Site RecoveryAbout Site Recovery

Welkom bij de Azure Site Recovery-service!Welcome to the Azure Site Recovery service! Dit artikel biedt een kort overzicht van de service.This article provides a quick service overview.

Als organisatie moet u een BCDR-strategie (Business Continunity and Disaster Recovery) gebruiken die ervoor zorgt dat uw gegevens zijn beveiligd, en uw apps en workloads actief blijven tijdens geplande en ongeplande onderbrekingen.As an organization you need to adopt a business continuity and disaster recovery (BCDR) strategy that keeps your data safe, and your apps and workloads up and running, when planned and unplanned outages occur.

Azure Recovery Services dragen bij aan uw BCDR-strategie:Azure Recovery Services contribute to your BCDR strategy:

  • Site Recovery-service: Site Recovery helpt de bedrijfscontinuïteit te waarborgen door zakelijke apps en workloads actief te houden tijdens onderbrekingen.Site Recovery service: Site Recovery helps ensure business continuity by keeping business apps and workloads running during outages. Met Site Recovery worden workloads die worden uitgevoerd op fysieke en virtuele machines (VM’s), gerepliceerd van een primaire site naar een secundaire locatie.Site Recovery replicates workloads running on physical and virtual machines (VMs) from a primary site to a secondary location. Wanneer een onderbreking optreedt op de primaire site, voert u een failover uit naar de secundaire locatie, waar u vervolgens toegang hebt tot de apps.When an outage occurs at your primary site, you fail over to secondary location, and access apps from there. Als de primaire locatie weer actief is, kunt u een failback naar deze site uitvoeren.After the primary location is running again, you can fail back to it.
  • Backup-service: met de Azure Backup-service zijn uw gegevens beveiligd en kunnen ze worden hersteld door back-ups te maken in Azure.Backup service: The Azure Backup service keeps your data safe and recoverable by backing it up to Azure.

Met Site Recovery kunt u replicatie beheren voor:Site Recovery can manage replication for:

  • Azure-VM's die worden gerepliceerd tussen Azure-regio's.Azure VMs replicating between Azure regions.
  • On-premises VM's, Azure Stack-VM's en fysieke servers.On-premises VMs, Azure Stack VMs and physical servers.

Wat biedt Site Recovery?What does Site Recovery provide?

