Wat is Azure Logic Apps?What is Azure Logic Apps?

Azure Logic Apps is een cloudservice waarmee u taken, bedrijfsprocessen en werkstromen kunt plannen, automatiseren en organiseren wanneer u apps, gegevens, systemen en services in bedrijven of organisaties moet integreren.Azure Logic Apps is a cloud service that helps you schedule, automate, and orchestrate tasks, business processes, and workflows when you need to integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organizations. Logic Apps vereenvoudigt het ontwerpen en maken van schaalbare oplossingen voor app-integratie, gegevensintegratie, systeemintegratie, Enterprise Application Integration (EAI) en communicatie voor business-to-business (B2B), in de cloud, on-premises of beide.Logic Apps simplifies how you design and build scalable solutions for app integration, data integration, system integration, enterprise application integration (EAI), and business-to-business (B2B) communication, whether in the cloud, on premises, or both.

Dit zijn enkele voorbeelden van workloads die u met logische apps kunt automatiseren:For example, here are just a few workloads you can automate with logic apps:

 • Orders verwerken en rondsturen in cloudservices en on-premises systemen.Process and route orders across on-premises systems and cloud services.

 • E-mailmeldingen verzenden met Office 365 wanneer gebeurtenissen plaatsvinden in verschillende systemen, apps en services.Send email notifications with Office 365 when events happen in various systems, apps, and services.

 • Geüploade bestanden verplaatsen van een SFTP- of FTP-server naar Azure Storage.Move uploaded files from an SFTP or FTP server to Azure Storage.

 • Tweets bewaken voor een bepaald onderwerp, de feel analyseren en waarschuwingen of taken maken voor items die nagekeken moeten worden.Monitor tweets for a specific subject, analyze the sentiment, and create alerts or tasks for items that need review.

U kunt kiezen uit een steeds groter wordende verzameling met honderden kant-en-klare connectors voor het bouwen van oplossingen voor bedrijfsintegratie met Azure Logic Apps, waaronder Azure Service Bus, Azure Functions en Azure Storage, SQL Server, Office 365, Dynamics, Salesforce, BizTalk, SAP, Oracle DB, bestandsshares, en nog veel meer.To build enterprise integration solutions with Azure Logic Apps, you can choose from a growing gallery with hundreds of ready-to-use connectors, which include services such as Azure Service Bus, Azure Functions, Azure Storage, SQL Server, Office 365, Dynamics, Salesforce, BizTalk, SAP, Oracle DB, file shares, and more. Connectors bieden triggers, acties of beide om logische apps te maken voor veilige toegang en verwerking van gegevens in realtime.Connectors provide triggers, actions, or both for creating logic apps that securely access and process data in real time.

Hoe werken logische apps?How do logic apps work?

Iedere werkstroom van logische apps begint met een trigger, die wordt geactiveerd wanneer een bepaalde gebeurtenis wordt uitgevoerd of wanneer nieuwe beschikbare gegevens aan bepaalde criteria voldoen.Every logic app workflow starts with a trigger, which fires when a specific event happens, or when new available data meets specific criteria. Veel triggers die worden geleverd via de connectors in Logic Apps, bevatten mogelijkheden voor eenvoudige planning, zodat u kunt instellen met welke regelmaat uw workloads moeten worden uitgevoerd.Many triggers provided by the connectors in Logic Apps include basic scheduling capabilities so that you can set up how regularly your workloads run. Voor complexere planning of geavanceerde terugkeerpatronen kunt u een terugkeerpatroontrigger gebruiken als eerste stap in elke werkstroom.For more complex scheduling or advanced recurrences, you can use a Recurrence trigger as the first step in any workflow. Meer informatie over werkstromen op basis van planning.Learn more about schedule-based workflows.

Telkens wanneer de trigger wordt geactiveerd, maakt de Logic Apps-engine een exemplaar van een logische app waarmee de acties in de werkstroom worden uitgevoerd.Each time that the trigger fires, the Logic Apps engine creates a logic app instance that runs the actions in the workflow. Deze acties kunnen ook bestaan uit gegevensconversies en werkstroombesturingselementen, zoals voorwaardelijke instructies, switch-instructies, lussen en vertakking.These actions can also include data conversions and workflow controls, such as conditional statements, switch statements, loops, and branching. Deze logische app begint bijvoorbeeld met een Dynamics 365-trigger met 'Wanneer een record wordt bijgewerkt' als ingebouwd criterium.For example, this logic app starts with a Dynamics 365 trigger with the built-in criteria "When a record is updated". Als de trigger een gebeurtenis detecteert die aan dit criterium voldoet, wordt de trigger geactiveerd, die vervolgens de acties van de werkstroom uitvoert.If the trigger detects an event that matches this criteria, the trigger fires and runs the workflow's actions. Hier bestaan de acties uit XML-transformatie, gegevensupdates, vertakking van beslissingen en e-mailmeldingen.Here, these actions include XML transformation, data updates, decision branching, and email notifications.

