Overzicht van SQL Server op virtuele machines in Azure (Windows)Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Windows)

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u SQL Server kunt uitvoeren op virtuele Windows-machines (VM's) in Azure. Ook vindt u hier koppelingen naar portalinstallatiekopieën en een overzicht van algemene taken.This topic describes your options for running SQL Server on Azure Windows virtual machines (VMs), along with links to portal images and an overview of common tasks.

Notitie

Zie Een virtuele Windows-machine met SQL Server inrichten in Azure Portal als u al bekend bent met SQL Server en alleen wilt zien hoe u een virtuele Windows-machine met SQL Server implementeert.If you're already familiar with SQL Server and just want to see how to deploy a SQL Server Windows VM, see Provision a Windows SQL Server VM in the Azure. Of zie Een virtuele Linux SQL Server-machine in Azure Portal inrichten als u een virtuele Linux-machine met SQL Server wilt maken.Or if you want to create a Linux VM with SQL Server, see Provision a Linux SQL Server VM in the Azure

Als u een databasebeheerder of een ontwikkelaar bent, kunt u met VM's in Azure de on-premises SQL Server-werkbelastingen en toepassingen naar de cloud verplaatsen.If you are a database administrator or a developer, Azure VMs provide a way to move your on-premises SQL Server workloads and applications to the Cloud.

Scenario'sScenarios

U kunt er om vele redenen voor kiezen om uw gegevens in Azure te hosten.There are many reasons that you might choose to host your data in Azure. Als uw toepassing wordt verplaatst naar Azure, kunt u de prestaties verbeteren door ook de gegevens te verplaatsen.If your application is moving to Azure, it improves performance to also move the data. Maar er zijn nog andere voordelen.But there are other benefits. U hebt automatisch toegang tot meerdere datacenters voor een wereldwijde aanwezigheid en herstel na een noodgeval.You automatically have access to multiple data centers for a global presence and disaster recovery. De gegevens zijn ook zeer goed beveiligd en duurzaam.The data is also highly secured and durable.

SQL Server dat wordt uitgevoerd op virtuele machines in Azure is één mogelijkheid om relationele gegevens in Azure op te slaan.SQL Server running on Azure VMs is one option for storing your relational data in Azure. Het is een goede keuze voor verschillende scenario's.It is good choice for several scenarios. U wilt bijvoorbeeld de virtuele machine in Azure zo identiek mogelijk aan een on-premises computer met SQL Server configureren.For example, you might want to configure the Azure VM as similarly as possible to an on-premises SQL Server machine. Of u wilt misschien aanvullende toepassingen en services uitvoeren op dezelfde databaseserver.Or you might want to run additional applications and services on the same database server. Er zijn twee belangrijke informatiebronnen die u helpen nog meer scenario's en overwegingen te bedenken:There are two main resources that can help you think through even more scenarios and considerations:

Een nieuwe SQL-VM makenCreate a new SQL VM

De volgende gedeelten bevatten directe koppelingen naar Azure Portal voor de galerie met installatiekopieën van virtuele SQL Server-machines.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images. Afhankelijk van de installatiekopie die u selecteert, kunt u de SQL Server-licentiekosten betalen per minuut of uw eigen licentie gebruiken (Bring Your Own Licence, BYOL).Depending on the image you select, you can either pay for SQL Server licensing costs on a per-minute basis, or you can bring your own license (BYOL).

Stapsgewijze richtlijnen voor het maken van een nieuwe virtuele SQL-machine vindt u in de zelfstudie Een virtuele SQL Server-machine inrichten in Azure Portal.Find step-by-step guidance for creating a new SQL VM in the tutorial, Provision a SQL Server virtual machine in the Azure portal. Bekijk ook de Aanbevolen procedures voor de beste prestaties voor virtuele SQL Server-machines, waarin wordt uitgelegd hoe u de juiste machinegrootte selecteert, evenals andere functies die tijdens het inrichten beschikbaar zijn.Also, review the Performance best practices for SQL Server VMs, which explains how to select the appropriate machine size and other features available during provisioning.

