Twee openbare IP-adresse beherenManage public IP addresses

Meer informatie over een openbaar IP-adres en hoe u er een kunt maken, wijzigen en verwijderen.Learn about a public IP address and how to create, change, and delete one. Een openbaar IP-adres is een bron met eigen Configureer bare instellingen.A public IP address is a resource with its own configurable settings. U kunt als volgt een openbaar IP-adres toewijzen aan een Azure-resource die open bare IP-adressen ondersteunt:Assigning a public IP address to an Azure resource that supports public IP addresses enables:

  • Inkomende communicatie van het internet naar de resource, zoals Azure Virtual Machines (VM), Azure-toepassing gateways, Azure load balancers, Azure VPN-gateways en anderen.Inbound communication from the Internet to the resource, such as Azure Virtual Machines (VM), Azure Application Gateways, Azure Load Balancers, Azure VPN Gateways, and others. U kunt nog steeds communiceren met sommige resources, zoals Vm's, van het Internet, als aan een virtuele machine geen openbaar IP-adres is toegewezen, mits de virtuele machine deel uitmaakt van een load balancer back-end-pool en aan de load balancer een openbaar IP-adres is toegewezen.You can still communicate with some resources, such as VMs, from the Internet, if a VM doesn't have a public IP address assigned to it, as long as the VM is part of a load balancer back-end pool, and the load balancer is assigned a public IP address. Raadpleeg de documentatie voor de service om te bepalen of er een openbaar IP-adres kan worden toegewezen aan een resource voor een specifieke Azure-service of dat deze kan worden gecommuniceerd via het open bare IP-adres van een andere Azure-resource.To determine whether a resource for a specific Azure service can be assigned a public IP address, or whether it can be communicated with through the public IP address of a different Azure resource, see the documentation for the service.
  • Uitgaande verbinding met internet met behulp van een voorspelbaar IP-adres.Outbound connectivity to the Internet using a predictable IP address. Een virtuele machine kan bijvoorbeeld uitgaand verkeer naar Internet communiceren zonder dat hieraan een openbaar IP-adres is toegewezen, maar het adres is standaard het netwerk adres dat door Azure wordt vertaald naar een onvoorspelbaar openbaar adres.For example, a virtual machine can communicate outbound to the Internet without a public IP address assigned to it, but its address is network address translated by Azure to an unpredictable public address, by default. Door een openbaar IP-adres toe te wijzen aan een resource kunt u bepalen welk IP-adres wordt gebruikt voor de uitgaande verbinding.Assigning a public IP address to a resource enables you to know which IP address is used for the outbound connection. Het adres kan echter wel worden gewijzigd, afhankelijk van de gekozen toewijzings methode.Though predictable, the address can change, depending on the assignment method chosen. Zie een openbaar IP-adres makenvoor meer informatie.For more information, see Create a public IP address. Zie begrijpen van uitgaande verbindingenvoor meer informatie over uitgaande verbindingen van Azure-resources.To learn more about outbound connections from Azure resources, see Understand outbound connections.

Voordat u begintBefore you begin

Notitie

Dit artikel is bijgewerkt voor het gebruik van de nieuwe Azure PowerShell Az-module.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. De AzureRM-module kan nog worden gebruikt en krijgt bugoplossingen tot ten minste december 2020.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Zie voor meer informatie over de nieuwe Az-module en compatibiliteit met AzureRM Introductie van de nieuwe Az-module van Azure PowerShell.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Raadpleeg Azure PowerShell installeren voor instructies over de installatie van de Az-module.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

Voer de volgende taken uit voordat u de stappen in een van de secties van dit artikel uitvoert:Complete the following tasks before completing steps in any section of this article:

