Quickstart: Uw eerste IoT Edge-module implementeren in een virtueel Windows-apparaatQuickstart: Deploy your first IoT Edge module to a virtual Windows device

Probeer Azure IoT Edge uit in deze quickstart door code in een container te implementeren op een virtueel Windows IoT Edge-apparaat.Try out Azure IoT Edge in this quickstart by deploying containerized code to a virtual Windows IoT Edge device. Met IoT Edge kunt u code op uw apparaten op afstand beheren zodat u meer van uw workloads naar de rand kunt verzenden.IoT Edge allows you to remotely manage code on your devices so that you can send more of your workloads to the edge. Voor deze quickstart kunt u het beste een virtuele Azure-machine gebruiken voor uw IoT Edge-apparaat.For this quickstart, we recommend using an Azure virtual machine for your IoT Edge device. Met een virtuele machine kunt u snel een testmachine maken, de vereisten installeren en deze vervolgens verwijderen wanneer u klaar bent.Using a virtual machine allows you to quickly create a test machine, install the prerequisites, and then delete it when you're finished.

In deze snelstart leert u de volgende zaken:In this quickstart you learn how to:

 • Maak een IoT-hub.Create an IoT hub.
 • Een IoT Edge-apparaat registreren in uw IoT-hub.Register an IoT Edge device to your IoT hub.
 • De IoT Edge-runtime op uw virtuele apparaat installeren en starten.Install and start the IoT Edge runtime on your virtual device.
 • Op afstand een module op een IoT Edge-apparaat implementeren en telemetrie naar IoT Hub verzenden.Remotely deploy a module to an IoT Edge device and send telemetry to IoT Hub.

Diagram - Snelstartarchitectuur voor apparaat en cloud

In deze quickstart leert u hoe u een Windows VM maakt die is geconfigureerd als een IoT Edge-apparaat.This quickstart walks you through creating a Windows virtual machine and configuring it to be an IoT Edge device. Vervolgens implementeert u een module vanuit Azure Portal op uw apparaat.Then, you deploy a module from the Azure portal to your device. De module die in deze quickstart wordt gebruikt, is een gesimuleerde sensor waarmee temperatuur-, luchtvochtigheids- en drukgegevens worden gegenereerd.The module used in this quickstart is a simulated sensor that generates temperature, humidity, and pressure data. De andere Azure IoT Edge-zelfstudies bouwen voort op het werk dat u hier doet door aanvullende modules te implementeren waarmee de gesimuleerde gegevens worden geanalyseerd voor zakelijke inzichten.The other Azure IoT Edge tutorials build upon the work you do here by deploying additional modules that analyze the simulated data for business insights.

Als u nog geen actief abonnement op Azure hebt, maakt u een gratis Azure-account aan voordat u begint.If you don't have an active Azure subscription, create a free account before you begin.

Azure Cloud Shell gebruikenUse Azure Cloud Shell

Azure host Azure Cloud Shell, een interactieve shell-omgeving die u via uw browser kunt gebruiken.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. U kunt Bash of PowerShell gebruiken met Cloud Shell om met Azure-services te werken.You can use either Bash or PowerShell with Cloud Shell to work with Azure services. U kunt de vooraf geïnstalleerde opdrachten van Cloud Shell gebruiken om de code in dit artikel uit te voeren zonder dat u iets hoeft te installeren in uw lokale omgeving.You can use the Cloud Shell preinstalled commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Om Azure Cloud Shell op te starten:To start Azure Cloud Shell:

OptieOption Voorbeeld/koppelingExample/Link
Selecteer Nu proberen in de rechterbovenhoek van een codeblok.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Als u Uitproberen selecteert, wordt de code niet automatisch gekopieerd naar Cloud Shell.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Voorbeeld van Uitproberen voor Azure Cloud Shell
Ga naar https://shell.azure.com, of selecteer de knop Cloud Shell starten om Cloud Shell in uw browser te openen.Go to https://shell.azure.com, or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Cloud Shell starten in een nieuw vensterLaunch Cloud Shell in a new window
Klik op de knop Cloud Shell in het menu in de balk rechtsboven in de Azure-portal.Select the Cloud Shell button on the menu bar at the upper right in the Azure portal. Knop Cloud Shell in de Azure Portal

Om de code in dit artikel in Azure Cloud Shell uit te voeren:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Start Cloud Shell.Start Cloud Shell.

