Quickstart: Een cloudoplossing uitproberen om een analyse voor predictief onderhoud uit te voeren op mijn verbonden apparatenQuickstart: Try a cloud-based solution to run a predictive maintenance analysis on my connected devices

In deze quickstart ziet u hoe u de Azure IoT-oplossingsverbetering voor predictief onderhoud implementeert om een cloudsimulatie voor predictief onderhoud uit te voeren.This quickstart shows you how to deploy the Azure IoT Predictive Maintenance solution accelerator to run a cloud-based predictive maintenance simulation. Nadat u de oplossingsverbetering hebt geïmplementeerd, gebruikt u de pagina Dashboard van de oplossing om een analyse voor predictief onderhoud uit te voeren op gegevens uit een gesimuleerde vliegtuigmotor.After you've deployed the solution accelerator, you use the solution Dashboard page to run a predictive maintenance analysis on data from a simulated aircraft engine. U kunt deze oplossingsverbetering gebruiken als uitgangspunt voor uw eigen implementatie of als leermiddel.You can use this solution accelerator as the starting point for your own implementation or as a learning tool.

In de simulatie is Fabrikam een regionale luchtvaartmaatschappij die zich toelegt op het leveren van een uitstekende klantervaring tegen concurrerende prijzen.In the simulation, Fabrikam is a regional airline that focuses on great customer experience at competitive prices. Een oorzaak van vertragingen zijn onderhoudsproblemen, waarbij het onderhoud van vliegtuigmotoren een bijzondere uitdaging vormt.One cause of flight delays is maintenance issues and aircraft engine maintenance is particularly challenging. Motorproblemen tijdens de vlucht moeten koste wat kost worden voorkomen. Fabrikam inspecteert om die reden regelmatig de motoren en volgt een planning voor het plegen van onderhoud.Fabrikam must avoid engine failure during flight at all costs, so it inspects its engines regularly and schedules maintenance according to a plan. Vliegtuigmotoren slijten echter niet allemaal even snel.However, aircraft engines don't always wear the same. Er wordt onnodig onderhoud uitgevoerd op motoren.Some unnecessary maintenance is done on engines. En wat belangrijker is, er doen zich soms problemen voor die ervoor zorgen dat een vliegtuig aan de grond moet blijven totdat het onderhoud gereed is.More importantly, issues arise which can ground an aircraft until maintenance is done. Deze problemen kunnen erg kostbaar zijn, in het bijzonder als een vliegtuig zich op een locatie bevindt waar de juiste technici of onderdelen niet beschikbaar zijn.These issues can be especially costly if an aircraft is at a location where the right technicians or spare parts aren't available.

De motoren van de vliegtuigen van Fabrikam zijn uitgerust met sensoren die de toestand van de motor tijdens de vlucht in de gaten houden.The engines of Fabrikam's aircraft are instrumented with sensors that monitor engine conditions during flight. Fabrikam beschikt dankzij deze sensoren over jaren met gegevens over de werking van motoren en over fouten.Fabrikam has years of engine operational and failure data from these sensors. De gegevensanalisten van Fabrikam gebruikten deze gegevens om een model te ontwikkelen om de resterende levensduur (RUL) van een vliegtuigmotor te voorspellen.Fabrikam's data scientists used this data to develop a model to predict the Remaining Useful Life (RUL) of an aircraft engine. Het model gebruikt een correlatie tussen gegevens van vier van de motorsensoren en de slijtage van de motor die uiteindelijk tot problemen leidt.The model uses a correlation between data from four of the engine sensors and the engine wear that leads to eventual failure. Hoewel Fabrikam regelmatig veiligheidsinspecties blijft uitvoeren, kan het bedrijf nu de modellen gebruiken om na elke vlucht de resterende levensduur van elke motor te berekenen.While Fabrikam continues to do regular safety inspections, it can now use the models to compute the RUL for each engine after every flight. Fabrikam is nu in staat om toekomstige probleempunten te voorspellen en om van tevoren onderhoud te plannen om de tijd die vliegtuigen aan de grond doorbrengen zo klein mogelijk te maken.Fabrikam can now predict future points of failure and plan for maintenance to minimize aircraft ground time. Dankzij dit proces worden de bedrijfskosten verlaagd, terwijl de veiligheid van de passagiers en het personeel wordt gegarandeerd.This process reduces operating costs while ensuring the safety of passengers and crew.

U hebt een actief Azure-abonnement nodig om deze snelstart te voltooien.To complete this quickstart, you need an active Azure subscription.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

De oplossing implementerenDeploy the solution

Wanneer u de oplossingsverbetering implementeert in uw Azure-abonnement, moet u bepaalde configuratieopties instellen.When you deploy the solution accelerator to your Azure subscription, you must set some configuration options.

Ga naar Oplossingsverbeteringen van Microsoft Azure IoT en meld u aan met de referenties voor uw Azure-account.Navigate to Microsoft Azure IoT solution accelerators and sign in using your Azure account credentials.

Klik op de tegel Predictief onderhoud.Click the Predictive Maintenance tile. Klik op de pagina Predictief onderhoud op Nu proberen:On the Predictive Maintenance page, click Try Now:

Nu uitproberen

Voer op de pagina Oplossing voor predictief onderhoud maken een unieke Oplossingsnaam in voor de oplossingsverbetering voor predictief onderhoud.On the Create Predictive Maintenance solution page, enter a unique Solution name for your Predictive Maintenance solution accelerator. Voor deze quickstart gebruiken we MijnPredictiefOnderhoud.For this quickstart, we're using MyPredictiveMaintenance.