  • Als u nog geen Azure-account hebt, kunt u zich aanmelden voor een gratis proef account.If you don't already have an Azure account, sign up for a free trial account.
  • Als u de portal gebruikt, opent https://portal.azure.com u en meldt u zich aan met uw Azure-account.If using the portal, open https://portal.azure.com, and log in with your Azure account.
  • Als u Power shell-opdrachten gebruikt om taken in dit artikel te volt ooien, moet u de opdrachten uitvoeren in de Azure Cloud shellof Power shell uitvoeren vanaf uw computer.If using PowerShell commands to complete tasks in this article, either run the commands in the Azure Cloud Shell, or by running PowerShell from your computer. Azure Cloud Shell is een gratis interactieve shell waarmee u de stappen in dit artikel kunt uitvoeren.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. In deze shell zijn algemene Azure-hulpprogramma's vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd voor gebruik met uw account.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account. Voor deze zelf studie is de Azure PowerShell module versie 1.0.0 of hoger vereist.This tutorial requires the Azure PowerShell module version 1.0.0 or later. Voer Get-Module -ListAvailable Az uit om te kijken welke versie is geïnstalleerd.Run Get-Module -ListAvailable Az to find the installed version. Als u PowerShell wilt upgraden, raadpleegt u De Azure PowerShell-module installeren.If you need to upgrade, see Install Azure PowerShell module. Als u PowerShell lokaal uitvoert, moet u ook Connect-AzAccount uitvoeren om verbinding te kunnen maken met Azure.If you are running PowerShell locally, you also need to run Connect-AzAccount to create a connection with Azure.
  • Als u Azure-opdracht regel interface opdrachten gebruikt om taken in dit artikel te volt ooien, moet u de opdrachten uitvoeren in de Azure Cloud shellof door de CLI vanaf uw computer uit te voeren.If using Azure Command-line interface (CLI) commands to complete tasks in this article, either run the commands in the Azure Cloud Shell, or by running the CLI from your computer. Voor deze zelf studie is de Azure CLI-versie 2.0.31 of hoger vereist.This tutorial requires the Azure CLI version 2.0.31 or later. Voer az --version uit om te kijken welke versie is geïnstalleerd.Run az --version to find the installed version. Zie Azure CLI installeren als u de CLI wilt installeren of een upgrade wilt uitvoeren.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI. Als u de Azure CLI lokaal uitvoert, moet u ook uitvoeren az login om een verbinding te maken met Azure.If you are running the Azure CLI locally, you also need to run az login to create a connection with Azure.

Het account waarmee u zich aanmeldt of verbinding maakt met Azure met, moet worden toegewezen aan de rol netwerk bijdrager of aan een aangepaste rol waaraan de juiste acties zijn toegewezen die worden vermeld in machtigingen.The account you log into, or connect to Azure with, must be assigned to the network contributor role or to a custom role that is assigned the appropriate actions listed in Permissions.

Open bare IP-adressen hebben een nominale belasting.Public IP addresses have a nominal charge. Lees de pagina met prijzen voor IP-adressen om de prijzen weer te geven.To view the pricing, read the IP address pricing page.

Een openbaar IP-adres makenCreate a public IP address

Raadpleeg de volgende pagina's voor instructies over het maken van open bare IP-adressen met behulp van de portal, Power shell of CLI:For instructions on how to Create Public IP addresses using the Portal, PowerShell, or CLI -- please refer to the following pages:

Notitie

Hoewel de Portal de mogelijkheid biedt om twee open bare IP-adres bronnen te maken (één IPv4 en één IPv6), maken de Power shell-en CLI-opdrachten één resource met een adres voor één of meer IP-versies.Though the portal provides the option to create two public IP address resources (one IPv4 and one IPv6), the PowerShell and CLI commands create one resource with an address for one IP version or the other. Als u twee open bare IP-adres bronnen wilt, één voor elke IP-versie, moet u de opdracht twee keer uitvoeren, waarbij u verschillende namen en IP-versies opgeeft voor de open bare IP-adres bronnen.If you want two public IP address resources, one for each IP version, you must run the command twice, specifying different names and IP versions for the public IP address resources.

Zie de onderstaande tabel voor meer informatie over de specifieke kenmerken van een openbaar IP-adres tijdens het maken.For additional detail on the specific attributes of a Public IP address during creation, see the table below.