 2. Selecteer de knop Kopiëren op een codeblok om de code te kopiëren.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Plak de code in de Cloud Shell-sessie door CTRL+Shift+V te selecteren in Windows en Linux of door Cmd+Shift+V op macOS te selecteren.Paste the code into the Cloud Shell session by selecting Ctrl+Shift+V on Windows and Linux or by selecting Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Selecteer Invoeren om de code uit te voeren.Select Enter to run the code.

U kunt de Azure CLI gebruiken om veel van de stappen in deze quickstart uit te voeren.You use the Azure CLI to complete many of the steps in this quickstart. Azure IoT heeft een extensie om extra functionaliteit in te schakelen.Azure IoT has an extension to enable additional functionality.

Voeg de Azure IoT-extensie toe aan het exemplaar van Cloud Shell.Add the Azure IoT extension to the Cloud Shell instance.

az extension add --name azure-iot

Notitie

In dit artikel wordt gebruikgemaakt van de nieuwste versie van de Azure IoT-extensie, azure-iot.This article uses the newest version of the Azure IoT extension, called azure-iot. De verouderde versie heet azure-cli-iot-ext. Zorg ervoor dat er maar één versie is geïnstalleerd.The legacy version is called azure-cli-iot-ext.You should only have one version installed at a time. U kunt de opdracht az extension list gebruiken om de momenteel geïnstalleerde extensies te valideren.You can use the command az extension list to validate the currently installed extensions.

Gebruik az extension remove --name azure-cli-iot-ext om de verouderde versie van de extensie te verwijderen.Use az extension remove --name azure-cli-iot-ext to remove the legacy version of the extension.

Gebruik az extension add --name azure-iot om de nieuwe versie van de extensie toe te voegen.Use az extension add --name azure-iot to add the new version of the extension.

Gebruik az extension list om te bekijken welke installaties u hebt geïnstalleerd.To see what extensions you have installed, use az extension list.

VereistenPrerequisites

Cloudresources:Cloud resources:

 • Een resourcegroep voor het beheren van alle resources die u in deze snelstart maakt.A resource group to manage all the resources you use in this quickstart.

  az group create --name IoTEdgeResources --location westus2
  

IoT Edge-apparaat:IoT Edge device:

 • Een Windows VM die fungeert als uw IoT Edge-apparaat.A Windows virtual machine to act as your IoT Edge device. U kunt deze virtuele machine maken met behulp van de volgende opdracht, waarbij {password} wordt vervangen door een beveiligd wachtwoord:You can create this virtual machine using the following command, replacing {password} with a secure password:

  az vm create --resource-group IoTEdgeResources --name EdgeVM --image MicrosoftWindowsDesktop:Windows-10:rs5-pro:latest --admin-username azureuser --admin-password {password} --size Standard_DS1_v2
  

  Het maken en starten van de nieuwe virtuele machine kan een paar minuten duren.It may take a few minutes to create and start the new virtual machine.

  Zodra uw virtuele machine start, kunt u vervolgens een RDP-bestand downloaden dat moet worden gebruikt om verbinding te maken met uw virtuele machine:Once your virtual machine starts, you can download an RDP file for use when connecting to your virtual machine:

  1. Navigeer naar uw nieuwe Windows VM in Azure Portal.Navigate to your new Windows virtual machine in the Azure portal.
  2. Selecteer Verbinden.Select Connect.
  3. Selecteer op het tabblad RDP de optie RDP-bestand downloaden.On the RDP tab, select Download RDP File.

  Open dit bestand met Verbinding met extern bureaublad om verbinding te maken met uw virtuele Windows-machine. Gebruik de beheerdersnaam en het beheerderswachtwoord die u hebt opgegeven met de opdracht az vm create.Open this file with Remote Desktop Connection to connect to your Windows virtual machine using the administrator name and password you specified with the az vm create command.

