VMware-VM's migreren naar Azure (zonder agent)Migrate VMware VMs to Azure (agentless)

In dit artikel wordt beschreven hoe u on-premises VMware-VM's migreert naar Azure, met behulp van het hulpprogramma Azure Migrate: Server Migration, met migratie zonder agent.This article shows you how to migrate on-premises VMware VMs to Azure, using the Azure Migrate:Server Migration tool, with agentless migration. U kunt VMware-VM's ook migreren met migratie op basis van een agent.You can also migrate VMware VMs using agent-based migration. Vergelijk de methoden.Compare the methods.

Deze zelfstudie is de derde in een reeks die laat zien hoe u VMware-VM's kunt evalueren en migreren naar Azure.This tutorial is the third in a series that demonstrates how to assess and migrate VMware VMs to Azure.

Notitie

In zelfstudies ziet u het eenvoudigste implementatiepad voor een scenario, zodat u snel een haalbaarheidstest kunt instellen.Tutorials show you the simplest deployment path for a scenario so that you can quickly set up a proof-of-concept. Waar mogelijk maken zelfstudies gebruik van standaardopties en niet alle mogelijke instellingen en paden worden weergegeven.Tutorials use default options where possible, and don't show all possible settings and paths.

In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial, you learn how to:

 • Het hulpprogramma Azure Migrate: Servermigratie toevoegen.Add the Azure Migration:Server Migration tool.
 • Ontdekken welke VM's u wilt migreren.Discover VMs you want to migrate.
 • Beginnen met repliceren van VM’s.Start replicating VMs.
 • Een testmigratie uitvoeren om te controleren of alles goed werkt.Run a test migration to make sure everything's working as expected.
 • Een volledige VM-migratie uitvoeren.Run a full VM migration.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

VereistenPrerequisites

Voordat u aan deze zelfstudie begint, dient u eerst:Before you begin this tutorial, you should:

 1. Voltooi de eerste zelfstudie om Azure en VMware voor te bereiden voor migratie.Complete the first tutorial to prepare Azure and VMware for migration.
 2. U wordt aangeraden de tweede zelfstudie voor het evalueren van VMware-VM’s te voltooien voordat u de VM’s migreert naar Azure, maar dit is niet verplicht.We recommend that you complete the second tutorial to assess VMware VMs before migrating them to Azure, but you don't have to.
 3. Ga naar het al gemaakte project of maak een nieuw project.Go to the already created project or create a new project
 4. Controleer de machtigingen voor uw Azure-account. U hebt voor uw Azure-account machtigingen nodig om een virtuele machine te maken en naar een beheerde Azure-schijf te schrijven.Verify permissions for your Azure account - Your Azure account needs permissions to create a VM, and write to an Azure managed disk.

Het Azure Migrate-apparaat instellenSet up the Azure Migrate appliance

Met Azure Migrate: Server Migration wordt een lichtgewicht VMWare-VM-apparaat uitgevoerd dat wordt gebruikt voor ontdekking, evaluatie, en migratie zonder agent voor VMWare-VM’s.Azure Migrate Server Migration runs a lightweight VMware VM appliance that's used for discovery, assessment, and agentless migration of VMware VMs. Als u de zelfstudie voor evaluatie hebt gevolgd, hebt u het apparaat al ingesteld.If you follow the assessment tutorial, you've already set the appliance up. Als u dit nog niet hebt gedaan, stelt het apparaat nu in met behulp van een van deze methoden:If you didn't, set it up now, using one of these methods:

 • OVA-sjabloon: Instellen op een VMware-VM met behulp van een gedownloade OVA-sjabloon.OVA template: Set up on a VMware VM using a downloaded OVA template.
 • Script: Instellen op een VMware-VM of fysieke machine met behulp van een PowerShell-installatiescript.Script: Set up on a VMware VM or physical machine, using a PowerShell installer script. Deze methode moet worden gebruikt als u een VM niet kunt instellen met behulp van een OVA-sjabloon, of als u zich in Azure Government bevindt.This method should be used if you can't set up a VM using an OVA template, or if you're in Azure Government.

Nadat u het apparaat hebt gemaakt, controleert u of er verbinding kan worden gemaakt met Azure Migrate-serverevaluatie, configureert u het voor de eerste keer en registreert u het bij het Azure Migrate-project.After creating the appliance, you check that it can connect to Azure Migrate:Server Assessment, configure it for the first time, and register it with the Azure Migrate project.