InstellingSetting Vereist?Required? DetailsDetails
IP-versieIP Version JaYes Selecteer IPv4 of IPv6 of beide.Select IPv4 or IPv6 or Both. Als u beide selecteert, worden er twee open bare IP-adressen gemaakt: 1 IPv4-adres en één IPv6-adres.Selecting Both will result in 2 Public IP addresses being create- 1 IPv4 address and 1 IPv6 address. Meer informatie over IPv6 in azure VNETs.Learn more about IPv6 in Azure VNETs.
SKUSKU JaYes Alle open bare IP-adressen die zijn gemaakt voor de introductie van Sku's zijn de open bare IP-adressen van de basis -SKU.All public IP addresses created before the introduction of SKUs are Basic SKU public IP addresses. U kunt de SKU niet wijzigen nadat het open bare IP-adres is gemaakt.You cannot change the SKU after the public IP address is created. Een zelfstandige virtuele machine, virtuele machines binnen een beschikbaarheidsset of schaal sets voor virtuele machines kunnen gebruikmaken van basis-of standaard-Sku's.A standalone virtual machine, virtual machines within an availability set, or virtual machine scale sets can use Basic or Standard SKUs. Het is niet toegestaan Sku's te mengen tussen virtuele machines binnen beschikbaarheids sets of schaal sets of zelfstandige Vm's.Mixing SKUs between virtual machines within availability sets or scale sets or standalone VMs is not allowed. Basis SKU: als u een openbaar IP-adres maakt in een regio die beschikbaarheids zones ondersteunt, wordt de instelling voor de beschikbaarheids zone standaard ingesteld op geen .Basic SKU: If you are creating a public IP address in a region that supports availability zones, the Availability zone setting is set to None by default. Algemene open bare Ip's bieden geen ondersteuning voor beschikbaarheids zones.Basic Public IPs do not support Availability zones. Standaard SKU: een openbaar IP-adres van een standaard-SKU kan worden gekoppeld aan een virtuele machine of een load balancer front-end.Standard SKU: A Standard SKU public IP can be associated to a virtual machine or a load balancer front end. Als u een openbaar IP-adres maakt in een regio die beschikbaarheids zones ondersteunt, wordt de instelling voor de beschikbaarheids zone standaard ingesteld op zone-redundant .If you're creating a public IP address in a region that supports availability zones, the Availability zone setting is set to Zone-redundant by default. Zie de instelling beschikbaarheids zone voor meer informatie over beschikbaarheids zones.For more information about availability zones, see the Availability zone setting. De standaard-SKU is vereist als u het adres koppelt aan een standaard load balancer.The standard SKU is required if you associate the address to a Standard load balancer. Zie Azure Load Balancer Standard SKUvoor meer informatie over standaard load balancers.To learn more about standard load balancers, see Azure load balancer standard SKU. Als u een openbaar IP-adres van een standaard-SKU toewijst aan een netwerkinterface van een virtuele machine, moet u het bedoelde verkeer expliciet toestaan met een netwerkbeveiligingsgroep.When you assign a standard SKU public IP address to a virtual machine’s network interface, you must explicitly allow the intended traffic with a network security group. Communicatie met de resource mislukt totdat u een netwerkbeveiligingsgroep maakt en koppelt en het gewenste verkeer expliciet toestaat.Communication with the resource fails until you create and associate a network security group and explicitly allow the desired traffic.
NaamName JaYes De naam moet uniek zijn binnen de resource groep die u selecteert.The name must be unique within the resource group you select.
