Zelfstudie: Virtuele Linux-machines maken en beheren met de Azure CLITutorial: Create and Manage Linux VMs with the Azure CLI

Virtuele machines in Azure bieden een volledig geconfigureerde en flexibele computeromgeving.Azure virtual machines provide a fully configurable and flexible computing environment. Deze zelfstudie bevat informatie over basisconcepten voor het implementeren van virtuele Azure-machines, zoals het selecteren van een VM-grootte, het selecteren van een VM-installatiekopie en het implementeren van een virtuele machine.This tutorial covers basic Azure virtual machine deployment items such as selecting a VM size, selecting a VM image, and deploying a VM. Procedures voor:You learn how to:

 • Een virtuele machine maken en verbinding maken met een virtuele machineCreate and connect to a VM
 • VM-installatiekopieën selecteren en gebruikenSelect and use VM images
 • Specifieke VM-grootten weergeven en gebruikenView and use specific VM sizes
 • De grootte van een VM wijzigenResize a VM
 • De status van een virtuele machine weergeven en begrijpenView and understand VM state

In deze zelf studie wordt gebruikgemaakt van de CLI binnen de Azure Cloud shell, die voortdurend wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie.This tutorial uses the CLI within the Azure Cloud Shell, which is constantly updated to the latest version. Als u de Cloud Shell wilt openen, selecteert u deze in het begin van een wille keurig code blok.To open the Cloud Shell, select Try it from the top of any code block.

Als u ervoor kiest om de CLI lokaal te installeren en te gebruiken, moet u Azure CLI 2.0.30 of hoger gebruiken voor deze zelfstudie.If you choose to install and use the CLI locally, this tutorial requires that you are running the Azure CLI version 2.0.30 or later. Voer az --version uit om de versie te bekijken.Run az --version to find the version. Zie Azure CLI installeren als u de CLI wilt installeren of een upgrade wilt uitvoeren.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI.

Een resourcegroep makenCreate resource group

Een resourcegroep maken met de opdracht az group create.Create a resource group with the az group create command.

Een Azure-resourcegroep is een logische container waarin Azure-resources worden geïmplementeerd en beheerd.An Azure resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed. Voordat een virtuele machine wordt gemaakt, moet een resourcegroep worden gemaakt.A resource group must be created before a virtual machine. In dit voorbeeld wordt een resourcegroep met de naam myResourceGroupVM gemaakt in de regio VS - Oost.In this example, a resource group named myResourceGroupVM is created in the eastus region.

az group create --name myResourceGroupVM --location eastus

De resourcegroep wordt opgegeven tijdens het maken of wijzigen van een virtuele machine, zoals in deze zelfstudie te zien is.The resource group is specified when creating or modifying a VM, which can be seen throughout this tutorial.

Virtuele machine makenCreate virtual machine

Maak een virtuele machine met de opdracht az vm create.Create a virtual machine with the az vm create command.

Wanneer u een virtuele machine maakt, zijn er diverse opties beschikbaar zoals installatiekopie besturingssysteem, schijfgrootte en beheerdersreferenties.When you create a virtual machine, several options are available such as operating system image, disk sizing, and administrative credentials. In het volgende voorbeeld wordt een VM met de naam myVM gemaakt waarop Ubuntu Server loopt.The following example creates a VM named myVM that runs Ubuntu Server. Een gebruikersaccount met de naam azureuser wordt gemaakt op de virtuele machine en SSH-sleutels worden gegenereerd als deze niet bestaan op de standaardlocatie van de sleutel ( ~/.ssh):A user account named azureuser is created on the VM, and SSH keys are generated if they do not exist in the default key location (~/.ssh):

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM \
  --image UbuntuLTS \
  --admin-username azureuser \
  --generate-ssh-keys

Het maken van de virtuele machine kan een paar minuten duren.It may take a few minutes to create the VM. Wanneer de virtuele machine is gemaakt, biedt de Azure CLI informatie over de virtuele machine.Once the VM has been created, the Azure CLI outputs information about the VM. Noteer het publicIpAddress; dit adres kan worden gebruikt voor toegang tot de virtuele machine...Take note of the publicIpAddress, this address can be used to access the virtual machine..

