Virtuele Linux-machines in AzureLinux virtual machines in Azure

Azure Virtual Machines (VM) vormen een van de diverse typen schaalbare on-demand computerresources die Azure biedt.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. Normaal gesproken kiest u voor een VM wanneer u meer controle nodig hebt over de computeromgeving dan andere opties bieden.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. In dit artikel vindt u informatie over wat u moet overwegen voordat u een VM maakt, hoe u deze maakt en hoe u deze beheert.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Een VM in Azure biedt u de flexibiliteit van virtualisatie zonder dat u de fysieke hardware hoeft te kopen en te beheren waarop de VM wordt uitgevoerd.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. U moet de VM echter wel onderhouden door taken uit te voeren, zoals het configureren, patchen en onderhouden van de software die erop wordt uitgevoerd.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Virtuele machines in Azure kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.Azure virtual machines can be used in various ways. Een aantal voorbeelden:Some examples are:

  • Ontwikkeling en tests: Azure-VM’s bieden een snelle en eenvoudige manier om een computer te maken met specifieke configuraties die nodig zijn voor de code van een toepassing en het testen ervan.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
  • Toepassingen in de cloud: De vraag naar uw toepassing kan variëren, dus kan het financieel verstandig zijn om deze uit te voeren op een VM in Azure.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. U betaalt voor extra virtuele machines wanneer u ze nodig hebt en schakelt ze uit wanneer u ze niet meer nodig hebt.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
  • Uitgebreid datacenter: Virtuele machines in een virtueel Azure-netwerk kunnen eenvoudig worden verbonden met het netwerk van uw organisatie.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Het aantal virtuele machines dat uw toepassing gebruikt, kan omhoog worden geschaald naar wat is vereist om te voldoen aan uw behoeften.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

Waar moet ik over nadenken voordat ik een VM maak?What do I need to think about before creating a VM?

Er is altijd een groot aantal overwegingen bij het ontwerpen wanneer u de infrastructuur van een toepassing verder uitwerkt in Azure.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. Deze aspecten van een VM zijn belangrijk om over na te denken voordat u begint:These aspects of a VM are important to think about before you start:

  • De namen van uw toepassingsresourcesThe names of your application resources
  • De locatie waar de resources worden opgeslagenThe location where the resources are stored
  • De grootte van de VMThe size of the VM
  • Het maximumaantal VM's dat kan worden gemaaktThe maximum number of VMs that can be created
  • Het besturingssysteem dat op de VM wordt uitgevoerdThe operating system that the VM runs
  • De configuratie van de VM nadat deze is gestartThe configuration of the VM after it starts
  • De gerelateerde resources die de VM nodig heeftThe related resources that the VM needs

LocatiesLocations

Alle resources die in Azure zijn gemaakt, worden verdeeld over meerdere geografische regio's over de hele wereld.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. Normaal gesproken heet de regio locatie wanneer u een VM maakt.Usually, the region is called location when you create a VM. Voor een VM geeft de locatie aan waar de virtuele harde schijven zijn opgeslagen.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

In deze tabel staan enkele manieren om een lijst met beschikbare locaties te verkrijgen.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

MethodeMethod BeschrijvingDescription
Azure PortalAzure portal Selecteer een locatie in de lijst bij het maken van een VM.Select a location from the list when you create a VM.
Azure PowerShellAzure PowerShell Gebruik de opdracht Get-AzLocation.Use the Get-AzLocation command.
REST-APIREST API Gebruik de bewerking Locaties vermelden.Use the List locations operation.
Azure CLIAzure CLI Gebruik de bewerking az account list-locations.Use the az account list-locations operation.

BeschikbaarheidAvailability

Voor Azure is een toonaangevende serviceovereenkomst (SLA) van 99,9% aangekondigd voor één VM-instantie. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat de virtuele machine wordt geïmplementeerd met Premium-opslag voor alle schijven.Azure announced an industry leading single instance virtual machine Service Level Agreement of 99.9% provided you deploy the VM with premium storage for all disks. Als u wilt dat uw VM-implementatie in aanmerking komt voor de SLA van 99,95%, moet u bovendien een beschikbaarheidsset maken met ten minste twee VM's waarop uw workload wordt uitgevoerd.In order for your deployment to qualify for the standard 99.95% VM Service Level Agreement, you still need to deploy two or more VMs running your workload inside of an availability set. Dit zorgt ervoor dat uw VM's worden verdeeld over meerdere foutdomeinen in de Azure-datacenters en worden geïmplementeerd op hosts met verschillende onderhoudsvensters.An availability set ensures that your VMs are distributed across multiple fault domains in the Azure data centers as well as deployed onto hosts with different maintenance windows. In de volledige Azure SLA wordt de gegarandeerde beschikbaarheid van Azure als geheel uitgelegd.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

VM-grootteVM Size

De grootte van de VM die u gebruikt, wordt bepaald door de workload die u wilt uitvoeren.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. De grootte die u vervolgens kiest, bepaalt factoren als processorsnelheid, geheugen en opslagcapaciteit.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Azure biedt een groot aantal verschillende grootten voor verschillende manieren van gebruik.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Azure rekent een uurprijs op basis van de grootte en het besturingssysteem van de VM.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Voor niet-hele uren worden alleen de minuten van gebruik in rekening gebracht.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. De opslag wordt afzonderlijk berekend en in rekening gebracht.Storage is priced and charged separately.

