Architectuur van een toepassingssjabloon voor verbonden logistiek voor IoT CentralArchitecture of IoT Central connected logistics application template

Partners en klanten kunnen de toepassingssjabloon en de volgende richtlijnen gebruiken om end-to-end-oplossingen voor verbonden logistiek te ontwikkelen.Partners & customer can use the app template & following guidance to develop end to end connected logistics solutions.

dashboard voor verbonden logistiekconnected logistics dashboard

  1. Set IoT-tags die telemetriegegevens naar een gatewayapparaat verzendenSet of IoT tags sending telemetry data to a gateway device
  2. Gatewayapparaten die telemetrie en geaggregeerde inzichten naar IoT Central verzendenGateway devices sending telemetry and aggregated insights to IoT Central
  3. Gegevens worden gerouteerd naar de gewenste Azure-service voor bewerkingData is routed to the desired Azure service for manipulation
  4. Azure-services zoals ASA of Azure Functions kunnen worden gebruikt om gegevensstromen te transformeren en te verzenden naar de gewenste opslagaccountsAzure services like ASA or Azure Functions can be used to reformat data streams and send to the desired storage accounts
  5. Zakelijke toepassingen voor eindgebruikers kunnen worden gebruikt in verschillende zakelijke werkstromenVarious business workflows can be powered by end-user business applications

DetailsDetails

In het volgende gedeelte worden de verschillende onderdelen van de conceptuele architectuur voor opname van telemetriegegevens van IoT-tags en gateways beschreven.Following section outlines each part of the conceptual architecture Telemetry ingestion from IoT Tags & Gateways

IoT-TagsIoT tags

IoT-tags bieden sensormogelijkheden voor fysieke, lucht- en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid, trillingen, kantelhoek en licht.IoT tags provide physical, ambient, and environmental sensor capabilities such as Temperature, Humidity, Shock, Tilt &Light. IoT-tags maken doorgaans via Zigbee (802.15.4) verbinding met een gateway-apparaat.IoT tags typically connect to gateway device through Zigbee (802.15.4). Tags zijn een goedkoper alternatief voor sensoren. U kunt ze aan het eind van een logistiektraject wegdoen om uitdagingen op het gebied van omgekeerde logistiek te vermijden.Tags are less expensive sensors; so, they can be discarded at the end of a typical logistics journey to avoid challenges with reverse logistics.

GatewayGateway

Gateways kunnen ook fungeren als IoT-tags omdat ze over mogelijkheden voor omgevingsdetectie beschikken.Gateways can also act as IoT tags with their ambient sensing capabilities. De gateway maakt upstream connectiviteit met de Azure IoT-cloud (MQTT) mogelijk via mobiele en wifi-kanalen.The gateway enables upstream Azure IoT cloud connectivity (MQTT) using cellular, Wi-Fi channels. De modi voor Bluetooth, NFC en draadloze sensornetwerken op basis van 802.15.4 worden gebruikt voor downstream communicatie met IoT-tags.Bluetooth, NFC, and 802.15.4 Wireless Sensor Network (WSN) modes are used for downstream communication with IoT tags. Gateways bieden volledig beveiligde cloudconnectiviteit, koppeling van IoT-tags, aggregatie van sensorgegevens, gegevensretentie en de mogelijkheid om waarschuwingsdrempels te configureren.Gateways provide end to end secure cloud connectivity, IoT tag pairing, sensor data aggregation, data retention, and ability to configure alarm thresholds.

Apparaatbeheer met IoT CentralDevice management with IoT Central

Azure IoT Central is een platform voor het ontwikkelen van oplossingen waarmee de connectiviteit, de configuratie en het beheer van IoT-apparaten wordt vereenvoudigd.Azure IoT Central is a solution development platform that simplifies IoT device connectivity, configuration, and management. Het platform vermindert de lasten en de kosten van het beheren en werken met IoT-apparaten en daaraan gerelateerde ontwikkelingen aanzienlijk.The platform significantly reduces the burden and costs of IoT device management, operations, and related developments. Klanten en partners kunnen end-to-end-bedrijfsoplossingen ontwikkelen om digitale feedbacklussen voor logistiek te realiseren.Customers & partners can build an end to end enterprise solutions to achieve a digital feedback loop in logistics.

Zakelijke inzichten en acties met behulp van uitgaande gegevensBusiness insights and actions using data egress

Het IoT Central-platform biedt veel uitbreidingsopties door middel van continue gegevensexport en API's.IoT Central platform provides rich extensibility options through Continuous Data Export (CDE) and APIs. Zakelijke inzichten gebaseerd op telemetriegegevensverwerking of onbewerkte telemetrie worden doorgaans geƫxporteerd naar een Line-Of-Business-toepassing van uw voorkeur.Business insights based on telemetry data processing or raw telemetry are typically exported to a preferred line-of-business application. Dit kan worden bereikt met webhook, Service Bus, Event Hub of Blob Storage om Machine Learning-modellen te bouwen, te trainen en te implementeren en inzichten verder te verrijken.It can be achieved using webhook, service bus, event hub, or blob storage to build, train, and deploy machine learning models & further enrich insights.

Volgende stappenNext steps