Zelfstudie: Azure-schijven beheren met Azure PowerShellTutorial - Manage Azure disks with Azure PowerShell

Virtuele machines in Azure gebruiken schijven voor het opslaan van het besturingssysteem, toepassingen en gegevens van virtuele machines.Azure virtual machines use disks to store the VMs operating system, applications, and data. Bij het maken van een VM is het van belang dat u een schijfgrootte en configuratie kiest die geschikt zijn voor de verwachte werkbelasting.When creating a VM, it's important to choose a disk size and configuration appropriate to the expected workload. Deze zelfstudie bevat informatie over het implementeren en beheren van VM-schijven.This tutorial covers deploying and managing VM disks. U krijgt informatie over:You learn about:

 • Besturingssysteemschijven en tijdelijke schijvenOS disks and temporary disks
 • GegevensschijvenData disks
 • Standard- en Premium-schijvenStandard and Premium disks
 • SchijfprestatiesDisk performance
 • Het koppelen en voorbereiden van gegevensschijvenAttaching and preparing data disks

Azure Cloud Shell startenLaunch Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell is een gratis interactieve shell waarmee u de stappen in dit artikel kunt uitvoeren.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. In deze shell zijn algemene Azure-hulpprogramma's vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd voor gebruik met uw account.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

Als u Cloud Shell wilt openen, selecteert u Proberen in de rechterbovenhoek van een codeblok.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. U kunt Cloud Shell ook openen in een afzonderlijk browsertabblad door naar https://shell.azure.com/powershell te gaan.You can also launch Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/powershell. Klik op Kopiëren om de codeblokken te kopiëren, plak deze in Cloud Shell en druk vervolgens op Enter om de code uit te voeren.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and press enter to run it.

Standaard Azure-schijvenDefault Azure disks

Wanneer een virtuele Azure-machine wordt gemaakt, worden automatisch twee schijven aan de virtuele machine gekoppeld.When an Azure virtual machine is created, two disks are automatically attached to the virtual machine.

Besturingssysteemschijf: besturingssysteemschijven kunnen tot 4 terabytes groot zijn, en huisvesten het besturingssysteem van de VM's.Operating system disk - Operating system disks can be sized up to 4 terabytes, and hosts the VMs operating system. Als u een nieuwe virtuele machine (VM) maakt van een Azure Marketplace-installatiekopie, is die meestal 127 GB (maar sommige installatiekopieën hebben een kleiner formaat besturingssysteemschijf).If you create a new virtual machine (VM) from an Azure Marketplace image, the typically 127 GB (but some images have smaller OS disk sizes). De besturingssysteemschijf krijgt standaard stationsletter C: toegewezen.The OS disk is assigned a drive letter of C: by default. De schijfcacheconfiguratie van de besturingssysteemschijf is geoptimaliseerd voor besturingssysteemprestaties.The disk caching configuration of the OS disk is optimized for OS performance. De besturingssysteemschijf kan beter geen toepassingen of gegevens bevatten.The OS disk should not host applications or data. Gebruik voor toepassingen en gegevens een gegevensschijf, zoals verderop in dit artikel wordt beschreven.For applications and data, use a data disk, which is detailed later in this article.

Tijdelijke schijf: tijdelijke schijven gebruiken een SSD-schijf die zich op dezelfde Azure-host bevindt als de virtuele machine.Temporary disk - Temporary disks use a solid-state drive that is located on the same Azure host as the VM. Tijdelijke schijven leveren zeer goede prestaties en kunnen worden gebruikt voor bewerkingen als tijdelijke gegevensverwerking.Temp disks are highly performant and may be used for operations such as temporary data processing. Als de virtuele machine wordt verplaatst naar een nieuwe host, worden gegevens die zijn opgeslagen op een tijdelijke schijf echter verwijderd.However, if the VM is moved to a new host, any data stored on a temporary disk is removed. De grootte van de tijdelijke schijf wordt bepaald door de VM-grootte.The size of the temporary disk is determined by the VM size. Tijdelijke schijven krijgen standaard de stationsletter D: toegewezen.Temporary disks are assigned a drive letter of D: by default.

Azure-gegevensschijvenAzure data disks

Er kunnen extra gegevensschijven worden toegevoegd voor het installeren van toepassingen en opslaan van gegevens.Additional data disks can be added for installing applications and storing data. Gegevensschijven moeten worden gebruikt in situaties waarin duurzame en responsieve gegevensopslag nodig is.Data disks should be used in any situation where durable and responsive data storage is needed. De grootte van de virtuele machine bepaalt hoeveel gegevensschijven aan een virtuele machine kunnen worden gekoppeld.The size of the virtual machine determines how many data disks can be attached to a VM.

Typen VM-schijvenVM disk types

Azure biedt twee typen schijven.Azure provides two types of disks.

Standard-schijven - ondersteund door HDD's en bieden voordelige en hoogwaardige opslag.Standard disks - backed by HDDs, and delivers cost-effective storage while still being performant. Standard-schijven zijn ideaal voor een kostenefficiënte werkbelasting voor ontwikkelen en testen.Standard disks are ideal for a cost effective dev and test workload.

