Azure Portal gebruiken om een Service Bus-naamruimte en -wachtrij te maken

In deze quickstart wordt beschreven hoe u een Service Bus-naamruimte en -wachtrij maakt met behulp van Azure Portal. Er wordt ook beschreven hoe u autorisatiereferenties ophaalt die een client-toepassing kan gebruiken voor het verzenden/ontvangen van berichten naar/van de wachtrij.

Wat zijn Service Bus-wachtrijen?

Service Bus-wachtrijen ondersteunen een Brokered Messaging-communicatiemodel. Wanneer u gebruikmaakt van wachtrijen, communiceren onderdelen van een gedistribueerde toepassing niet direct met elkaar. In plaats daarvan wisselen ze berichten uit via een wachtrij die als intermediaire service (broker) fungeert. De maker van een bericht (afzender) draagt een bericht over aan de wachtrij en gaat vervolgens door met de verwerking ervan. Een gebruiker van een bericht (ontvanger) haalt het bericht asynchroon op uit de wachtrij en verwerkt het. De maker hoeft niet te wachten op een reactie van de gebruiker om door te kunnen gaan met het verwerken en verzenden van verdere berichten. Wachtrijen maken gebruik van het FIFO-principe (first in, first out) voor de berichtbezorging naar een of meer concurrerende gebruikers. Dat wil zeggen dat berichten doorgaans door de ontvangers worden ontvangen en verwerkt in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd aan de wachtrij, en elk bericht wordt slechts door één berichtengebruiker ontvangen en verwerkt.

QueueConcepts

Service Bus-wachtrijen is een technologie voor algemeen gebruik die voor een groot aantal verschillende scenario's kan worden gebruikt:

 • Communicatie tussen web- en werkrollen in een meerlaagse Azure-toepassing.
 • Communicatie tussen on-premises apps en in Azure gehoste apps in een hybride oplossing.
 • Communicatie tussen onderdelen van een gedistribueerde toepassing die on-premises wordt uitgevoerd in verschillende organisaties of afdelingen binnen een organisatie.

Door wachtrijen te gebruiken, kunt u uw toepassingen eenvoudiger schalen en kunt u meer tolerantie aan uw architectuur toevoegen.

Vereisten

Zorg ervoor dat u over een Azure-abonnement beschikt om deze quickstart uit te voeren. Als u nog geen abonnement op Azure hebt, kunt u een gratis account maken voordat u begint.

Een naamruimte in Azure Portal maken

Als u Service Bus-berichtenentiteiten wilt gebruiken in Azure, moet u eerst een naamruimte maken met een naam die uniek is binnen Azure. Een naamruimte biedt een scoping container voor het verwerken van Service Bus-resources in uw toepassing.

Ga als volgt te werk om een naamruimte te maken:

 1. Meld u aan bij Azure Portal

 2. Klik in het linkernavigatievenster van de portal achtereenvolgens op + Een resource maken, Integratie en Service Bus.

  Een resource maken -> Integratie -> Service Bus

 3. Voer in het dialoogvenster Naamruimte maken de volgende stappen uit:

  1. Voer een naam in voor de naamruimte. In het systeem wordt onmiddellijk gecontroleerd of de naam beschikbaar is. Raadpleeg Create Namespace (Naamruimte maken) voor een lijst met regels voor het benoemen van naamruimtes.

  2. Selecteer de prijscategorie (Basic, Standard of Premium) voor de naamruimte. Kies Standard of Premium indien u gebruik wilt maken van onderwerpen en abonnementen. Onderwerpen/abonnementen worden niet ondersteund in de prijscategorie Basic.