Notitie

Uw virtuele Windows-machine wordt gestart met Windows versie 1809 (build 17763). Dit is de nieuwste Windows-build met langetermijnondersteuning.Your Windows virtual machine starts with Windows version 1809 (build 17763), which is the latest Windows long-term support build. In Windows wordt standaard elke 22 uur automatisch op updates gecontroleerd.Windows automatically checks for updates every 22 hours by default. Na een controle op uw virtuele machine wordt door Windows een versie-update gepusht die niet compatibel is met IoT Edge voor Windows, waardoor IoT Edge voor Windows-functies niet meer kunnen worden gebruikt.After a check on your virtual machine, Windows pushes a version update that is incompatible with IoT Edge for Windows, which prevents further use of IoT Edge for Windows features. U wordt aangeraden om uw virtuele machine niet langer dan 22 uur te gebruiken of Windows-updates tijdelijk te onderbreken.We recommend limiting use of your virtual machine to within 22 hours or temporarily pausing Windows updates.

Voor het gemak wordt in deze quickstart gebruikgemaakt van een Windows VM.This quickstart uses a Windows desktop virtual machine for simplicity. Zie Systemen met ondersteuning voor Azure IoT Edge voor meer informatie over welke Windows-besturingssystemen algemeen beschikbaar zijn voor productiescenario's.For information about which Windows operating systems are generally available for production scenarios, see Azure IoT Edge supported systems.

Als u uw eigen Windows-apparaat wilt configureren voor IoT Edge, volgt u de stappen in De Azure IoT Edge-runtime installeren.If you want to configure your own Windows device for IoT Edge, follow the steps in Install the Azure IoT Edge runtime.

Een IoT Hub makenCreate an IoT hub

Begin met de snelstart door een IoT Hub met Azure CLI te maken.Start the quickstart by creating an IoT hub with Azure CLI.

Diagram - Een IoT-hub maken in de cloud

Het gratis niveau van IoT Hub werkt voor deze snelstart.The free level of IoT Hub works for this quickstart. Als u in het verleden IoT Hub hebt gebruikt en al een hub hebt gemaakt, kunt u die IoT-hub gebruiken.If you've used IoT Hub in the past and already have a hub created, you can use that IoT hub.

Met de volgende code wordt een gratis F1-hub gemaakt in de resourcegroep IoTEdgeResources.The following code creates a free F1 hub in the resource group IoTEdgeResources. Vervang {hub_name} door een unieke naam voor uw IoT-hub.Replace {hub_name} with a unique name for your IoT hub. Het kan enkele minuten duren voordat een IoT-hub is gemaakt.It might take a few minutes to create an IoT Hub.

az iot hub create --resource-group IoTEdgeResources --name {hub_name} --sku F1 --partition-count 2

Als er een fout optreedt omdat er al één gratis hub in uw abonnement is, wijzigt u de SKU in S1.If you get an error because there's already one free hub in your subscription, change the SKU to S1. Als u het foutbericht ontvangt dat de naam van de IoT Hub niet beschikbaar is, betekent dit dat iemand anders al een hub met die naam heeft.If you get an error that the IoT Hub name isn't available, it means that someone else already has a hub with that name. Probeer een andere naam.Try a new name.

Een IoT Edge-apparaat registrerenRegister an IoT Edge device

Registreer een IoT Edge-apparaat bij uw net gemaakte IoT Hub.Register an IoT Edge device with your newly created IoT hub. Diagram - Een apparaat registreren met een IoT Hub-entiteitDiagram - Register a device with an IoT Hub identity

Maak een apparaat-id voor uw gesimuleerde apparaat, zodat het met uw IoT-hub kan communiceren.Create a device identity for your simulated device so that it can communicate with your IoT hub. De apparaat-id is opgeslagen in de cloud, en u gebruikt een unieke apparaatverbindingsreeks om een fysiek apparaat te koppelen aan een apparaat-id.The device identity lives in the cloud, and you use a unique device connection string to associate a physical device to a device identity.

Omdat IoT Edge-apparaten zich anders gedragen en anders kunnen worden beheerd dan gewone IoT-apparaten, declareert u deze identiteit met een --edge-enabled-vlag als een identiteit van een IoT Edge-apparaat.Since IoT Edge devices behave and can be managed differently than typical IoT devices, declare this identity to be for an IoT Edge device with the --edge-enabled flag.

