De beschikbaarheid van virtuele Linux-machines beherenManage the availability of Linux virtual machines

Meer informatie over manieren om meerdere virtuele machines in te stellen en te beheren om hoge Beschik baarheid voor uw Linux-toepassing in azure te garanderen.Learn ways to set up and manage multiple virtual machines to ensure high availability for your Linux application in Azure.

Informatie over het opnieuw opstarten van VM's - onderhoud versus downtimeUnderstand VM Reboots - maintenance vs. downtime

Er zijn drie scenario's die ertoe kunnen leiden dat een virtuele machine in Azure wordt beïnvloed: niet-gepland hardwareonderhoud, onverwachte downtime, en gepland onderhoud.There are three scenarios that can lead to virtual machine in Azure being impacted: unplanned hardware maintenance, unexpected downtime, and planned maintenance.

 • Gebeurtenis voor niet-gepland hardwareonderhoud treedt op wanneer via het Azure-platform een fout wordt voorspeld op de hardware of in een platformonderdeel dat is gekoppeld aan een fysieke computer.Unplanned Hardware Maintenance Event occurs when the Azure platform predicts that the hardware or any platform component associated to a physical machine, is about to fail. Wanneer via het platform een fout wordt voorspeld, wordt een gebeurtenis voor niet-gepland hardwareonderhoud vrijgegeven om de impact op de virtuele machines die worden gehost op deze hardware, te beperken.When the platform predicts a failure, it will issue an unplanned hardware maintenance event to reduce the impact to the virtual machines hosted on that hardware. In Azure wordt gebruikgemaakt van livemigratietechnologie om de virtuele machines op de hardware waarop de fout optreedt, te migreren naar een gezonde fysieke machine.Azure uses Live Migration technology to migrate the Virtual Machines from the failing hardware to a healthy physical machine. Livemigratie is een bewerking ter behoud van VM's waardoor de werking van een virtuele machine slechts korte tijd wordt onderbroken.Live Migration is a VM preserving operation that only pauses the Virtual Machine for a short time. Het geheugen, de geopende bestanden en de netwerkverbindingen blijven behouden, maar de prestaties vóór en/of na de gebeurtenis kunnen minder zijn.Memory, open files, and network connections are maintained, but performance might be reduced before and/or after the event. In gevallen waarbij livemigratie niet kan worden gebruikt, treedt er onverwachte downtime op de VM op, zoals hieronder wordt beschreven.In cases where Live Migration cannot be used, the VM will experience Unexpected Downtime, as described below.

 • Een onverwachte downtime is wanneer de hardware of de fysieke infrastructuur voor de virtuele machine onverwacht een storing ondervindt.An Unexpected Downtime is when the hardware or the physical infrastructure for the virtual machine fails unexpectedly. Voorbeelden hiervan zijn o.a. lokale netwerkproblemen, lokale schijfdefecten of andere defecten op rack-niveau.This can include local network failures, local disk failures, or other rack level failures. Wanneer een dergelijke situatie wordt gedetecteerd, wordt de VM automatisch met behulp van het Azure-platform gemigreerd naar een gezonde fysieke machine in hetzelfde datacenter.When detected, the Azure platform automatically migrates (heals) your virtual machine to a healthy physical machine in the same datacenter. Tijdens deze procedure treedt downtime (opnieuw opstarten) op de virtuele machines op en in sommige gevallen gaat de tijdelijke schijf verloren.During the healing procedure, virtual machines experience downtime (reboot) and in some cases loss of the temporary drive. Het besturingssysteem en de gegevensschijven die zijn bijgevoegd, blijven altijd behouden.The attached OS and data disks are always preserved.

  Virtuele machines kunnen ook downtime ondervinden in het onwaarschijnlijke geval van een storing of ramp die invloed heeft op een volledig datacenter of zelfs een hele regio.Virtual machines can also experience downtime in the unlikely event of an outage or disaster that affects an entire datacenter, or even an entire region. Voor deze scenario's biedt Azure beveiligingsopties, waaronder beschikbaarheidszones en gekoppelde regio's.For these scenarios, Azure provides protection options including availability zones and paired regions.

