Wat is Windows Virtual Desktop?What is Windows Virtual Desktop?

Windows Virtual Desktop is een virtualisatieservice voor desktops en apps die in de cloud wordt uitgevoerd.Windows Virtual Desktop is a desktop and app virtualization service that runs on the cloud.

Dit kunt u doen met Windows Virtual Desktop in Azure:Here's what you can do when you run Windows Virtual Desktop on Azure:

 • Een Windows 10-implementatie met meerdere sessies instellen voor een volledige en schaalbare Windows 10Set up a multi-session Windows 10 deployment that delivers a full Windows 10 with scalability
 • Microsoft 365-apps voor ondernemingen virtualiseren en optimaliseren voor gebruik in virtuele scenario's met meerdere gebruikersVirtualize Microsoft 365 Apps for enterprise and optimize it to run in multi-user virtual scenarios
 • Gratis uitgebreide beveiligingsupdates bieden voor virtuele Windows 7-desktopsProvide Windows 7 virtual desktops with free Extended Security Updates
 • Uw bestaande Extern bureaublad-services en Windows Server-desktops en -apps meenemen op elke computerBring your existing Remote Desktop Services (RDS) and Windows Server desktops and apps to any computer
 • Zowel desktops als apps virtualiserenVirtualize both desktops and apps
 • Windows 10-, Windows Server- en Windows 7-desktops en -apps beheren vanuit een geïntegreerde beheerervaringManage Windows 10, Windows Server, and Windows 7 desktops and apps with a unified management experience

Inleidende videoIntroductory video

In deze video krijgt u meer informatie over Windows Virtual Desktop, wat het zo uniek maakt en wat er nieuw is:Learn about Windows Virtual Desktop, why it's unique, and what's new in this video:Bekijk onze afspeellijst voor meer video's over Windows Virtual Desktop.For more videos about Windows Virtual Desktop, see our playlist.

Belangrijkste mogelijkhedenKey capabilities

Met Windows Virtual Desktop kunt u een schaalbare en flexibele omgeving instellen:With Windows Virtual Desktop, you can set up a scalable and flexible environment:

 • Maak een volledige virtualisatieomgeving voor desktops in uw Azure-abonnement zonder extra gatewayservers uit te voeren.Create a full desktop virtualization environment in your Azure subscription without having to run any additional gateway servers.
 • Publiceer zoveel hostgroepen als u nodig hebt voor uw verschillende werkbelastingen.Publish as many host pools as you need to accommodate your diverse workloads.
 • Gebruik uw eigen installatiekopie voor productieworkloads of voer tests uit vanuit de Azure Gallery.Bring your own image for production workloads or test from the Azure Gallery.
 • Beperk kosten met gegroepeerde resources voor meerdere sessies.Reduce costs with pooled, multi-session resources. Met de nieuwe mogelijkheid voor meerdere sessies van Windows 10 Enterprise, exclusief voor Windows Virtual Desktop en de RDSH-rol (Remote Desktop Session Host) in Windows Server kunt u het aantal virtuele machines en de overhead voor het besturingssysteem beperken zonder dat uw gebruikers minder resources ter beschikking hebben.With the new Windows 10 Enterprise multi-session capability exclusive to Windows Virtual Desktop and Remote Desktop Session Host (RDSH) role on Windows Server, you can greatly reduce the number of virtual machines and operating system (OS) overhead while still providing the same resources to your users.
 • Bied individuele eigendom aan via persoonlijke (permanente) desktops.Provide individual ownership through personal (persistent) desktops.

De virtuele desktops implementeren en beheren:You can deploy and manage virtual desktops:

 • Gebruik de interfaces van Windows Virtual Desktop PowerShell en REST om de hostgroepen te configureren, app-groepen te maken, gebruikers toe te wijzen en resources te publiceren.Use the Windows Virtual Desktop PowerShell and REST interfaces to configure the host pools, create app groups, assign users, and publish resources.
 • Publiceer volledige desktop- of individuele externe apps vanuit één hostgroep, maak individuele app-groepen voor verschillende sets van gebruikers of wijs gebruikers toe aan meerdere app-groepen om het aantal installatiekopieën te beperken.Publish full desktop or individual remote apps from a single host pool, create individual app groups for different sets of users, or even assign users to multiple app groups to reduce the number of images.
 • Beheer uw omgeving en gebruik ingebouwde gedelegeerde toegang om rollen toe te wijzen en verzamel diagnostische gegevens om de verschillende configuratie- en gebruikersfouten te begrijpen.As you manage your environment, use built-in delegated access to assign roles and collect diagnostics to understand various configuration or user errors.
 • Gebruik de nieuwe Diagnoseservice om problemen op te lossen.Use the new Diagnostics service to troubleshoot errors.
 • Beheer enkel de installatiekopieën en virtuele machines, niet de infrastructuur.Only manage the image and virtual machines, not the infrastructure. U moet de Extern bureaublad-rollen niet persoonlijk beheren zoals bij Extern bureaublad-services, maar enkel de virtuele machines in uw Azure-abonnement.You don't need to personally manage the Remote Desktop roles like you do with Remote Desktop Services, just the virtual machines in your Azure subscription.