 1. Voer in Azure Cloud Shell de volgende opdracht in om een ​​apparaat met de naam myEdgeDevice in uw hub te maken.In the Azure Cloud Shell, enter the following command to create a device named myEdgeDevice in your hub.

  az iot hub device-identity create --device-id myEdgeDevice --edge-enabled --hub-name {hub_name}
  

  Als u een foutbericht over iothubowner-beleidssleutels ontvangt, controleert u of in Cloud Shell de meest recente versie van de azure-iot-extensie wordt uitgevoerd.If you get an error about iothubowner policy keys, make sure that your Cloud Shell is running the latest version of the azure-iot extension.

 2. Bekijk de verbindingsreeks voor uw apparaat. Hiermee wordt uw fysieke apparaat aan de bijbehorende identiteit in IoT Hub gekoppeld.View the connection string for your device, which links your physical device with its identity in IoT Hub. De verbindingsreeks bevat de naam van uw IoT-hub, de naam van uw apparaat en vervolgens een gedeelde sleutel waarmee verbindingen tussen de twee worden geverifieerd.It contains the name of your IoT hub, the name of your device, and then a shared key that authenticates connections between the two.

  az iot hub device-identity connection-string show --device-id myEdgeDevice --hub-name {hub_name}
  
 3. Kopieer de waarde van de sleutel connectionString uit de JSON-uitvoer en sla deze op.Copy the value of the connectionString key from the JSON output and save it. Deze waarde is de verbindingsreeks van het apparaat.This value is the device connection string. In de volgende sectie gaat u deze verbindingsreeks gebruiken om de IoT Edge-runtime te configureren.You'll use this connection string to configure the IoT Edge runtime in the next section.

  Verbindingsreeks ophalen uit de CLI-uitvoer

De IoT Edge-runtime installeren en startenInstall and start the IoT Edge runtime

Installeer de Azure IoT Edge-runtime op uw IoT Edge-apparaat en configureer deze met een apparaatverbindingsreeks.Install the Azure IoT Edge runtime on your IoT Edge device and configure it with a device connection string. Diagram - De runtime op apparaat startenDiagram - Start the runtime on device

De IoT Edge-runtime wordt op alle IoT Edge-apparaten geïmplementeerd.The IoT Edge runtime is deployed on all IoT Edge devices. Deze bevat drie onderdelen.It has three components. De IoT Edge-beveiligingsdaemon wordt telkens gestart wanneer een IoT Edge-apparaat wordt opgestart en start het apparaat op door de IoT Edge-agent te starten.The IoT Edge security daemon starts each time an IoT Edge device boots and bootstraps the device by starting the IoT Edge agent. De IoT Edge-agent beheert de implementatie en bewaking van modules op het IoT Edge-apparaat, inclusief de IoT Edge-hub.The IoT Edge agent manages deployment and monitoring of modules on the IoT Edge device, including the IoT Edge hub. De IoT Edge-hub verzorgt de communicatie tussen modules op het IoT Edge-apparaat en tussen het apparaat en IoT Hub.The IoT Edge hub handles communications between modules on the IoT Edge device, and between the device and IoT Hub.

Het installatiescript bevat ook de containerengine Moby waarmee de containerinstallatiekopieën op uw IoT Edge-apparaat worden beheerd.The installation script also includes a container engine called Moby that manages the container images on your IoT Edge device.

Tijdens de installatie van de runtime wordt u naar de apparaatverbindingsreeks gevraagd.During the runtime installation, you're asked for a device connection string. Gebruik de tekenreeks die u hebt opgehaald via de Azure CLI.Use the string that you retrieved from the Azure CLI. Deze tekenreeks koppelt uw fysieke apparaat aan de IoT Edge-apparaat-id in Azure.This string associates your physical device with the IoT Edge device identity in Azure.

Verbinding maken met uw IoT Edge-apparaatConnect to your IoT Edge device

Aangezien de stappen in deze sectie allemaal plaatsvinden op uw IoT Edge-apparaat, maakt u nu via extern bureaublad verbinding met de desbetreffende virtuele machine.The steps in this section all take place on your IoT Edge device, so you want to connect to that virtual machine now via remote desktop.