 • Gepland onderhoud bestaat uit periodieke updates van het onderliggende Azure-platform die door Microsoft worden doorgevoerd ter verbetering van de algemene betrouwbaarheid, prestaties en beveiliging van de platform-infrastructuur waarop de virtuele machines worden uitgevoerd.Planned Maintenance events are periodic updates made by Microsoft to the underlying Azure platform to improve overall reliability, performance, and security of the platform infrastructure that your virtual machines run on. De meeste van deze updates worden uitgevoerd zonder dat dit van invloed is op uw Virtual Machines of Cloud Services (Zie onderhoud waarbij de computer niet opnieuw moet worden opgestart).Most of these updates are performed without any impact upon your Virtual Machines or Cloud Services (see Maintenance that doesn't require a reboot). Wanneer mogelijk maakt het Azure-platform gebruik van Onderhoud ter behoud van VM's. In zeldzame gevallen kan het echter noodzakelijk zijn om de virtuele machine opnieuw op te starten om de vereiste updates toe te passen op de onderliggende infrastructuur.While the Azure platform attempts to use VM Preserving Maintenance in all possible occasions, there are rare instances when these updates require a reboot of your virtual machine to apply the required updates to the underlying infrastructure. In dit geval kunt u gepland onderhoud van Azure gebruiken met de bewerking Onderhoud-Opnieuw implementeren door het onderhoud voor de betrokken VM's te initiëren in het geschikte tijdvenster.In this case, you can perform Azure Planned Maintenance with Maintenance-Redeploy operation by initiating the maintenance for their VMs in the suitable time window. Zie Gepland onderhoud voor virtuele machines voor meer informatie.For more information, see Planned Maintenance for Virtual Machines.

Om de gevolgen van downtime vanwege een of meer van deze gebeurtenissen te beperken, raden we aan voor uw virtuele machines de volgende aanbevolen procedures voor hoge beschikbaarheid te volgen:To reduce the impact of downtime due to one or more of these events, we recommend the following high availability best practices for your virtual machines:

 • Beschikbaarheidszones gebruiken om problemen met data centers te beveiligenUse Availability Zones to protect from datacenter failures
 • Configureer meerdere virtuele machines in een beschikbaarheidsset voor redundantieConfigure multiple virtual machines in an availability set for redundancy
 • Beheerde schijven voor VM's in een beschikbaarheidsset gebruikenUse managed disks for VMs in an availability set
 • Geplande gebeurtenissen gebruiken om proactief te reageren op gebeurtenissen die invloed hebben op VM'sUse scheduled events to proactively respond to VM impacting events
 • Configureer elke toepassingslaag in afzonderlijke beschikbaarheidssetsConfigure each application tier into separate availability sets
 • Een load balancer combineren met beschikbaarheidszones of -setsCombine a load balancer with availability zones or sets

Beschikbaarheidszones gebruiken om te beschermen tegen fouten op datacenterniveauUse availability zones to protect from datacenter level failures

Beschikbaarheidszones vergroten de controle die u nodig hebt om de beschikbaarheid van de toepassingen en gegevens op uw VM's te behouden.Availability zones expand the level of control you have to maintain the availability of the applications and data on your VMs. Beschikbaarheidszones zijn unieke, fysieke locaties binnen een Azure-regio.Availability Zones are unique physical locations within an Azure region. Elke zone bestaat uit een of meer datacenters die zijn voorzien van een onafhankelijke stroomvoorziening, koeling en netwerken.Each zone is made up of one or more datacenters equipped with independent power, cooling, and networking. Tolerantie wordt gegarandeerd door aanwezigheid van minimaal drie afzonderlijke zones in alle actieve regio's.To ensure resiliency, there are a minimum of three separate zones in all enabled regions. De fysieke scheiding tussen beschikbaarheidszones binnen een Azure-regio beschermt toepassingen en gegevens tegen storingen op zoneniveau.The physical separation of Availability Zones within a region protects applications and data from datacenter failures. Zone-redundante services repliceren uw toepassingen en gegevens in meerdere beschikbaarheidszones om bescherming te bieden tegen Single Points of Failure.Zone-redundant services replicate your applications and data across Availability Zones to protect from single-points-of-failure.

