Architectuur van continue patiëntbewakingContinuous patient monitoring architecture

In dit artikel wordt de architectuur beschreven van een oplossing die is gebouwd op basis van de toepassingsjabloon van doorlopende patiëntbewaking:This article describes the architecture of a solution built from the continuous patient monitoring application template:

Continue patiëntbewakingsoplossingen kunnen gebouwd worden met behulp van de aangeboden app-sjabloon en met behulp van de architectuur die hieronder wordt beschreven.Continuous patient monitoring solutions can be built by using the app template provided, and using the architecture that is outlined below as guidance.

Architectuur van continue patiëntbewaking

DetailsDetails

In deze sectie wordt elk deel van het architectuurdiagram uitvoeriger beschreven:This section outlines each part of the architecture diagram in more detail:

Medische apparaten die gebruikmaken van Bluetooth Low Energy (BLE)Bluetooth Low Energy (BLE) medical devices

Veel medische wearables die worden gebruikt in IoT-oplossingen voor de gezondheidszorg zijn BLE-apparaten.Many medical wearables used in healthcare IoT solutions are BLE devices. Deze apparaten kunnen niet rechtstreeks communiceren met de cloud en moeten een gateway gebruiken om gegevens uit te wisselen met uw cloudoplossing.These devices can't communicate directly to the cloud and need to use a gateway to exchange data with your cloud solution. Deze architectuur gebruikt een mobiele app als de gateway.This architecture uses a mobile phone application as the gateway.

Gateway voor mobiele telefoonMobile phone gateway

De primaire functie van de mobiele app is het verzamelen van BLE-gegevens van medische apparaten en deze aan IoT Central doorgeven.The mobile phone application's primary function is to collect BLE data from medical devices and communicate it to IoT Central. De app begeleidt patiënten ook bij de installatie van apparaten en stelt hen in staat hun persoonlijke gezondheidsgegevens in te zien.The app also guides patients through device setup and lets them view their personal health data. Andere oplossingen kunnen een tabletgateway of een statische gateway in een ziekenhuiskamer gebruiken.Other solutions could use a tablet gateway or a static gateway in a hospital room. Er is een opensourcevoorbeeld van een mobiele app beschikbaar voor Android en iOS. U kunt dit voorbeeld gebruiken als uitgangspunt om uw app te ontwikkelen.An open-source sample mobile application is available for Android and iOS to use as a starting point for your application development. Meer informatie vindt u in de mobiele app IoT Central Continuous Patient Monitoring.To learn more, see the IoT Central Continuous Patient Monitoring mobile app.

Exporteren naar Azure API for FHIR®Export to Azure API for FHIR®

Azure IoT Central voldoet aan HIPAA en is gecertificeerd door HITRUST®.Azure IoT Central is HIPAA-compliant and HITRUST® certified. U kunt ook gezondheidsgegevens van patiënten naar andere services verzenden met behulp van de Azure API for FHIR.You can also send patient health data to other services using the Azure API for FHIR. Azure API for FHIR is een op standaarden gebaseerde API voor klinische gezondheidsgegevens.Azure API for FHIR is a standards-based API for clinical health data. Met de Azure IoT Connector for FHIR kunt u de Azure API for FHIR gebruiken als een doorlopend gegevensexportdoel van IoT Central.The Azure IoT connector for FHIR lets you use the Azure API for FHIR as a continuous data export destination from IoT Central.

Machine learningMachine learning

Gebruik machine-learningmodellen met uw FHIR-gegevens om inzichten te genereren en de besluitvorming van uw zorgteam te ondersteunen.Use machine learning models with your FHIR data to generate insights and support decision making by your care team. Bekijk de documentatie voor Azure Machine Learning voor meer informatie.To learn more, see the Azure machine learning documentation.

Provider-dashboardProvider dashboard

Gebruik de gegevens van Azure API for FHIR om een dashboard te bouwen met patiëntinzichten of om de gegevens rechtstreeks te integreren in een elektronische medische record die wordt gebruikt door zorgteams.Use the Azure API for FHIR data to build a patient insights dashboard or integrate it directly into an electronic medical record used by care teams. Zorgteams kunnen het dashboard gebruiken om patiënten te assisteren en vroegtijdige waarschuwingssignalen van verslechtering te identificeren.Care teams can use the dashboard to assist patients and identify early warning signs of deterioration. Zie voor meer informatie de zelfstudie Een Power BI-providerdashboard maken.To learn more, see the Build a Power BI provider dashboard tutorial.

Volgende stappenNext steps

De aanbevolen volgende stap is: Leer hoe u een toepassingssjabloon voor doorlopende patiëntbewaking kunt implementeren.The suggested next step is to Learn how to deploy a continuous patient monitoring application template.