Optie 1: een SQL-VM maken met licentiekosten per minuutOption 1: Create a SQL VM with per-minute licensing

De volgende tabel bevat een matrix met de laatste SQL Server-installatiekopieën in de galerie met virtuele machines.The following table provides a matrix of the latest SQL Server images in the virtual machine gallery. Klik op een koppeling om te beginnen met het maken van een nieuwe virtuele SQL-machine met de versie, de editie en het besturingssysteem die u hebt opgegeven.Click on any link to begin creating a new SQL VM with your specified version, edition, and operating system.

Tip

Zie Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Prijsrichtlijnen voor SQL Server Azure VM's) voor informatie over de VM- en SQL-prijzen voor deze installatiekopieën.To understand the VM and SQL pricing for these images, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VersionVersion BesturingssysteemOperating System EditieEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP3SQL Server 2012 SP3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Notitie

Zie Overzicht van SQL Server op virtuele Azure-machines (Linux) voor de beschikbare installatiekopieën van SQL Server voor virtuele Linux-machines.To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Optie 2: een SQL-VM maken met een bestaande licentie Option 2: Create a SQL VM with an existing license

U kunt ook uw eigen licentie gebruiken (Bring Your Own Licence, BYOL).You can also bring your own license (BYOL). In dit scenario betaalt u alleen voor de virtuele machine, zonder eventuele extra kosten voor SQL Server-licentieverlening.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Als u uw eigen licentie wilt gebruiken, raadpleegt u onderstaande matrix met SQL Server-versies, SQL Server-edities en besturingssystemen.To use your own license, use the matrix of SQL Server versions, editions, and operating systems below. In de portal worden de namen van deze installatiekopieën voorafgegaan door {BYOL}.In the portal, these image names are prefixed with {BYOL}.

Tip

Als u uw eigen licentie hebt, kan dit u in de loop van de tijd geld besparen voor doorlopende productieworkloads.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Zie Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Prijsrichtlijnen voor SQL Server Azure VM's) voor meer informatie.For more information, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

VersionVersion BesturingssysteemOperating system EditieEdition
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOLEnterprise BYOL, Standard BYOL

In aanvulling op deze lijst zijn er ook andere combinaties van SQL Server-versies en besturingssystemen beschikbaar.In addition to this list, other combinations of SQL Server versions and operating systems are available. Voer een Marketplace-zoekactie in Azure Portal uit om andere installatiekopieën te vinden (zoek op '{BYOL} SQL Server').Find other images through a marketplace search in the Azure portal (search for "{BYOL} SQL Server").

Belangrijk

Voor het gebruik van installatiekopieën voor VM’s op basis van BYOL moet u beschikken over een Enterprise-overeenkomst met licentiemobiliteit via Software Assurance in Azure.To use BYOL VM images, you must have an Enterprise Agreement with License Mobility through Software Assurance on Azure. Ook hebt u een geldige licentie nodig voor de SQL Server-versie/-editie die u wilt gebruiken.You also need a valid license for the version/edition of SQL Server you want to use. U moet de benodigde BYOL-informatie aan Microsoft verstrekken binnen 10 dagen na inrichting van uw virtuele machine.You must provide the necessary BYOL information to Microsoft within 10 days of provisioning your VM.

Notitie

Het is niet mogelijk om de licentie voor een SQL Server-VM waarbij per minuut wordt betaald te wijzigen in uw eigen licentie.It is not possible to change the licensing model of a pay-per-minute SQL Server VM to use your own license. Als u dit wilt doen, moet u een nieuwe BYOL-VM maken en uw databases naar de nieuwe VM migreren.In this case, you must create a new BYOL VM and migrate your databases to the new VM.

Uw virtuele SQL-machine beherenManage your SQL VM

Na het inrichten van uw virtuele SQL Server-machine zijn er verschillende optionele beheertaken die u kunt uitvoeren.After provisioning your SQL Server VM, there are several optional management tasks. Met betrekking tot bepaalde aspecten kunt u SQL Server op exact dezelfde manier configureren en beheren als u met een on-premises SQL Server-exemplaar zou doen.In many aspects, you configure and manage SQL Server exactly like you would manage an on-premises SQL Server instance. Andere taken zijn echter specifiek voor Azure.However, some tasks are specific to Azure. In de volgende secties worden enkele van deze taken uitgelicht. Ook vindt u er koppelingen naar meer informatie.The following sections highlight some of these areas with links to more information.

