Zelfstudie: Een lab-account instellen met Azure Lab ServicesTutorial: Set up a lab account with Azure Lab Services

In Azure Lab Services fungeert een lab-account als het centrale account waarin alle labs in uw organisatie worden beheerd.In Azure Lab Services, a lab account serves as the central account in which your organization's labs are managed. In uw lab-account machtigt u anderen om labs te maken en stelt u beleidsregels in die van toepassing zijn op alle labs in het lab-account.In your lab account, give permission to others to create labs, and set policies that apply to all labs under the lab account. In deze zelfstudie leert u hoe u een lab-account maakt.In this tutorial, learn how to create a lab account.

In deze zelfstudie voert u de volgende acties uit:In this tutorial, you do the following actions:

 • Een lab-account makenCreate a lab account
 • Een gebruiker toevoegen aan de rol LabmakerAdd a user to the Lab Creator role

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Een lab-account makenCreate a lab account

In de volgende stappen ziet u hoe u Azure Portal kunt gebruiken om een lab te maken met Azure Lab Services.The following steps illustrate how to use the Azure portal to create a lab account with Azure Lab Services.

 1. Meld u aan bij de Azure-portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Selecteer in het menu links Alle services.Select All Services on the left menu. Selecteer DevOps in Categorie├źn.Select DevOps from Categories. Selecteer vervolgens Lab Services.Then, select Lab Services. Selecteer de ster (*) naast de Lab Services om er een toe te voegen aan de sectie FAVORIETEN in het menu links.If you select star (*) next to Lab Services, it's added to the FAVORITES section on the left menu. Vanaf de volgende keer selecteert u Lab Services onder FAVORIETEN.From the next time onwards, you select Lab Services under FAVORITES.

  Alle Services -> Lab Services

 3. Selecteer op de pagina Lab Services Toevoegen op de werk balk of selecteer de knop Lab-account maken op de pagina.On the Lab Services page, select Add on the toolbar or select Create lab account button on the page.

  Selecteer de Toevoegen op de pagina Lab-accounts

 4. Voer op het tabblad Basis van de pagina Een Lab-account maken de volgende acties uit:On the Basics tab of the Create a lab account page, do the following actions:

  1. Voer een naam in bij lab-accountnaam.For Lab account name, enter a name.

  2. Selecteer het Azure-abonnement waarin u het lab-account wilt maken.Select the Azure subscription in which you want to create the lab account.

  3. Voor Resourcegroep: selecteer een bestaande resourcegroup of selecteer Nieuwe maken en geef een naam op voor de resourcegroep.For Resource group, select an existing resource group or select Create new, and enter a name for the resource group.

  4. Selecteer voor Locatie een locatie/regio waarin u het lab-account wilt maken.For Location, select a location/region in which you want to create the lab account.

   Lab-account - Basisinformatie

  5. Selecteer Controleren + maken.Select Review + create.

  6. Controleer de samenvatting en selecteer Maken.Review the summary, and select Create.

   Controleren + maken -> Maken

 5. Nadat de implementatie is voltooid, gaat u naar Volgende stappen en selecteert u Ga naar resource.When the deployment is complete, expand Next steps, and select Go to resource.

  Ga naar de pagina Lab-account

 6. Controleer of de pagina Lab-account wordt weergeven.Confirm that you see the Lab Account page.

  Pagina lab-account

Een gebruiker toevoegen aan de rol LabmakerAdd a user to the Lab Creator role

Om een leslokaallab in een labaccount in te kunnen stellen, moet de gebruiker lid zijn van de rol Labmaker in het labaccount.To set up a classroom lab in a lab account, the user must be a member of the Lab Creator role in the lab account. Als u machtigingen wilt toekennen aan docenten om labs te maken voor hun lessen, voegt u hen toe aan de rol Labmaker:To provide educators the permission to create labs for their classes, add them to the Lab Creator role:

Notitie

Het account dat u hebt gebruikt voor het maken van het lab-account wordt automatisch toegevoegd aan deze rol.The account you used to create the lab account is automatically added to this role. Als u van plan bent om in deze zelfstudie een leslokaallab te maken met hetzelfde gebruikersaccount, kunt u deze stap overslaan.If you are planning to use the same user account to create a classroom lab in this tutorial, skip this step.

 1. Selecteer op de pagina Labaccount de optie Toegangsbeheer (IAM) , selecteer + Toevoegen op de werkbalk en klik vervolgens op + Roltoewijzing toevoegen in de werkbalk.On the Lab Account page, select Access control (IAM), select + Add on the toolbar, and then select + Add role assignment on the toolbar.

  Access Control -> Knop Roltoewijzing toevoegen

 2. Selecteer op de pagina Roltoewijzing toevoegen de optie Labmaker als Rol. Selecteer de gebruiker die u wilt toevoegen aan de rol Labmaker en selecteer Opslaan.On the Add role assignment page, select Lab Creator for Role, select the user you want to add to the Lab Creators role, and select Save.

  Labmaker toevoegen

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u een lab-account gemaakt.In this tutorial, you created a lab account. Ga voor meer informatie over het maken van een lab als docent naar de volgende zelfstudie:To learn about how to create a classroom lab as an educator, advance to the next tutorial: