Werken met de vorige versie van Azure MigrateWork with the previous version of Azure Migrate

Dit artikel bevat informatie over het werken met de vorige versie van Azure Migrate.This article provides information about working with the previous version of Azure Migrate.

Er zijn twee versies van de Azure Migrate-service:There are two versions of the Azure Migrate service:

 • Huidige versie: Gebruik deze versie om Azure Migrate-projecten te maken, on-premises machines te detecteren, en evaluaties en migraties te organiseren.Current version: Use this version to create Azure Migrate projects, discover on-premises machines, and orchestrate assessments and migrations. Lees meer over wat er nieuw is in deze versie.Learn more about what's new in this version.
 • Vorige versie: Als u de vorige versie van Azure Migrate gebruikt (alleen evaluatie van on-premises VMware-VM's werd ondersteund), kunt u nu beter de huidige versie gaan gebruiken.Previous version: If you're using the previous version of Azure Migrate (only assessment of on-premises VMware VMs was supported), you should now use the current version. De projecten uit de vorige versie worden in dit artikel Klassieke projecten genoemd.The previous version projects are referred to as Classic projects in this article. Als u nog Azure Migrate-projecten moet gebruiken die in de vorige versie zijn gemaakt, kunt u hier lezen wat u wel en niet kunt doen:If you still need to use Azure Migrate projects created in the previous version, this is what you can and can't do:
  • U kunt geen migratieprojecten meer maken.You can no longer create migration projects.
  • We raden u aan om ook geen nieuwe detecties meer uit te voeren.We recommend that you don't perform new discoveries.
  • U houdt toegang tot bestaande projecten.You can still access existing projects.
  • U kunt nog steeds evaluaties uitvoeren.You can still run assessments.

Upgrade tussen versiesUpgrade between versions

U kunt projecten of onderdelen in de vorige versie niet upgraden naar de nieuwe versie.You can't upgrade projects or components in the previous version to the new version. U moet een nieuw Azure Migrate-project maken en daar hulpprogramma's voor evaluatie en migratie aan toevoegen.You need to create a new Azure Migrate project, and add assessment and migration tools to it. Gebruik de zelfstudies om te begrijpen hoe u de beschikbare hulpprogramma’s voor evaluatie en migratie kunt gebruiken.Use the tutorials to understand how to use the assessment and migration tools available. Als er een Log Analytics-werkruimte aan een Klassiek project was gekoppeld, kunt u deze aan een project in de huidige versie koppelen nadat u het Klassieke project hebt verwijderd.If you had a Log Analytics workspace attached to a Classic project, you can attach it to a project of current version after you delete the Classic project.

Projecten uit de vorige versie zoekenFind projects from previous version

Ga als volgt te werk om projecten uit de vorige versie te zoeken:Find projects from the previous version as follows:

 1. Ga in de Azure-portal naar Alle services, zoek naar Azure Migrate en selecteer het.In the Azure portal > All services, search for and select Azure Migrate.
 2. Op het dashboard van Azure Migrate bevindt zich een melding met een koppeling voor toegang tot oude Azure Migrate-projecten.On the Azure Migrate dashboard, there's a notification and a link to access old Azure Migrate projects.
 3. Klik op de koppeling om Klassieke projecten te openen.Click the link to open Classic projects.

Projecten uit de vorige versie verwijderenDelete projects from previous version

Ga als volgt te werk om projecten uit de vorige versie te vinden en verwijderen:Find and delete projects from the previous version as follows:

 1. Ga in de Azure-portal naar Alle services, zoek naar Azure Migrate en selecteer het.In the Azure portal > All services, search for and select Azure Migrate.
 2. Op het dashboard van Azure Migrate bevindt zich een melding met een koppeling voor toegang tot oude Azure Migrate-projecten.On the Azure Migrate dashboard, there's a notification and a link to access old Azure Migrate projects.
 3. Klik op de koppeling om Klassieke projecten te openen.Click the link to open Classic projects.
 4. Selecteer het project dat u wilt verwijderen, en verwijder het.Select the project you would like to delete and delete it.

Een evaluatie makenCreate an assessment

Nadat virtuele machines in de portal zijn gedetecteerd, kunt u ze groeperen en een evaluatie maken.After VMs are discovered in the portal, you group them and create assessments.

 • U kunt onmiddellijk 'als on-premises'-evaluaties maken zodra er VM's in de portal zijn gedetecteerd.You can immediately create as on-premises assessments immediately after VMs are discovered in the portal.
 • Voor prestatie-evaluaties raden we aan ten minste een dag te wachten met het maken van een prestatie-evaluatie, om betrouwbare aanbevelingen voor de grootte te krijgen.For performance-based assessments, we recommend you wait at least a day before creating a performance-based assessment, to get reliable size recommendations.

Maak als volgt een evaluatie:Create an assessment as follows:

 1. Klik op de overzichtspagina van het project op +Evaluatie maken.In the project Overview page, click +Create assessment.
 2. Klik op Alles weergeven om de evaluatie-eigenschappen te controleren.Click View all to review the assessment properties.
 3. Maak de groep en geef een groepsnaam op.Create the group, and specify a group name.
 4. Selecteer de machines die u aan de groep wilt toevoegen.Select the machines that you want to add to the group.
 5. Klik op Evaluatie maken om de groep en de evaluatie te maken.Click Create Assessment, to create the group and the assessment.
 6. Nadat de evaluatie is gemaakt, kunt u deze bekijken in Overzicht > Dashboard.After the assessment is created, view it in Overview > Dashboard.
 7. Klik op Evaluatie exporteren om deze te downloaden als een Excel-bestand.Click Export assessment, to download it as an Excel file.