Premium-schijven - ondersteund door hoogwaardige schijven met een lage latentie op basis van SSD.Premium disks - backed by SSD-based, high-performance, low-latency disk. Ideaal voor virtuele machines met een productiewerkbelasting.Perfect for VMs running production workload. VM-grootten met een S in de groottenaam, ondersteunen doorgaans Premium Storage.VM sizes with an S in the size name, typically support Premium Storage. VM's uit de DS-serie, DSv2-serie, GS-serie en FS-serie ondersteunen premium opslag.For example, DS-series, DSv2-series, GS-series, and FS-series VMs support premium storage. Wanneer u een schijfgrootte selecteert, wordt de waarde omhoog afgerond naar het volgende type.When you select a disk size, the value is rounded up to the next type. Als de schijfgrootte bijvoorbeeld groter dan 64 GB maar kleiner dan 128 GB is, dan is het schijftype P10.For example, if the disk size is more than 64 GB, but less than 128 GB, the disk type is P10.

Premium SSD-groottesPremium SSD sizes  P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P6P6 P10P10 P15P15 P20P20 P30P30 P40P40 P50P50 P60P60 P70P70 P80P80
Schijfgrootte in GiBDisk size in GiB 44 88 1616 3232 6464 128128 256256 512512 1.0241,024 20482,048 40964,096 8.1928,192 16.38416,384 32.76732,767
Ingerichte IOP's per schijfProvisioned IOPS per disk 120120 120120 120120 120120 240240 500500 11001,100 2.3002,300 5.0005,000 7.5007,500 7.5007,500 16.00016,000 18.00018,000 20.00020,000
Ingerichte doorvoer per schijfProvisioned Throughput per disk 25 MB/sec25 MB/sec 25 MB/sec25 MB/sec 25 MB/sec25 MB/sec 25 MB/sec25 MB/sec 50 MB/sec50 MB/sec 100 MB/sec100 MB/sec 125 MB/sec125 MB/sec 150 MB/sec150 MB/sec 200 MB/sec200 MB/sec 250 MB/sec250 MB/sec 250 MB/sec250 MB/sec 500 MB/sec500 MB/sec 750 MB/sec750 MB/sec 900 MB/sec900 MB/sec
Max. burst-IOP's per schijfMax burst IOPS per disk 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500 35003,500
Max. burst-doorvoer per schijfMax burst throughput per disk 170 MB/sec170 MB/sec 170 MB/sec170 MB/sec 170 MB/sec170 MB/sec 170 MB/sec170 MB/sec 170 MB/sec170 MB/sec 170 MB/sec170 MB/sec 170 MB/sec170 MB/sec 170 MB/sec170 MB/sec
Max. burst-duurMax burst duration 30 min30 min 30 min30 min 30 min30 min 30 min30 min 30 min30 min 30 min30 min 30 min30 min 30 min30 min
Kan worden gereserveerdEligible for reservation NeeNo NeeNo NeeNo NeeNo NeeNo NeeNo NeeNo NeeNo Ja, maximaal één jaarYes, up to one year Ja, maximaal één jaarYes, up to one year Ja, maximaal één jaarYes, up to one year Ja, maximaal één jaarYes, up to one year Ja, maximaal één jaarYes, up to one year Ja, maximaal één jaarYes, up to one year

Wanneer u een premium opslag-schijf inricht, in tegenstelling tot standaard opslag, bent u verzekerd van de capaciteit, IOPS en doorvoer van die schijf.When you provision a premium storage disk, unlike standard storage, you are guaranteed the capacity, IOPS, and throughput of that disk. Als u bijvoorbeeld een P50-schijf maakt, dan richt Azure een opslagcapaciteit van 4.095 GB in, 7.500 IOPS en een doorvoer van 250 MB/s voor die schijf.For example, if you create a P50 disk, Azure provisions 4,095-GB storage capacity, 7,500 IOPS, and 250-MB/s throughput for that disk. Uw toepassing kan alle of een deel van de capaciteit en prestaties gebruiken.Your application can use all or part of the capacity and performance. Premium-SSD-schijven zijn zodanig ontworpen dat er in de voorgaande tabel 99,9% van de tijd minder dan één milliseconde latentie en doel-IOPS en -doorvoer wordt beschreven.Premium SSD disks are designed to provide low single-digit millisecond latencies and target IOPS and throughput described in the preceding table 99.9% of the time.

In de bovenstaande tabel wordt het max. IOP's per schijf aangegeven, maar er kan een hoger prestatieniveau worden bereikt door striping van meerdere gegevensschijven.While the above table identifies max IOPS per disk, a higher level of performance can be achieved by striping multiple data disks. Er kunnen bijvoorbeeld 64 gegevensschijven worden gekoppeld aan Standard_GS5 VM.For instance, 64 data disks can be attached to Standard_GS5 VM. Als voor elk van deze schijven een P30-grootte wordt gebruikt, kan een maximum van 80.000 IOP's worden behaald.If each of these disks is sized as a P30, a maximum of 80,000 IOPS can be achieved. Zie VM-typen en -grootten voor gedetailleerde informatie over het maximum aantal IOP's per VM.For detailed information on max IOPS per VM, see VM types and sizes.

