Wat is Azure Queue Storage?What is Azure Queue Storage?

Azure Queue Storage is een service om grote aantallen berichten op te slaan.Azure Queue Storage is a service for storing large numbers of messages. U hebt overal ter wereld toegang tot berichten via geverifieerde oproepen met HTTP of HTTPS.You access messages from anywhere in the world via authenticated calls using HTTP or HTTPS. Een wachtrijbericht kan maximaal 64 KB groot zijn.A queue message can be up to 64 KB in size. Een wachtrij kan miljoenen berichten bevatten, tot aan de totale capaciteitslimiet van een opslagaccount.A queue may contain millions of messages, up to the total capacity limit of a storage account. Wachtrijen worden vaak gebruikt om een voorraad werk te maken dat asynchroon moet worden verwerkt.Queues are commonly used to create a backlog of work to process asynchronously.

Queue Storage-conceptenQueue Storage concepts

Queue Storage omvat de volgende onderdelen:Queue Storage contains the following components:

Een diagram dat de relatie toont tussen een opslagaccount, wachtrijen en berichten.

  • URL-indeling: Wachtrijen kunnen worden opgevraagd met de volgende URL-indeling:URL format: Queues are addressable using the following URL format:

    https://<storage account>.queue.core.windows.net/<queue>

    Met de volgende URL wordt een wachtrij in het diagram opgevraagd:The following URL addresses a queue in the diagram:

    https://myaccount.queue.core.windows.net/images-to-download

  • Opslagaccount: Alle toegang tot Azure Storage vindt plaats via een opslagaccount.Storage account: All access to Azure Storage is done through a storage account. Zie Schaalbaarheids- en prestatiedoelen voor standaard opslagaccounts voor meer informatie over opslagaccountcapaciteit.For information about storage account capacity, see Scalability and performance targets for standard storage accounts.

  • Wachtrij: Een wachtrij bevat een set berichten.Queue: A queue contains a set of messages. De naam van een wachtrij mag alleen kleine letters bevatten.The queue name must be all lowercase. Raadpleeg Wachtrijen en metagegevens een naam geven voor informatie over de naamgeving van wachtrijen.For information on naming queues, see Naming queues and metadata.

  • Bericht: Een bericht in een willekeurige indeling, van maximaal 64 KB.Message: A message, in any format, of up to 64 KB. Vóór versie 29-07-2017 is de maximale toegestane time-to-live zeven dagen.Before version 2017-07-29, the maximum time-to-live allowed is seven days. Voor versie 29-07-2017 of hoger mag de maximale time-to-live elk positief getal zijn. Of -1 om aan te geven dat het bericht niet verloopt.For version 2017-07-29 or later, the maximum time-to-live can be any positive number, or -1 indicating that the message doesn't expire. Als deze parameter wordt weggelaten, is de standaard time-to-live zeven dagen.If this parameter is omitted, the default time-to-live is seven days.

Volgende stappenNext steps