExpressRoute circuits are resources within Azure subscriptions. Een Azure-abonnement is een vereiste, zelfs als connectiviteit is beperkt tot niet-Azure micro soft-Cloud Services, zoals Microsoft 365.An Azure subscription is a requirement even if connectivity is limited to non-Azure Microsoft cloud services, such as Microsoft 365.
  • Een actief Microsoft 365 abonnement (als u Microsoft 365-Services gebruikt).An active Microsoft 365 subscription (if using Microsoft 365 services). Zie de sectie Microsoft 365 specifieke vereisten in dit artikel voor meer informatie.For more information, see the Microsoft 365 specific requirements section of this article.

ConnectiveitsproviderConnectivity provider

NetwerkvereistenNetwork requirements

  • Redundantie op elke peering-locatie: micro soft vereist dat REDUNDANTe BGP-sessies worden ingesteld tussen de routers van micro soft en de peering routers op elk ExpressRoute-circuit (zelfs wanneer u slechts één fysieke verbinding hebt met een Cloud-Exchange).Redundancy at each peering location: Microsoft requires redundant BGP sessions to be set up between Microsoft’s routers and the peering routers on each ExpressRoute circuit (even when you have just one physical connection to a cloud exchange).
  • Redundantie voor nood herstel: micro soft raadt u ten zeerste aan om ten minste twee ExpressRoute-circuits in verschillende peering-locaties in te stellen om een single point of failure te voor komen.Redundancy for Disaster Recovery: Microsoft strongly recommends you set up at least two ExpressRoute circuits in different peering locations to avoid a single point of failure.
  • Routering: afhankelijk van hoe u verbinding maakt met de Microsoft Cloud, moet u of uw provider de BGP-sessies voor routeringsdomeinen instellen en beheren.Routing: depending on how you connect to the Microsoft Cloud, you or your provider needs to set up and manage the BGP sessions for routing domains. Sommige Ethernet-connectiviteitsproviders of cloudexchange-providers bieden BGP-beheer aan als extra service.Some Ethernet connectivity providers or cloud exchange providers may offer BGP management as a value-add service.
  • NAT: Microsoft accepteert alleen openbare IP-adressen via Microsoft-peering.NAT: Microsoft only accepts public IP addresses through Microsoft peering. Als u privé IP-adressen in uw on-premises netwerk gebruikt, moet u of uw provider de privé IP-adressen met behulp van de NAT vertalen naar openbare IP-adressen.If you are using private IP addresses in your on-premises network, you or your provider needs to translate the private IP addresses to the public IP addresses using the NAT.
  • QoS: Skype voor Bedrijven heeft verschillende services (zoals spraak, video, tekst) die allemaal een andere QoS-behandeling vereisen.QoS: Skype for Business has various services (for example; voice, video, text) that require differentiated QoS treatment. U en uw provider moeten de QoS-vereisten volgen.You and your provider should follow the QoS requirements.
  • Netwerkbeveiliging: overweeg netwerkbeveiliging als u via ExpressRoute verbinding maakt met de Microsoft Cloud.Network Security: consider network security when connecting to the Microsoft Cloud via ExpressRoute.

Microsoft 365Microsoft 365

Als u Microsoft 365 op ExpressRoute wilt inschakelen, raadpleegt u de volgende documenten voor meer informatie over Microsoft 365 vereisten.If you plan to enable Microsoft 365 on ExpressRoute, review the following documents for more information about Microsoft 365 requirements.

Volgende stappenNext steps