Ontwerper van logische apps - voorbeeld van logische app

U kunt uw logische apps visueel compileren met Ontwerper van logische apps, een functie die beschikbaar is op Azure Portal via uw browser en in Visual Studio.You can build your logic apps visually with the Logic Apps Designer, which is available in the Azure portal through your browser and in Visual Studio. Voor meer aangepaste logische apps kunt u definities voor logische apps maken of bewerken in JavaScript Object Notation (JSON) door in de editor 'codeweergave' te werken.For more custom logic apps, you can create or edit logic app definitions in JavaScript Object Notation (JSON) by working in the "code view" editor. U kunt voor bepaalde taken ook Azure PowerShell-opdrachten en Azure Resource Manager-sjablonen gebruiken.You can also use Azure PowerShell commands and Azure Resource Manager templates for select tasks. Logische apps worden geïmplementeerd en uitgevoerd in de cloud op Azure.Logic apps deploy and run in the cloud on Azure. Bekijk deze video voor een meer uitvoerige inleiding: Use Azure Enterprise Integration Services to run cloud apps at scaleFor a more detailed introduction, watch this video: Use Azure Enterprise Integration Services to run cloud apps at scale

Waarom logische apps gebruiken?Why use logic apps?

Nu bedrijven steeds meer opschuiven naar digitalisering, kunnen logische apps helpen om oudere en moderne en geavanceerde systemen gemakkelijk en snel met elkaar te verbinden met behulp van vooraf gedefinieerde API's als door Microsoft beheerde connectors.With businesses moving toward digitization, logic apps help you connect legacy, modern, and cutting-edge systems more easily and quickly by providing prebuilt APIs as Microsoft-managed connectors. Op die manier kunt u zich richten op de bedrijfslogica en functionaliteit van uw apps.That way, you can focus on your apps' business logic and functionality. U hoeft zich geen zorgen te maken over het compileren, hosten, schalen, beheren, onderhouden en controleren van uw apps.You don't have to worry about building, hosting, scaling, managing, maintaining, and monitoring your apps. Logic Apps werkt dat allemaal voor u af.Logic Apps handles these concerns for you. Bovendien betaalt u alleen voor wat u gebruikt op basis van een prijsmodel.Plus, you pay only for what you use based on a consumption pricing model.

In veel gevallen hoeft u ook geen code te schrijven.In many cases, you won't have to write code. Maar als u toch wat code moet schrijven, kunt u codefragmenten maken met Azure Functions en die code op aanvraag uitvoeren vanuit logische apps.But if you must write some code, you can create code snippets with Azure Functions and run that code on-demand from logic apps. En als uw logische apps moeten communiceren met gebeurtenissen uit Azure-services, aangepaste apps of andere oplossingen, kunt u Azure Event Grid gebruiken in combinatie met uw logische apps voor het controleren, routeren en publiceren van gebeurtenissen.Also, if your logic apps need to interact with events from Azure services, custom apps, or other solutions, you can use Azure Event Grid with your logic apps for event monitoring, routing, and publishing.

Logic Apps, Functions en Event Grid worden volledig beheerd door Microsoft Azure, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het compileren, hosten, schalen, beheren, controleren en onderhouden van uw oplossingen.Logic Apps, Functions, and Event Grid are fully managed by Microsoft Azure, which frees you from worries about building, hosting, scaling, managing, monitoring, and maintaining your solutions. Omdat u apps en oplossingen 'zonder server’ kunt maken, hoeft u zich alleen bezig te houden met de bedrijfslogica.With the capability to create "serverless" apps and solutions, you can just focus on the business logic. Deze services worden automatisch geschaald om aan uw behoeften te voldoen, integraties te versnellen en u te helpen bij het maken van robuuste cloud-apps met minimale code.These services automatically scale to meet your needs, make integrations faster, and help you build robust cloud apps with minimal code.

Lees deze klantervaringen als u wilt weten hoe bedrijven hun flexibiliteit verbeterden en zich meer wisten te richten op hun kernactiviteiten door Logic Apps te combineren met andere Azure-services en Microsoft-producten.To learn how companies improved their agility and increased focus on their core businesses when they combined Logic Apps with other Azure services and Microsoft products, check out these customer stories.

Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van Logic Apps:Here are more details about the capabilities and benefits that you get with Logic Apps:

Werkstromen visueel samenstellen met eenvoudig te gebruiken hulpprogramma'sVisually build workflows with easy-to-use tools

Bespaar tijd en vereenvoudig complexe processen met hulpprogramma's voor visueel ontwerp.Save time and simplify complex processes with visual design tools. Maak logische apps van begin tot eind met behulp van Ontwerper van logische apps via uw browser in Azure Portal of in Visual Studio.Build logic apps from start-to-finish by using the Logic Apps Designer through your browser in the Azure portal or in Visual Studio. Begin uw werkstroom met een trigger en voeg een willekeurig aantal acties toe vanuit de galerie met connectors.Start your workflow with a trigger, and add any number of actions from the connectors gallery.

Sneller aan de slag met sjablonen voor logische appsGet started faster with logic app templates

Stel veelgebruikte oplossingen sneller samen met vooraf gedefinieerde werkstromen uit de sjablonengalerie.Create commonly used solutions more quickly when you choose predefined workflows from the template gallery. Sjablonen variëren van eenvoudige connectiviteit voor SaaS-apps (software as a service) tot geavanceerde B2B-oplossingen. Maar daarnaast zijn er ook sjablonen gewoon voor het plezier.Templates range from simple connectivity for software-as-a-service (SaaS) apps to advanced B2B solutions plus "just for fun" templates. Informatie over het maken van logische apps met vooraf gedefinieerde sjablonen.Learn how to create logic apps from prebuilt templates.

Ongelijksoortige systemen in verschillende omgevingen met elkaar verbindenConnect disparate systems across different environments

Sommige patronen en werkstromen zijn gemakkelijk te beschrijven, maar moeilijk in code te implementeren.Some patterns and workflows are easy to describe but hard to implement in code. Met logische apps kunt u naadloos verbinding maken met ongelijksoortige systemen in on-premises en cloud-omgevingen.Logic apps help you seamlessly connect disparate systems across on-premises and cloud environments. U kunt bijvoorbeeld een marketingoplossing in de cloud verbinden met een on-premises factureringssysteem of een berichtenservice via API's en systemen met een Enterprise Service Bus centraliseren.For example, you can connect a cloud marketing solution to an on-premises billing system, or centralize messaging across APIs and systems with an Enterprise Service Bus. Logische apps bieden een snelle, betrouwbare en consistente manier om herbruikbare en herconfigureerbare oplossingen voor deze scenario's te leveren.Logic apps provide a fast, reliable, and consistent way to deliver reusable and reconfigurable solutions for these scenarios.

Eersteklas ondersteuning voor bedrijfsintegratie en B2B-scenario'sFirst-class support for enterprise integration and B2B scenarios

Bedrijven en organisaties communiceren elektronisch met elkaar met behulp van gestandaardiseerde maar verschillende berichtprotocollen en -indelingen, zoals EDIFACT, AS2 en X12.Businesses and organizations electronically communicate with each other by using industry-standard but different message protocols and formats, such as EDIFACT, AS2, and X12. Met de functies in het Enterprise Integration Pack (EIP) kunt u logische apps bouwen voor het omzetten van berichtindelingen in gebruik bij uw partners naar indelingen die de systemen van uw organisatie kunnen interpreteren en verwerken.With the features in the Enterprise Integration Pack (EIP), you can build logic apps that transform message formats used by your partners into formats that your organization's systems can interpret and process. Met Logic Apps worden deze uitwisselingen soepel en veilig verwerkt met versleuteling en digitale handtekeningen.Logic Apps handles these exchanges smoothly and also securely with encryption and digital signatures.

Begin klein met uw huidige systemen en services en breid dan in uw eigen tempo verder uit.Start small with your current systems and services, and grow incrementally at your own pace. Wanneer u klaar bent, helpen Logic Apps en de EIP u bij het implementeren van en omhoog schalen naar meer volwassen integratiescenario's door onder andere de volgende mogelijkheden te bieden:When you're ready, Logic Apps and the EIP help you implement and scale up to more mature integration scenarios by providing these capabilities and more:

Als u bijvoorbeeld Microsoft BizTalk Server gebruikt, kunnen logische apps communiceren met de BizTalk-server met behulp van de BizTalk Server-connector.For example, if you're using Microsoft BizTalk Server, logic apps can communicate with your BizTalk Server by using the BizTalk Server connector. U kunt vervolgens BizTalk-gerelateerde bewerkingen uitbreiden of uitvoeren in uw logische apps door integratieaccountconnectors op te nemen. Deze zijn beschikbaar in het Enterprise Integration Pack.You can then extend or perform BizTalk-like operations in your logic apps by including integration account connectors, which are available with the Enterprise Integration Pack.

