Een virtuele-machineschaalset maken op basis van een aangepaste VM-installatiekopie met de Azure CLI

Met dit script maakt u een virtuele-machineschaalset die gebruikmaakt van een aangepaste VM-installatiekopie als bron voor VM-exemplaren.

Als u dit voorbeeld wilt uitvoeren, installeert u de nieuwste versie van de Azure CLI. Voer eerst az login uit om een verbinding op te zetten met Azure.

Voorbeelden voor de Azure CLI zijn geschreven voor de bash-shell. Als u dit voorbeeld wilt uitvoeren in Windows PowerShell of opdrachtprompt, moet u mogelijk elementen van het script wijzigen.

Als u geen Azure-abonnement hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.

Voorbeeldscript

#!/bin/bash

# Create a resource group
az group create --name myResourceGroup --location eastus

# Create a scale set

# Custom VM image must already exist in your subscription
# See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machine-scale-sets/tutorial-use-custom-image-cli

# Network resources such as an Azure load balancer are automatically created
az vmss create \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myScaleSet \
  --image myImage \
  --upgrade-policy-mode automatic \
  --admin-username azureuser \
  --generate-ssh-keys

Opschonen van implementatie

Gebruik de volgende opdracht om de resourcegroep, de schaalset en alle gerelateerde resources te verwijderen.

az group delete --name myResourceGroup

Uitleg van het script

In dit script worden de volgende opdrachten gebruikt voor het maken van een resourcegroep, een virtuele-machineschaalset en alle gerelateerde resources. Elke opdracht in de tabel is een koppeling naar specifieke documentatie over de opdracht.

Opdracht Opmerkingen
az group create Hiermee maakt u een resourcegroep waarin alle resources worden opgeslagen.
az vmss create Hiermee maakt u de virtuele machine en verbindt u deze met het virtuele netwerk, het subnet en de netwerkbeveiligingsgroep. Om het verkeer te distribueren naar de verschillende VM-exemplaren, wordt er ook een load balancer gemaakt. Met deze opdracht geeft u ook de VM-installatiekopie op die moet worden gebruikt, samen met beheerdersreferenties.
az group delete Hiermee verwijdert u een resourcegroep met inbegrip van alle geneste resources.

Volgende stappen

Raadpleeg de documentatie van Azure CLI voor meer informatie over de Azure CLI.