Een beschikbaarheidszone in een Azure-regio is een combinatie van een foutdomein en een updatedomein.An Availability Zone in an Azure region is a combination of a fault domain and an update domain. Als u bijvoorbeeld drie of meer virtuele machines in drie zones in een Azure-regio maakt, worden uw virtuele machines effectief over drie foutdomeinen en drie updatedomeinen verdeeld.For example, if you create three or more VMs across three zones in an Azure region, your VMs are effectively distributed across three fault domains and three update domains. Het Azure-platform herkent deze verdeling over updatedomeinen om ervoor te zorgen dat virtuele machines in verschillende zones niet op hetzelfde moment worden bijgewerkt.The Azure platform recognizes this distribution across update domains to make sure that VMs in different zones are not updated at the same time.

Met beschikbaarheidszones biedt Azure de beste uptime SLA voor VM’s van de branche, van 99,99%.With Availability Zones, Azure offers industry best 99.99% VM uptime SLA. Door uw oplossingen te ontwikkelen voor het gebruik van gerepliceerde VM's in zones, kunt u uw toepassingen en gegevens beveiligen tegen verlies van een datacenter.By architecting your solutions to use replicated VMs in zones, you can protect your applications and data from the loss of a datacenter. Als er een zone wordt aangetast, zijn de gerepliceerde apps en gegevens direct beschikbaar in een andere zone.If one zone is compromised, then replicated apps and data are instantly available in another zone.

Beschikbaarheidszones

Meer informatie over het implementeren van een VM voor Windows of Linux in een beschikbaarheidszone.Learn more about deploying a Windows or Linux VM in an Availability Zone.

Configureer meerdere virtuele machines in een beschikbaarheidsset voor redundantieConfigure multiple virtual machines in an availability set for redundancy

Beschikbaarheidssets zijn ook een datacenterconfiguratie om VM-redundantie en beschikbaarheid te bieden.Availability sets are another datacenter configuration to provide VM redundancy and availability. Deze configuratie in een datacenter zorgt ervoor dat tijdens een geplande of onvoorziene onderhoudsgebeurtenis ten minste één virtuele machine beschikbaar is en wordt voldaan aan de 99,95% Azure SLA.This configuration within a datacenter ensures that during either a planned or unplanned maintenance event, at least one virtual machine is available and meets the 99.95% Azure SLA. Zie de SLA voor virtuele machines voor meer informatie.For more information, see the SLA for Virtual Machines.

Belangrijk

Een virtuele machine met één exemplaar in een beschikbaarheidsset die zelfstandig is ingesteld, moet Premium - SSD of Ultra Disk gebruiken voor alle schijven en gegevensschijven in een besturingssysteem om in aanmerking te komen voor de SLA voor de VM-connectiviteit van ten minste 99,9%.A single instance virtual machine in an availability set by itself should use Premium SSD or Ultra Disk for all operating system disks and data disks in order to qualify for the SLA for Virtual Machine connectivity of at least 99.9%.

Een virtuele machine van één exemplaar met een standaard SSD heeft een SLA van minstens 99,5%, terwijl een virtuele machine van één exemplaar met een standaard HDD een SLA heeft van minstens 95%.A single instance virtual machine with a Standard SSD will have an SLA of at least 99.5%, while a single instance virtual machine with a Standard HDD will have an SLA of at least 95%. Raadpleeg SLA voor virtuele machinesSee SLA for Virtual Machines