De IoT Edge-service installeren en configurerenInstall and configure the IoT Edge service

Gebruik PowerShell om de IoT Edge-runtime te downloaden en te installeren.Use PowerShell to download and install the IoT Edge runtime. Gebruik de apparaatverbindingsreeks die u hebt opgehaald via IoT Hub om uw apparaat te configureren.Use the device connection string that you retrieved from IoT Hub to configure your device.

 1. Voer PowerShell uit op de virtuele machine als beheerder.In the virtual machine, run PowerShell as an administrator.

  Notitie

  Gebruik een AMD64-sessie van PowerShell om IoT Edge, niet PowerShell (x86), te installeren.Use an AMD64 session of PowerShell to install IoT Edge, not PowerShell (x86). Als u niet zeker weet welk sessietype u gebruikt, voert u de volgende opdracht uit:If you're not sure which session type you're using, run the following command:

  (Get-Process -Id $PID).StartInfo.EnvironmentVariables["PROCESSOR_ARCHITECTURE"]
  
 2. Met de opdracht Deploy-IoTEdge wordt gecontroleerd of de Windows-computer een ondersteunde versie heeft, wordt de containersfunctie ingeschakeld en worden achtereenvolgens de Moby- en IoT Edge-runtime gedownload.The Deploy-IoTEdge command checks that your Windows machine is on a supported version, turns on the containers feature, downloads the Moby runtime, and then downloads the IoT Edge runtime.

  . {Invoke-WebRequest -useb aka.ms/iotedge-win} | Invoke-Expression; `
  Deploy-IoTEdge -ContainerOs Windows
  
 3. De machine wordt mogelijk automatisch opnieuw opgestart.Your machine may restart automatically. Als u door de opdracht Deploy-IoTEdge wordt gevraagd opnieuw op te starten, doet u dat.If you are prompted by the Deploy-IoTEdge command to reboot, do so now.

 4. Voer PowerShell weer uit als beheerder.Run PowerShell as an administrator again.

 5. Met de opdracht Initialize-IoTEdge configureert u de IoT Edge-runtime op uw machine.The Initialize-IoTEdge command configures the IoT Edge runtime on your machine. De opdracht wordt standaard ingesteld op handmatig inrichten met Windows-containers.The command defaults to manual provisioning with Windows containers.

  . {Invoke-WebRequest -useb aka.ms/iotedge-win} | Invoke-Expression; `
  Initialize-IoTEdge -ContainerOs Windows
  
 6. Als u wordt gevraagd naar een DeviceConnectionString, geeft u de tekenreeks op die u in de vorige sectie hebt gekopieerd.When prompted for a DeviceConnectionString, provide the string that you copied in the previous section. Plaats geen aanhalingstekens rond de verbindingsreeks.Don't include quotes around the connection string.

De IoT Edge runtime-status bekijkenView the IoT Edge runtime status

Controleer of de runtime goed is geïnstalleerd en geconfigureerd.Verify that the runtime was successfully installed and configured. Het kan enkele minuten duren voordat de installatie is voltooid en de IoT Edge-agentmodule wordt gestart.It may take a few minutes for the installation to complete and the IoT Edge agent module to start.

 1. Controleer de status van de IoT Edge-service.Check the status of the IoT Edge service.

  Get-Service iotedge
  
 2. Als u problemen met de service moet oplossen, haalt u de servicelogboeken op.If you need to troubleshoot the service, retrieve the service logs.

  . {Invoke-WebRequest -useb aka.ms/iotedge-win} | Invoke-Expression; Get-IoTEdgeLog
  
 3. Bekijk alle modules die op uw IoT Edge-apparaat worden uitgevoerd.View all the modules running on your IoT Edge device. Aangezien de service net voor het eerst is gestart, zou u moeten zien dat alleen de edgeAgent-module actief is.Since the service just started for the first time, you should only see the edgeAgent module running. De edgeAgent-module wordt standaard uitgevoerd en helpt bij het installeren en starten van aanvullende modules die u op uw apparaat implementeert.The edgeAgent module runs by default and helps to install and start any additional modules that you deploy to your device.

  iotedge list
  

  Eén module op uw apparaat bekijken

Uw IoT Edge-apparaat is nu geconfigureerd.Your IoT Edge device is now configured. Het is gereed voor de uitvoering van modules die in de cloud zijn geïmplementeerd.It's ready to run cloud-deployed modules.

