Micro soft Defender voor Identity Sens oren bijwerkenUpdate Microsoft Defender for Identity sensors

Uw Micro soft Defender voor identiteitMicrosoft Defender for Identity Sens oren up-to-date houden, biedt de best mogelijke beveiliging voor uw organisatie.Keeping your Micro soft Defender voor identiteitMicrosoft Defender for Identity sensors up-to-date, provides the best possible protection for your organization.

De Micro soft Defender voor identiteitMicrosoft Defender for Identity service wordt doorgaans enkele keren per maand bijgewerkt met nieuwe detecties, functies en prestatie verbeteringen.The Micro soft Defender voor identiteitMicrosoft Defender for Identity service is typically updated a few times a month with new detections, features, and performance improvements. Deze updates bevatten doorgaans een overeenkomstige kleine update voor de Sens oren.Typically these updates include a corresponding minor update to the sensors. Defender voor identiteitDefender for Identity Sens oren en bijbehorende updates hebben nooit schrijf machtigingen voor uw domein controllers.Defender voor identiteitDefender for Identity sensors and corresponding updates never have write permissions to your domain controllers. Sensor update pakketten bepalen alleen de Defender voor identiteitDefender for Identity sensor-en sensor detectie mogelijkheden.Sensor update packages only control the Defender voor identiteitDefender for Identity sensor and sensor detection capabilities.

Defender voor update typen van de identiteits sensorDefender for Identity sensor update types

Defender voor identiteitDefender for Identity Sens oren ondersteunen twee soorten updates:Defender voor identiteitDefender for Identity sensors support two kinds of updates:

 • Secundaire versie-updates:Minor version updates:

  • VaakFrequent
  • Vereist geen MSI-installatie en geen wijzigingen in het REGI sterRequires no MSI install, and no registry changes
  • Opnieuw gestart: Defender voor identiteitDefender for Identity sensor ServicesRestarted: Defender voor identiteitDefender for Identity sensor services
  • Niet opnieuw gestart: Domain Controller Services en server OSNot restarted: Domain controller services and server OS
 • Primaire versie-updates:Major version updates:

  • ZeldzaamRare
  • Bevat belang rijke wijzigingenContains significant changes
  • Opnieuw gestart: Defender voor identiteitDefender for Identity sensor ServicesRestarted: Defender voor identiteitDefender for Identity sensor services
  • Mogelijk opnieuw opstarten vereist: Domain Controller Services en server-besturings systeemPossible restart required: Domain controller services and server OS

Notitie

 • De automatische start van de sensor beheren (voor belang rijke updates) op de Defender voor identiteitDefender for Identity pagina configuratie van de portal.Control automatic sensor restarts (for major updates) in the Defender voor identiteitDefender for Identity portal configuration page.
 • Defender voor identiteitDefender for Identity sensor reserveert altijd ten minste 15% van het beschik bare geheugen en de beschik bare CPU op de domein controller waarop deze is geïnstalleerd.Defender voor identiteitDefender for Identity sensor always reserves at least 15% of the available memory and CPU available on the domain controller where it is installed. Als de Defender voor identiteitDefender for Identity service te veel geheugen verbruikt, wordt de service automatisch gestopt en opnieuw gestart door de Defender voor identiteitDefender for Identity sensor updateer-service.If the Defender voor identiteitDefender for Identity service consumes too much memory, the service is automatically stopped and restarted by the Defender voor identiteitDefender for Identity sensor updater service.

Vertraagde sensor updateDelayed sensor update

Gezien de snelle snelheid van doorlopende Defender voor identiteitDefender for Identity ontwikkelings-en release-updates, kunt u een subset-groep van uw Sens oren definiëren als een vertraagde update ring, waardoor een geleidelijk update proces wordt uitgevoerd.Given the rapid speed of ongoing Defender voor identiteitDefender for Identity development and release updates, you may decide to define a subset group of your sensors as a delayed update ring, allowing for a gradual sensor update process. Defender voor identiteitDefender for Identity Hiermee kunt u kiezen hoe uw Sens oren worden bijgewerkt en wordt elke sensor ingesteld als een vertraagde update Candi date.Defender voor identiteitDefender for Identity enables you to choose how your sensors are updated and set each sensor as a Delayed update candidate.

Sens oren die niet zijn geselecteerd voor uitgestelde update, worden automatisch bijgewerkt telkens wanneer de Defender voor identiteitDefender for Identity service wordt bijgewerkt.Sensors not selected for delayed update are updated automatically, each time the Defender voor identiteitDefender for Identity service is updated. Sens oren die zijn ingesteld op uitgestelde update , worden bijgewerkt op een vertraging van 72 uur, na de officiële release van elke service-update.Sensors set to Delayed update are updated on a delay of 72 hours, following the official release of each service update.

Met de optie vertraagd bijwerken kunt u specifieke Sens oren selecteren als een automatische update ring, waarop alle updates automatisch worden doorgevoerd en de rest van uw Sens oren zo instellen dat deze op vertraging worden bijgewerkt, zodat u kunt bevestigen dat de automatisch bijgewerkte Sens oren zijn geslaagd.The delayed update option enables you to select specific sensors as an automatic update ring, on which all updates are rolled out automatically, and set the rest of your sensors to update on delay, giving you time to confirm that the automatically updated sensors were successful.