Als u een bestaande evaluatie wilt bijwerken met de meest recente prestatiegegevens, kunt u de opdracht Opnieuw berekenen voor de evaluatie gebruiken om deze bij te werken.If you would like to update an existing assessment with the latest performance data, you can use the Recalculate command on the assessment to update it.

Een evaluatie beoordelenReview an assessment

Een evaluatie heeft drie fasen:An assessment has three stages:

 • Een evaluatie begint met een geschiktheidsanalyse om erachter te komen of machines compatibel zijn in Azure.An assessment starts with a suitability analysis to figure out whether machines are compatible in Azure.
 • Schattingen van de grootte.Sizing estimations.
 • Schatting van de maandelijkse kosten.Monthly cost estimation.

Een machine gaat alleen door naar een latere fase als deze door de voorgaande fase is gekomen.A machine only moves along to a later stage if it passes the previous one. Als een machine bijvoorbeeld niet door de geschiktheidscontrole komt, wordt deze gemarkeerd als niet geschikt voor Azure en worden de grootte en de kosten niet bepaald.For example, if a machine fails the suitability check, it’s marked as unsuitable for Azure, and sizing and costing isn't done.

Azure-gereedheid beoordelenReview Azure readiness

De weergave van de Azure-gereedheid in de evaluatie toont de gereedheidsstatus van alle VM's.The Azure readiness view in the assessment shows the readiness status of each VM.

GereedheidReadiness StatusState DetailsDetails
Gereed voor AzureReady for Azure Geen compatibiliteitsproblemen.No compatibility issues. De machine kan in de huidige toestand naar Azure worden gemigreerd, en kan in Azure worden opgestart met volledige Azure-ondersteuning.The machine can be migrated as-is to Azure, and it will boot in Azure with full Azure support. Voor virtuele machines die gereed zijn, wordt door Azure Migrate een VM-grootte in Azure aanbevolen.For VMs that are ready, Azure Migrate recommends a VM size in Azure.
Voorwaardelijk gereed voor AzureConditionally ready for Azure De machine kan worden opgestart in Azure, maar heeft mogelijk geen volledige ondersteuning voor Azure.The machine might boot in Azure, but might not have full Azure support. Bijvoorbeeld een machine met een oudere versie van Windows Server die niet wordt ondersteund in Azure.For example, a machine with an older version of Windows Server that isn't supported in Azure. In Azure Migrate worden de gereedheidsproblemen beschreven en worden herstelstappen voorgesteld.Azure Migrate explains the readiness issues, and provides remediation steps.
Niet gereed voor AzureNot ready for Azure De VM kan niet worden opgestart in Azure.The VM won't boot in Azure. Als een VM bijvoorbeeld een schijf van meer dan 4 TB heeft, kan deze niet worden gehost op Azure.For example, if a VM has a disk that's more than 4 TB, it can't be hosted on Azure. In Azure Migrate worden de gereedheidsproblemen beschreven en worden herstelstappen voorgesteld.Azure Migrate explains the readiness issues, and provides remediation steps.
Gereedheid onbekendReadiness unknown Azure Migrate kan de gereedheid voor Azure niet vaststellen, meestal omdat er geen gegevens beschikbaar zijn.Azure Migrate can't identify Azure readiness, usually because data isn't available.

Azure VM-eigenschappenAzure VM properties

Gereedheid houdt rekening met een aantal VM-eigenschappen om te bepalen of de VM kan worden uitgevoerd in Azure.Readiness takes into account a number of VM properties, to identify whether the VM can run in Azure.

EigenschapProperty DetailsDetails GereedheidReadiness
OpstarttypeBoot type BIOS ondersteund.BIOS supported. UEFI niet ondersteund.UEFI not supported. Voorwaardelijk gereed als het opstarttype UEFI is.Conditionally ready if boot type is UEFI.
KernenCores Kernen van machine <= het maximum aantal kernen (128) dat wordt ondersteund voor een Azure-VM.Machines core <= the maximum number of cores (128) supported for an Azure VM.

Als de prestatiegeschiedenis beschikbaar is, houdt Azure Migrate rekening met de gebruikte kernen.If performance history is available, Azure Migrate considers the utilized cores.
Als er een comfortfactor is opgegeven in de evaluatie-instellingen, wordt het aantal gebruikte kernen vermenigvuldigd met de comfortfactor.If a comfort factor is specified in the assessment settings, the number of utilized cores is multiplied by the comfort factor.

Als er geen prestatiegeschiedenis is, gebruikt Azure Migrate de toegewezen kernen, zonder de comfortfactor toe te passen.If there's no performance history, Azure Migrate uses the allocated cores, without applying the comfort factor.
Gereed indien kleiner dan of gelijk aan de limieten.Ready if less than or equal to limits.
GeheugenMemory De grootte van het geheugen van de machine <= het maximale geheugen (3892 GB op Azure M series Standard_M128m 2) voor een Azure-VM.The machine memory size <= the maximum memory (3892 GB on Azure M series Standard_M128m 2) for an Azure VM. Meer informatie.Learn more.

Als de prestatiegeschiedenis beschikbaar is, houdt Azure Migrate rekening met het gebruikte geheugen.If performance history is available, Azure Migrate considers the utilized memory.

Als er een comfortfactor is opgegeven, wordt het gebruikte geheugen vermenigvuldigd met de comfortfactor.If a comfort factor is specified, the utilized memory is multiplied by the comfort factor.