IP-adrestoewijzingIP address assignment JaYes Dynamisch: Dynamische adressen worden alleen toegewezen nadat een openbaar IP-adres aan een Azure-resource is gekoppeld en de resource voor de eerste keer wordt gestart.Dynamic: Dynamic addresses are assigned only after a public IP address is associated to an Azure resource, and the resource is started for the first time. Dynamische adressen kunnen worden gewijzigd als ze zijn toegewezen aan een resource, zoals een virtuele machine, en de virtuele machine is gestopt (toewijzing ongedaan gemaakt) en vervolgens opnieuw gestart.Dynamic addresses can change if they're assigned to a resource, such as a virtual machine, and the virtual machine is stopped (deallocated), and then restarted. Het adres blijft hetzelfde als een virtuele machine opnieuw wordt opgestart of gestopt (maar niet ongedaan gemaakt).The address remains the same if a virtual machine is rebooted or stopped (but not deallocated). Dynamische adressen worden vrijgegeven wanneer een open bare IP-adres bron wordt ontkoppeld van een bron waaraan deze is gekoppeld.Dynamic addresses are released when a public IP address resource is dissociated from a resource it is associated to. Statisch: Statische adressen worden toegewezen wanneer een openbaar IP-adres wordt gemaakt.Static: Static addresses are assigned when a public IP address is created. Statische adressen worden pas vrijgegeven nadat een open bare IP-adres resource is verwijderd.Static addresses are not released until a public IP address resource is deleted. Als het adres niet aan een resource is gekoppeld, kunt u de toewijzings methode wijzigen nadat het adres is gemaakt.If the address is not associated to a resource, you can change the assignment method after the address is created. Als het adres aan een resource is gekoppeld, kunt u de toewijzings methode mogelijk niet wijzigen.If the address is associated to a resource, you may not be able to change the assignment method. Als u IPv6 selecteert voor de IP-versie , moet de toewijzings methode dynamisch zijn voor de basis-SKU.If you select IPv6 for the IP version , the assignment method must be Dynamic for Basic SKU. Standaard-SKU-adressen zijn statisch voor zowel IPv4 als IPv6.Standard SKU addresses are Static for both IPv4 and IPv6.
Time-out voor inactiviteit (minuten)Idle timeout (minutes) NeeNo Hoe lang duurt het voordat een TCP-of HTTP-verbinding is geopend, zonder dat er wordt gebruikgemaakt van clients om Keep-Alive-berichten te verzenden.How many minutes to keep a TCP or HTTP connection open without relying on clients to send keep-alive messages. Als u IPv6 selecteert voor de IP-versie , kan deze waarde niet worden gewijzigd.If you select IPv6 for IP Version , this value can't be changed.
DNS-naamlabelDNS name label NeeNo Moet uniek zijn binnen de Azure-locatie waar u de naam maakt in (voor alle abonnementen en alle klanten).Must be unique within the Azure location you create the name in (across all subscriptions and all customers). Azure registreert automatisch de naam en het IP-adres in DNS zodat u verbinding kunt maken met een resource met de naam.Azure automatically registers the name and IP address in its DNS so you can connect to a resource with the name. Azure voegt een standaard-subnet, zoals location.cloudapp.Azure.com (waarbij locatie de locatie is die u hebt geselecteerd), toe aan de naam die u opgeeft, om de volledig gekwalificeerde DNS-naam te maken.Azure appends a default subnet such as location.cloudapp.azure.com (where location is the location you select) to the name you provide, to create the fully qualified DNS name. Als u ervoor kiest beide adres versies te maken, wordt dezelfde DNS-naam toegewezen aan zowel IPv4-als IPv6-adressen.If you choose to create both address versions, the same DNS name is assigned to both the IPv4 and IPv6 addresses. De standaard-DNS van Azure bevat IPv4 A-en IPv6 AAAA-naam records en reageert met beide records wanneer de DNS-naam wordt opgezocht.Azure's default DNS contains both IPv4 A and IPv6 AAAA name records and responds with both records when the DNS name is