Selecteer het Abonnement en de Regio die u wilt gebruiken om de oplossingsverbetering te implementeren.Select the Subscription and Region you want to use to deploy the solution accelerator. U kiest meestal de regio die zich het meest in uw buurt bevindt.Typically, you choose the region closest to you. Voor deze snelstart gebruiken we Visual Studio Enterprise en VS - oost.For this quickstart, we're using Visual Studio Enterprise and East US. U moet een globale beheerder of gebruiker zijn in het abonnement.You must be a global administrator or user in the subscription.

Klik op Maken om de implementatie te starten.Click Create to begin the deployment. Het duurt minstens vijf minuten om dit proces uit te voeren:This process takes at least five minutes to run:

Details van de oplossing voor predictief onderhoud

Aanmelden bij de oplossingSign in to the solution

Wanneer de implementatie in uw Azure-abonnement is voltooid, ziet u een groen vinkje en Gereed op de tegel staan.When the deployment to your Azure subscription is complete, you see a green checkmark and Ready on the solution tile. U kunt zich nu aanmelden bij het dashboard van de oplossingsverbetering voor predictief onderhoud.You can now sign in to your Predictive Maintenance solution accelerator dashboard.

Klik op de pagina Ingerichte oplossingen op de nieuwe oplossingsverbetering voor predictief onderhoud.On the Provisioned solutions page, click your new Predictive Maintenance solution accelerator.

Deelvenster Oplossing

In de pagina die wordt weergegeven, kunt u informatie bekijken over de oplossingsverbetering.You can view information about the solution accelerator in the page that appears. Kies Ga naar uw oplossingsversneller om uw oplossingsversneller voor predictief onderhoud weer te geven:Choose Go to your solution accelerator to view your Predictive Maintenance solution accelerator:

Deelvenster Oplossing

Klik op Accepteren om de machtigingsaanvraag te accepteren. Het oplossingsdashboard voor predictief onderhoud wordt weergegeven in de browser:Click Accept to accept the permissions request, the Predictive Maintenance solution dashboard displays in your browser:

Dashboard van de oplossing

Klik op Simulatie starten om te beginnen met de simulatie.Click Start simulation to begin the simulation. Het dashboard wordt ingevuld met de sensorgeschiedenis, de resterende levensduur, de cycli en de geschiedenis van de resterende levensduur:The sensor history, RUL, Cycles, and RUL history populate the dashboard:

Simulatie wordt uitgevoerd

Wanneer de resterende levensduur minder dan 160 is (een willekeurige drempelwaarde gekozen ter illustratie), verschijnt in de oplossingsportal een waarschuwingssymbool naast de weergegeven resterende levensduur.When RUL is less than 160 (an arbitrary threshold chosen for demonstration purposes), the solution portal displays a warning symbol next to the RUL display. De oplossingsportal geeft ook de vliegtuigmotor geel gemarkeerd weer.The solution portal also highlights the aircraft engine in yellow. Zoals u merkt, vertonen de waarden van de resterende levensduur een algemene neerwaartse trend, maar stijgen en dalen die waarden vaak.Notice how the RUL values have a general downward trend overall, but tend to bounce up and down. Dit gedrag wordt veroorzaakt door de verschillende lengten van de cycli en de nauwkeurigheid van het model.This behavior results from the varying cycle lengths and the model accuracy.

Simulatiewaarschuwing

Het duurt ongeveer 35 minuten voordat de volledige simulatie 148 cycli heeft voltooid.The full simulation takes around 35 minutes to complete 148 cycles. Na ongeveer 5 minuten wordt voor het eerst de drempelwaarde van 160 voor de resterende levensduur bereikt. De drempelwaarde voor beide motoren wordt na ongeveer 8 minuten bereikt.The 160 RUL threshold is met for the first time at around 5 minutes and both engines hit the threshold at around 8 minutes.

De simulatie wordt uitgevoerd voor de volledige gegevensset voor 148 cycli en bepaalt dan het eindresultaat voor de resterende levensduur en het aantal cycli.The simulation runs through the complete dataset for 148 cycles and settles on final RUL and cycle values.

U kunt de simulatie op elk punt stoppen, maar wanneer u op Simulatie starten klikt, wordt de simulatie opnieuw vanaf het begin van de gegevensset uitgevoerd.You can stop the simulation at any point, but clicking Start Simulation replays the simulation from the start of the dataset.

Resources opschonenClean up resources

Laat de oplossingsversneller voor predictief onderhoud geïmplementeerd als u de functie nog meer wilt verkennen.If you plan to explore further, leave the Predictive Maintenance solution accelerator deployed.

Als u de oplossings versneller niet meer nodig hebt, verwijdert u deze van de pagina ingerichte oplossingen door deze te selecteren en vervolgens op oplossing verwijderente klikken:If you no longer need the solution accelerator, delete it from the Provisioned solutions page, by selecting it, and then clicking Delete Solution:

Oplossing verwijderen

Volgende stappenNext steps

In deze snelstart hebt u de oplossingsverbetering voor predictief onderhoud geïmplementeerd en een simulatie uitgevoerd.In this quickstart, you've deployed the Predictive Maintenance solution accelerator and run a simulation.

Ga verder naar het volgende artikel voor meer informatie over de oplossingsverbetering en de gesimuleerde vliegtuigmotoren.To learn more about the solution accelerator and the simulated aircraft engines, continue to the following article.