Virtuele Windows-machines in AzureWindows virtual machines in Azure

Azure Virtual Machines (VM) vormen een van de diverse typen schaalbare on-demand computerresources die Azure biedt.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. Normaal gesproken kiest u voor een VM wanneer u meer controle nodig hebt over de computeromgeving dan andere opties bieden.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. In dit artikel vindt u informatie over wat u moet overwegen voordat u een VM maakt, hoe u deze maakt en hoe u deze beheert.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Een VM in Azure biedt u de flexibiliteit van virtualisatie zonder dat u de fysieke hardware hoeft te kopen en te beheren waarop de VM wordt uitgevoerd.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. U moet de VM echter wel onderhouden door taken uit te voeren, zoals het configureren, patchen en onderhouden van de software die erop wordt uitgevoerd.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Virtuele machines in Azure kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.Azure virtual machines can be used in various ways. Een aantal voorbeelden:Some examples are:

 • Ontwikkeling en tests: Azure-VM’s bieden een snelle en eenvoudige manier om een computer te maken met specifieke configuraties die nodig zijn voor de code van een toepassing en het testen ervan.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
 • Toepassingen in de cloud: De vraag naar uw toepassing kan variëren, dus kan het financieel verstandig zijn om deze uit te voeren op een VM in Azure.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. U betaalt voor extra virtuele machines wanneer u ze nodig hebt en schakelt ze uit wanneer u ze niet meer nodig hebt.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
 • Uitgebreid datacenter: Virtuele machines in een virtueel Azure-netwerk kunnen eenvoudig worden verbonden met het netwerk van uw organisatie.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Het aantal virtuele machines dat uw toepassing gebruikt, kan omhoog worden geschaald naar wat is vereist om te voldoen aan uw behoeften.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

Waar moet ik over nadenken voordat ik een VM maak?What do I need to think about before creating a VM?

Er is altijd een groot aantal overwegingen bij het ontwerpen wanneer u de infrastructuur van een toepassing verder uitwerkt in Azure.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. Deze aspecten van een VM zijn belangrijk om over na te denken voordat u begint:These aspects of a VM are important to think about before you start:

 • De namen van uw toepassingsresourcesThe names of your application resources
 • De locatie waar de resources worden opgeslagenThe location where the resources are stored
 • De grootte van de VMThe size of the VM
 • Het maximumaantal VM's dat kan worden gemaaktThe maximum number of VMs that can be created
 • Het besturingssysteem dat op de VM wordt uitgevoerdThe operating system that the VM runs
 • De configuratie van de VM nadat deze is gestartThe configuration of the VM after it starts
 • De gerelateerde resources die de VM nodig heeftThe related resources that the VM needs

LocatiesLocations

Alle resources die in Azure zijn gemaakt, worden verdeeld over meerdere geografische regio's over de hele wereld.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. Normaal gesproken heet de regio locatie wanneer u een VM maakt.Usually, the region is called location when you create a VM. Voor een VM geeft de locatie aan waar de virtuele harde schijven zijn opgeslagen.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

In deze tabel staan enkele manieren om een lijst met beschikbare locaties te verkrijgen.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

MethodeMethod BeschrijvingDescription
Azure PortalAzure portal Selecteer een locatie in de lijst bij het maken van een VM.Select a location from the list when you create a VM.
Azure PowerShellAzure PowerShell Gebruik de opdracht Get-AzLocation.Use the Get-AzLocation command.
REST-APIREST API Gebruik de bewerking Locaties vermelden.Use the List locations operation.
Azure CLIAzure CLI Gebruik de bewerking az account list-locations.Use the az account list-locations operation.