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/d5b9d4b7-6fc1-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroupVM/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "52.174.34.95",
 "resourceGroup": "myResourceGroupVM"
}

Verbinding maken met de virtuele machineConnect to VM

U kunt nu verbinding maken met de virtuele machine met SSH in de Azure Cloud Shell of vanaf uw lokale computer.You can now connect to the VM with SSH in the Azure Cloud Shell or from your local computer. Vervang het voorbeeld van een IP-adres door het publicIpAddress dat u in de vorige stap hebt genoteerd.Replace the example IP address with the publicIpAddress noted in the previous step.

ssh azureuser@52.174.34.95

Nadat u bent aangemeld bij de virtuele machine, kunt u toepassingen gaan installeren en configureren.Once logged in to the VM, you can install and configure applications. Wanneer u klaar bent, sluit u de SSH-sessie af zoals gebruikelijk:When you are finished, you close the SSH session as normal:

exit

Inzicht in VM-installatiekopieënUnderstand VM images

Azure Marketplace bevat vele installatiekopieën die kunnen worden gebruikt voor het maken van virtuele machines.The Azure marketplace includes many images that can be used to create VMs. In de vorige stappen is een virtuele machine gemaakt met behulp van een Ubuntu-installatiekopie.In the previous steps, a virtual machine was created using an Ubuntu image. In deze stap wordt de Azure CLI gebruikt om op de Marketplace te zoeken naar een CentOS-installatiekopie, die vervolgens wordt gebruikt voor het implementeren van een tweede virtuele machine.In this step, the Azure CLI is used to search the marketplace for a CentOS image, which is then used to deploy a second virtual machine.

Als u een lijst wilt weergeven van de meest gebruikte installatiekopieën, gebruikt u de opdracht az vm image list.To see a list of the most commonly used images, use the az vm image list command.

az vm image list --output table

De uitvoer van de opdracht retourneert de meest populaire VM-installatiekopieën in Azure.The command output returns the most popular VM images on Azure.

Offer     Publisher        Sku         Urn                               UrnAlias       Version
------------- ---------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------- ---------
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2016-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-Datacenter:latest   Win2016Datacenter  latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-R2-Datacenter MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-R2-Datacenter:latest Win2012R2Datacenter latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2008-R2-SP1     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2008-R2-SP1:latest     Win2008R2SP1     latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-Datacenter:latest   Win2012Datacenter  latest
UbuntuServer  Canonical        16.04-LTS      Canonical:UbuntuServer:16.04-LTS:latest             UbuntuLTS      latest
CentOS     OpenLogic        7.3         OpenLogic:CentOS:7.3:latest                   CentOS        latest
openSUSE-Leap SUSE          42.2        SUSE:openSUSE-Leap:42.2:latest                 openSUSE-Leap    latest
RHEL      RedHat         7.3         RedHat:RHEL:7.3:latest                     RHEL         latest
SLES      SUSE          12-SP2       SUSE:SLES:12-SP2:latest                     SLES         latest
Debian     credativ        8          credativ:Debian:8:latest                    Debian        latest
CoreOS     CoreOS         Stable       CoreOS:CoreOS:Stable:latest                   CoreOS        latest

U kunt een volledige lijst zien door het argument --all toe te voegen.A full list can be seen by adding the --all argument. De lijst met installatiekopieën kan ook worden gefilterd door --publisher of –-offer.The image list can also be filtered by --publisher or –-offer. In dit voorbeeld wordt de lijst gefilterd voor alle installatiekopieën met een aanbieding die overeenkomt met CentOS.In this example, the list is filtered for all images with an offer that matches CentOS.

az vm image list --offer CentOS --all --output table

Gedeeltelijke uitvoer:Partial output:

Offer       Publisher     Sku  Urn                   Version
---------------- ---------------- ---- -------------------------------------- -----------
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201501     6.5.201501
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201503     6.5.201503
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201506     6.5.201506
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20150904    6.5.20150904
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20160309    6.5.20160309
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20170207    6.5.20170207

Als u een virtuele machine wilt implementeren met een specifieke installatiekopie, noteert u de waarde in de kolom Urn, die bestaat uit de uitgever, aanbieding, SKU en eventueel een versienummer om de installatiekopie te identificeren.To deploy a VM using a specific image, take note of the value in the Urn column, which consists of the publisher, offer, SKU, and optionally a version number to identify the image. Bij het opgeven van de installatiekopie kan het versienummer van de installatiekopie worden vervangen door 'nieuwste', waarmee de meest recente versie van de distributie wordt geselecteerd.When specifying the image, the image version number can be replaced with “latest”, which selects the latest version of the distribution. In dit voorbeeld wordt het argument --image gebruikt om de nieuwste versie van een CentOS 6.5-installatiekopie op te geven.In this example, the --image argument is used to specify the latest version of a CentOS 6.5 image.

az vm create --resource-group myResourceGroupVM --name myVM2 --image OpenLogic:CentOS:6.5:latest --generate-ssh-keys

Inzicht in VM-groottenUnderstand VM sizes

De grootte van een virtuele machine bepaalt de hoeveelheid rekenresources, zoals CPU, GPU en geheugen, die beschikbaar zijn gesteld voor de virtuele machine.A virtual machine size determines the amount of compute resources such as CPU, GPU, and memory that are made available to the virtual machine. Virtuele machines moeten de juiste grootte krijgen voor de verwachte werkbelasting.Virtual machines need to be sized appropriately for the expected work load. Als de werkbelasting toeneemt, kan de grootte van een bestaande virtuele machine worden gewijzigd.If workload increases, an existing virtual machine can be resized.

VM-groottenVM Sizes

In de volgende tabel zijn grootten gecategoriseerd in use-cases.The following table categorizes sizes into use cases.

TypeType Veelgebruikte groottenCommon sizes BeschrijvingDescription
Algemeen doelGeneral purpose B, Dsv3, Dv3, DSv2, Dv2, Av2, DCB, Dsv3, Dv3, DSv2, Dv2, Av2, DC Evenwichtige CPU-geheugenverhouding.Balanced CPU-to-memory. Ideaal voor ontwikkelen/testen en in kleine tot middelgrote toepassingen en gegevensoplossingen.Ideal for dev / test and small to medium applications and data solutions.
Geoptimaliseerde rekenkrachtCompute optimized Fsv2Fsv2 Hoge CPU-geheugenverhouding.High CPU-to-memory. Goed voor middelgrootte verkeerstoepassingen, netwerkapparatuur en batchprocessen.Good for medium traffic applications, network appliances, and batch processes.
Geoptimaliseerd geheugenMemory optimized Esv3, Ev3, M, DSv2, Dv2Esv3, Ev3, M, DSv2, Dv2 Hoge geheugen-kernverhouding.High memory-to-core. Uiterst geschikt voor relationele-databases, middelgrote tot grote caches en analysefuncties in het geheugen.Great for relational databases, medium to large caches, and in-memory analytics.
Geoptimaliseerde opslagStorage optimized Lsv2, LsLsv2, Ls Snelle doorvoer van schijfgegevens en IO.High disk throughput and IO. Ideaal voor big data-, SQL- en NoSQL-databases.Ideal for Big Data, SQL, and NoSQL databases.
GPUGPU NV, NVv2, NC, NCv2, NCv3, NDNV, NVv2, NC, NCv2, NCv3, ND Gespecialiseerde VM's bedoeld voor intensieve grafische rendering en videobewerking.Specialized VMs targeted for heavy graphic rendering and video editing.
Hoge prestatiesHigh performance HH Onze krachtigste CPU-VM's met optionele netwerkinterfaces (RDMA) voor hoge doorvoer.Our most powerful CPU VMs with optional high-throughput network interfaces (RDMA).

Beschikbare VM-grootten zoekenFind available VM sizes

Als u een lijst wilt weergeven met de VM-grootten die beschikbaar zijn in een bepaalde regio, gebruikt u de opdracht az vm list-sizes.To see a list of VM sizes available in a particular region, use the az vm list-sizes command.

az vm list-sizes --location eastus --output table

Gedeeltelijke uitvoer:Partial output:

 MaxDataDiskCount  MemoryInMb Name           NumberOfCores  OsDiskSizeInMb  ResourceDiskSizeInMb
------------------ ------------ ---------------------- --------------- ---------------- ----------------------
         2     3584 Standard_DS1             1      1047552          7168
         4     7168 Standard_DS2             2      1047552          14336
         8     14336 Standard_DS3             4      1047552          28672
        16     28672 Standard_DS4             8      1047552          57344
         4     14336 Standard_DS11             2      1047552          28672
         8     28672 Standard_DS12             4      1047552          57344
        16     57344 Standard_DS13             8      1047552         114688
        32    114688 Standard_DS14            16      1047552         229376
         1      768 Standard_A0              1      1047552          20480
         2     1792 Standard_A1              1      1047552          71680
         4     3584 Standard_A2              2      1047552         138240
         8     7168 Standard_A3              4      1047552         291840
         4     14336 Standard_A5              2      1047552         138240
        16     14336 Standard_A4              8      1047552         619520
         8     28672 Standard_A6              4      1047552         291840
        16     57344 Standard_A7              8      1047552         619520

Een virtuele machine met een specifieke grootte makenCreate VM with specific size

In het vorige voorbeeld over het maken van een virtuele machine, is er geen grootte opgegeven, waardoor de standaardgrootte werd gebruikt.In the previous VM creation example, a size was not provided, which results in a default size. Een VM-grootte kan worden geselecteerd tijdens het maken met behulp van az vm create en het argument --size.A VM size can be selected at creation time using az vm create and the --size argument.

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM3 \
  --image UbuntuLTS \
  --size Standard_F4s \
  --generate-ssh-keys

De grootte van een VM wijzigenResize a VM

Nadat een virtuele machine is geïmplementeerd, kan de grootte ervan worden gewijzigd om meer of minder resources toe te wijzen.After a VM has been deployed, it can be resized to increase or decrease resource allocation. U kunt de huidige grootte van een virtuele machine weergeven met az vm show:You can view the current of size of a VM with az vm show:

az vm show --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query hardwareProfile.vmSize

Voordat u de grootte van een virtuele machine wijzigt, moet u controleren of de gewenste grootte beschikbaar is in het huidige Azure-cluster.Before resizing a VM, check if the desired size is available on the current Azure cluster. Met de opdracht az vm list-vm-resize-options wordt de lijst met grootten geretourneerd.The az vm list-vm-resize-options command returns the list of sizes.

az vm list-vm-resize-options --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query [].name

Als de gewenste grootte beschikbaar is, kan de grootte van de virtuele machine worden gewijzigd terwijl de virtuele machine wordt uitgevoerd. De virtuele machine moet wel opnieuw worden opgestart tijdens de bewerking.If the desired size is available, the VM can be resized from a powered-on state, however it is rebooted during the operation. Gebruik de opdracht az vm resize om de grootte te wijzigen.Use the az vm resize command to perform the resize.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_DS4_v2

Als de gewenste grootte niet beschikbaar is in het huidige cluster, moet de toewijzing van de VM ongedaan worden gemaakt voordat de grootte kan worden gewijzigd.If the desired size is not on the current cluster, the VM needs to be deallocated before the resize operation can occur. Gebruik de opdracht az vm deallocate om de virtuele machine te stoppen en de toewijzing van de virtuele machine ongedaan te maken.Use the az vm deallocate command to stop and deallocate the VM. Opmerking: wanneer de virtuele machine weer wordt ingeschakeld, zijn gegevens op de tijdelijke schijf mogelijk verwijderd.Note, when the VM is powered back on, any data on the temp disk may be removed. Het openbare IP-adres verandert ook, tenzij een statisch IP-adres is gebruikt.The public IP address also changes unless a static IP address is being used.

az vm deallocate --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Nadat de toewijzing ongedaan is gemaakt, kan de grootte worden gewijzigd.Once deallocated, the resize can occur.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_GS1

Als de grootte is gewijzigd, kan de virtuele machine worden gestart.After the resize, the VM can be started.

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Energiestatussen voor de virtuele machineVM power states

Een Azure VM kan op een van de vele energiestatussen worden ingesteld.An Azure VM can have one of many power states. Deze status vertegenwoordigt de huidige status van de virtuele machine vanuit het oogpunt van de hypervisor.This state represents the current state of the VM from the standpoint of the hypervisor.