Andersom kan BizTalk Server ook verbinding maken en communiceren met logische apps met behulp van de Microsoft BizTalk Server-adapter voor Logic Apps.Going in the other direction, BizTalk Server can connect to and communicate with logic apps by using the Microsoft BizTalk Server Adapter for Logic Apps. Meer informatie over het instellen en gebruiken van de BizTalk Server-adapter in BizTalk Server.Learn how to set up and use the BizTalk Server Adapter in your BizTalk Server.

Eenmaal schrijven, vaak opnieuw gebruikenWrite once, reuse often

Maak uw logische apps als Azure Resource Manager-sjablonen, zodat u de implementatie van logische apps kunt automatiseren in verschillende omgevingen en regio’s.Create your logic apps as Azure Resource Manager templates so that you can automate logic app deployment across multiple environments and regions.

Toegang tot resources in virtuele Azure-netwerkenAccess resources inside Azure virtual networks

Logische apps hebben toegang tot beveiligde resources, zoals VM’s (virtuele machines), en andere systemen of services die zich in een virtueel Azure-netwerk bevinden wanneer u een ISE (integratieserviceomgeving) maakt.Logic apps can access secured resources, such as virtual machines (VMs) and other systems or services, that are inside an Azure virtual network when you create an integration service environment (ISE). Een ISE is een toegewezen instantie van de Logic Apps-service dat gebruikmaakt van toegewezen resources en afzonderlijk wordt uitgevoerd van de ‘globale’ Logic Apps-service met meerdere tenants.An ISE is a dedicated instance of the Logic Apps service that uses dedicated resources and runs separately from the "global" multi-tenant Logic Apps service.

Het uitvoeren van logische apps in uw eigen afzonderlijk toegewezen instantie vermindert de invloed die andere Azure-tenants mogelijk hebben op de prestaties van uw apps, ook wel het ‘lawaaierige buren’-effect genoemd.Running logic apps in your own separate dedicated instance helps reduce the impact that other Azure tenants might have on your apps' performance, also known as the "noisy neighbors" effect. Een ISE biedt ook de volgende voordelen:An ISE also provides these benefits:

 • Uw eigen statische IP-adressen, die zijn gescheiden van de statische IP-adressen die worden gedeeld via de logische apps in de service met meerdere tenants.Your own static IP addresses, which are separate from the static IP addresses that are shared by the logic apps in the multi-tenant service. U kunt ook één openbaar, statisch en voorspelbaar uitgaand IP-adres instellen om te communiceren met doelsystemen.You can also set up a single public, static, and predictable outbound IP address to communicate with destination systems. Op deze manier hoeft u niet voor elke ISE een extra firewallopening in te stellen in deze doelsystemen.That way, you don't have to set up additional firewall openings at those destination systems for each ISE.

 • Verhoogde limieten voor de uitvoeringsduur, opslagbewaring, doorvoer, time-outs voor HTTP-aanvragen en -reacties, berichtgrootten en aangepaste connectoraanvragen.Increased limits on run duration, storage retention, throughput, HTTP request and response timeouts, message sizes, and custom connector requests. Zie Informatie over limieten en configuratie voor Azure Logic Apps voor meer informatie.For more information, see Limits and configuration for Azure Logic Apps.

Wanneer u een ISE maakt, wordt deze ISE via Azure in uw virtuele Azure-netwerk geplaatst.When you create an ISE, Azure injects or deploys that ISE into your Azure virtual network. U kunt deze ISE vervolgens gebruiken als locatie voor de logische apps en integratieaccounts die toegang nodig hebben.You can then use this ISE as the location for the logic apps and integration accounts that need access. Zie Verbinding maken met een virtueel Azure-netwerk vanuit Azure Logic Apps voor meer informatie over het maken van een ISE.For more information about creating an ISE, see Connect to Azure virtual networks from Azure Logic Apps.

Ingebouwde uitbreidbaarheidBuilt-in extensibility

Als u de connector om de aangepaste code uit te voeren niet kunt vinden, kunt u logische apps uitbreiden door uw eigen codefragmenten op aanvraag te maken en aan te roepen via Azure Functions.If you don't find the connector that you want to run custom code, you can extend logic apps by creating and calling your own code snippets on-demand through Azure Functions. Maak uw eigen API's en aangepaste connectors die u kunt aanroepen vanuit logic apps.Create your own APIs and custom connectors that you can call from logic apps.