U kunt ook gebruikers toewijzen en verbinden met uw virtuele desktops:You can also assign and connect users to your virtual desktops:

 • Zodra ze zijn toegewezen kunnen gebruikers elke Windows Virtual Desktop-client opstarten om gebruikers te verbinden met hun toegewezen Windows-desktops en toepassingen.Once assigned, users can launch any Windows Virtual Desktop client to connect users to their published Windows desktops and applications. Maak verbinding vanaf elk apparaat via een native toepassing op uw apparaat of de Windows Virtual Desktop HTML5-webclient.Connect from any device through either a native application on your device or the Windows Virtual Desktop HTML5 web client.
 • Maak veilig gebruikers aan via omgekeerde verbindingen met de service, zodat u nooit een binnenkomende poort moet laten openstaan.Securely establish users through reverse connections to the service, so you never have to leave any inbound ports open.

VereistenRequirements

Er zijn een aantal dingen die u nodig heeft om Windows Virtual Desktop in te stellen en uw gebruikers te verbinden met hun Windows-desktops en -toepassingen.There are a few things you need to set up Windows Virtual Desktop and successfully connect your users to their Windows desktops and applications.

We zijn van plan ondersteuning voor de volgende besturingssystemen toe te voegen, zorg er dus voor dat u over de juiste licenties beschikt voor de gebruikers op basis van de desktop en apps die u wilt implementeren:We plan to add support for the following OSes, so make sure you have the appropriate licenses for your users based on the desktop and apps you plan to deploy:

OSOS Vereiste licentieRequired license
Windows 10 Enterprise met meerdere sessies of Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise multi-session or Windows 10 Enterprise Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, F3, Business PremiumMicrosoft 365 E3, E5, A3, A5, F3, Business Premium
Windows E3, E5, A3, A5Windows E3, E5, A3, A5
Windows 7 EnterpriseWindows 7 Enterprise Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, F3, Business PremiumMicrosoft 365 E3, E5, A3, A5, F3, Business Premium
Windows E3, E5, A3, A5Windows E3, E5, A3, A5
Windows Server 2012 R2, 2016, 2019Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 RDS Licentie voor clienttoegang (CAL) met SoftwaregarantieRDS Client Access License (CAL) with Software Assurance

Uw infrastructuur heeft de volgende zaken nodig om Windows Virtual Desktop te ondersteunen:Your infrastructure needs the following things to support Windows Virtual Desktop:

 • Een Azure Active DirectoryAn Azure Active Directory
 • Een Windows Server Active Directory die gesynchroniseerd is met Azure Active Directory.A Windows Server Active Directory in sync with Azure Active Directory. U kunt deze configureren met een van de volgende:You can configure this with one of the following:
  • Azure AD Connect (voor hybride organisaties)Azure AD Connect (for hybrid organizations)
  • Azure AD Domain Services (voor hybride of cloudorganisaties)Azure AD Domain Services (for hybrid or cloud organizations)
 • Een Azure-abonnement met een virtueel netwerk dat de Windows Server Active Directory bevat of ermee is verbondenAn Azure subscription that contains a virtual network that either contains or is connected to the Windows Server Active Directory

De virtuele Azure-machines die u maakt voor Windows Virtual Desktop moeten:The Azure virtual machines you create for Windows Virtual Desktop must be:

Notitie

Als u een Azure-abonnement nodig heeft, dan kunt u zich registreren voor een gratis proefversie van een maand.If you need an Azure subscription, you can sign up for a one-month free trial. Als u de gratis proefversie van Azure gebruikt, moet u Azure AD Domain Services gebruiken om uw Windows Server Active Directory gesynchroniseerd te houden met Azure Active Directory.If you're using the free trial version of Azure, you should use Azure AD Domain Services to keep your Windows Server Active Directory in sync with Azure Active Directory.

Zie onze Lijst met veilige URL's voor een lijst van URL's die u dient te deblokkeren opdat uw Windows Virtual Desktop-implementatie naar behoren kan werken.For a list of URLs you should unblock for your Windows Virtual Desktop deployment to work as intended, see our Safe URL list.

Windows Virtual Desktop bestaat uit de Windows-desktops en -apps die u levert aan gebruikers en de beheersoplossing, die door Microsoft als een service wordt gehost in Azure.Windows Virtual Desktop comprises the Windows desktops and apps you deliver to users and the management solution, which is hosted as a service on Azure by Microsoft. Desktops en apps kunnen worden geïmplementeerd op virtuele machines in elke Azure-regio. De beheersoplossing en gegevens voor deze VM's bevinden zich dan in de Verenigde Staten.Desktops and apps can be deployed on virtual machines (VMs) in any Azure region, and the management solution and data for these VMs will reside in the United States. Dit kan als gevolg hebben dat er gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten.This may result in data transfer to the United States.

