Overzicht van het blauwdrukvoorbeeld voor ISO 27001 conforme App Service Environment-/SQL Database-workloadsOverview of the ISO 27001 App Service Environment/SQL Database workload blueprint sample

Het blauwdrukvoorbeeld voor ISO 27001 conforme App Service Environment-/SQL Database-workloads biedt een aanvullende infrastructuur voor het blauwdrukvoorbeeld ISO 27001 conforme gedeelde services.The ISO 27001 App Service Environment/SQL Database workload blueprint sample provides additional infrastructure to the ISO 27001 Shared Services blueprint sample. Aan de hand van deze blauwdruk kunnen klanten op de cloud gebaseerde architecturen implementeren die oplossingen bieden voor scenario's met accreditatie- en nalevingsvereisten.This blueprint helps customers deploy cloud-based architectures that offer solutions to scenarios that have accreditation or compliance requirements.

Er zijn twee ISO 27001 conforme blauwdrukvoorbeelden: dit voorbeeld en het voorbeeld ISO 27001 conforme gedeelde services.There are two ISO 27001 blueprint samples, this sample and the ISO 27001 Shared Services blueprint sample.

Belangrijk

Dit voorbeeld is afhankelijk van de infrastructuur die wordt geïmplementeerd door het blauwdrukvoorbeeld ISO 27001 conforme gedeelde services.This sample is dependent on infrastructure deployed by the ISO 27001 Shared Services blueprint sample. Dat voorbeeld moet daarom eerst worden geïmplementeerd.It must be deployed first.

ArchitectuurArchitecture

Het blauwdrukvoorbeeld voor ISO 27001 conforme App Service Environment-/SQL Database-workloads implementeert een webomgeving op basis van een Platform-as-a-Service.The ISO 27001 App Service Environment/SQL Database workload blueprint sample deploys a platform as a service based web environment. De omgeving kan worden gebruikt voor het hosten van meerdere webtoepassingen, web-API's en SQL Database-exemplaren die voldoen aan de ISO 27001-standaarden.The environment can be used to host multiple web applications, web APIs, and SQL Database instances that follow the ISO 27001 standards. Dit blauwdrukvoorbeeld is afhankelijk van het blauwdrukvoorbeeld ISO 27001 conforme gedeelde services.This blueprint sample depends on the ISO 27001 Shared Services blueprint sample.

Ontwerp van het blauwdrukvoorbeeld voor ISO 27001 conforme ASE-/SQL-workloads

Deze omgeving bestaat uit diverse Azure-services die samen een veilige, volledig bewaakte en direct inzetbare workloadinfrastructuur bieden op basis van de ISO 27001-standaarden.This environment is composed of several Azure services used to provide a secure, fully monitored, enterprise-ready workload infrastructure based on ISO 27001 standards. De omgeving bestaat uit de volgende elementen:This environment is composed of:

  • Azure-rol, DevOps genoemd, met rechten om resources te implementeren en te beheren in de Azure App Service Environment die door het blauwdrukvoorbeeld wordt geïmplementeerdAzure role named DevOps that has rights to deploy and manage resources in an Azure App Service Environments deployed by the blueprint sample
  • Azure Policy-definities om vast te leggen welke services in de omgeving mogen worden geïmplementeerd en om te voorkomen dat er resources op basis van een openbaar IP-adres worden gemaaktAzure Policy definitions to lock down what services can be deployed to the environment and denying the creation of any public IP address (PIP) resource
  • Een virtueel netwerk met één subnet en een koppeling met een al bestaande omgeving met gedeelde services, waarbij al het verkeer wordt gedwongen de firewall voor gedeelde services te passeren.A virtual network containing a single subnet and peered back to a pre-existing shared services environment and forcing all traffic to pass by the shared services firewall. Het virtuele netwerk hosts de volgende resources:The virtual network hosts the following resources:
    • Een Azure App Service Environment die kan worden gebruikt voor het hosten van een of meer web-apps, web-API's of functiesAn Azure App Service Environments that can be used to host one or more web applications, web APIs, or functions
    • Een Azure Key Vault-exemplaar met een VNet-service-eindpunt, voor het opslaan van geheimen die worden gebruikt door in de workloadomgeving uitgevoerde toepassingenAn Azure Key Vault instance using a VNet service endpoint, for storing secrets used by applications running in the workload environment
    • Een Azure SQL Database-serverexemplaar met een VNet-service-eindpunt, voor het hosten van databases die worden gebruikt voor toepassingen in de workloadomgevingAn Azure SQL Database server instance using a VNet service endpoint, for hosting databases used for applications in the workload environment

Volgende stappenNext steps

U hebt het overzicht en de architectuur van het blauwdrukvoorbeeld voor ISO 27001 conforme App Service Environment-/SQL Database-workloads doorgenomen.You've reviewed the overview and architecture of the ISO 27001 App Service Environment/SQL Database workload blueprint sample. Lees nu de volgende artikelen voor meer informatie over het toewijzen van beheeropties en het implementeren van dit voorbeeld:Next, visit the following articles to learn about the control mapping and how to deploy this sample:

Aanvullende artikelen over blauwdrukken en het gebruik hiervan:Additional articles about blueprints and how to use them: