Zelfstudie: Problemen detecteren met apparaten die zijn verbonden met uw bewakingsoplossingTutorial: Detect issues with devices connected to your monitoring solution

In deze zelfstudie configureert u de verbetering voor de externe bewakingsoplossing om problemen met verbonden IoT-apparaten te detecteren.In this tutorial, you configure the Remote Monitoring solution accelerator to detect issues with your connected IoT devices. Voor het detecteren van problemen met uw apparaten voegt u regels toe waarmee meldingen in het dashboard van de oplossing worden gegenereerd.To detect the issues with your devices, you add rules that generate alerts on the solution dashboard.

Om u kennis te laten maken met regels en meldingen, maakt de zelfstudie gebruik van een gesimuleerde koeler (chiller).To introduce rules and alerts, the tutorial uses a simulated chiller device. De chiller wordt beheerd door een organisatie met de naam Contoso en is verbonden met de verbetering voor de externe bewakingsoplossing.The chiller is managed by an organization called Contoso and is connected to the Remote Monitoring solution accelerator. Contoso heeft al een regel waarmee een kritieke melding wordt gegenereerd wanneer de druk in een chiller 298 PSI overschrijdt.Contoso already has a rule that generates a critical alert when the pressure in a chiller goes above 298 PSI. Als operator bij Contoso wilt u chillers met problematische sensoren identificeren door te zoeken naar initiële drukpieken.As an operator at Contoso, you want to identify chiller devices that may have problematic sensors by looking for initial pressure spikes. U kunt dergelijke apparaten identificeren door een regel toe te voegen waarmee een melding wordt gegenereerd wanneer de druk in de chiller hoger wordt dan 150 PSI.To identify such devices, you add a rule that generates a warning alert when the pressure in the chiller goes above 150 PSI.

U bent ook gevraagd een kritieke melding voor een chiller te maken wanneer in de laatste vijf minuten de gemiddelde vochtigheid in het apparaat hoger was dan 80% en de temperatuur van het apparaat hoger dan 75 graden Fahrenheit.You have also been asked to create a critical alert for a chiller when, over the last five minutes, the average humidity in the device was greater than 80% and the temperature of the device was greater than 75 degrees fahrenheit.

In deze zelfstudie hebt u:In this tutorial, you:

  • De regels in uw oplossing weergevenView the rules in your solution
  • Een regel makenCreate a rule
  • Een regel met meerdere voorwaarden makenCreate a rule with multiple conditions
  • Een bestaande rol bewerkenEdit an existing rule
  • Regels in- en uitschakelenSwitch rules on and off

Als u geen Azure-abonnement hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

VereistenPrerequisites

Voor deze zelfstudie hebt u een geïmplementeerd exemplaar van de verbetering voor de externe bewakingsoplossing in uw Azure-abonnement nodig.To follow this tutorial, you need a deployed instance of the Remote Monitoring solution accelerator in your Azure subscription.

Als u de verbetering voor de externe bewakingsoplossing nog niet hebt geïmplementeerd, voltooit u eerst de snelstart Een externe bewakingsoplossing in de cloud implementeren.If you haven't deployed the Remote Monitoring solution accelerator yet, you should complete the Deploy a cloud-based remote monitoring solution quickstart.

Als u het dashboard van de externe bewakingsoplossing wilt weergeven in uw browser, navigeert u eerst naar Microsoft Azure IoT-oplossingsverbeteringen.To view to the Remote Monitoring solution dashboard in your browser, first navigate to Microsoft Azure IoT Solution Accelerators. Mogelijk wordt u gevraagd u aan te melden met de referenties van uw Azure-abonnement.You may be asked to sign in using your Azure subscription credentials.

Klik vervolgens op Starten op de tegel van de verbetering voor de externe bewakingsoplossing die u hebt geïmplementeerd in de Snelstart.Then click Launch on the tile for the Remote Monitoring solution accelerator you deployed in the Quickstart.