Verbinding maken met de virtuele machineConnect to the VM

Een van de meest elementaire beheerfasen is het verbinding maken met uw virtuele machine met SQL Server via hulpprogramma's als SQL Server Management Studio (SSMS).One of the most basic management steps is to connect to your SQL Server VM through tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). Zie Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure (Verbinding maken met een virtuele machine met SQL Server in Azure) voor instructies voor het verbinding maken met uw nieuwe virtuele machine met SQL Server.For instructions on how to connect to your new SQL Server VM, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Uw gegevens migrerenMigrate your data

Als u een bestaande database hebt, doet u er verstandig aan deze te verplaatsen naar uw nieuw ingerichte virtuele SQL-machine.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Zie Een database migreren naar SQL Server op een virtuele machine in Azure voor een lijst met migratieopties en begeleiding bij de migratie.For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Hoge beschikbaarheid configurerenConfigure high availability

Als u hoge beschikbaarheid nodig hebt, overweeg dan SQL Server-beschikbaarheidsgroepen te configureren.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Hierbij combineert u meerdere virtuele machines in Azure tot een virtueel netwerk.This involves multiple Azure VMs in a virtual network. In Azure Portal vindt u een sjabloon voor het instellen van deze configuratie.The Azure portal has a template that sets up this configuration for you. Zie Een AlwaysOn-beschikbaarheidsgroep configureren op virtuele machines in Azure Resource Manager voor meer informatie.For more information, see Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines. Als u de beschikbaarheidsgroep en de bijbehorende listener handmatig wilt configureren, raadpleegt u AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen configureren op virtuele machines in Azure.If you want to manually configure your Availability Group and associated listener, see Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM.

Raadpleeg voor andere overwegingen met betrekking tot hoge beschikbaarheid Hoge beschikbaarheid en herstel na een noodgeval voor SQL Server in Azure Virtual Machines.For other high availability considerations, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Een back-up maken van uw gegevensBack up your data

Azure VM's kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde back-ups, waarbij er regelmatig back-ups in Blob Storage worden gemaakt van uw database.Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. U kunt deze techniek ook handmatig gebruiken.You can also manually use this technique. Zie Azure Storage gebruiken voor back-up en herstel van SQL Server voor meer informatie.For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore. Zie Back-up en herstel voor SQL Server in Azure Virtual Machines voor een overzicht van alle opties voor back-up en herstel.For an overview of all backup and restore options, see Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Updates automatiserenAutomate updates

Azure VM's kunnen geautomatiseerde patching gebruiken om een onderhoudsvenster te plannen voor het automatisch installeren van belangrijke Windows- en SQL Server-updates.Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP)Customer experience improvement program (CEIP)

Het programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP) is standaard ingeschakeld.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Met dit programma worden regelmatig rapporten naar Microsoft verzonden zodat SQL Server kan worden verbeterd.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. Er hoeft voor het programma voor kwaliteitsverbetering geen beheertaak worden uitgevoerd, tenzij u het na het inrichten wilt uitschakelen.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. U kunt het programma voor kwaliteitsverbetering aanpassen of uitschakelen door via Extern bureaublad verbinding te maken met de virtuele machine.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Voer vervolgens het hulpprogramma SQL Server-fouten- en gebruiksrapportage uit.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Volg de instructies voor het uitschakelen van rapportage.Follow the instructions to disable reporting.

Zie de privacyverklaring van SQL Server voor meer informatie over gegevensverzameling.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Volgende stappenNext steps

Zie Pricing guidance for SQL Server Azure VMs (Prijsrichtlijnen voor SQL Server Azure VM's) en de pagina met prijzen voor Azure als u vragen hebt over prijzen.For questions about pricing, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs and the Azure pricing page. Selecteer de doeleditie van SQL Server in de lijst Besturingssysteem/software.Select your target edition of SQL Server in the OS/Software list. Geef vervolgens de prijzen weer voor virtuele machines van verschillende grootten.Then view the prices for differently sized virtual machines.

Nog vragen?More question? Bekijk eerst de Veelgestelde vragen over SQL Server in Azure Virtual Machines.First, see the SQL Server on Azure Virtual Machines FAQ. Maar u kunt uw vragen of opmerkingen ook onder aan elk onderwerp over virtuele SQL-machines toevoegen om te communiceren met Microsoft en de community.But also add your questions or comments to the bottom of any SQL VM topics to interact with Microsoft and the community.