Elke virtuele machine in uw beschikbaarheidsset krijgt een updatedomein en een foutdomein toegewezen door het onderliggende Azure-platform.Each virtual machine in your availability set is assigned an update domain and a fault domain by the underlying Azure platform. Voor iedere beschikbaarheidsset worden standaard vijf updatedomeinen toegewezen die niet door gebruiker te bewerken zijn (voor Resource Manager-implementaties kan dit aantal worden opgehoogd tot 20 updatedomeinen), om groepen virtuele machines en onderliggende fysieke hardware aan te duiden die op hetzelfde moment opnieuw kunnen worden opgestart.For a given availability set, five non-user-configurable update domains are assigned by default (Resource Manager deployments can then be increased to provide up to 20 update domains) to indicate groups of virtual machines and underlying physical hardware that can be rebooted at the same time. Wanneer in één beschikbaarheidsset meer dan vijf virtuele machines worden geconfigureerd, wordt de zesde virtuele machine in hetzelfde updatedomein geplaatst als de eerste virtuele machine, de zevende in hetzelfde updatedomein als de tweede virtuele machine, enzovoort.When more than five virtual machines are configured within a single availability set, the sixth virtual machine is placed into the same update domain as the first virtual machine, the seventh in the same update domain as the second virtual machine, and so on. De volgorde waarin updatedomeinen opnieuw worden opgestart, verloopt tijdens gepland onderhoud niet altijd sequentieel, maar er wordt slechts één updatedomein tegelijk opnieuw opgestart.The order of update domains being rebooted may not proceed sequentially during planned maintenance, but only one update domain is rebooted at a time. Een updatedomein dat opnieuw is opgestart, heeft 30 minuten om te herstellen voordat onderhoud wordt geïnitieerd op een ander updatedomein.A rebooted update domain is given 30 minutes to recover before maintenance is initiated on a different update domain.

Foutdomeinen duiden de groep virtuele machines aan die een gemeenschappelijke voeding en switch delen.Fault domains define the group of virtual machines that share a common power source and network switch. Standaard worden bij Resource Manager-implementaties de virtuele machines die zijn geconfigureerd in uw beschikbaarheidsset verdeeld over maximaal drie foutdomeinen (twee foutdomeinen bij klassieke implementaties).By default, the virtual machines configured within your availability set are separated across up to three fault domains for Resource Manager deployments (two fault domains for Classic). Hoewel het in een beschikbaarheidsset plaatsen van uw virtuele machines uw toepassing niet beschermt tegen problemen met het besturingssysteem of de toepassing zelf, worden zo wel de gevolgen van mogelijke problemen met de fysieke hardware, netwerkstoringen of stroomonderbrekingen beperkt.While placing your virtual machines into an availability set does not protect your application from operating system or application-specific failures, it does limit the impact of potential physical hardware failures, network outages, or power interruptions.

Concepttekening van een configuratie met een updatedomein en een foutdomeinConceptual drawing of the update domain and fault domain configuration

Beheerde schijven voor VM's in een beschikbaarheidsset gebruikenUse managed disks for VMs in an availability set

Als u momenteel Vm's met niet-beheerde schijven gebruikt, raden wij u ten zeerste aan om te converteren van onbeheerd naar beheerde schijven voor Linux en Windows.If you are currently using VMs with unmanaged disks, we highly recommend you convert from unmanaged to managed disks for Linux and Windows.

Beheerde schijven bieden een betere betrouwbaarheid voor beschikbaarheidssets door ervoor te zorgen dat de schijven van VM's in een beschikbaarheidsset voldoende van elkaar zijn verwijderd, waardoor een SPOF (Single Point Of Failure) wordt voorkomen.Managed disks provide better reliability for Availability Sets by ensuring that the disks of VMs in an Availability Set are sufficiently isolated from each other to avoid single points of failure. Dit doet u door automatisch de schijven in verschillende opslagfoutdomeinen (opslagclusters) te plaatsen en ze te uit te lijnen met het domein van de VM-fout.It does this by automatically placing the disks in different storage fault domains (storage clusters) and aligning them with the VM fault domain. Wanneer een hardware- of softwarefout optreedt in een foutdomein, wordt alleen het VM-exemplaar met schijven in dit opslagfoutdomein beïnvloed.If a storage fault domain fails due to hardware or software failure, only the VM instance with disks on the storage fault domain fails. Foutdomeinen van beheerde schijvenManaged disks FDs

Belangrijk

Het aantal foutdomeinen voor beheerde beschikbaarheidssets varieert per regio: twee of drie per regio.The number of fault domains for managed availability sets varies by region - either two or three per region. U kunt het foutdomein voor elke regio weergeven door de volgende scripts uit te voeren.You can see the fault domain for each region by running the following scripts.