De bestaande regels weergevenReview the existing rules

De pagina Regels in de oplossingsversneller geeft een lijst van de huidige regels weer:The Rules page in the solution accelerator displays a list of all the current rules:

Pagina RegelsRules page

Als u alleen de regels wilt zien die betrekking hebben op chillers, moet u een filter toepassen.To view only the rules that apply to chiller devices, apply a filter. U kunt meer informatie over een regel bekijken en deze bewerken wanneer u de regel in de lijst selecteert:You can view more information about a rule and edit it when you select it in the list:

Regeldetails weergevenView rule details

Een regel makenCreate a rule

Als u een regel wilt maken waarmee een waarschuwing wordt gegenereerd wanneer de druk in een chiller hoger wordt dan 150 PSI, klikt u op Nieuwe regel.To create a rule that generates a warning when the pressure in a chiller device goes above 150 PSI, click New rule. Gebruik de volgende waarden om de regel te maken:Use the following values to create the rule:

InstellingSetting WaardeValue
RegelnaamRule name Waarschuwing voor chillerChiller warning
BeschrijvingDescription De druk in de chiller heeft 150 PSI overschredenChiller pressure has exceeded 150 PSI
ApparaatgroepDevice group Chillers-apparaatgroepChillers device group
BerekeningCalculation DirectInstant
Veld Voorwaarde 1Condition 1 Field pressurepressure
Operator Voorwaarde 1Condition 1 operator Groter danGreater than
Waarde Voorwaarde 1Condition 1 value 150150
ErnstniveauSeverity level WaarschuwingWarning

Waarschuwingsregel makenCreate warning rule

Als u wilt de nieuwe regel wilt opslaan, klikt u op Toepassen.To save the new rule, click Apply.

U kunt zien wanneer de regel wordt geactiveerd op de pagina Regels of op de pagina Dashboard:You can see when the rule is triggered on the Rules page or on the Dashboard page:

Waarschuwingsregel geactiveerdWarning rule triggered

Een geavanceerde regel makenCreate an advanced rule

Klik op **Nieuwe regel ** als u een regel met meerdere voorwaarden wilt maken die een kritieke melding genereert wanneer in de laatste vijf minuten voor een chiller de gemiddelde vochtigheid hoger is dan 80% en de gemiddelde temperatuur hoger dan 75 graden Fahrenheit.To create a rule with multiple conditions that generates a critical alert when, over the last five minutes for a chiller device, the average humidity is greater than 80% and the average temperature is greater than 75 degrees fahrenheit, click New rule. Gebruik de volgende waarden om de regel te maken:Use the following values to create the rule:

InstellingSetting WaardeValue
RegelnaamRule name Kritieke vochtigheid en temp van chillerChiller humidity and temp critical
BeschrijvingDescription Vochtigheid en temperatuur zijn kritiekHumidity and temperature are critical
ApparaatgroepDevice group Chillers-apparaatgroepChillers device group
BerekeningCalculation AverageAverage
PeriodeTime period 55
Veld Voorwaarde 1Condition 1 Field vochtigheidhumidity
Operator Voorwaarde 1Condition 1 operator Groter danGreater than
Waarde Voorwaarde 1Condition 1 value 8080
ErnstniveauSeverity level KritiekCritical

Deel één van meerdere voorwaardenregel makenCreate multiple condition rule part one

Als u wilt de tweede voorwaarde wilt toevoegen, klikt u op '+ Voorwaarde toevoegen'.To add the second condition, click on "+ Add condition". Gebruik de volgende waarden voor de nieuwe voorwaarde:Use the following values for the new condition:

InstellingSetting WaardeValue
Veld Voorwaarde 2Condition 2 Field temperatuurtemperature
Operator Voorwaarde 2Condition 2 operator Groter danGreater than
Waarde Voorwaarde 2Condition 2 value 7575

Deel twee van de voorwaarderegel makenCreate multiple condition rule part two

Als u wilt de nieuwe regel wilt opslaan, klikt u op Toepassen.To save the new rule, click Apply.