  3. Als u de Premium prijscategorie hebt geselecteerd, gaat u als volgt te werk:

   1. Geef het aantal Messaging-eenheden op. De Premium-prijscategorie biedt isolatie van resources op het niveau van de CPU en het geheugen, zodat elke workload geïsoleerd wordt uitgevoerd. Deze resourcecontainer wordt een Messaging-eenheid genoemd. Een Premium-naamruimte heeft ten minste één Messaging-eenheid. U kunt voor elke Service Bus Premium-naamruimte 1, 2 of 4 Messaging-eenheden selecteren. Zie Service Bus Premium Messaging voor meer informatie.
   2. Geef aan of u de naamruimte zone-redundant wilt maken. Door zone-redundantie wordt de beschikbaarheid verbeterd door replica's te verspreiden over verschillende beschikbaarheidszones binnen één regio, zonder aanvullende kosten. Zie Beschikbaarheidszones in Azure voor meer informatie.
  4. Kies voor Abonnement een Azure-abonnement waarin u de naamruimte maakt.

  5. Kies voor Resourcegroep een bestaande resourcegroep waarin de naamruimte moet worden opgenomen of maak een nieuwe resourcegroep.

  6. Kies voor Locatie de regio waarin uw naamruimte moet worden gehost.

  7. Selecteer Maken. Uw naamruimte wordt nu gemaakt en ingeschakeld. U moet wellicht enkele minuten wachten terwijl de resources voor uw account worden ingericht.

   Een naamruimte maken

 4. Bevestig dat de Service Bus-naamruimte is geïmplementeerd. Als u de meldingen wilt zien, selecteert u het Klokpictogram (waarschuwingen) op de werkbalk. Selecteer de naam van de resourcegroep in de melding zoals weergegeven in de afbeelding. U ziet de resourcegroep die de Service Bus-naamruimte bevat.

  Implementatiemelding

 5. Selecteer op de pagina Resourcegroep voor de resourcegroep uw Service Bus-naamruimte.

  Pagina Resourcegroep: selecteer uw Service Bus-naamruimte

 6. U ziet de startpagina voor uw Service Bus-naamruimte.

  Startpagina voor uw Service Bus-naamruimte

De verbindingsreeks ophalen

Bij het maken van een nieuwe naamruimte wordt automatisch een eerste SAS-regel (Shared Access Signature) gegenereerd met een bijbehorende primaire en secundaire sleutel die elk volledige controle over alle aspecten van de naamruimte bieden. Raadpleeg Service Bus-verificatie en -autorisatie voor meer informatie over het maken van regels met beperktere rechten voor reguliere afzenders en ontvangers. Volg deze stappen voor het kopiëren van de primaire en secundaire sleutels voor de naamruimte:

 1. Klik op Alle resources en klik vervolgens op de zojuist gemaakte naam voor de naamruimte.

 2. Klik in het venster van de naamruimte op Beleid voor gedeelde toegang.

 3. Klik in het scherm Beleid voor gedeelde toegang op RootManageSharedAccessKey.

  Schermopname toont het venster met het beleid voor gedeelde toegang waarbij een beleidsregel gemarkeerd is.

 4. Klik in het venster Beleid: RootManageSharedAccessKey op de knop Kopiëren naast Primaire verbindingsreeks om de verbindingsreeks naar het klembord te kopiëren voor later gebruik. Plak deze waarde in Kladblok of een andere tijdelijke locatie.

  Schermopname toont het S A S-beleid RootManageSharedAccessKey, dat sleutels en verbindingsreeksen omvat.

 5. Herhaal de vorige stap: het kopiëren en plakken van de waarde voor de Primaire sleutel voor een tijdelijke locatie zodat u deze later kunt gebruiken.

Een wachtrij maken in de Microsoft Azure-portal

 1. Selecteer op de pagina Service Bus-naamruimte de optie Wachtrijen in het linkernavigatiemenu.

 2. Selecteer op de pagina Wachtrijen de optie + Wachtrij op de werkbalk.

 3. Voer een naam voor de wachtrij in en hanteer voor de andere waarden de standaardinstellingen.

 4. Selecteer nu Maken.

  Wachtrijen -> + Wachtrij > Voer naam in -> Maken

Volgende stappen

In dit artikel hebt u een Service Bus-naamruimte en een wachtrij in de naamruimte gemaakt. Raadpleeg een van de volgende quickstarts in het gedeelte Berichten verzenden en ontvangen om te zien hoe berichten worden verzonden/ontvangen naar/van de wachtrij.