VM's replicerenReplicate VMs

Nadat u het apparaat hebt ingesteld en de detectie hebt voltooid, kunt u beginnen met de replicatie van VMware-VM’s in Azure.After setting up the appliance and completing discovery, you can begin replication of VMware VMs to Azure.

 • U kunt maximaal 300 replicaties tegelijk uitvoeren.You can run up to 300 replications simultaneously.
 • In de portal kunt u maximaal 10 VM's tegelijk selecteren voor migratie.In the portal, you can select up to 10 VMs at once for migration. Als u meer machines wilt migreren, voegt u ze toe aan groepen in batches van 10.To migrate more machines, add them to groups in batches of 10.

Schakel als volgt replicatie in:Enable replication as follows:

 1. In het Azure Migrate-project > Servers, Azure Migrate: Servermigratie klikt u op Repliceren.In the Azure Migrate project > Servers, Azure Migrate: Server Migration, click Replicate.

  VM's repliceren

 2. In Repliceren > Broninstellingen > Zijn uw machines gevirtualiseerd? selecteert u Ja, met VMware vSphere.In Replicate, > Source settings > Are your machines virtualized?, select Yes, with VMware vSphere.

 3. In On-premises apparaat selecteert u de naam van het Azure Migrate-apparaat dat u instelt > OK.In On-premises appliance, select the name of the Azure Migrate appliance that you set up > OK.

  Broninstellingen

 4. Selecteer in Virtuele machines de machines die u wilt repliceren.In Virtual machines, select the machines you want to replicate. Als u VM-groottes en schijftypen wilt aanpassen vanuit een evaluatie, als u er een hebt uitgevoerd, selecteert u in Migratie-instellingen importeren vanuit een Azure Migrate-evaluatie? de optie Ja. Selecteer vervolgens de VM-groep en evaluatienaam.To apply VM sizing and disk type from an assessment if you've run one, in Import migration settings from an Azure Migrate assessment?, select Yes, and select the VM group and assessment name. Als u geen evaluatie-instellingen gebruikt, selecteert u Nee.If you aren't using assessment settings, select No.

  Evaluatie selecteren

 5. Selecteer in Virtuele machines de VM’s die u wilt migreren.In Virtual machines, select VMs you want to migrate. Klik vervolgens op Volgende: Doelinstellingen.Then click Next: Target settings.

  VM's selecteren

 6. Selecteer in Doelinstellingen het abonnement en de doelregio.In Target settings, select the subscription and target region. Geef de resourcegroep op waarin de Azure-VM’s zich na de migratie bevinden.Specify the resource group in which the Azure VMs reside after migration.

 7. Selecteer in Virtual Network het Azure-VNet/subnet waaraan de Azure-VM's na de migratie worden gekoppeld.In Virtual Network, select the Azure VNet/subnet which the Azure VMs join after migration.

 8. Selecteer in Beschikbaarheidsopties:In Availability options, select:

  • Beschikbaarheidszone, om de gemigreerde computer vast te maken aan een specifieke beschikbaarheidszone in de regio.Availability Zone to pin the migrated machine to a specific Availability Zone in the region. Gebruik deze optie om servers te distribueren die een toepassingslaag met meerdere knooppunten in de beschikbaarheidszones vormen.Use this option to distribute servers that form a multi-node application tier across Availability Zones. Als u deze optie selecteert, moet u op het tabblad Compute de beschikbaarheidszone opgeven die moet worden gebruikt voor elk van de geselecteerde computers. Deze optie is alleen beschikbaar als de doelregio die voor de migratie is geselecteerd, ondersteuning biedt voor beschikbaarheidszonesIf you select this option, you'll need to specify the Availability Zone to use for each of the selected machine in the Compute tab. This option is only available if the target region selected for the migration supports Availability Zones
  • Beschikbaarheidsset, om de gemigreerde machine in een beschikbaarheidsset te plaatsen.Availability Set to place the migrated machine in an Availability Set. De doelresourcegroep die is geselecteerd, moet een of meer beschikbaarheidssets bevatten om deze optie te kunnen gebruiken.The target Resource Group that was selected must have one or more availability sets in order to use this option.
  • Er is geen optie voor infrastructuurredundantie vereist als u geen van deze beschikbaarheidsconfiguraties nodig hebt voor de gemigreerde computers.No infrastructure redundancy required option if you don't need either of these availability configurations for the migrated machines.
 9. Selecteer in Type schijfversleuteling:In Disk encryption type, select:

  • Versleuteling at-rest van gegevens met door platform beheerde sleutelEncryption-at-rest with platform-managed key
  • Versleuteling at-rest van gegevens met door klant beheerde sleutelEncryption-at-rest with customer-managed key

  Notitie

  Als u VM's met CMK wilt repliceren, moet u een schijfversleutelingsset maken in de doelresourcegroep.To replicate VMs with CMK, you'll need to create a disk encryption set under the target Resource Group. Met een schijfversleutelingssetobject worden beheerde schijven toegewezen aan een sleutelkluis die de CMK bevat die moet worden gebruikt voor SSE.A disk encryption set object maps Managed Disks to a Key Vault that contains the CMK to use for SSE.

