Quickstart: Een virtuele Linux-machine maken in Azure-portalQuickstart: Create a Linux virtual machine in the Azure portal

Virtuele Azure-machines (VM's) kunnen gemaakt worden via Azure Portal.Azure virtual machines (VMs) can be created through the Azure portal. De Azure-portal is een gebruikersinterface op basis van een browser voor het maken van Azure-resources.The Azure portal is a browser-based user interface to create Azure resources. In deze snelstart wordt beschreven hoe u de Azure-portal gebruikt voor het implementeren van een virtuele Linux-machine (VM) waarop Ubuntu 18.04 LTS wordt uitgevoerd.This quickstart shows you how to use the Azure portal to deploy a Linux virtual machine (VM) running Ubuntu 18.04 LTS. Wanner u uw virtuele machine in actie wilt zien, voert u ook SSH voor de virtuele machine uit en installeert u de NGINX-webserver.To see your VM in action, you also SSH to the VM and install the NGINX web server.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Aanmelden bij AzureSign in to Azure

Meld u aan bij de Azure-portal als u dat nog niet hebt gedaan.Sign in to the Azure portal if you haven't already.

Virtuele machine makenCreate virtual machine

 1. Typ virtuele machines in de zoekopdracht.Type virtual machines in the search.

 2. Selecteer virtuele machines onder Services.Under Services, select Virtual machines.

 3. Selecteer Toevoegen op de pagina virtuele machines.In the Virtual machines page, select Add. De pagina Een virtuele machine maken wordt geopend.The Create a virtual machine page opens.

 4. Zorg ervoor dat op het tabblad Basics onder Projectgegevens het juiste abonnement is geselecteerd, en kies Nieuwe maken om een nieuwe resourcegroep te maken.In the Basics tab, under Project details, make sure the correct subscription is selected and then choose to Create new resource group. Typ myResourceGroup als de naam.*.Type myResourceGroup for the name.*.

  Schermafbeelding van het gedeelte Projectgegevens waarin wordt weergegeven waar u het Azure-abonnement en de resourcegroep voor de virtuele machine selecteert

 5. Typ onder *Exemplaardetails***myVM als Naam van de virtuele machine en kies VS - oost als de Regio en kies Ubuntu 18.04 LTS voor uw Installatiekopie.Under Instance details, type myVM for the Virtual machine name, choose East US for your Region, and choose Ubuntu 18.04 LTS for your Image. Houd voor de rest de standaardinstellingen aan.Leave the other defaults.

  Schermafbeelding van het gedeelte Instantiegegevens waarin u een naam voor de virtuele machine opgeeft en hiervoor de regio, installatiekopie en grootte selecteert

 6. Selecteer Openbare SSH-sleutel onder Beheerdersaccount.Under Administrator account, select SSH public key.

 7. Typ in Gebruikersnaam azureuser.In Username type azureuser.

 8. Voor Openbare SSH-sleutel bron, laat u de standaardwaarde van Nieuwe sleutelpaar genereren en typt u vervolgens myKey voor de Naam van sleutelpaar.For SSH public key source, leave the default of Generate new key pair, and then type myKey for the Key pair name.

  Schermafbeelding van het gedeelte Beheerdersaccount waarin u een verificatietype selecteert en de beheerdersreferenties opgeeft

 9. Onder Regels voor binnenkomende poort > Openbare binnenkomende poorten, kiest u ​​Geselecteerde poorten toestaan en selecteert u vervolgens SSH (22) en HTTP (80) in de vervolgkeuzelijst.Under Inbound port rules > Public inbound ports, choose Allow selected ports and then select SSH (22) and HTTP (80) from the drop-down.

  Schermafbeelding van het gedeelte Regels voor binnenkomende poorten waarin u selecteert voor welke poorten binnenkomende verbindingen toegestaan zijn

 10. Laat de resterende standaardwaarden staan ​​en selecteer vervolgens de knop Beoordelen en maken aan de onderkant van de pagina.Leave the remaining defaults and then select the Review + create button at the bottom of the page.

 11. Op de pagina Een virtuele machine maken ziet u de details van de virtuele machine die u gaat maken.On the Create a virtual machine page, you can see the details about the VM you are about to create. Wanneer u klaar bent, selecteert u Maken.When you are ready, select Create.