Als er geen geschiedenis is, wordt het toegewezen geheugen gebruikt, zonder dat de comfortfactor wordt toegepast.If there's no history the allocated memory is used, without applying the comfort factor.

Gereed indien binnen de limieten.Ready if within limits.
OpslagschijfStorage disk De toegewezen grootte van een schijf moet 4 TB (4096 GB) of minder zijn.Allocated size of a disk must be 4 TB (4096 GB) or less.

Het aantal schijven dat is gekoppeld aan de machine moet 65 of minder zijn, inclusief de besturingssysteemschijf.The number of disks attached to the machine must be 65 or less, including the OS disk.
Gereed indien binnen de limieten.Ready if within limits.
NetwerkenNetworking Aan een machine moet 32 of minder NIC's zijn gekoppeld.A machine must have 32 or less NICs attached to it. Gereed indien binnen de limieten.Ready if within limits.

GastbesturingssysteemGuest operating system

Behalve naar de VM-eigenschappen kijkt Azure Migrate ook naar het gastbesturingssysteem van de on-premises VM om te bepalen of de VM kan worden uitgevoerd in Azure.Along with VM properties, Azure Migrate also looks at the guest OS of the on-premises VM to identify if the VM can run in Azure.

 • Azure Migrate kijkt naar het besturingssysteem dat is opgegeven in vCenter Server.Azure Migrate considers the OS specified in vCenter Server.
 • Omdat de detectie door Azure Migrate is gebaseerd op het apparaat, is er geen manier om te controleren of het besturingssysteem dat in de VM wordt uitgevoerd, hetzelfde is als wat is opgegeven in vCenter Server.Since the discovery done by Azure Migrate is appliance-based, it does not have a way to verify if the OS running inside the VM is same as the one specified in vCenter Server.

De volgende logica wordt gebruikt.The following logic is used.

BesturingssysteemOperating System DetailsDetails GereedheidReadiness
Windows Server 2016 en alle SP'sWindows Server 2016 and all SPs Azure biedt volledige ondersteuning.Azure provides full support. Gereed voor AzureReady for Azure
Windows Server 2012 R2 en alle SP'sWindows Server 2012 R2 and all SPs Azure biedt volledige ondersteuning.Azure provides full support. Gereed voor AzureReady for Azure
Windows Server 2012 en alle SP'sWindows Server 2012 and all SPs Azure biedt volledige ondersteuning.Azure provides full support. Gereed voor AzureReady for Azure
Windows Server 2008 R2 en alle SP'sWindows Server 2008 R2 and all SPs Azure biedt volledige ondersteuning.Azure provides full support. Gereed voor AzureReady for Azure
Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits)Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit) Azure biedt volledige ondersteuning.Azure provides full support. Gereed voor AzureReady for Azure
Windows Server 2003, 2003 R2Windows Server 2003, 2003 R2 Niet meer ondersteund, en vereist een aangepaste ondersteuningsovereenkomst (CSA) voor ondersteuning in Azure.Out-of-support and need a Custom Support Agreement (CSA) for support in Azure. Voorwaardelijk gereed voor Azure. Overweeg het besturingssysteem te upgraden voordat u naar Azure migreert.Conditionally ready for Azure, consider upgrading the OS before migrating to Azure.
Windows 2000, 98, 95, NT, 3,1, MS-DOSWindows 2000, 98, 95, NT, 3.1, MS-DOS Niet meer ondersteund.Out-of-support. De machine kan mogelijk worden opgestart in Azure, maar Azure biedt geen ondersteuning voor het besturingssysteem.The machine might boot in Azure, but no OS support is provided by Azure. Voorwaardelijk gereed voor Azure. Wij raden aan het besturingssysteem te upgraden voordat u naar Azure migreert.Conditionally ready for Azure, it is recommended to upgrade the OS before migrating to Azure.
Windows-client 7, 8 en 10Windows Client 7, 8 and 10 Azure biedt alleen ondersteuning met een Visual Studio-abonnement.Azure provides support with Visual Studio subscription only. Voorwaardelijk gereed voor AzureConditionally ready for Azure
Windows 10 Pro DesktopWindows 10 Pro Desktop Azure biedt ondersteuning met multitenant-hostingrechten.Azure provides support with Multitenant Hosting Rights. Voorwaardelijk gereed voor AzureConditionally ready for Azure
Windows Vista, XP ProfessionalWindows Vista, XP Professional Niet meer ondersteund.Out-of-support. De machine kan mogelijk worden opgestart in Azure, maar Azure biedt geen ondersteuning voor het besturingssysteem.The machine might boot in Azure, but no OS support is provided by Azure. Voorwaardelijk gereed voor Azure. Wij raden aan het besturingssysteem te upgraden voordat u naar Azure migreert.Conditionally ready for Azure, it is recommended to upgrade the OS before migrating to Azure.
LinuxLinux Azure keurt deze Linux-besturingssystemen goed.Azure endorses these Linux operating systems. Andere Linux-besturingssystemen kunnen mogelijk worden opgestart in Azure, maar wij raden aan het besturingssysteem te upgraden naar een goedgekeurde versie voordat u naar Azure migreert.Other Linux operating systems might boot in Azure, but we recommend upgrading the OS to an endorsed version, before migrating to Azure. Gereed voor Azure als de versie goedgekeurd is.Ready for Azure if the version is endorsed.