VM-limietenVM Limits

Uw abonnement heeft een standaard quotumlimiet ingebouwd die de implementatie van veel VM’s voor uw project kan beïnvloeden.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. De huidige limiet per abonnement is 20 VM's per regio.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Limieten kunnen worden verhoogd door een ondersteuningsticket in te dienen met een aanvraag voor een verhogingLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

Beheerde schijvenManaged Disks

Managed Disks beheert het maken/beheren van Azure Storage-accounts op de achtergrond en zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de schaalbaarheidslimieten van het opslagaccount.Managed Disks handles Azure Storage account creation and management in the background for you, and ensures that you do not have to worry about the scalability limits of the storage account. U hoeft alleen de schijfgrootte en prestatielaag (Standard of Premium) op te geven en Azure maakt en beheert de schijf voor u.You specify the disk size and the performance tier (Standard or Premium), and Azure creates and manages the disk. Ook als u schijven toevoegt of de virtuele machine omhoog of omlaag schaalt, hoeft u zich geen zorgen te maken over de gebruikte opslag.As you add disks or scale the VM up and down, you don't have to worry about the storage being used. Als u nieuwe VM's gaat maken, gebruik dan de Azure CLI 2.0 of Azure Portal om VM's te maken met een beheerd besturingssysteem en beheerde gegevensschijven.If you're creating new VMs, use the Azure CLI or the Azure portal to create VMs with Managed OS and data disks. Als u VM's hebt met niet-beheerde schijven, kunt u deze converteren om ze te ondersteunen met Managed Disks.If you have VMs with unmanaged disks, you can convert your VMs to be backed with Managed Disks.

U kunt ook uw aangepaste installatiekopieën in één opslagaccount per Azure-regio beheren en deze gebruiken om honderden virtuele machines onder hetzelfde abonnement te maken.You can also manage your custom images in one storage account per Azure region, and use them to create hundreds of VMs in the same subscription. Voor meer informatie over Managed Disks raadpleegt u Managed Disks Overview (Overzicht van Managed Disks).For more information about Managed Disks, see the Managed Disks Overview.

DistributiesDistributions

Microsoft Azure ondersteunt de uitvoering van een aantal populaire Linux-distributies die worden geleverd en onderhouden door een aantal partners.Microsoft Azure supports running a number of popular Linux distributions provided and maintained by a number of partners. U kunt beschikbare distributies vinden in Azure Marketplace.You can find available distributions in the Azure Marketplace. Microsoft werkt actief samen met diverse Linux-community's om nog meer varianten toe te voegen aan de lijst met Linux-distributies die zijn goedgekeurd voor Azure.Microsoft actively works with various Linux communities to add even more flavors to the Azure endorsed Linux Distros list.

Als de Linux-distributie van uw keuze niet op de lijst staat, kunt u zelf een Linux-VM maken ('Bring Your Own Linux') door een Linux-VHD te maken en uploaden in Azure.If your preferred Linux distro of choice is not currently present in the gallery, you can "Bring your own Linux" VM by creating and uploading a Linux VHD in Azure.

Microsoft werkt nauw samen met partners om ervoor te zorgen dat de beschikbare installatiekopieën worden bijgewerkt en geoptimaliseerd voor een Azure-runtime.Microsoft works closely with partners to ensure the images available are updated and optimized for an Azure runtime. Voor meer informatie over aanbiedingen van Azure-partners klikt u op de volgende koppelingen:For more information on Azure partner offers, see the following links:

Cloud-initCloud-init

Voor een juiste DevOps-cultuur moet alle infrastructuur uit code bestaan.To achieve a proper DevOps culture, all infrastructure must be code. Als alle infrastructuur bestaat uit code, kan deze namelijk eenvoudig opnieuw worden opgebouwd.When all the infrastructure lives in code it can easily be recreated. Azure werkt met de belangrijkste automatiseringstools zoals Ansible, Chef, SaltStack en Puppet.Azure works with all the major automation tooling like Ansible, Chef, SaltStack, and Puppet. Azure heeft ook eigen tools voor automatisering:Azure also has its own tooling for automation:

Azure biedt ondersteuning voor cloud init voor de meeste Linux-distributies die dit ondersteunen.Azure supports for cloud-init across most Linux Distros that support it. We werken samen met onze goedgekeurde Linux-distributiepartners om ervoor te zorgen dat installatiekopieën met cloud-init beschikbaar zijn op de Azure Marketplace.We are actively working with our endorsed Linux distro partners in order to have cloud-init enabled images available in the Azure marketplace. Met deze installatiekopieën kunnen uw cloud-init-implementaties en -configuraties naadloos werken met VM's en virtuele-machineschaalsets.These images will make your cloud-init deployments and configurations work seamlessly with VMs and virtual machine scale sets.

StorageStorage

NetwerkenNetworking

GegevenslocatieData residency

In Azure is de functie om het opslaan van klantgegevens in één regio in te schakelen, momenteel alleen beschikbaar in de regio Azië - zuidoost (Singapore) van het geografisch gebied Azië en Stille Oceaan en in Brazilië - zuid van het geografisch gebied Brazilië (staat Sao Paulo).In Azure, the feature to enable storing customer data in a single region is currently only available in the Southeast Asia Region (Singapore) of the Asia Pacific Geo and Brazil South (Sao Paulo State) Region of Brazil Geo. Voor alle andere regio's worden klantgegevens opgeslagen in Geo.For all other regions, customer data is stored in Geo. Zie Trust Center voor meer informatie.For more information, see Trust Center.

Volgende stappenNext steps

Maak uw eerste VM.Create your first VM!