 12. Wanneer het venster Nieuw sleutelpaar genereren wordt geopend, selecteert u Persoonlijke sleutel downloaden en resource maken.When the Generate new key pair window opens, select Download private key and create resource. Het sleutelbestand wordt gedownload als myKey.pem.Your key file will be download as myKey.pem. Zorg ervoor dat u weet waar het bestand .pem is gedownload. U hebt het pad in de volgende stap nodig.Make sure you know where the .pem file was downloaded, you will need the path to it in the next step.

 13. Nadat de implementatie klaar is, selecteert u Ga naar resource.When the deployment is finished, select Go to resource.

 14. Selecteer op de pagina voor de nieuwe virtuele machine het openbare IP-adres en kopieer het naar het klembord.On the page for your new VM, select the public IP address and copy it to your clipboard.

  Schermafbeelding waarin wordt getoond hoe u het IP-adres voor de virtuele machine kopieert

Verbinding maken met de virtuele machineConnect to virtual machine

Maak een SSH-verbinding met de VM.Create an SSH connection with the VM.

 1. Als u zich op een Mac-of Linux-computer bevindt, opent u een Bash-opdracht.If you are on a Mac or Linux machine, open a Bash prompt. Als u zich op een Windows-computer bevindt, opent u een PowerShell-opdracht.If you are on a Windows machine, open a PowerShell prompt.

 2. Open bij de opdracht een SSH-verbinding met uw virtuele machine.At your prompt, open an SSH connection to your virtual machine. Vervang het IP-adres door het van uw virtuele machine en vervang het pad naar de .pem door het pad naar de locatie waar het sleutelbestand is gedownload.Replace the IP address with the one from your VM, and replace the path to the .pem with the path to where the key file was downloaded.

ssh -i .\Downloads\myKey1.pem azureuser@10.111.12.123

Tip

De SSH-sleutel die u hebt gemaakt, kan de volgende keer dat u een virtuele machine in Azure maakt, worden gebruikt.The SSH key you created can be used the next time your create a VM in Azure. Selecteer de Een sleutel die is opgeslagen in Azure gebruiken voor SSH-bron met openbare sleutel de volgende keer dat u een VM maakt.Just select the Use a key stored in Azure for SSH public key source the next time you create a VM. U hebt de persoonlijke sleutel al op uw computer geïnstalleerd, dus u hoeft niets te downloaden.You already have the private key on your computer, so you won't need to download anything.

Webserver installerenInstall web server

Als u uw VM in actie wilt zien, installeert u de NGINX-webserver.To see your VM in action, install the NGINX web server. Werk vanuit uw SSH-sessie de pakketbronnen bij en installeer het meest recente NGINX-pakket.From your SSH session, update your package sources and then install the latest NGINX package.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

Wanneer u klaar bent, typt u exit om de SSH-sessie te verlaten.When done, type exit to leave the SSH session.

De webserver in actie zienView the web server in action

Gebruik een webbrowser naar keuze om de standaard NGINX-welkomstpagina weer te geven.Use a web browser of your choice to view the default NGINX welcome page. Voer het openbare IP-adres van uw VM in als het webadres.Type the public IP address of the VM as the web address. Het openbare IP-adres kan worden gevonden op de overzichtspagina van de virtuele machine of als onderdeel van de SSH-verbindingsreeks die u eerder hebt gebruikt.The public IP address can be found on the VM overview page or as part of the SSH connection string you used earlier.

Schermafbeelding waarin de NGINX-standaardsite in een browser wordt weergegeven

Resources opschonenClean up resources

Wanneer u de VM niet meer nodig hebt, kunt u de resourcegroep, de machine zelf én alle gerelateerde resources verwijderen.When no longer needed, you can delete the resource group, virtual machine, and all related resources. Wanneer u dit wilt doen, selecteert u de resourcegroep voor de virtuele machine en selecteert u Verwijderen. Vervolgens bevestigt u de naam van de resourcegroep die u wilt verwijderen.To do so, select the resource group for the virtual machine, select Delete, then confirm the name of the resource group to delete.

Volgende stappenNext steps

In deze snelstart hebt u een eenvoudige virtuele machine geïmplementeerd, een netwerkbeveiligingsgroep en -regel gemaakt en een eenvoudige webserver geïnstalleerd.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, created a Network Security Group and rule, and installed a basic web server. Voor meer informatie over virtuele machines in Azure, gaat u verder met de zelfstudie voor virtuele Linux-machines.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Linux VMs.