Voorwaardelijk gereed als de versie niet goedgekeurd is.Conditionally ready if the version is not endorsed.
Andere besturingssystemenOther operating systems

Bijvoorbeeld Oracle Solaris, Apple macOS, FreeBSD, enz.For example, Oracle Solaris, Apple macOS etc., FreeBSD, etc.
Deze besturingssystemen worden niet door Azure goedgekeurd.Azure doesn't endorse these operating systems. De machine kan mogelijk worden opgestart in Azure, maar Azure biedt geen ondersteuning voor het besturingssysteem.The machine may boot in Azure, but no OS support is provided by Azure. Voorwaardelijk gereed voor Azure. Wij raden aan een ondersteund besturingssysteem te installeren voordat u naar Azure migreert.Conditionally ready for Azure, it is recommended to install a supported OS before migrating to Azure.
Besturingssysteem dat is opgegeven als Anders in vCenter ServerOS specified as Other in vCenter Server In dit geval kan Azure Migrate het besturingssysteem niet identificeren.Azure Migrate cannot identify the OS in this case. Gereedheid onbekend.Unknown readiness. Zorg ervoor dat het besturingssysteem dat wordt uitgevoerd in de VM wordt ondersteund in Azure.Ensure that the OS running inside the VM is supported in Azure.
32-bits besturingssystemen32-bit operating systems De computer kan mogelijk worden opgestart in Azure, maar Azure biedt mogelijk geen volledige ondersteuning.The machine may boot in Azure, but Azure may not provide full support. Voorwaardelijk gereed voor Azure. Overweeg het besturingssysteem van de machine te upgraden van een 32-bits naar een 64-bits besturingssysteem voordat u naar Azure migreert.Conditionally ready for Azure, consider upgrading the OS of the machine from 32-bit OS to 64-bit OS before migrating to Azure.

Grootte bepalenReview sizing

De grootte die Azure Migrate aanbeveelt, is afhankelijk van het criterium voor het instellen van de grootte dat is opgegeven in de evaluatie-eigenschappen.The Azure Migrate size recommendation depends on the sizing criterion specified in the assessment properties.

 • Als de grootte wordt bepaald op basis van de prestaties, wordt de aanbeveling gedaan op basis van de prestatiegeschiedenis (CPU en geheugen) en schijven (IOPS en doorvoer) van de VM.If sizing is performance-based, the size recommendation considers the performance history of the VMs (CPU and memory) and disks (IOPS and throughput).
 • Als het criterium voor het bepalen van de grootte 'als on-premises' is, wordt de aanbevolen grootte in Azure gebaseerd op de grootte van de on-premises VM.If the sizing criterion is 'as on-premises', the size recommendation in Azure is based on the size of the VM on-premises. De schijfgrootte wordt gebaseerd op het opslagtype dat is opgegeven in de evaluatie-eigenschappen (standaard is Premium-schijven).Disk sizing is based on the Storage type specified in the assessment properties (default is premium disks). Azure Migrate houdt geen rekening met de prestatiegegevens voor de VM en schijven.Azure Migrate doesn't consider the performance data for the VM and disks.

Geschatte kostenReview cost estimates

Kostenschattingen tonen de totale compute- en opslagkosten voor het uitvoeren van de VM's in Azure, evenals de details per machine.Cost estimates show the total compute and storage cost of running the VMs in Azure, along with the details for each machine.

 • De geschatte kosten worden berekend op basis van de aanbevolen grootte voor een VM-machine, de schijven ervan, en de evaluatie-eigenschappen.Cost estimates are calculated using the size recommendation for a VM machine, and its disks, and the assessment properties.
 • Geschatte maandelijkse kosten voor computing en opslag worden samengevoegd voor alle virtuele machines in de groep.Estimated monthly costs for compute and storage are aggregated for all VMs in the group.
 • De kostenschatting geldt voor het uitvoeren van de on-premises VM als IaaS-VM's (Infrastructure as a Service).The cost estimation is for running the on-premises VM as Azure Infrastructure as a service (IaaS) VMs. Azure Migrate houdt geen rekening met PaaS- of SaaS-kosten (Platform as a service of Software as a service).Azure Migrate doesn't consider Platform as a service (PaaS), or Software as a service (SaaS) costs.

Betrouwbaarheidsclassificatie (beoordeling op basis van prestaties)Review confidence rating (performance-based assessment)

Elke evaluatie op basis van prestaties is gekoppeld aan een betrouwbaarheidsclassificatie.Each performance-based assessment is associated with a confidence rating.

 • Een betrouwbaarheidsclassificatie varieert van één ster tot vijf sterren (één ster is de laagste en vijf sterren de hoogste).A confidence rating ranges from one-star to five-star (one-star being the lowest and five-star the highest).
 • De betrouwbaarheidsclassificatie wordt aan een evaluatie toegewezen op basis van de beschikbaarheid van de gegevenspunten die nodig zijn om de evaluatie te berekenen.The confidence rating is assigned to an assessment, based on the availability of data points needed to compute the assessment.
 • De betrouwbaarheidsclassificatie van een evaluatie helpt u om de betrouwbaarheid in te schatten van de aanbevelingen voor de grootte die Azure Migrate geeft.The confidence rating of an assessment helps you estimate the reliability of the size recommendations provided by Azure Migrate.
 • Er is geen betrouwbaarheidsclassificatie beschikbaar voor 'as-is' on-premises evaluaties.Confidence rating isn't available for "as-is" on-premises assessments.