BeschikbaarheidAvailability

Voor Azure is een toonaangevende serviceovereenkomst (SLA) van 99,9% aangekondigd voor één VM-instantie. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat de virtuele machine wordt geïmplementeerd met Premium-opslag voor alle schijven.Azure announced an industry leading single instance virtual machine Service Level Agreement of 99.9% provided you deploy the VM with premium storage for all disks. Als u wilt dat uw VM-implementatie in aanmerking komt voor de SLA van 99,95%, moet u bovendien een beschikbaarheidsset maken met ten minste twee VM's waarop uw workload wordt uitgevoerd.In order for your deployment to qualify for the standard 99.95% VM Service Level Agreement, you still need to deploy two or more VMs running your workload inside of an availability set. Dit zorgt ervoor dat uw VM's worden verdeeld over meerdere foutdomeinen in de Azure-datacenters en worden geïmplementeerd op hosts met verschillende onderhoudsvensters.An availability set ensures that your VMs are distributed across multiple fault domains in the Azure data centers as well as deployed onto hosts with different maintenance windows. In de volledige Azure SLA wordt de gegarandeerde beschikbaarheid van Azure als geheel uitgelegd.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

VM-grootteVM size

De grootte van de VM die u gebruikt, wordt bepaald door de workload die u wilt uitvoeren.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. De grootte die u vervolgens kiest, bepaalt factoren als processorsnelheid, geheugen en opslagcapaciteit.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Azure biedt een groot aantal verschillende grootten voor verschillende manieren van gebruik.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Azure rekent een uurprijs op basis van de grootte en het besturingssysteem van de VM.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Voor niet-hele uren worden alleen de minuten van gebruik in rekening gebracht.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. De opslag wordt afzonderlijk berekend en in rekening gebracht.Storage is priced and charged separately.

VM-limietenVM Limits

Uw abonnement heeft een standaard quotumlimiet ingebouwd die de implementatie van veel VM’s voor uw project kan beïnvloeden.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. De huidige limiet per abonnement is 20 VM's per regio.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. Limieten kunnen worden verhoogd door een ondersteuningsticket in te dienen met een aanvraag voor een verhogingLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

Schijven en installatiekopieën voor een besturingssysteemOperating system disks and images

Virtuele machines maken gebruik van virtuele harde schijven (VHD's) voor de opslag van het besturingssysteem (OS) en de gegevens.Virtual machines use virtual hard disks (VHDs) to store their operating system (OS) and data. VHD's worden ook gebruikt voor de installatiekopieën waarmee u een besturingssysteem kunt installeren.VHDs are also used for the images you can choose from to install an OS.

Azure biedt veel marketplace-installatiekopieën voor gebruik met verschillende versies en typen van de Windows Server-besturingssystemen.Azure provides many marketplace images to use with various versions and types of Windows Server operating systems. Marketplace-installatiekopieën worden aangeduid met uitgever, aanbieding, SKU en versie van de installatiekopie (de versie wordt meestal gespecificeerd als meest recente).Marketplace images are identified by image publisher, offer, sku, and version (typically version is specified as latest). Alleen 64-bits besturingssystemen worden ondersteund.Only 64-bit operating systems are supported. Zie Microsoft-serversoftwareondersteuning voor virtuele Microsoft Azure-machines voor meer informatie over de ondersteunde gastbesturingssystemen, rollen en onderdelen.For more information on the supported guest operating systems, roles, and features, see Microsoft server software support for Microsoft Azure virtual machines.

In deze tabel ziet u een aantal manieren waarop u de gegevens voor een installatiekopie kunt vinden.This table shows some ways that you can find the information for an image.

MethodeMethod BeschrijvingDescription
Azure PortalAzure portal De waarden worden automatisch opgegeven wanneer u een installatiekopie selecteert om te gebruiken.The values are automatically specified for you when you select an image to use.
Azure PowerShellAzure PowerShell Get-AzVMImagePublisher -Location locationGet-AzVMImagePublisher -Location location
Get-AzVMImageOffer -Location location -Publisher publisherNameGet-AzVMImageOffer -Location location -Publisher publisherName
Get-AzVMImageSku -Location location -Publisher publisherName -Offer offerNameGet-AzVMImageSku -Location location -Publisher publisherName -Offer offerName
REST-API’sREST APIs Uitgevers van installatiekopieën weergevenList image publishers
Aanbiedingen van installatiekopieën weergevenList image offers
Installatiekopie-SKU's weergevenList image skus
Azure CLIAzure CLI az vm image list-publishers --locatie locationaz vm image list-publishers --location location
az vm image list-offers --location locatie --publisher publisherNameaz vm image list-offers --location location --publisher publisherName
az vm image list-skus --location locatie --publisher publisherName --offer offerNameaz vm image list-skus --location location --publisher publisherName --offer offerName