 10. In Azure Hybrid Benefit:In Azure Hybrid Benefit:

  • Selecteer Nee als u Azure Hybrid Benefit niet wilt toepassen.Select No if you don't want to apply Azure Hybrid Benefit. Klik op Volgende.Then click Next.
  • Selecteer Ja als u Windows Server-computers hebt die worden gedekt met actieve softwareverzekering of Windows Server-abonnementen en u het voordeel wilt toepassen op de machines die u migreert.Select Yes if you have Windows Server machines that are covered with active Software Assurance or Windows Server subscriptions, and you want to apply the benefit to the machines you're migrating. Klik op Volgende.Then click Next.

  Doelinstellingen

 11. Controleer bij Compute naam, grootte, type besturingssysteemschijf en beschikbaarheidsconfiguratie van de VM (indien geselecteerd in de vorige stap).In Compute, In Compute, review the VM name, size, OS disk type, and availability configuration (if selected in the previous step). VM's moeten voldoen aan de Azure-vereisten.VMs must conform with Azure requirements.

  • VM-grootte: Als u evaluatie-aanbevelingen gebruikt, bevat het vervolgkeuzemenu voor de VM-grootte de aanbevolen grootte.VM size: If you're using assessment recommendations, the VM size dropdown shows the recommended size. Anders kiest Azure Migrate een grootte op basis van de dichtstbijzijnde overeenkomst in het Azure-abonnement.Otherwise Azure Migrate picks a size based on the closest match in the Azure subscription. U kunt ook handmatig een grootte kiezen in Azure VM-grootte.Alternatively, pick a manual size in Azure VM size.
  • Besturingssysteemschijf: Geef de besturingssysteemschijf (opstarten) voor de VM op.OS disk: Specify the OS (boot) disk for the VM. De besturingssysteemschijf is de schijf die de bootloader en het installatieprogramma van het besturingssysteem bevat.The OS disk is the disk that has the operating system bootloader and installer.
  • Beschikbaarheidszone: Geef de beschikbaarheidszone op die moet worden gebruikt.Availability Zone: Specify the Availability Zone to use.
  • Beschikbaarheidsset: Geef de beschikbaarheidsset op die moet worden gebruikt.Availability Set: Specify the Availability Set to use.

  Notitie

  Als u een andere beschikbaarheidsoptie wilt selecteren voor een set virtuele machines, gaat u naar stap 1 en herhaalt u de stappen door andere beschikbaarheidsopties te selecteren na het starten van de replicatie voor één set virtuele machines.If you want to select a different availability option for a sets of virtual machines, go to step 1 and repeat the steps by selecting different availability options after starting replication for one set of virtual machines.

VM-rekeninstellingen

 1. Geef in Schijven op of de VM-schijven moeten worden gerepliceerd in Azure en selecteer het schijftype (standaard SSD/HDD of premium beheerde schijven) in Azure.In Disks, specify whether the VM disks should be replicated to Azure, and select the disk type (standard SSD/HDD or premium-managed disks) in Azure. Klik op Volgende.Then click Next.

  Schermopname met het tabblad Schijven van het dialoogvenster Repliceren.

 2. Controleer in Replicatie controleren en beginnen de instellingen en klik op Repliceren om de eerste replicatie van de servers te beginnen.In Review and start replication, review the settings, and click Replicate to start the initial replication for the servers.

Notitie

U kunt de replicatie-instellingen op elk gewenst moment bijwerken voordat de replicatie begint. (Beheren > Machines repliceren).You can update replication settings any time before replication starts (Manage > Replicating machines). U kunt de instellingen niet meer wijzigen nadat de replicatie is begonnen.You can't change settings after replication starts.

Voor de eerste keer inrichtenProvisioning for the first time

Als dit het eerste project is dat u in het project repliceert, worden deze resources automatisch ingericht met Server Migration, in dezelfde resourcegroep als het project.If this is the first VM you're replicating in the project, Server Migration automatically provisions these resources, in same resource group as the project.