Azure Migrate heeft de volgende informatie nodig voor groottebepaling op basis van prestaties:For performance-based sizing, Azure Migrate needs the following:

 • Gebruiksgegevens voor CPU.Utilization data for CPU.
 • VM-geheugengegevens.VM memory data.
 • Voor elke schijf die aan de VM is gekoppeld, zijn de IOPS en de doorvoergegevens van de schijf vereist.For every disk attached to the VM, it needs the disk IOPS and throughput data.
 • Voor elke aan een VM gekoppelde netwerkadapter heeft Azure Migrate de netwerk-invoer/uitvoer nodig.For each network adapter attached to a VM, Azure Migrate needs the network input/output.
 • Als een van de bovenstaande gegevens niet beschikbaar is, zijn de aanbevelingen voor de grootte minder betrouwbaar (en is de betrouwbaarheidsclassificatie dus lager).If any of the above aren't available, size recommendations (and thus confidence ratings) might not be reliable.

Afhankelijk van het beschikbare percentage gegevenspunten, worden de mogelijke betrouwbaarheidsclassificaties in de tabel samengevat.Depending on the percentage of data points available, the possible confidence ratings are summarized in the table.

Beschikbaarheid van gegevenspuntenAvailability of data points BetrouwbaarheidsclassificatieConfidence rating
0%-20%0%-20% 1 ster1 Star
21%-40%21%-40% 2 sterren2 Star
41%-60%41%-60% 3 sterren3 Star
61%-80%61%-80% 4 sterren4 Star
81%-100%81%-100% 5 sterren5 Star

Evaluatieproblemen die de betrouwbaarheidsclassificatie beïnvloedenAssessment issues affecting confidence ratings

Mogelijk zijn niet alle gegevenspunten beschikbaar voor een evaluatie, vanwege een aantal redenen:An assessment might not have all the data points available due to a number of reasons:

 • U hebt uw omgeving niet voor de duur van de evaluatie geprofileerd.You didn't profile your environment for the duration of the assessment. Als u de evaluatie bijvoorbeeld maakt met de duur van de prestaties ingesteld op één dag, moet u na het starten van de detectie minimaal een dag wachten, totdat alle gegevenspunten zijn verzameld.For example, if you create the assessment with performance duration set to one day, you must wait for at least a day after you start the discovery, or all the data points to be collected.
 • Er zijn enkele VM's uitgeschakeld in de periode waarover de evaluatie werd berekend.Some VMs were shut down during the period for which the assessment was calculated. Als er VM's een gedeelte van de tijd uitgeschakeld zijn geweest, kan Azure Migrate voor die periode geen prestatiegegevens verzamelen.If any VMs were powered off for part of the duration, Azure Migrate can't collect performance data for that period.
 • Er zijn VM's gemaakt in de berekeningsperiode van de evaluatie.Some VMs were created in between during the assessment calculation period. Als u bijvoorbeeld een evaluatie maakt op basis van de prestatiegeschiedenis van de afgelopen maand, maar u hebt een week geleden een aantal VM's gemaakt in de omgeving, geldt de prestatiegeschiedenis van de nieuwe VM's niet voor de gehele duur.For example, if you create an assessment using the last month's performance history, but create a number of VMs in the environment a week ago, the performance history of the new VMs won't be for the entire duration.

Notitie

Als de betrouwbaarheidsclassificatie van een evaluatie lager is dan vijf sterren, wacht dan minimaal een dag tot het apparaat de omgeving heeft geprofileerd en bereken de evaluatie dan opnieuw.If the confidence rating of any assessment is below five-stars, wait for at least a day for the appliance to profile the environment, and then recalculate the assessment. Als u dit niet doet, is de groottebepaling op basis van prestaties mogelijk niet betrouwbaar.If you don't performance-based sizing might not be reliable. Als u niet opnieuw wilt berekenen, raden wij aan over te schakelen op groottebepaling 'als on-premises', door de evaluatie-eigenschappen te wijzigen.If you don't want to recalculate, we recommended switching to as on-premises sizing, by changing the assessment properties.

Groepen maken met behulp van afhankelijkheidsvisualisatieCreate groups using dependency visualization

Naast het handmatig maken van groepen, kunt u groepen maken met behulp van afhankelijkheidsvisualisatie.In addition to creating groups manually, you can create groups using dependency visualization.

 • Normaal gesproken gebruikt u deze methode als u groepen met een grotere mate van vertrouwen wilt beoordelen door afhankelijkheden van machines kruiselings te controleren voordat u een evaluatie uitvoert.You typically use this method when you want to assess groups with higher levels of confidence by cross-checking machine dependencies, before you run an assessment.
 • Afhankelijkheidsvisualisatie helpt u uw migratie naar Azure effectief te plannen.Dependency visualization can help you effectively plan your migration to Azure. Het helpt u ervoor te zorgen dat er niets achterblijft, en dat er geen onverwachte uitval optreedt wanneer u naar Azure migreert.It helps you ensure that nothing is left behind, and that surprise outages do not occur when you are migrating to Azure.
 • U kunt alle onderling afhankelijke systemen detecteren die samen moeten worden gemigreerd, en bepalen of een actief systeem nog wel gebruikers bedient of dat het een kandidaat is voor buitengebruikstelling in plaats van migratie.You can discover all interdependent systems that need to migrate together and identify whether a running system is still serving users or is a candidate for decommissioning instead of migration.
 • Azure Migrate maakt gebruik van de Servicetoewijzing-oplossing in Azure Monitor om afhankelijkheidsvisualisatie mogelijk te maken.Azure Migrate uses the Service Map solution in Azure Monitor to enable dependency visualization.

Notitie

Afhankelijkheidsvisualisatie is niet beschikbaar in Azure Government.Dependency visualization is not available in Azure Government.