Notitie

Als er een fout optreedt en een sensor wordt niet bijgewerkt, opent u een ondersteunings ticket.If an error occurs and a sensor does not update, open a support ticket. Zie proxy configuratievoor meer beveiliging van uw proxy om alleen te communiceren met uw exemplaar.To further harden your proxy to only communicate with your instance, see Proxy configuration. Verificatie tussen uw Sens oren en de Azure-Cloud service maakt gebruik van een sterke, op certificaten gebaseerde wederzijdse verificatie.Authentication between your sensors and the Azure cloud service uses strong, certificate-based mutual authentication.

Elke update wordt getest en gevalideerd op alle ondersteunde besturings systemen, zodat het netwerk en de bewerkingen zo min mogelijk worden beïnvloed.Each update is tested and validated on all supported operating systems to cause minimal impact to your network and operations.

Een sensor instellen op uitgestelde update:To set a sensor to delayed update:

 1. Klik in de Defender voor identiteitDefender for Identity Portal op het instellingen pictogram en selecteer configuratie.From the Defender voor identiteitDefender for Identity portal, click on the settings icon and select Configuration.
 2. Klik op het tabblad updates .Click on the Updates tab.
 3. In de tabelrij naast elke sensor die u wilt vertragen, stelt u de schuif regelaar voor de uitgestelde update in op aan.In the table row next to each sensor you want to delay, set the Delayed update slider to On.
 4. Klik op Opslaan.Click Save.

Sensor update procesSensor update process

Defender voor identiteitDefender for IdentitySens oren controleren om de paar minuten of ze de meest recente versie hebben.Every few minutes, Defender voor identiteitDefender for Identity sensors check whether they have the latest version. Nadat de Defender voor identiteitDefender for Identity Cloud service is bijgewerkt naar een nieuwere versie, Defender voor identiteitDefender for Identity Start de sensor service het update proces:After the Defender voor identiteitDefender for Identity cloud service is updated to a newer version, the Defender voor identiteitDefender for Identity sensor service starts the update process:

 1. Defender voor identiteitDefender for Identity Cloud service wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie.Defender voor identiteitDefender for Identity cloud service updates to the latest version.

 2. Defender voor identiteitDefender for Identity de sensor Updater-service weet dat er een bijgewerkte versie is.Defender voor identiteitDefender for Identity sensor updater service learns that there is an updated version.

 3. Sens oren die niet zijn ingesteld op Uitsteld bijwerken starten het update proces op een sensor op basis van sensor:Sensors that are not set to Delayed update start the update process on a sensor by sensor basis:

  1. Defender voor identiteitDefender for Identity de sensor Updater-service haalt de bijgewerkte versie op uit de Cloud service (in de cab-bestands indeling).Defender voor identiteitDefender for Identity sensor updater service pulls the updated version from the cloud service (in cab file format).
  2. Defender voor identiteitDefender for Identity de sensor Updater valideert de hand tekening van het bestand.Defender voor identiteitDefender for Identity sensor updater validates the file signature.
  3. Defender voor identiteitDefender for Identity de service sensor Updater pakt het CAB-bestand uit naar een nieuwe map in de installatiemap van de sensor.Defender voor identiteitDefender for Identity sensor updater service extracts the cab file to a new folder in the sensor's installation folder. Standaard wordt deze geëxtraheerd naar de C:\Program Files\Azure Advanced Threat Protection-sensor <version number>By default it is extracted to C:\Program Files\Azure Advanced Threat Protection Sensor<version number>
  4. Defender voor identiteitDefender for Identity sensor service wijst naar de nieuwe bestanden die worden geëxtraheerd uit het CAB-bestand.Defender voor identiteitDefender for Identity sensor service points to the new files extracted from the cab file.
  5. Defender voor identiteitDefender for Identity de sensor service wordt opnieuw gestart Defender voor identiteitDefender for Identity .Defender voor identiteitDefender for Identity sensor updater service restarts the Defender voor identiteitDefender for Identity sensor service.

   Notitie

   Secundaire sensor updates installeren geen MSI, wijzigt geen register waarden of systeem bestanden.Minor sensor updates install no MSI, changes no registry values or any system files. Zelfs een in behandeling zijnde herstart heeft geen invloed op de update van de sensor.Even a pending restart does not impact a sensor update.

  6. Sens oren worden uitgevoerd op basis van de nieuw bijgewerkte versie.Sensors run based on the newly updated version.
  7. Sensor ontvangt een afstand van de Azure-Cloud service.Sensor receives clearance from the Azure cloud service. U kunt de sensor status controleren op de pagina updates .You can verify sensor status in the Updates page.
  8. De volgende sensor start het update proces.The next sensor starts the update process.
 4. 72 uur nadat de Defender voor identiteitDefender for Identity Cloud service is bijgewerkt, worden door Sens oren geselecteerd voor vertraagde update hun update proces gestart volgens hetzelfde update proces als automatisch bijgewerkte Sens oren.72 hours after the Defender voor identiteitDefender for Identity cloud service is updated, sensors selected for Delayed update start their update process according to the same update process as automatically updated sensors.

Sensor update

Voor elke sensor die het update proces niet kan volt ooien, wordt een relevante status waarschuwing geactiveerd en wordt deze als een melding verzonden.For any sensor that fails to complete the update process, a relevant health alert is triggered, and is sent as a notification.

Fout bij sensor update

Zie ookSee Also