 • Service Bus: Server Migration maakt gebruik van de Service Bus voor het verzenden van berichten voor replicatie-indeling naar het apparaat.Service bus: Server Migration uses the service bus to send replication orchestration messages to the appliance.
 • Gateway-opslagaccount: Server Migration gebruikt het opslagaccount van de gateway om statusinformatie op te slaan over de virtuele machines die worden gerepliceerd.Gateway storage account: Server Migration uses the gateway storage account to store state information about the VMs being replicated.
 • Logboekopslagaccount: Het Azure Migrate-apparaat uploadt replicatielogboeken voor VM's naar een logboekopslagaccount.Log storage account: The Azure Migrate appliance uploads replication logs for VMs to a log storage account. Azure Migrate past de replicatiegegevens toe op beheerde replicaschijven.Azure Migrate applies the replication information to the replica managed disks.
 • Sleutelkluis: Het Azure Migrate-apparaat gebruikt de sleutelkluis voor het beheren van verbindingsreeksen voor de Service Bus en toegangssleutels voor de opslagaccounts die worden gebruikt voor replicatie.Key vault: The Azure Migrate appliance uses the key vault to manage connection strings for the service bus, and access keys for the storage accounts used in replication.

Bijhouden en bewakenTrack and monitor

 1. Houd de taakstatus bij in de portalmeldingen.Track job status in the portal notifications.

 2. Bewaak de replicatiestatus door te klikken op Replicerende servers in Azure Migrate: Server Migration.Monitor replication status by clicking on Replicating servers in Azure Migrate: Server Migration.

  Replicatie bewaken

Replicatie vindt als volgt plaats:Replication occurs as follows:

 • Wanneer deze taak is voltooid, beginnen de machines hun initiële replicatie naar Azure.When the Start Replication job finishes successfully, the machines begin their initial replication to Azure.
 • Tijdens de eerste replicatie wordt een VM-momentopname gemaakt.During initial replication, a VM snapshot is created. Schijfgegevens uit de momentopname worden gerepliceerd naar beheerde replicaschijven in Azure.Disk data from the snapshot is replicated to replica managed disks in Azure.
 • Nadat de initiële replicatie is voltooid, begint de deltareplicatie.After initial replication finishes, delta replication begins. Incrementele wijzigingen van on-premises schijven worden periodiek gerepliceerd naar de replicaschijven in Azure.Incremental changes to on-premises disks are periodically replicated to the replica disks in Azure.

Een testmigratie uitvoerenRun a test migration

Wanneer de deltareplicatie begint, kunt u een testmigratie voor de virtuele machines uitvoeren voordat u een volledige migratie naar Azure uitvoert.When delta replication begins, you can run a test migration for the VMs, before running a full migration to Azure. We raden u ten zeerste aan om dit ten minste één keer te doen voor elke machine voordat u deze migreert.We highly recommend that you do this at least once for each machine, before you migrate it.

 • Bij het uitvoeren van een testmigratie wordt gecontroleerd of de migratie werkt zoals verwacht, zonder dat dit van invloed is op de on-premises machines - die operationeel blijven - en u door kunt gaan met repliceren.Running a test migration checks that migration will work as expected, without impacting the on-premises machines, which remain operational, and continue replicating.
 • Met een testmigratie wordt de migratie gesimuleerd door een Azure-VM te maken met behulp van gerepliceerde gegevens (die meestal worden gemigreerd naar een niet-productie-VNet in uw Azure-abonnement).Test migration simulates the migration by creating an Azure VM using replicated data (usually migrating to a non-production VNet in your Azure subscription).
 • U kunt de gerepliceerde Azure-VM gebruiken om de migratie te valideren, apps te testen en problemen op te lossen voordat u de volledige migratie uitvoert.You can use the replicated test Azure VM to validate the migration, perform app testing, and address any issues before full migration.

Ga als volgt te werk om een testmigratie uit te voeren:Do a test migration as follows:

 1. In Migratiedoelen > Servers > Azure Migrate: Servermigratie klikt u op Gemigreerde servers testen.In Migration goals > Servers > Azure Migrate: Server Migration, click Test migrated servers.

  Gemigreerde servers testen

 2. Klik met de rechtermuisknop op de te testen VM en klik vervolgens op Migratie testen.Right-click the VM to test, and click Test migrate.

  Migratie testen

 3. Selecteer in Migratie testen het Azure Vnet waarin de Azure-VM zich na migratie bevindt.In Test Migration, select the Azure VNet in which the Azure VM will be located after the migration. We raden u aan geen productie-VNet te gebruiken.We recommend you use a non-production VNet.