Een module implementerenDeploy a module

Beheer uw Azure IoT Edge-apparaat vanuit de cloud om een module te implementeren waarmee telemetriegegevens worden verzonden naar IoT Hub.Manage your Azure IoT Edge device from the cloud to deploy a module that sends telemetry data to IoT Hub.

Diagram - Module implementeren vanuit cloud op apparaat

Een van de belangrijkste mogelijkheden van Azure IoT Edge is dat u er code voor uw IoT Edge-apparaten mee kunt implementeren vanuit de cloud.One of the key capabilities of Azure IoT Edge is being able to deploy code to your IoT Edge devices from the cloud. IoT Edge-modules zijn uitvoerbare pakketten die zijn geïmplementeerd als containers.IoT Edge modules are executable packages implemented as containers. In deze sectie implementeert u rechtstreeks vanuit uw Azure IoT Hub een vooraf samengestelde module vanuit de sectie IoT Edge-modules van de Azure Marketplace.In this section, you deploy a pre-built module from the IoT Edge Modules section of the Azure Marketplace directly from your Azure IoT Hub.

De module die u in deze sectie implementeert, simuleert een sensor en verzendt gegenereerde gegevens.The module that you deploy in this section simulates a sensor and sends generated data. Deze module is een handig stukje code wanneer u aan de slag gaat met IoT Edge, omdat u de gesimuleerde gegevens kunt gebruiken voor ontwikkel- en testdoeleinden.This module is a useful piece of code when you're getting started with IoT Edge because you can use the simulated data for development and testing. Als u precies wilt zien wat deze module doet, kunt u de broncode van de gesimuleerde temperatuursensor bekijken.If you want to see exactly what this module does, you can view the simulated temperature sensor source code.

Voer de volgende stappen uit als u uw eerste module vanuit de Microsoft Azure Marketplace wilt implementeren:To deploy your first module from the Azure Marketplace, use the following steps:

 1. Meld u aan bij de Azure-portal en ga naar uw IoT Hub.Sign in to the Azure portal and navigate to your IoT hub.

 2. Selecteer in het menu in het linkerdeelvenster, onder Automatisch apparaatbeheer, de optie IoT Edge.From the menu on the left pane, under Automatic Device Management, select IoT Edge.

 3. Klik in de lijst met apparaten op de apparaat-id van het doelapparaat.Click on the device ID of the target device from the list of devices.

 4. Selecteer op de bovenste balk Modules instellen.On the upper bar, select Set Modules.

  Op de pagina met de details van apparaat de optie Modules instellen selecteren

 5. Klik in het gedeelte IoT Edge-modules van de pagina op Toevoegen en selecteer Marketplace-module in de vervolgkeuzelijst.In the IoT Edge Modules section of the page, click Add and select Marketplace Module from the drop-down menu.

  Marketplace-module toevoegen

 6. Zoek in Marketplace van IoT Edge module op Gesimuleerde temperatuursensor en selecteer die module.In the IoT Edge Module Marketplace, search for "Simulated Temperature Sensor" and select that module.

 7. U ziet dat de SimulatedTemperatureSensor-module wordt toegevoegd aan het gedeelte IoT Edge-modules, met de gewenste status running.Notice that the SimulatedTemperatureSensor module is added to the IoT Edge Modules section, with the desired status running.

  Selecteer Volgende: Routes om door te gaan naar de volgende stap in de wizard.Select Next: Routes to continue to the next step of the wizard.