FunctieFeature DetailsDetails
Eenvoudige BCDR-oplossingSimple BCDR solution Met Site Recovery kunt u replicatie, failover en failback instellen en beheren vanaf één locatie in de Azure portal.Using Site Recovery, you can set up and manage replication, failover, and failback from a single location in the Azure portal.
Replicatie van Azure-VM’sAzure VM replication U kunt herstel na noodgevallen instellen voor Azure-VM’s van een primaire regio naar een secundaire regio.You can set up disaster recovery of Azure VMs from a primary region to a secondary region.
Replicatie van on-premises VM’sOn-premises VM replication U kunt on-premises VM's en fysieke servers repliceren naar Azure of naar een secundair on-premises datacenter.You can replicate on-premises VMs and physical servers to Azure, or to a secondary on-premises datacenter. Hierdoor kunt u een secundair datacenter goedkoper en eenvoudiger onderhouden.Replication to Azure eliminates the cost and complexity of maintaining a secondary datacenter.
Replicatie van workloadsWorkload replication U kunt elke workload repliceren die wordt uitgevoerd op ondersteunde Azure-VM's, on-premises Hyper-V- en VMware-VM's, en fysieke Windows-/Linux-servers.Replicate any workload running on supported Azure VMs, on-premises Hyper-V and VMware VMs, and Windows/Linux physical servers.
GegevenstolerantieData resilience Site Recovery organiseert de replicatie zonder toepassings gegevens te onderscheppen.Site Recovery orchestrates replication without intercepting application data. Wanneer u repliceert naar Azure, worden gegevens opgeslagen in Azure Storage met alle bijbehorende tolerantie.When you replicate to Azure, data is stored in Azure storage, with the resilience that provides. Wanneer failover optreedt, worden er Azure-VM’s gemaakt op basis van de gerepliceerde gegevens.When failover occurs, Azure VMs are created, based on the replicated data.
RTO- en RPO-doelenRTO and RPO targets Zorg dat de beoogde hersteltijden (RTO) en beoogde herstelpunten (RPO) binnen de organisatielimieten blijven.Keep recovery time objectives (RTO) and recovery point objectives (RPO) within organizational limits. Site Recovery biedt continue replicatie voor Azure-VM's en VMware-VM's en een lage replicatiefrequentie van slechts 30 seconden voor Hyper-V.Site Recovery provides continuous replication for Azure VMs and VMware VMs, and replication frequency as low as 30 seconds for Hyper-V. U kunt beoogde hersteltijden verder beperken door integratie met Azure Traffic Manager.You can reduce RTO further by integrating with Azure Traffic Manager.
Apps consistent houden bij failoverKeep apps consistent over failover U kunt repliceren via herstelpunten met toepassingsconsistente momentopnamen.You can replicate using recovery points with application-consistent snapshots. Met deze momentopnamen kunt u schijfgegevens, alle gegevens in het geheugen en alle lopende transacties vastleggen.These snapshots capture disk data, all data in memory, and all transactions in process.
Testen zonder onderbrekingTesting without disruption U kunt eenvoudig noodhersteloefeningen uitvoeren zonder dat dit van invloed is op de doorlopende replicatie.You can easily run disaster recovery drills, without affecting ongoing replication.
Flexibele failoversFlexible failovers U kunt bij verwachte uitval geplande failovers uitvoeren zonder gegevensverlies en bij onverwachte noodsituaties ongeplande failovers uitvoeren met minimaal gegevensverlies (afhankelijk van de replicatiefrequentie).You can run planned failovers for expected outages with zero-data loss, or unplanned failovers with minimal data loss (depending on replication frequency) for unexpected disasters. U kunt weer terug naar uw primaire site wanneer deze weer beschikbaar is.You can easily fail back to your primary site when it's available again.
Aangepaste herstelplannenCustomized recovery plans Met herstelplannen kunt u de failover en het herstel van toepassingen met meerdere lagen waarop meerdere VM’s worden uitgevoerd, aanpassen en aaneenschakelen.Using recovery plans, can customize and sequence the failover and recovery of multi-tier applications running on multiple VMs. U groepeert computers in een herstelplan en kunt optioneel ook scripts en handmatige acties toevoegen.You group machines together in a recovery plan, and optionally add scripts and manual actions. Herstelplannen kunnen worden geïntegreerd met Azure Automation-runbooks.Recovery plans can be integrated with Azure automation runbooks.
BCDR-integratieBCDR integration Met Site Recovery kunt u integreren met andere BCDR-technologieën.Site Recovery integrates with other BCDR technologies. U kunt Site Recovery bijvoorbeeld gebruiken om de SQL Server-back-end van zakelijke workloads te beveiligen. Hierbij wordt ook systeemeigen ondersteuning geboden voor SQL Server AlwaysOn voor het beheren van failovers van beschikbaarheidsgroepen.For example, you can use Site Recovery to protect the SQL Server backend of corporate workloads, with native support for SQL Server AlwaysOn, to manage the failover of availability groups.
Azure Automation-integratieAzure automation integration Een uitgebreide Azure Automation-bibliotheek met toepassingsspecifieke scripts die klaar zijn voor gebruik en kunnen worden gedownload en geïntegreerd met Site Recovery.A rich Azure Automation library provides production-ready, application-specific scripts that can be downloaded and integrated with Site Recovery.
NetwerkintegratieNetwork integration Site Recovery kan worden geïntegreerd met Azure voor eenvoudig toepassingsnetwerkbeheer, waaronder het reserveren van IP-adressen, het configureren van load balancers en het integreren van Azure Traffic Manager voor het efficiënt schakelen tussen netwerken.Site Recovery integrates with Azure for simple application network management, including reserving IP addresses, configuring load-balancers, and integrating Azure Traffic Manager for efficient network switchovers.

Wat kan ik repliceren?What can I replicate?

OndersteundSupported DetailsDetails
Replicatiescenario'sReplication scenarios Repliceer VM's van de ene Azure-regio naar de andere.Replicate Azure VMs from one Azure region to another.

Repliceer on-premises VMware-VM's, Hyper-V-VM's, fysieke servers (Windows en Linux), Azure Stack-VM's naar Azure.Replicate on-premises VMware VMs, Hyper-V VMs, physical servers (Windows and Linux), Azure Stack VMs to Azure.AWS Windows-instanties repliceren naar Azure.Replicate AWS Windows instances to Azure.

Repliceer on-premises VMware-VM’s, Hyper-V-VM’s die worden beheerd met System Center VMM, en fysieke servers naar een secundaire site.Replicate on-premises VMware VMs, Hyper-V VMs managed by System Center VMM, and physical servers to a secondary site.
Regio'sRegions Bekijk ondersteunde regio's voor Site Recovery.Review supported regions for Site Recovery.
Gerepliceerde machinesReplicated machines Lees de replicatievereisten voor Azure VM-replicatie, on-premises virtuele VMware-machines en fysieke servers, en on-premises virtuele Hyper-V-machines.Review the replication requirements for Azure VM replication, on-premises VMware VMs and physical servers, and on-premises Hyper-V VMs.
WorkloadsWorkloads U kunt iedere workload repliceren die wordt uitgevoerd op een computer waarvoor replicatie wordt ondersteund.You can replicate any workload running on a machine that's supported for replication. Daarnaast heeft het Site Recovery-team specifieke tests uitgevoerd voor een aantal apps.In addition, the Site Recovery team have performed app-specific testing for a number of apps.

Volgende stappenNext steps