U kunt ervoor kiezen om uw eigen installatiekopie te uploaden en te gebruiken. Wanneer u dit doet, worden de uitgeversnaam, aanbieding en SKU niet gebruikt.You can choose to upload and use your own image and when you do, the publisher name, offer, and sku aren’t used.

ExtensiesExtensions

VM-extensies geven uw VM meer mogelijkheden via de post-implementatieconfiguratie en geautomatiseerde taken.VM extensions give your VM additional capabilities through post deployment configuration and automated tasks.

Deze algemene taken kunnen worden uitgevoerd met extensies:These common tasks can be accomplished using extensions:

 • Aangepaste scripts uitvoeren: de aangepaste scriptextensie helpt u workloads op de VM te configureren door uw script uit te voeren wanneer de VM is ingericht.Run custom scripts – The Custom Script Extension helps you configure workloads on the VM by running your script when the VM is provisioned.
 • Configuraties implementeren en beheren: de PowerShell Desired State Configuration (DSC)-extensie helpt bij het instellen van DSC op een VM voor het beheren van configuraties en omgevingen.Deploy and manage configurations – The PowerShell Desired State Configuration (DSC) Extension helps you set up DSC on a VM to manage configurations and environments.
 • Diagnostische gegevens verzamelen: de Azure Diagnostics-extensie helpt u bij het configureren van de VM voor het verzamelen van diagnostische gegevens die kunnen worden gebruikt voor het bewaken van de status van uw toepassing.Collect diagnostics data – The Azure Diagnostics Extension helps you configure the VM to collect diagnostics data that can be used to monitor the health of your application.

De resources in deze tabel worden gebruikt door de VM en moeten bestaan of worden gemaakt wanneer de VM wordt gemaakt.The resources in this table are used by the VM and need to exist or be created when the VM is created.

ResourceResource VereistRequired BeschrijvingDescription
ResourcegroepResource group JaYes De VM moet zijn opgenomen in een resourcegroep.The VM must be contained in a resource group.
OpslagaccountStorage account JaYes De VM heeft het opslagaccount nodig voor het opslaan van de virtuele harde schijven.The VM needs the storage account to store its virtual hard disks.
Virtueel netwerkVirtual network JaYes De VM moet lid zijn van een virtueel netwerk.The VM must be a member of a virtual network.
Openbaar IP-adresPublic IP address NeeNo Aan de VM kan een openbaar IP-adres worden toegewezen voor externe toegang.The VM can have a public IP address assigned to it to remotely access it.
NetwerkinterfaceNetwork interface JaYes De netwerkinterface van de VM moet in het netwerk communiceren.The VM needs the network interface to communicate in the network.
GegevensschijvenData disks NeeNo De VM kan gegevensschijven bevatten om opslagmogelijkheden uit te breiden.The VM can include data disks to expand storage capabilities.

GegevenslocatieData residency

In Azure is de functie om het opslaan van klantgegevens in één regio in te schakelen, momenteel alleen beschikbaar in de regio Azië - zuidoost (Singapore) van het geografisch gebied Azië en Stille Oceaan en in Brazilië - zuid van het geografisch gebied Brazilië (staat Sao Paulo).In Azure, the feature to enable storing customer data in a single region is currently only available in the Southeast Asia Region (Singapore) of the Asia Pacific Geo and Brazil South (Sao Paulo State) Region of Brazil Geo. Voor alle andere regio's worden klantgegevens opgeslagen in Geo.For all other regions, customer data is stored in Geo. Zie Trust Center voor meer informatie.For more information, see Trust Center.

Volgende stappenNext steps

Maak uw eerste VM.Create your first VM!