EnergiestatussenPower states

EnergiestatusPower State BeschrijvingDescription
StartenStarting Geeft aan dat de virtuele machine wordt gestart.Indicates the virtual machine is being started.
In uitvoeringRunning Geeft aan dat de virtuele machine wordt uitgevoerd.Indicates that the virtual machine is running.
StoppenStopping Geeft aan dat de virtuele machine wordt gestopt.Indicates that the virtual machine is being stopped.
GestoptStopped Geeft aan dat de virtuele machine is gestopt.Indicates that the virtual machine is stopped. Virtuele machines met de status Gestopt genereren nog steeds rekenkosten.Virtual machines in the stopped state still incur compute charges.
VrijgevenDeallocating Geeft aan dat de toewijzing van de virtuele machine ongedaan wordt gemaakt.Indicates that the virtual machine is being deallocated.
Toewijzing ongedaan gemaaktDeallocated Geeft aan dat de virtuele machine is verwijderd uit de hypervisor maar nog steeds beschikbaar is in het vlak van het besturingselement.Indicates that the virtual machine is removed from the hypervisor but still available in the control plane. Virtuele machines met de status Toewijzing ongedaan gemaakt genereren geen rekenkosten.Virtual machines in the Deallocated state do not incur compute charges.
- Geeft aan dat de Aan-/uitstatus van de virtuele machine onbekend is.Indicates that the power state of the virtual machine is unknown.

De Aan-/uitstatus zoekenFind the power state

Als u de status van een bepaalde virtuele machine wilt ophalen, gebruikt u de opdracht az vm get-instance-view.To retrieve the state of a particular VM, use the az vm get-instance-view command. Zorg ervoor dat u een geldige naam opgeeft voor de virtuele machine en resourcegroep.Be sure to specify a valid name for a virtual machine and resource group.

az vm get-instance-view \
  --name myVM \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --query instanceView.statuses[1] --output table

Uitvoer:Output:

ode        DisplayStatus  Level
------------------ --------------- -------
PowerState/running VM running    Info

BeheertakenManagement tasks

Tijdens de levenscyclus van een virtuele machine wilt u mogelijk beheertaken uitvoeren, zoals het starten, stoppen of verwijderen van een virtuele machine.During the life-cycle of a virtual machine, you may want to run management tasks such as starting, stopping, or deleting a virtual machine. Misschien wilt u ook scripts maken voor het automatiseren van terugkerende of complexe taken.Additionally, you may want to create scripts to automate repetitive or complex tasks. Met de Azure CLI kunnen veel algemene beheertaken worden uitgevoerd vanaf de opdrachtregel of in scripts.Using the Azure CLI, many common management tasks can be run from the command line or in scripts.

IP-adres ophalenGet IP address

Met deze opdracht worden het privé- en openbare IP-adres van een virtuele machine geretourneerd.This command returns the private and public IP addresses of a virtual machine.

az vm list-ip-addresses --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --output table

Virtuele machine stoppenStop virtual machine

az vm stop --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Virtuele machine startenStart virtual machine

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Resourcegroep verwijderenDelete resource group

Als u een resourcegroep verwijdert, verwijdert u ook alle resources binnen deze groep, zoals de VM, het virtuele netwerk en de schijf.Deleting a resource group also deletes all resources contained within, such as the VM, virtual network, and disk. De parameter --no-wait retourneert het besturingselement naar de prompt zonder te wachten totdat de bewerking is voltooid.The --no-wait parameter returns control to the prompt without waiting for the operation to complete. De parameter --yes bevestigt dat u de resources wilt verwijderen, zonder een extra prompt om dit te doen.The --yes parameter confirms that you wish to delete the resources without an additional prompt to do so.

az group delete --name myResourceGroupVM --no-wait --yes

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u geleerd over basistaken voor het maken en beheren van een virtuele machine, zoals:In this tutorial, you learned about basic VM creation and management such as how to:

 • Een virtuele machine maken en verbinding maken met een virtuele machineCreate and connect to a VM
 • VM-installatiekopieën selecteren en gebruikenSelect and use VM images
 • Specifieke VM-grootten weergeven en gebruikenView and use specific VM sizes
 • De grootte van een VM wijzigenResize a VM
 • De status van een virtuele machine weergeven en begrijpenView and understand VM state

In de volgende zelfstudie leert u meer over VM-schijven.Advance to the next tutorial to learn about VM disks.