Alleen betalen voor wat u gebruiktPay only for what you use

Logic Apps gebruikt prijzen en metingen op basis van verbruik tenzij u eerder logische apps hebt gemaakt met App Service-plannen.Logic Apps uses consumption-based pricing and metering unless you have logic apps previously created with App Service plans.

Meer informatie over Logic Apps vindt u in deze inleidende video's:Learn more about Logic Apps with these introductory videos:

Hoe verschilt Logic Apps van Functions, WebJobs en Power Automate?How does Logic Apps differ from Functions, WebJobs, and Power Automate?

Met al deze services kunt u ongelijksoortige systemen aan elkaar koppelen.All these services help you "glue" and connect disparate systems together. Omdat elke service zijn eigen voordelen heeft, is het combineren van hun verschillende mogelijkheden de beste manier om snel een schaalbaar en compleet integratiesysteem samen te stellen.Each service has their advantages and benefits, so combining their capabilities is the best way to quickly build a scalable, full-featured integration system. Zie Kiezen tussen Logic Apps, Functions, WebJobs en Power Automate voor meer informatie.For more information, see Choose between Logic Apps, Functions, WebJobs, and Power Automate.

Belangrijkste termenKey terms

 • Werkstroom: het visualiseren, ontwerpen, compileren, automatiseren en implementeren van bedrijfsprocessen als een reeks stappen.Workflow: Visualize, design, build, automate, and deploy business processes as series of steps.

 • Beheerde connectors: uw logische apps hebben toegang tot gegevens, services en systemen nodig.Managed connectors: Your logic apps need access to data, services, and systems. U kunt vooraf gedefinieerde, door Microsoft beheerde connectors gebruiken die zijn ontworpen om verbinding te maken met uw gegevens en om deze te openen en ermee te werken.You can use prebuilt Microsoft-managed connectors that are designed to connect, access, and work with your data. Zie Connectors voor Azure Logic Apps.See Connectors for Azure Logic Apps.

 • Triggers: veel door Microsoft beheerde connectors bieden triggers die worden geactiveerd wanneer gebeurtenissen of nieuwe gegevens voldoen aan opgegeven voorwaarden.Triggers: Many Microsoft-managed connectors provide triggers that fire when events or new data meet specified conditions. Een gebeurtenis kan bijvoorbeeld een e-mailbericht ontvangen of wijzigingen detecteren in uw Azure Storage-account.For example, an event might be getting an email or detecting changes in your Azure Storage account. Telkens wanneer de trigger wordt geactiveerd, maakt de Logic Apps-engine een nieuw exemplaar van een logische app waarmee de werkstroom wordt gestart.Each time the trigger fires, the Logic Apps engine creates a new logic app instance that runs the workflow.

 • Acties: acties zijn alle stappen die na de trigger plaatsvinden.Actions: Actions are all the steps that happen after the trigger. Elke actie verwijst doorgaans naar een bewerking die wordt gedefinieerd door een beheerde connector, aangepaste API of aangepaste connector.Each action usually maps to an operation that's defined by a managed connector, custom API, or custom connector.

 • Enterprise Integration Pack: voor meer geavanceerde integratiescenario's bevat Logic Apps mogelijkheden van Biztalk Server.Enterprise Integration Pack: For more advanced integration scenarios, Logic Apps includes capabilities from BizTalk Server. De Enterprise Integration Pack bevat connectors waarmee logische apps eenvoudig validaties, transformaties en andere acties kunnen uitvoeren.The Enterprise Integration Pack provides connectors that help logic apps easily perform validation, transformation, and more.

Aan de slagGet started

Logic Apps is een van de vele services die worden gehost op Microsoft Azure.Logic Apps is one of the many services hosted on Microsoft Azure. Voordat u kunt beginnen, hebt u een Azure-abonnement nodig.So before you start, you need an Azure subscription. Als u nog geen abonnement hebt, meld u dan aan voor een gratis Azure-account.If you don't have a subscription, sign up for a free Azure account.

Als u wel een Azure-abonnement hebt, kunt u deze quickstart doornemen voor het maken van uw eerste logische app, die via een RSS-feed controleert op nieuwe inhoud op een website en een e-mail stuurt wanneer er nieuwe inhoud is.If you have an Azure subscription, try this quickstart to create your first logic app, which monitors new content on a website through an RSS feed and sends email when new content appears.

Volgende stappenNext steps