  Doorgaan naar de volgende stap zodra de temperatuursensormodule wordt weergegeven

 8. Op het tabblad Routes in de wizard definieert u hoe berichten tussen modules en IoT Hub worden uitgewisseld.On the Routes tab of the wizard, you can define how messages are passed between modules and the IoT Hub. Routes worden gemaakt met behulp van naam/waarde-paren.Routes are constructed using name/value pairs. Op deze pagina ziet u twee routes.You should see two routes on this page. De standaardroute met de naam route verzendt alle berichten naar IoT Hub (dit wordt $upstream genoemd).The default route called route sends all messages to IoT Hub (which is called $upstream). Er is automatisch een tweede route met de naam SimulatedTemperatureSensorToIoTHub gemaakt toen u de module van de Marketplace hebt toegevoegd.A second route called SimulatedTemperatureSensorToIoTHub was created automatically when you added the module from the Marketplace. Met deze route worden alle berichten die specifiek afkomstig zijn van de gesimuleerde temperatuurmodule, verzonden naar IoT Hub.This route sends all messages specifically from the simulated temperature module to IoT Hub. U kunt de standaardroute verwijderen, omdat deze in dit geval overbodig is.You can delete the default route because it's redundant in this case.

  Selecteer Volgende: Beoordelen en maken om door te gaan naar de volgende stap in de wizard.Select Next: Review + create to continue to the next step of the wizard.

  Standaardroute verwijderen en naar de volgende stap gaan

 9. Op het tabblad Beoordelen en maken in de wizard kunt u een voorbeeld bekijken van het JSON-bestand waarmee alle modules worden gedefinieerd die op uw IoT Edge-apparaat worden geïmplementeerd.On the Review + create tab of the wizard, you can preview the JSON file that defines all the modules that get deployed to your IoT Edge device. U ziet dat zowel de module SimulatedTemperatureSensor als de twee runtimemodules edgeAgent en edgeHub zijn opgenomen.Notice that the SimulatedTemperatureSensor module is included as well as the two runtime modules, edgeAgent and edgeHub. Selecteer Maken wanneer u klaar bent met de beoordeling.Select Create when you're done reviewing.

  Wanneer u een nieuwe implementatie bij een IoT Edge-apparaat indient, wordt er niets naar uw apparaat gepusht.When you submit a new deployment to an IoT Edge device, nothing is pushed to your device. In plaats daarvan voert het apparaat regelmatig query’s uit naar eventuele nieuwe instructies.Instead, the device queries IoT Hub regularly for any new instructions. Als het apparaat een manifest van een bijgewerkte implementatie vindt, wordt de informatie over de nieuwe implementatie gebruikt om installatiekopieën van de module op te halen uit de cloud en wordt een lokale uitvoering van de modules gestart.If the device finds an updated deployment manifest, it uses the information about the new deployment to pull the module images from the cloud then starts running the modules locally. Dit proces kan enkele minuten duren.This process may take a few minutes.

 10. Nadat u de informatie over de implementatie van de module hebt gemaakt, gaat de wizard terug naar de pagina met apparaatdetails.After you create the module deployment details, the wizard returns you to the device details page. Bekijk op de pagina met apparaatdetails de implementatiestatus op het tabblad Modules. U ziet hier drie modules: $edgeAgent, $edgeHub en SimulatedTemperatureSensor.On the device details page, view the deployment status in the Modules tab. Three modules should be listed: $edgeAgent, $edgeHub, and SimulatedTemperatureSensor. Als bij een of meer modules wordt vermeld dat ze worden geïmplementeerd maar niet per apparaat worden gerapporteerd, worden ze nog door uw IoT Edge-apparaat opgestart.If one or more of the modules are listed as specified in deployment but not reported by device, your IoT Edge device is still starting them. Wacht enkele momenten en selecteer Vernieuwen bovenaan de pagina.Wait a few moments and select Refresh at the top of the page.

  Weergave SimulatedTemperatureSensor in de lijst met geïmplementeerde modules

Gegenereerde gegevens weergevenView generated data

In deze snelstart hebt u een nieuw IoT Edge-apparaat gemaakt en de IoT Edge-runtime erop geïnstalleerd.In this quickstart, you created a new IoT Edge device and installed the IoT Edge runtime on it. Vervolgens hebt u de Azure-portal gebruikt om een IoT Edge-module te implementeren om te worden uitgevoerd op het apparaat zonder dat er wijzigingen aan het apparaat zelf hoefden te worden aangebracht.Then, you used the Azure portal to deploy an IoT Edge module to run on the device without having to make changes to the device itself.