Zorg ervoor dat uw netwerk aan de volgende vereisten voldoet voor optimale prestaties:For optimal performance, make sure your network meets the following requirements:

 • De retourlatentie tussen het netwerk van de client en de Azure-regio waar de hostgroepen zijn geïmplementeerd, moeten minder dan 150 ms bedragen.Round-trip (RTT) latency from the client's network to the Azure region where host pools have been deployed should be less than 150 ms.
 • Netwerkverkeer kan buiten de grenzen van het land/de regio stromen wanneer virtuele machines die desktops en apps hosten, verbinding maken met de beheerservice.Network traffic may flow outside country/region borders when VMs that host desktops and apps connect to the management service.
 • Voor optimale netwerkprestaties raden we aan dat de virtuele machines van de host van de sessie zich in dezelfde Azure-regio bevinden als de beheerservice.To optimize for network performance, we recommend that the session host's VMs are collocated in the same Azure region as the management service.

Ondersteunde Extern bureaublad-clientsSupported Remote Desktop clients

De volgende Extern bureaublad-clients bieden ondersteuning voor Windows Virtual Desktop:The following Remote Desktop clients support Windows Virtual Desktop:

Belangrijk

Windows Virtual Desktop biedt geen ondersteuning voor de client voor RemoteApp- en bureaubladverbindingen of de client voor verbinding met extern bureaublad.Windows Virtual Desktop doesn't support the RemoteApp and Desktop Connections (RADC) client or the Remote Desktop Connection (MSTSC) client.

Belangrijk

Windows Virtual Desktop biedt momenteel geen ondersteuning voor de Extern bureaublad-client uit de Windows Store.Windows Virtual Desktop doesn't currently support the Remote Desktop client from the Windows Store. Ondersteuning voor deze client wordt in een toekomstige versie toegevoegd.Support for this client will be added in a future release.

Zie de Lijst met veilige URL's voor meer informatie over URL's die u moet deblokkeren om de Externe clients te gebruiken.To learn more about URLs you must unblock to use the Remote Clients, see the Safe URL list.

Ondersteunde installatiekopieën van besturingssystemen voor virtuele machinesSupported virtual machine OS images

Windows Virtual Desktop biedt ondersteuning voor de volgende installatiekopieën van x64-besturingssystemen:Windows Virtual Desktop supports the following x64 operating system images:

 • Windows 10 Enterprise voor meerdere sessies, versie 1809 of hogerWindows 10 Enterprise multi-session, version 1809 or later
 • Windows 10 Enterprise, versie 1809 of hogerWindows 10 Enterprise, version 1809 or later
 • Windows 7 EnterpriseWindows 7 Enterprise
 • Windows Server 2019Windows Server 2019
 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2

Windows Virtual Desktop biedt geen ondersteuning voor installatiekopieën van x86- (32-bits), Windows 10 Enterprise N- of Windows 10 Enterprise-besturingssystemen.Windows Virtual Desktop does not support x86 (32-bit), Windows 10 Enterprise N, or Windows 10 Enterprise KN operating system images. Windows 7 biedt ook geen ondersteuning voor VHD- of VHDX-gebaseerde profieloplossingen die gehost worden op beheerde Azure Storage omwille van een beperking van de sectorgrootte.Windows 7 also doesn't support any VHD or VHDX-based profile solutions hosted on managed Azure Storage due to a sector size limitation.

De beschikbare opties voor automatisering en implementatie zijn afhankelijk van het besturingssysteem en de versie die u kiest, zoals te zien is in de volgende tabel:Available automation and deployment options depend on which OS and version you choose, as shown in the following table:

BesturingssysteemOperating system Azure Image GalleryAzure Image Gallery Handmatige VM-implementatieManual VM deployment Integratie van Azure Resource Manager-sjabloonAzure Resource Manager template integration Inrichting hostgroepen in Azure MarketplaceProvision host pools on Azure Marketplace
Windows 10 met meerdere sessies, versie 1903Windows 10 multi-session, version 1903 JaYes JaYes JaYes JaYes
Windows 10 met meerdere sessies, versie 1809Windows 10 multi-session, version 1809 JaYes JaYes NeeNo NeeNo
Windows 10 Enterprise, versie 1903Windows 10 Enterprise, version 1903 JaYes JaYes JaYes JaYes
Windows 10 Enterprise, versie 1809Windows 10 Enterprise, version 1809 JaYes JaYes NeeNo NeeNo
Windows 7 EnterpriseWindows 7 Enterprise JaYes JaYes NeeNo NeeNo
Windows Server 2019Windows Server 2019 JaYes JaYes NeeNo NeeNo
Windows Server 2016Windows Server 2016 JaYes JaYes JaYes JaYes
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 JaYes JaYes NeeNo NeeNo

Volgende stappenNext steps

Als u de Windows Virtual Desktop-versie van het najaar 2019 gebruikt, ga dan aan de slag met onze zelfstudie op Een tenant maken in Windows Virtual Desktop.If you're using the Windows Virtual Desktop Fall 2019 release, you can get started with our tutorial at Create a tenant in Windows Virtual Desktop.

Als u de Windows Virtual Desktop-versie van het voorjaar 2020 gebruikt, dan moet u in de plaats daarvan een hostgroep maken.If you're using the Windows Virtual Desktop Spring 2020 release, you'll need to create a host pool instead. Ga naar de volgende zelfstudie om te beginnen.Head to the following tutorial to get started.