Als u afhankelijkheidsvisualisatie wilt instellen, koppelt u een Log Analytics-werkruimte aan een Azure Migrate-project, installeert u agents op machines waarvoor u afhankelijkheden wilt visualiseren en maakt u vervolgens groepen met behulp van afhankelijkheidsinformatie.To set up dependency visualization, you associate a Log Analytics workspace with an Azure Migrate project, install agents on machines for which you want to visualize dependencies, and then create groups using dependency information.

Een Log Analytics-werkruimte koppelenAssociate a Log Analytics workspace

Als u afhankelijkheidsvisualisatie wilt gebruiken, koppelt u een Log Analytics-werkruimte aan een migratieproject.To use dependency visualization, you associate a Log Analytics workspace with a migration project. U kunt alleen een werkruimte maken of koppelen in hetzelfde abonnement als waar het migratieproject wordt gemaakt.You can only create or attach a workspace in the same subscription where the migration project is created.

 1. Als u een Log Analytics-werkruimte aan een project wilt koppelen, klikt u in Overzicht> Essentialsop Vereist configuratie.To attach a Log Analytics workspace to a project, in Overview, > Essentials, click Requires configuration.
 2. U kunt een nieuwe werkruimte maken of een bestaande koppelen:You can create a new workspace, or attach an existing one:
 • Geef een naam op om een nieuwe werkruimte te maken.To create a new workspace, specify a name. De werkruimte wordt gemaakt in een regio in dezelfde Azure-geografie als het migratieproject.The workspace is created in a region in the same Azure geography as the migration project.
 • Wanneer u een bestaande werkruimte koppelt, kunt u kiezen uit alle beschikbare werkruimten in hetzelfde abonnement als het migratieproject.When you attach an existing workspace, you can pick from all the available workspaces in the same subscription as the migration project. Er worden alleen werkruimten weergegeven die zijn gemaakt in een door Servicetoewijzing ondersteunde regio.Only those workspaces are listed which were created in a supported Service Map region. Als u een werkruimte wilt koppelen, moet u ervoor zorgen dat u 'Lezer'-toegang hebt tot de werkruimte.To attach a workspace, ensure that you have 'Reader' access to the workspace.

Notitie

U kunt de werkruimte die aan een migratieproject is gekoppeld, niet wijzigen.You can't change the workspace associated with a migration project.

VM-agents downloaden en installerenDownload and install VM agents

Nadat u een werkruimte hebt geconfigureerd, downloadt en installeert u agents op elke on-premises machine die u wilt evalueren.After you configure a workspace, you download and install agents on each on-premises machine that you want to evaluate. Als u machines zonder internetverbinding hebt, moet u bovendien Log Analytics-gateway downloaden en installeren op deze machines.In addition, if you have machines with no internet connectivity, you need to download and install Log Analytics gateway on them.

 1. Klik in Overzichtop Beheer > Machines, en selecteer de gewenste machine.In Overview, click Manage > Machines, and select the required machine.
 2. Klik in de kolom Afhankelijkheden op Agents installeren.In the Dependencies column, click Install agents.
 3. Download en installeer op de pagina Afhankelijkheden de MMA (Microsoft Monitoring Agent) en de afhankelijkheidsagent op elke VM die u wilt evalueren.On the Dependencies page, download and install the Microsoft Monitoring Agent (MMA), and the Dependency agent on each VM you want to assess.
 4. Kopieer de werkruimte-id en -sleutel.Copy the workspace ID and key. U hebt deze nodig wanneer u de MMA installeert op de on-premises machine.You need these when you install the MMA on the on-premises machine.

Notitie

Als u de installatie van agents wilt automatiseren, kunt u een implementatiehulpprogramma zoals Configuration Manager of een partnerprogramma zoals Intigua gebruiken, dat een oplossing voor het implementeren van agents biedt voor Azure Migrate.To automate the installation of agents you can use a deployment tool such as Configuration Manager or a partner tool such a, Intigua, that provides an agent deployment solution for Azure Migrate.

De MMA-agent op een Windows-computer installerenInstall the MMA agent on a Windows machine

Installeer de agent als volgt op een Windows-computer:To install the agent on a Windows machine:

 1. Dubbelklik op de gedownloade agent.Double-click the downloaded agent.
 2. Klik op de pagina Welkom op Volgende.On the Welcome page, click Next. Klik op de pagina Licentievoorwaarden op Akkoord om de licentie te accepteren.On the License Terms page, click I Agree to accept the license.
 3. Behoud of wijzig in Doelmap de standaardinstallatiemap > Volgende.In Destination Folder, keep or modify the default installation folder > Next.
 4. Selecteer in Installatieopties voor agent de optie Azure Log Analytics > Volgende.In Agent Setup Options, select Azure Log Analytics > Next.
 5. Klik op Toevoegen om een nieuwe Log Analytics-werkruimte toe te voegen.Click Add to add a new Log Analytics workspace. Plak de werkruimte-id en -sleutel die u in de portal hebt gekopieerd.Paste in the workspace ID and key that you copied from the portal. Klik op Volgende.Click Next.

U kunt de agent installeren vanaf de opdrachtregel of met behulp van een geautomatiseerde methode zoals Configuration Manager.You can install the agent from the command line or using an automated method such as Configuration Manager. Meer informatie over het gebruiken van deze methoden om de MMA-agent te installeren.Learn more about using these methods to install the MMA agent.