Get-AzComputeResourceSku | where{$_.ResourceType -eq 'availabilitySets' -and $_.Name -eq 'Aligned'}
az vm list-skus --resource-type availabilitySets --query '[?name==`Aligned`].{Location:locationInfo[0].location, MaximumFaultDomainCount:capabilities[0].value}' -o Table

Notitie

Onder bepaalde omstandigheden kunnen twee VM's in dezelfde beschikbaarheidsset een foutdomein delen.Under certain circumstances, two VMs in the same availability set might share a fault domain. U kunt dit bevestigen door naar uw beschikbaarheidsset te gaan en de kolom Foutdomein te controleren.You can confirm a shared fault domain by going to your availability set and checking the Fault Domain column. Een gedeeld foutdomein kan worden veroorzaakt door de volgende volgorde tijdens de implementatie van de VM's:A shared fault domain might be caused by the completing following sequence when you deployed the VMs:

 1. Implementeer de eerste VM.Deploy the first VM.
 2. Stop de eerste VM of hef de toewijzing ervan op.Stop/deallocate the first VM.
 3. Implementeer de tweede VM.Deploy the second VM.

In deze omstandigheden kan de besturingssysteemschijf van de tweede VM worden gemaakt in hetzelfde foutdomein als de eerste VM, zodat de twee VM's zich in hetzelfde foutdomein bevinden.Under these circumstances, the OS disk of the second VM might be created on the same fault domain as the first VM, so the two VMs will be on same fault domain. Wij raden aan VM's niet te stoppen of de toewijzing ervan op te heffen tussen implementaties, om dit probleem te voorkomen.To avoid this issue, we recommend that you don't stop/deallocate VMs between deployments.

Als u VM's met niet-beheerde schijven wilt gebruiken, volgt u onderstaande aanbevolen procedures voor opslagaccounts waarbij virtuele harde schijven (VHD's) of VM's zijn opgeslagen als pagina-blobs.If you plan to use VMs with unmanaged disks, follow below best practices for Storage accounts where virtual hard disks (VHDs) of VMs are stored as page blobs.

 1. Zorg dat alle schijven (gegevens en besturingssysteem) worden gekoppeld aan een virtuele machine op hetzelfde opslagaccountKeep all disks (OS and data) associated with a VM in the same storage account
 2. Controleer de limieten voor het aantal niet-beheerde schijven in een Azure Storage-account voordat u meer VHD's aan een opslagaccount toevoegtReview the limits on the number of unmanaged disks in an Azure Storage account before adding more VHDs to a storage account
 3. Gebruik een afzonderlijk opslagaccount voor elke virtuele machine in een beschikbaarheidsset.Use a separate storage account for each VM in an Availability Set. Deel opslagaccounts met meerdere VM's niet in dezelfde beschikbaarheidsset.Do not share Storage accounts with multiple VMs in the same Availability Set. VM's in verschillende beschikbaarheidssets kunnen een gegevensaccount delen, zolang de aanbevolen procedures worden gevolgd Foutdomeinen van een onbeheerde schijfIt is acceptable for VMs across different Availability Sets to share storage accounts if above best practices are followed Unmanaged disks FDs

Geplande gebeurtenissen gebruiken om proactief te reageren op gebeurtenissen die invloed hebben op VM'sUse scheduled events to proactively respond to VM impacting events