In dit geval worden met de module die u hebt gepusht, gegevens voor een voorbeeldomgeving gegenereerd die u later voor testen kunt gebruiken.In this case, the module that you pushed generates sample environment data that you can use for testing later. De gesimuleerde sensor bewaakt zowel een machine als de omgeving rond die machine.The simulated sensor is monitoring both a machine and the environment around the machine. Deze sensor kan zich bijvoorbeeld in een serverruimte, in een fabriek of op een windturbine bevinden.For example, this sensor might be in a server room, on a factory floor, or on a wind turbine. Het bericht bevat informatie over de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de machinetemperatuur en de druk, evenals een tijdstempel.The message includes ambient temperature and humidity, machine temperature and pressure, and a timestamp. In de IoT Edge-zelfstudies worden gegevens van deze module gebruikt als testgegevens voor analyses.The IoT Edge tutorials use the data created by this module as test data for analytics.

Bevestig dat de module die vanuit de cloud is geïmplementeerd, op uw IoT Edge -apparaat wordt uitgevoerd.Confirm that the module deployed from the cloud is running on your IoT Edge device.

iotedge list

Drie modules op uw apparaat bekijken

Bekijk de berichten die vanaf de temperatuursensormodule naar de cloud worden verzonden.View the messages being sent from the temperature sensor module to the cloud.

iotedge logs SimulatedTemperatureSensor -f

Tip

IoT Edge-opdrachten zijn hoofdlettergevoelig wanneer u naar modulenamen verwijst.IoT Edge commands are case-sensitive when referring to module names.

De gegevens van uw module bekijken

U kunt de berichten ook zien binnenkomen bij uw IoT Hub door de Azure IoT Hub-extensie voor Visual Studio Code te gebruiken.You can also watch the messages arrive at your IoT hub by using the Azure IoT Hub extension for Visual Studio Code.

Resources opschonenClean up resources

Als u wilt doorgaan met de IoT Edge-zelfstudies, kunt u het apparaat gebruiken dat u hebt geregistreerd en ingesteld in deze snelstart.If you want to continue on to the IoT Edge tutorials, you can use the device that you registered and set up in this quickstart. Anders kunt u de Azure-resources die u hebt gemaakt verwijderen om kosten te voorkomen.Otherwise, you can delete the Azure resources that you created to avoid charges.

Als u uw virtuele machine en IoT-hub in een nieuwe resourcegroep hebt gemaakt, kunt u die groep en alle bijbehorende resources verwijderen.If you created your virtual machine and IoT hub in a new resource group, you can delete that group and all the associated resources. Controleer de inhoud van de resourcegroep zorgvuldig om te na te gaan of er niets is dat u wilt behouden.Double check the contents of the resource group to make sure that there's nothing you want to keep. Als u niet de hele groep wilt verwijderen, kunt u in plaats daarvan afzonderlijke resources verwijderen.If you don't want to delete the whole group, you can delete individual resources instead.

Belangrijk

Het verwijderen van een resourcegroep kan niet ongedaan worden gemaakt.Deleting a resource group is irreversible.

Verwijder de groep IoTEdgeResources.Remove the IoTEdgeResources group. Het kan enkele minuten duren voordat een resourcegroep is verwijderd.It might take a few minutes to delete a resource group.

az group delete --name IoTEdgeResources

U kunt controleren of de resourcegroep is verwijderd door de lijst met resourcegroepen te bekijken.You can confirm the resource group is removed by viewing the list of resource groups.

az group list

Volgende stappenNext steps

In deze snelstart hebt u een IoT Edge-apparaat gemaakt en de Azure IoT Edge-cloudinterface gebruikt om code te implementeren op het apparaat.In this quickstart, you created an IoT Edge device and used the Azure IoT Edge cloud interface to deploy code onto the device. U hebt nu een testapparaat waarmee ruwe gegevens over de omgeving worden gegenereerd.Now, you have a test device generating raw data about its environment.

De volgende stap bestaat uit het instellen van uw lokale ontwikkelomgeving, zodat u kunt beginnen met het maken van IoT Edge-modules die uw bedrijfslogica uitvoeren.The next step is to set up your local development environment so that you can start creating IoT Edge modules that run your business logic.