De MMA-agent op een Linux-computer installerenInstall the MMA agent on a Linux machine

Installeer de agent als volgt op een Linux-computer:To install the agent on a Linux machine:

 1. Breng de juiste bundel (x86 of x64) met behulp van scp/ftp over naar uw Linux-computer.Transfer the appropriate bundle (x86 or x64) to your Linux computer using scp/sftp.

 2. Installeer de bundel met behulp van het argument --install.Install the bundle by using the --install argument.

  sudo sh ./omsagent-<version>.universal.x64.sh --install -w <workspace id> -s <workspace key>

Meer informatie over de lijst met door MMA ondersteunde Linux-besturingssystemen.Learn more about the list of Linux operating systems support by MMA.

De MMA-agent installeren op een computer die wordt bewaakt door Operations ManagerInstall the MMA agent on a machine monitored by Operations Manager

Voor computers die worden bewaakt met System Center Operations Manager 2012 R2 of hoger is het niet nodig om de MMA-agent te installeren.For machines monitored by System Center Operations Manager 2012 R2 or later, there is no need to install the MMA agent. Servicetoewijzing wordt geïntegreerd met de Operations Manager MMA om de benodigde afhankelijkheidsgegevens te verzamelen.Service Map integrates with the Operations Manager MMA to gather the necessary dependency data. Meer informatie.Learn more. De afhankelijkheidsagent moet wel worden geïnstalleerd.The Dependency agent does need to be installed.

De afhankelijkheidsagent installerenInstall the Dependency agent

 1. Als u de afhankelijkheidsagent op een Windows-computer wilt installeren, dubbelklikt u op het installatiebestand en volgt u de wizard.To install the Dependency agent on a Windows machine, double-click the setup file and follow the wizard.

 2. Als u de afhankelijkheidsagent op een Linux-computer wilt installeren, installeert u als root met de volgende opdracht:To install the Dependency agent on a Linux machine, install as root using the following command:

  sh InstallDependencyAgent-Linux64.bin

Notitie

Het artikel Azure Monitor voor VM's waarnaar wordt verwezen om een overzicht te geven van de systeemvereisten, en de methoden voor het implementeren van de afhankelijkheidsagent, zijn ook van toepassing op de Servicetoewijzing-oplossing.The Azure Monitor for VMs article referenced to provide an overview of the system prerequisites and methods to deploy the Dependency agent are also applicable to the Service Map solution.

Een groep met afhankelijkheidstoewijzing makenCreate a group with dependency mapping

 1. Nadat u de agents hebt geïnstalleerd, gaat u naar de portal en klikt u op Beheren > Machines.After you install the agents, go to the portal and click Manage > Machines.

 2. Zoek naar de machine waarop u de agents hebt geïnstalleerd.Search for the machine where you installed the agents.

 3. De kolom Afhankelijkheden voor de machine zou nu moeten worden weergegeven als Afhankelijkheden weergeven.The Dependencies column for the machine should now show as View Dependencies. Klik op de kolom om de afhankelijkheden van de machine weer te geven.Click the column to view the dependencies of the machine.

 4. De afhankelijkheidstoewijzing voor de machine bevat de volgende details:The dependency map for the machine shows the following details:

  • Inkomende (clients) en uitgaande (servers) TCP-verbindingen van/naar de machineInbound (Clients) and outbound (Servers) TCP connections to/from the machine
   • De afhankelijke machines waarop geen MMA en afhankelijkheidsagent is geïnstalleerd, worden gegroepeerd op poortnummer.The dependent machines that do not have the MMA and dependency agent installed are grouped by port numbers.
   • De afhankelijke machines waarop de MMA en afhankelijkheidsagent wel is geïnstalleerd, worden weergegeven als aparte vakken.The dependent machines that have the MMA and the dependency agent installed are shown as separate boxes.
  • Processen die worden uitgevoerd op de machine; u kunt elk machinevak uitvouwen om de processen weer te gevenProcesses running inside the machine, you can expand each machine box to view the processes
  • Machine-eigenschappen, inclusief de FQDN, besturingssysteem, MAC-adres worden weergegeven.Machine properties, including the FQDN, operating System, MAC address are shown. U kunt op elk machinevak klikken om details weer te geven.You can click on each machine box to view details.
 5. U kunt afhankelijkheden voor verschillende tijdsduren weergeven door te klikken op de tijdsduur in het tijdsbereiklabel.You can view dependencies for different time durations by clicking on the time duration in the time range label. Het bereik is standaard een uur.By default the range is an hour. U kunt het tijdsbereik wijzigen of begin- en einddatums en duur opgeven.You can modify the time range, or specify start and end dates, and duration.

  Notitie

  Er wordt een tijdsbereik van maximaal een uur ondersteund.A time range of up to an hour is supported. Gebruik Azure Monitor-logboeken voor het opvragen van afhankelijkheidsgegevens over een langere periode.Use Azure Monitor logs to query dependency data over a longer duration.

 6. Nadat u de afhankelijke machines die u wilt groeperen, hebt geïdentificeerd, gebruikt u Ctrl+klikken om meerdere computers in de toewijzing te selecteren en klikt u op Machines groeperen.After you've identified dependent machines that you want to group together, use Ctrl+Click to select multiple machines on the map, and click Group machines.

 7. Geef een groepsnaam op.Specify a group name. Controleer of de afhankelijke machines worden gedetecteerd door Azure Migrate.Verify that the dependent machines are discovered by Azure Migrate.

