ConnectorsConnectors

Een connector is een proxy of een wrapper rond een API die het mogelijk maakt dat de onderliggende service kan communiceren met Microsoft Flow, PowerApps en Logic Apps.A connector is a proxy or a wrapper around an API that allows the underlying service to talk to Microsoft Flow, PowerApps and Logic Apps. Gebruikers kunnen zo hun accounts koppelen en gebruikmaken van een reeks vooraf samengestelde acties en triggers om apps en werkstromen te maken.It provides a way for users to connect their accounts and leverage a set of pre-built actions and triggers to build their apps and workflows.

Met behulp van ons grote ecosysteem aan SaaS-connectors (Software as a Service-connectors) kunt u een cloudverbinding maken met apps, gegevens en apparaten.Our large ecosystem of software as a service (SaaS) connectors enable you to connect apps, data and devices in the cloud. Voorbeelden van populaire connectors zijn onder meer Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox en Google-services.Examples of popular connectors include Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google services, and more.

Onderdelen van een connectorComponents of a Connector

Elke connector biedt een set bewerkingen die zijn geclassificeerd als 'Acties' en 'Triggers'.Each connector offers a set of operations classified as 'Actions' and 'Triggers'. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de onderliggende service, kunnen deze bewerkingen eenvoudig worden gebruikt binnen uw apps en werkstromen.Once you connect to the underlying service, these operations can be easily leveraged within your apps and workflows.

ActiesActions

Acties zijn wijzigingen die door een gebruiker worden aangegeven.Actions are changes directed by a user. U kunt bijvoorbeeld een actie gebruiken om in een SQL-database gegevens te zoeken, te schrijven, bij te werken of te verwijderen.For example, you would use an action to look up, write, update, or delete data in a SQL database. Alle acties zijn rechtstreeks toegewezen aan bewerkingen die zijn gedefinieerd in Swagger.All actions directly map to operations defined in the Swagger.

TriggersTriggers

Meerdere connectors bieden triggers die aan uw app kunnen doorgeven dat er specifieke gebeurtenissen plaatsvinden.Several connectors provide triggers that can notify your app when specific events occur. De FTP-connector heeft bijvoorbeeld de trigger OnUpdatedFile.For example, the FTP connector has the OnUpdatedFile trigger. U kunt een logische app of stroom maken die naar deze trigger luistert en actie onderneemt wanneer de trigger wordt geactiveerd.You can build either a Logic App or Flow that listens to this trigger and performs an action whenever the trigger fires.

Er zijn twee soorten triggers.There are two types of trigger.

  • Poll-triggers: met deze triggers wordt uw service met een opgegeven frequentie aangeroepen om te controleren of er nieuwe gegevens zijn.Polling Triggers: These triggers call your service at a specified frequency to check for new data. Wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, zorgen deze triggers ervoor dat uw werkstroomexemplaar opnieuw wordt uitgevoerd met deze gegevens als invoer.When new data is available, it causes a new run of your workflow instance with the data as input.

  • Push-triggers: met deze triggers wordt geluisterd naar gegevens op een eindpunt, oftewel tot er een gebeurtenis plaatsvindt.Push Triggers: These triggers listen for data on an endpoint, that is, they wait for an event to occur. Als deze gebeurtenis plaatsvindt, wordt uw werkstroomexemplaar opnieuw uitgevoerd.The occurrence of this event causes a new run of your workflow instance.

Opmerking: triggers worden niet ondersteund in PowerApps.Note : Triggers are not supported in PowerApps. Meer informatie over hoe u een stroom kunt starten in een app.Learn how to start a flow in an app.

Connectors gebruikenUsing Connectors

Er zijn connectors beschikbaar voor gebruik binnen meerdere producten.Connectors are available for use within multiple products.

Flow-logoFlow Logo

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Werk slimmer door werkstromen te maken en processen te automatiseren voor uw apps en services.Work smarter by building workflows and automating processes across your apps and services. Stroomlijn meldingen, synchroniseer gegevens tussen systemen, automatiseer goedkeuringswerkstromen en nog veel meer.Streamline notifications, sync data between systems, automate approval and more.

Leer hoe u stromen maakt en uw verbindingen beheert.Learn how to build flows and manage your connections.

PowerApps-logoPowerApps Logo

PowerAppsPowerApps

Met PowerApps kunnen gebruikers met enkele klikken en een minimum aan code platformoverschrijdende zakelijke apps met een cloudverbinding maken.PowerApps enables users to build cloud connected and cross platform business apps using clicks and minimal code. Creƫer uitgebreide gebruikerservaringen op internet, telefoons en tablets.Create rich user experiences across the web, phones and tablets. Stel formulieren samen, voeg bedrijfslogica toe en profiteer met volledige creatieve vrijheid van de mogelijkheden van apparaten.Assemble forms, add business logic, and take advantage of device capabilities with full creative freedom.

Leer hoe u een volledig nieuwe app maakt, de formulebouwer gebruikt en uw verbindingen beheert.Learn how to create an app from scratch, use the formula builder and manage your connections.

Logic AppsLogic Apps

Logic AppsLogic Apps

Logic Apps is de werkstroom-engine voor Flow.Logic Apps is the workflow engine for Flow. Hiermee kunnen professionele ontwikkelaars visueel werkstromen maken of deze programmatisch configureren in Azure.It enables pro-developers to visually create or programmatically configure workflows in Azure. Met een connector in Logic Apps kunnen gebruikers EAI-scenario's, B2B-scenario's (Business-to-Business) en B2C-scenario's (Business-to-Consumer) automatiseren en zo volop profiteren van broncodebeheer, tests, ondersteuning en bewerkingen.A connector in Logic Apps enables users to automate EAI, Business to business (B2B) and Business to consumer (B2C) scenarios while reaping the benefits of source control, testing, support, and operations.

In Logic Apps kunt u enterprise-connectors gebruiken om werkstromen voor logische apps te maken en processen tussen cloud-apps en cloudservices te automatiseren.In Logic Apps, you can use enterprise connectors to create logic app workflows and automate processes between cloud apps and cloud services.

Aangepaste connectorsCustom connectors

We bieden een brede verscheidenheid aan connectors, maar soms zult u API's, services en systemen willen aanroepen die niet beschikbaar zijn als vooraf gedefinieerde connectors.We offer a wide variety of connectors, but sometimes you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as prebuilt connectors. Ter ondersteuning van meer op maat gemaakte scenario's, kunt u aangepaste connectors maken met hun eigen triggers en acties.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. Deze connectors worden gemaakt op basis van functies: er worden gegevens geretourneerd door specifieke functies in de onderliggende service aan te roepen.These connectors are function-based - data is returned based on calling specific functions in the underlying service. Zie voor meer informatie het Overzicht van aangepaste connectors.For more information, see Custom connectors overview.