looked up. De client kiest voor welk adres (IPv4 of IPv6) moet worden gecommuniceerd.The client chooses which address (IPv4 or IPv6) to communicate with. In plaats van of naast het gebruik van het DNS-naamlabel met het standaardachtervoegsel, kunt u de Azure DNS-service gebruiken om een DNS-naam met een aangepast achtervoegsel te configureren dat wordt omgezet naar het openbare IP-adres.Instead of, or in addition to, using the DNS name label with the default suffix, you can use the Azure DNS service to configure a DNS name with a custom suffix that resolves to the public IP address. Zie Azure DNS gebruiken met een openbaar IP-adres van Azure voor meer informatie.For more information, see Use Azure DNS with an Azure public IP address.
Naam (alleen zichtbaar als u de IP-versie van beide selecteert)Name (Only visible if you select IP Version of Both ) Ja, als u de IP-versie van beide selecteertYes, if you select IP Version of Both De naam moet anders zijn dan de naam die u invoert voor de eerste naam in deze lijst.The name must be different than the name you enter for the first Name in this list. Als u ervoor kiest om zowel een IPv4-als een IPv6-adres te maken, worden er in de portal twee afzonderlijke open bare IP-adres bronnen gemaakt, waarvan elke toegewezen IP-adres versie hieraan is gekoppeld.If you choose to create both an IPv4 and an IPv6 address, the portal creates two separate public IP address resources, one with each IP address version assigned to it.
Toewijzing van IP-adressen (alleen zichtbaar als u de IP-versie van beide selecteert)IP address assignment (Only visible if you select IP Version of Both ) Ja, als u de IP-versie van beide selecteertYes, if you select IP Version of Both Dezelfde beperkingen als voor de toewijzing van IP-adressen hierbovenSame restrictions as IP Address Assignment above
AbonnementSubscription JaYes Moet zich in hetzelfde abonnement bevinden als de resource waaraan u het open bare IP-adres wilt koppelen.Must exist in the same subscription as the resource to which you'll associate the Public IP's.
ResourcegroepResource group JaYes Kan zich in dezelfde of verschillende resource groepen bevinden als de resource waaraan u het open bare IP-adres wilt koppelen.Can exist in the same, or different, resource group as the resource to which you'll associate the Public IP's.
LocatieLocation JaYes Moet zich op dezelfde locatiebevinden, ook wel regio genoemd, als de resource waaraan u het open bare IP-adres koppelt.Must exist in the same location, also referred to as region, as the resource to which you'll associate the Public IP's.
BeschikbaarheidszoneAvailability zone NeeNo Deze instelling wordt alleen weer gegeven als u een ondersteunde locatie selecteert.This setting only appears if you select a supported location. Zie overzicht van beschikbaarheids zonesvoor een lijst met ondersteunde locaties.For a list of supported locations, see Availability zones overview. Als u de basis -SKU hebt geselecteerd, wordt er niet automatisch voor u geselecteerd.If you selected the Basic SKU, None is automatically selected for you. Als u liever een specifieke zone wilt garanderen, kunt u een specifieke zone selecteren.If you prefer to guarantee a specific zone, you may select a specific zone. Een van de keuzesen is niet zone-redundant.Either choice is not zone-redundant. Als u de Standard -SKU hebt geselecteerd: zone-redundante wordt automatisch voor u geselecteerd en wordt het gegevenspad flexibeler voor zone storingen.If you selected the Standard SKU: Zone-redundant is automatically selected for you and makes your data path resilient to zone failure. Als u de voor keur geeft aan een specifieke zone, wat niet kan leiden tot een zone storing, kunt u een specifieke zone selecteren.If you prefer to guarantee a specific zone, which is not resilient to zone failure, you may select a specific zone.