U kunt zien wanneer de regel wordt geactiveerd op de pagina Regels of op de pagina Dashboard:You can see when the rule is triggered on the Rules page or on the Dashboard page:

Meervoudige voorwaarderegel geactiveerdMultiple condition rule triggered

Een bestaande rol bewerkenEdit an existing rule

Als u een bestaande regel wilt wijzigen, selecteert u de regel in de lijst met regels en klikt u op Bewerken:To make a change to an existing rule, select it in the list of rules, and click Edit:

Regel bewerkenEdit rule

Een regel uitschakelenDisable a rule

Als u een regel tijdelijk wilt uitschakelen, kunt u dat doen in de lijst met regels.To temporarily switch off a rule, you can disable it in the list of rules. Kies de regel die u wilt uitschakelen en kies Uitschakelen.Select the rule to disable, and then choose Disable. De Status van de regel in de lijst verandert om aan te geven dat de regel nu is uitgeschakeld.The Status of the rule in the list changes to indicate the rule is now disabled. Een regel die u eerder hebt uitgeschakeld kunt u met behulp van dezelfde procedure weer inschakelen.You can re-enable a rule that you previously disabled using the same procedure.

Regel uitschakelenDisable rule

U kunt meerdere regels tegelijk in- en uitschakelen door meerdere regels in de lijst te selecteren.You can enable and disable multiple rules at the same time by selecting multiple rules in the list.

Een regel verwijderenDelete a rule

Als u een regel permanent wilt verwijderen, kunt u deze verwijderen in de lijst met regels.To permanently delete a rule, you can delete it in the list of rules. Selecteer de regel die u wilt verwijderen en kies Verwijderen.Select the rule to delete, and then choose Delete.

Regel verwijderenDelete rule

Wanneer u hebt bevestigd dat u de regel wilt verwijderen, kunt u meldingen die aan de regel zijn gekoppeld, verwijderen op de pagina Onderhoud.After you confirm that you want to delete the rule, you are given the opportunity to delete any alerts associated with the rule from the Maintenance page.

Regel verwijderenDelete rule

U kunt slechts één regel tegelijk verwijderen.You can only delete one rule at a time.

Resources opschonenClean up resources

Als u van plan bent verder te gaan naar de volgende zelfstudie, laat u de versneller voor de externe bewakingsoplossing geïmplementeerd.If you plan to move on to the next tutorial, leave the Remote Monitoring solution accelerator deployed. Als u de kosten wilt verminderen voor het uitvoeren van de oplossingsversneller terwijl u deze niet gebruikt, kunt u de gesimuleerde apparaten in het deelvenster Instellingen stopzetten:To reduce the costs of running the solution accelerator while you're not using it, you can stop the simulated devices in the settings panel:

Telemetrie onderbrekenPause telemetry

Wanneer u bent klaar om te beginnen met de volgende zelfstudie, kunt u de gesimuleerde apparaten opnieuw opstarten.You can restart the simulated devices when you're ready to start the next tutorial.

Als u de oplossingsverbetering niet meer nodig hebt, verwijdert u deze op de pagina Ingerichte oplossingen:If you no longer need the solution accelerator, delete it from the Provisioned solutions page:

Oplossing verwijderen

Oplossing verwijderen

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u de pagina Regels in de verbetering voor de externe bewakingsoplossing kunt gebruiken voor het maken en beheren van regels die meldingen in de oplossing activeren.This tutorial showed you how to use the Rules page in the Remote Monitoring solution accelerator to create and manage rules that trigger alerts in the solution. Voor informatie over het gebruik van de oplossingsversneller voor het beheren en configureren van uw verbonden apparaten, gaat u verder met de volgende zelfstudie.To learn how to use the solution accelerator to manage and configure your connected devices, continue to the next tutorial.