Schijven maken en koppelenCreate and attach disks

Om het voorbeeld in deze zelfstudie uit te voeren, moet u een bestaande virtuele machine hebben.To complete the example in this tutorial, you must have an existing virtual machine. Maak indien nodig een virtuele machine met de volgende opdrachten.If needed, create a virtual machine with the following commands.

Stel met Get-Credential de gebruikersnaam en het wachtwoord in die nodig zijn voor de beheerdersaccount op de virtuele machine:Set the username and password needed for the administrator account on the virtual machine with Get-Credential:

Maak de virtuele machine met New-AzVM.Create the virtual machine with New-AzVM. U wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren voor het administrator-account voor de VM.You'll be prompted to enter a username and password for the administrators account for the VM.

New-AzVm `
  -ResourceGroupName "myResourceGroupDisk" `
  -Name "myVM" `
  -Location "East US" `
  -VirtualNetworkName "myVnet" `
  -SubnetName "mySubnet" `
  -SecurityGroupName "myNetworkSecurityGroup" `
  -PublicIpAddressName "myPublicIpAddress" 

Maak de aanvankelijke configuratie met New-AzDiskConfig.Create the initial configuration with New-AzDiskConfig. In het volgende voorbeeld wordt een schijf van 128 gigabyte groot geconfigureerd.The following example configures a disk that is 128 gigabytes in size.

$diskConfig = New-AzDiskConfig `
  -Location "EastUS" `
  -CreateOption Empty `
  -DiskSizeGB 128

Maak de gegevensschijf met de opdracht New-AzDisk.Create the data disk with the New-AzDisk command.

$dataDisk = New-AzDisk `
  -ResourceGroupName "myResourceGroupDisk" `
  -DiskName "myDataDisk" `
  -Disk $diskConfig

Haal de virtuele machine waaraan u de gegevensschijf wilt toevoegen op met de opdracht Get-AzVM.Get the virtual machine that you want to add the data disk to with the Get-AzVM command.

$vm = Get-AzVM -ResourceGroupName "myResourceGroupDisk" -Name "myVM"

Voeg de gegevensschijf toe aan de configuratie van de virtuele machine met de opdracht Add-AzVMDataDisk.Add the data disk to the virtual machine configuration with the Add-AzVMDataDisk command.

$vm = Add-AzVMDataDisk `
  -VM $vm `
  -Name "myDataDisk" `
  -CreateOption Attach `
  -ManagedDiskId $dataDisk.Id `
  -Lun 1

Werk de virtuele machine bij met de opdracht Update-AzVM.Update the virtual machine with the Update-AzVM command.

Update-AzVM -ResourceGroupName "myResourceGroupDisk" -VM $vm

Gegevensschijven voorbereidenPrepare data disks

Wanneer een schijf is gekoppeld aan de virtuele machine, moet het besturingssysteem worden geconfigureerd voor gebruik van de schijf.Once a disk has been attached to the virtual machine, the operating system needs to be configured to use the disk. Het volgende voorbeeld laat zien hoe u handmatig de eerste schijf configureert die aan de VM wordt toegevoegd.The following example shows how to manually configure the first disk added to the VM. Dit proces kan ook worden geautomatiseerd met de Custom Script Extension.This process can also be automated using the custom script extension.

Handmatige configuratieManual configuration

Maak een RDP-verbinding met de virtuele machine.Create an RDP connection with the virtual machine. Open PowerShell en voer dit script uit.Open up PowerShell and run this script.

Get-Disk | Where partitionstyle -eq 'raw' |
  Initialize-Disk -PartitionStyle MBR -PassThru |
  New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize |
  Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "myDataDisk" -Confirm:$false

De gegevensschijf controlerenVerify the data disk

Bekijk het StorageProfile voor de gekoppelde DataDisks om te controleren of de gegevensschijf is gekoppeld.To verify that the data disk is attached, view the StorageProfile for the attached DataDisks.

$vm.StorageProfile.DataDisks

De uitvoer zou er ongeveer uit moeten zien zoals in dit voorbeeld:The output should look something like this example:

Name      : myDataDisk
DiskSizeGB   : 128
Lun       : 1
Caching     : None
CreateOption  : Attach
SourceImage   :
VirtualHardDisk :

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u meer geleerd over onderwerpen over VM-schijven, zoals:In this tutorial, you learned about VM disks topics such as:

 • Besturingssysteemschijven en tijdelijke schijvenOS disks and temporary disks
 • GegevensschijvenData disks
 • Standard- en Premium-schijvenStandard and Premium disks
 • SchijfprestatiesDisk performance
 • Het koppelen en voorbereiden van gegevensschijvenAttaching and preparing data disks

In de volgende zelfstudie leert u hoe u de configuratie van virtuele machines automatiseert.Advance to the next tutorial to learn about automating VM configuration.