Een openbaar IP-adres weer geven, wijzigen of verwijderenView, modify settings for, or delete a public IP address

  • Weer geven/vermelden : om instellingen voor een openbaar IP-adres te controleren, met inbegrip van de SKU, de naam en eventuele toepasselijke koppelingen (bijvoorbeeld Virtual Machine NIC, Load Balancer frontend).View/List : To review settings for a Public IP, including the SKU, address, any applicable association (e.g. Virtual Machine NIC, Load Balancer Frontend).
  • Wijzigen : om instellingen te wijzigen met behulp van de informatie in stap 4 van een openbaar IP-adres maken, zoals de time-out voor inactiviteit, het label voor de DNS-naam of de toewijzings methode.Modify : To modify settings using the information in step 4 of create a public IP address, such as the idle timeout, DNS name label, or assignment method. (Zie een upgrade uitvoeren voor open bare IP-adressen van Azurevoor het volledige proces van het upgraden van een open bare IP-SKU van Basic naar Standard.)(For the full process of upgrading a Public IP SKU from Basic to Standard, see Upgrade Azure public IP addresses.)

Waarschuwing

Als u de toewijzing voor een openbaar IP-adres van statisch naar dynamisch wilt wijzigen, moet u eerst het adres loskoppelen van de toepasselijke IP-configuraties (zie sectie verwijderen ).To change the assignment for a Public IP address from static to dynamic, you must first dissociate the address from any applicable IP configurations (see Delete section). Houd er ook rekening mee dat wanneer u de toewijzings methode van statisch naar dynamisch wijzigt, het IP-adres dat is toegewezen aan het open bare IP-adres, verloren gaat.Also note, when you change the assignment method from static to dynamic, you lose the IP address that was assigned to the public IP address. Terwijl de Azure open bare DNS-servers een toewijzing onderhouden tussen statische of dynamische adressen en een DNS-naam label (als u deze hebt gedefinieerd), kan een dynamisch IP-adres worden gewijzigd wanneer de virtuele machine wordt gestart nadat de status gestopt (toewijzing ongedaan gemaakt) is.While the Azure public DNS servers maintain a mapping between static or dynamic addresses and any DNS name label (if you defined one), a dynamic IP address can change when the virtual machine is started after being in the stopped (deallocated) state. Wijs een statisch IP-adres toe om te voor komen dat het adres wordt gewijzigd.To prevent the address from changing, assign a static IP address.

BewerkingOperation Azure PortalAzure portal Azure PowerShellAzure PowerShell Azure CLIAzure CLI
WeergaveView In het gedeelte overzicht van een openbaar IP-adresIn the Overview section of a Public IP Get-AzPublicIpAddress om een openbaar IP-adres object op te halen en de instellingen weer te gevenGet-AzPublicIpAddress to retrieve a public IP address object and view its settings AZ Network public-ip show to show settingsaz network public-ip show to show settings
LijstList Onder de categorie open bare IP-adressenUnder the Public IP addresses category Get-AzPublicIpAddress om een of meer open bare IP-adres objecten op te halen en de instellingen weer te gevenGet-AzPublicIpAddress to retrieve one or more public IP address objects and view its settings AZ Network Public-IP List to list open bare IP-adressenaz network public-ip list to list public IP addresses
WijzigenModify Voor een IP-adres dat is ontkoppeld, selecteert u configuratie om de time-out voor inactiviteit, het DNS-naam label of de toewijzing van het basis-IP-adres van statisch naar dynamisch te wijzigenFor an IP that is dissociated, select Configuration to modify idle timeout, DNS name label, or change assignment of Basic IP from Static to Dynamic Stel-AzPublicIpAddress in om de instellingen bij te werkenSet-AzPublicIpAddress to update settings AZ Network Public-IP update to updateaz network public-ip update to update
  • Verwijderen : voor het verwijderen van open bare ip's moet het open bare IP-object niet worden gekoppeld aan een IP-configuratie of een NIC van de virtuele machine.Delete : Deletion of Public IPs requires that the Public IP object not be associated to any IP configuration or Virtual Machine NIC. Zie de onderstaande tabel voor meer informatie.See the table below for more details.
ResourceResource Azure PortalAzure portal Azure PowerShellAzure PowerShell Azure CLIAzure CLI
Virtuele machineVirtual Machine Selecteer loskoppelen om het IP-adres te ontkoppelen van de NIC-configuratie en selecteer vervolgens verwijderen .Select Dissociate to dissociate the IP address from the NIC configuration, then select Delete . Set-AzPublicIpAddress om het IP-adres te ontkoppelen van de NIC-configuratie; Verwijder-AzPublicIpAddress om te verwijderenSet-AzPublicIpAddress to dissociate the IP address from the NIC configuration; Remove-AzPublicIpAddress to delete AZ Network Public-IP update--Remove om het IP-adres te ontkoppelen van de NIC-configuratie; AZ Network Public-IP delete om te verwijderenaz network public-ip update --remove to dissociate the IP address from the NIC configuration; az network public-ip delete to delete
Load Balancer front-endLoad Balancer Frontend Navigeer naar een ongebruikt openbaar IP-adres en selecteer koppelen en kies de Load Balancer met de relevante front-end-IP-configuratie om deze te vervangen (daarna kan de oude IP worden verwijderd met dezelfde methode als voor VM)Navigate to an unused Public IP address and select Associate and pick the Load Balancer with the relevant Front End IP Configuration to replace it (then the old IP can be deleted using same method as for VM) Set-AzLoadBalancerFrontendIpConfig om nieuwe frontend-IP-configuratie te koppelen aan open bare Load Balancer; Verwijder-AzPublicIpAddress om te verwijderen; kan ook Remove-AzLoadBalancerFrontendIpConfig gebruiken om de frontend-IP-configuratie te verwijderen als er meer dan éénSet-AzLoadBalancerFrontendIpConfig to associate new Frontend IP config with Public Load Balancer; Remove-AzPublicIpAddress to delete; can also use Remove-AzLoadBalancerFrontendIpConfig to remove Frontend IP Config if there are more than one AZ Network lb frontend-IP update een nieuwe frontend-IP-configuratie koppelen met open bare Load Balancer; Verwijder-AzPublicIpAddress om te verwijderen; kan ook worden gebruikt AZ Network lb frontend-IP delete om de frontend-IP-configuratie te verwijderen als er meer dan éénaz network lb frontend-ip update to associate new Frontend IP config with Public Load Balancer; Remove-AzPublicIpAddress to delete; can also use az network lb frontend-ip delete to remove Frontend IP Config if there are more than one
FirewallFirewall N.v.t.N/A Toewijzing ongedaan maken () voor het opheffen van de toewijzing van firewall en het verwijderen van alle IP-configuratiesDeallocate() to deallocate firewall and remove all IP configurations AZ Network Firewall IP-config delete om IP te verwijderen (maar moet eerst Power shell gebruiken om de toewijzing op te heffen)az network firewall ip-config delete to remove IP (but must use PowerShell to deallocate first)