 4. De taak Migratie testen wordt gestart.The Test migration job starts. Houd de taak in portalmeldingen in de gaten.Monitor the job in the portal notifications.

 5. Nadat de migratie is voltooid, bekijkt u de gemigreerde Azure-VM in Virtuele machines in de Azure-portal.After the migration finishes, view the migrated Azure VM in Virtual Machines in the Azure portal. De machinenaam heeft het achtervoegsel -Test.The machine name has a suffix -Test.

 6. Nadat de test is afgerond, klikt u met de rechtermuisknop op de Azure-VM in Machines repliceren en klikt u op Testmigratie opschonen.After the test is done, right-click the Azure VM in Replicating machines, and click Clean up test migration.

  Migratie opschonen

Virtuele machines migrerenMigrate VMs

Nadat u hebt geverifieerd dat de testmigratie naar verwachting werkt, kunt u de on-premises machines migreren.After you've verified that the test migration works as expected, you can migrate the on-premises machines.

 1. In het Azure Migrate-project > Servers > Azure Migrate: Servermigratie klikt u op Servers repliceren.In the Azure Migrate project > Servers > Azure Migrate: Server Migration, click Replicating servers.

  Servers repliceren

 2. Klik in Machines repliceren met de rechtermuisknop op de VM > Migreren.In Replicating machines, right-click the VM > Migrate.

 3. In Migreren > Virtuele machines afsluiten en geplande migratie uitvoeren zonder gegevensverlies selecteert u Ja > OK.In Migrate > Shut down virtual machines and perform a planned migration with no data loss, select Yes > OK.

  • Azure Migrate sluit standaard de on-premises VM af en voert de replicatie op aanvraag uit om VM-wijzigingen die sinds de laatste replicatie zijn opgetreden, te synchroniseren.By default Azure Migrate shuts down the on-premises VM, and runs an on-demand replication to synchronize any VM changes that occurred since the last replication occurred. Zo gaan er geen gegevens verloren.This ensures no data loss.
  • Als u de VM niet wilt afsluiten, selecteert u NeeIf you don't want to shut down the VM, select No
 4. Er wordt een migratietaak gestart voor de VM.A migration job starts for the VM. Volg de taak in Azure-meldingen.Track the job in Azure notifications.

 5. Nadat de taak is afgerond, kunt u de VM bekijken en beheren vanaf de pagina Virtuele machines.After the job finishes, you can view and manage the VM from the Virtual Machines page.

Migratie voltooienComplete the migration

 1. Nadat de migratie is voltooid, klikt u met de rechtermuisknop op de VM > Replicatie stoppen.After the migration is done, right-click the VM > Stop Replication. Hiermee stopt de replicatie voor de on-premises machine, en worden de gegevens over de replicatiestatus voor de VM opgeschoond.This stops replication for the on-premises machine, and cleans up replication state information for the VM.
 2. Installeer de Azure-VM-Linux-agent op de gemigreerde computers, als op de machine het Linux-besturingssysteem wordt uitgevoerd.Install the Azure VM Linux agent on the migrated machines if the machine has Linux OS. Tijdens de migratie wordt de VM-agent voor Windows-VM's automatisch geïnstalleerd.We automatically install the VM agent for Windows VMs during migration.
 3. Voer correcties van de app uit na de migratie, zoals updates van de databaseverbindingsreeksen en webserverconfiguraties.Perform any post-migration app tweaks, such as updating database connection strings, and web server configurations.
 4. Voer acceptatietesten van de toepassing en de migratie uit op de gemigreerde toepassing die nu wordt uitgevoerd in Azure.Perform final application and migration acceptance testing on the migrated application now running in Azure.
 5. Leid het verkeer naar het gemigreerde Azure VM-exemplaar.Cut over traffic to the migrated Azure VM instance.
 6. Verwijder de on-premises VM's uit uw lokale VM-inventaris.Remove the on-premises VMs from your local VM inventory.
 7. Verwijder de on-premises VM's uit de lokale back-ups.Remove the on-premises VMs from local backups.
 8. Werk eventuele interne documentatie bij met de nieuwe locatie en het nieuwe IP-adres van de Azure VM's.Update any internal documentation to show the new location and IP address of the Azure VMs.

Best practices na de migratiePost-migration best practices

Volgende stappenNext steps

Onderzoek de cloudmigratiereis in het Azure Cloud Adoption Framework.Investigate the cloud migration journey in the Azure Cloud Adoption Framework.