Wanneer u zich abonneert op geplande gebeurtenissen, wordt uw virtuele machine op de hoogte gesteld van aanstaande onderhoudsgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw VM.When you subscribe to scheduled events, your VM is notified about upcoming maintenance events that can impact your VM. Wanneer geplande gebeurtenissen zijn ingeschakeld, krijgt de virtuele machine een minimale hoeveelheid tijd voordat de onderhoudsactiviteit wordt uitgevoerd.When scheduled events are enabled, your virtual machine is given a minimum amount of time before the maintenance activity is performed. Zo kunnen host-OS-updates die van invloed zijn op uw virtuele machine, in de wachtrij worden geplaatst als gebeurtenissen waarvoor de impact wordt aangegeven, evenals een tijd waarop het onderhoud wordt uitgevoerd als er geen actie wordt ondernomen.For example, Host OS updates that might impact your VM are queued up as events that specify the impact, as well as a time at which the maintenance will be performed if no action is taken. Planningsgebeurtenissen worden ook in de wachtrij geplaatst wanneer Azure een onmiddellijke hardwarefout detecteert die van invloed kan zijn op uw virtuele machine, zodat u kunt bepalen wanneer het herstel moet worden uitgevoerd.Schedule events are also queued up when Azure detects imminent hardware failure that might impact your VM, which allows you to decide when the healing should be performed. Klanten kunnen de gebeurtenis gebruiken om taken uit te voeren vóór het onderhoud, zoals het opslaan van de status, een failover-overschakeling uitvoeren naar de secundaire VM, enzovoort.Customers can use the event to perform tasks prior to the maintenance, such as saving state, failing over to the secondary, and so on. Nadat u uw logica hebt voltooid voor het op de juiste wijze verwerken van de onderhoudsgebeurtenis, kunt u de uitstaande geplande gebeurtenis goedkeuren zodat het platform door kan gaan met onderhoud.After you complete your logic for gracefully handling the maintenance event, you can approve the outstanding scheduled event to allow the platform to proceed with maintenance.

Een load balancer combineren met beschikbaarheidszones of -setsCombine a load balancer with availability zones or sets

Combineer de Azure Load Balancer met een beschikbaarheidszone of -set om uw toepassingen zo stabiel mogelijk te maken.Combine the Azure Load Balancer with an availability zone or set to get the most application resiliency. De Azure Load Balancer verdeelt het verkeer tussen meerdere virtuele machines.The Azure Load Balancer distributes traffic between multiple virtual machines. De Azure Load Balancer is voor virtuele machines uit de prijscategorie Standard bij de prijs inbegrepen.For our Standard tier virtual machines, the Azure Load Balancer is included. De Azure Load Balancer is niet bij alle prijscategorieën voor virtuele machines inbegrepen.Not all virtual machine tiers include the Azure Load Balancer. Zie virtuele machines met taak verdeling voor Linux of Windowsvoor meer informatie over taak verdeling voor uw virtuele machines.For more information about load balancing your virtual machines, see Load Balancing virtual machines for Linux or Windows.

Als de load balancer niet is geconfigureerd om het verkeer te verdelen over meerdere virtuele machines, heeft iedere geplande onderhoudsgebeurtenis invloed op de enkele virtuele machine die uw verkeer afhandelt, waardoor uw applicatielaag onbeschikbaar wordt.If the load balancer is not configured to balance traffic across multiple virtual machines, then any planned maintenance event affects the only traffic-serving virtual machine, causing an outage to your application tier. Door meerdere virtuele machines van dezelfde laag onder te brengen bij dezelfde load balancer en beschikbaarheidsset, zorgt u ervoor dat verkeer altijd door ten minste één instantie kan worden afgehandeld.Placing multiple virtual machines of the same tier under the same load balancer and availability set enables traffic to be continuously served by at least one instance.

Voor een zelf studie over het verdelen van de belasting over beschikbaarheids zones, Zie zelf studie: Load Balancing vm's over beschikbaarheids zones met een Standard Load Balancer met behulp van de Azure Portal.For a tutorial on how to load balance across availability zones, see Tutorial: Load balance VMs across availability zones with a Standard Load Balancer using the Azure portal.

Volgende stappenNext steps

Zie virtuele machines met taak verdelingvoor meer informatie over taak verdeling voor uw virtuele machines.To learn more about load balancing your virtual machines, see Load Balancing virtual machines.