  Notitie

  Als een afhankelijke machine niet wordt gedetecteerd door Azure Migrate, kunt u deze niet toevoegen aan de groep.If a dependent machine is not discovered by Azure Migrate, you can't add it to the group. Als u dergelijke machines aan de groep wilt toevoegen, moet u het detectieproces opnieuw uitvoeren met het juiste bereik in vCenter Server en ervoor zorgen dat de computer wordt gedetecteerd door Azure Migrate.To add such machines to the group, you need to run the discovery process again with the right scope in vCenter Server and ensure that the machine is discovered by Azure Migrate.

 8. Als u een evaluatie voor deze groep wilt maken, schakelt u het selectievakje in om een nieuwe evaluatie voor de groep te maken.If you want to create an assessment for this group, select the checkbox to create a new assessment for the group.

 9. Klik op OK om de groep op te slaan.Click OK to save the group.

Nadat de groep is gemaakt, wordt aanbevolen agents op alle machines van de groep te installeren en de groep te verfijnen door de afhankelijkheid van de hele groep te visualiseren.Once the group is created, it is recommended to install agents on all the machines of the group and refine the group by visualizing the dependency of the entire group.

Afhankelijkheidsgegevens uit Azure Monitor-logboeken opvragenQuery dependency data from Azure Monitor logs

Afhankelijkheidsgegevens die door Servicetoewijzing zijn vastgelegd, zijn beschikbaar om te worden opgevraagd in de Log Analytics-werkruimte die is gekoppeld aan uw Azure Migrate-project.Dependency data captured by Service Map is available for querying in the Log Analytics workspace associated with your Azure Migrate project. Lees meer over de Servicetoewijzing-gegevenstabellen die u kunt opvragen in Azure Monitor-logboeken.Learn more about the Service Map data tables to query in Azure Monitor logs.

De Kusto-query's uitvoeren:To run the Kusto queries:

 1. Nadat u de agents hebt geïnstalleerd, gaat u naar de portal en klikt u op Overzicht.After you install the agents, go to the portal and click Overview.
 2. Ga in Overzichtnaar de sectie Essentials van het project en klik op de werkruimtenaam naast OMS-werkruimte.In Overview, go to Essentials section of the project and click on workspace name provided next to OMS Workspace.
 3. Klik op de werkruimtepagina van Log Analytics op Algemeen > Logboeken.On the Log Analytics workspace page, click General > Logs.
 4. Schrijf uw query om afhankelijkheidsgegevens te verzamelen met behulp van Azure Monitor-logboeken.Write your query to gather dependency data using Azure Monitor logs. In de volgende sectie vindt u enkele voorbeeldquery's.Find sample queries in the next section.
 5. Voer de query uit door op Uitvoeren te klikken.Run your query by clicking on Run.

Meer informatie over het schrijven van Kusto-query's.Learn more about how to write Kusto queries.

Voorbeeldquery's voor Azure Monitor-logboekenSample Azure Monitor logs queries

Hieronder vindt u voorbeeldquery's die u kunt gebruiken om afhankelijkheidsgegevens te extraheren.Following are sample queries you can use to extract dependency data. U kunt de query's aanpassen om de gewenste gegevenspunten te extraheren.You can modify the queries to extract your preferred data points. Hier is een volledige lijst met velden in afhankelijkheidsgegevensrecords beschikbaar.An exhaustive list of the fields in dependency data records is available here. Hier kunt u meer voorbeeldquery's vinden.Find more sample queries here.

Inkomende verbindingen op een set machines samenvattenSummarize inbound connections on a set of machines

De records in de tabel voor metrische gegevens over verbindingen, VMConnection, vertegenwoordigen geen afzonderlijke fysieke netwerkverbindingen.The records in the table for connection metrics, VMConnection, do not represent individual physical network connections. Er worden meerdere fysieke netwerkverbindingen gegroepeerd in een logische verbinding.Multiple physical network connections are grouped into a logical connection. Meer informatie over hoe fysieke netwerkverbindingsgegevens worden geaggregeerd in één logische record in VMConnection.Learn more about how physical network connection data is aggregated into a single logical record in VMConnection.

// the machines of interest
let ips=materialize(ServiceMapComputer_CL
| summarize ips=makeset(todynamic(Ipv4Addresses_s)) by MonitoredMachine=ResourceName_s
| mvexpand ips to typeof(string));
let StartDateTime = datetime(2019-03-25T00:00:00Z);
let EndDateTime = datetime(2019-03-30T01:00:00Z); 
VMConnection
| where Direction == 'inbound' 
| where TimeGenerated > StartDateTime and TimeGenerated < EndDateTime
| join kind=inner (ips) on $left.DestinationIp == $right.ips
| summarize sum(LinksEstablished) by Computer, Direction, SourceIp, DestinationIp, DestinationPort

Verzonden en ontvangen gegevensvolume op inkomende verbindingen tussen een set machines samenvattenSummarize volume of data sent and received on inbound connections between a set of machines

// the machines of interest
let ips=materialize(ServiceMapComputer_CL
| summarize ips=makeset(todynamic(Ipv4Addresses_s)) by MonitoredMachine=ResourceName_s
| mvexpand ips to typeof(string));
let StartDateTime = datetime(2019-03-25T00:00:00Z);
let EndDateTime = datetime(2019-03-30T01:00:00Z); 
VMConnection
| where Direction == 'inbound' 
| where TimeGenerated > StartDateTime and TimeGenerated < EndDateTime
| join kind=inner (ips) on $left.DestinationIp == $right.ips
| summarize sum(BytesSent), sum(BytesReceived) by Computer, Direction, SourceIp, DestinationIp, DestinationPort

Volgende stappenNext steps

Lees meer over de nieuwste versie van Azure Migrate.Learn about the latest version of Azure Migrate.