Virtuele-machineschaalsetsVirtual Machine Scale Sets

Wanneer u een schaalset voor virtuele machines met open bare Ip's gebruikt, zijn er geen afzonderlijke open bare IP-objecten die zijn gekoppeld aan de afzonderlijke exemplaren van de virtuele machine.When using a virtual machine scale set with Public IPs, there are not separate Public IP objects associated with the individual virtual machine instances. Een openbaar IP-prefix object kan echter worden gebruikt voor het genereren van de instantie-ip's.However, a Public IP Prefix object can be used to generate the instance IPs.

Als u de open bare Ip's op een schaalset voor virtuele machines wilt weer geven, kunt u Power shell (Get-AzPublicIpAddress-VirtualMachineScaleSetName) of cli (AZ vmss List-instance-Public-ip's) gebruiken.To list the Public IPs on a virtual machine scale set, you can use PowerShell (Get-AzPublicIpAddress -VirtualMachineScaleSetName) or CLI (az vmss list-instance-public-ips).

Zie voor meer informatie Netwerken voor schaalsets voor virtuele Azure-machines.For more information, see Networking for Azure virtual machine scale sets.

Een openbaar IP-adres toewijzenAssign a public IP address

Meer informatie over het toewijzen van een openbaar IP-adres aan de volgende bronnen:Learn how to assign a public IP address to the following resources:

MachtigingenPermissions

Als u taken wilt uitvoeren op open bare IP-adressen, moet uw account worden toegewezen aan de rol netwerk bijdrager of aan een aangepaste rol waaraan de juiste acties in de volgende tabel zijn toegewezen:To perform tasks on public IP addresses, your account must be assigned to the network contributor role or to a custom role that is assigned the appropriate actions listed in the following table:

ActieAction NaamName
Microsoft.Network/publicIPAddresses/readMicrosoft.Network/publicIPAddresses/read Een openbaar IP-adres lezenRead a public IP address
Microsoft.Network/publicIPAddresses/writeMicrosoft.Network/publicIPAddresses/write Een openbaar IP-adres maken of bijwerkenCreate or update a public IP address
Micro soft. Network/publicIPAddresses/verwijderenMicrosoft.Network/publicIPAddresses/delete Een openbaar IP-adres verwijderenDelete a public IP address
Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/actionMicrosoft.Network/publicIPAddresses/join/action Een openbaar IP-adres aan een resource koppelenAssociate a public IP address to a resource

Volgende stappenNext steps