Een voorwaarde toevoegen aan een stroomAdd a condition to a flow

Stel in dat een stroom een of meer taken alleen uitvoert als er aan een voorwaarde wordt voldaan.Specify that a flow performs one or more tasks only if a condition is true. Stel bijvoorbeeld in dat u alleen een e-mail ontvangt als een tweet met een trefwoord ten minste tien keer wordt geretweet.For example, specify that you'll get an email only if a tweet that contains a keyword is retweeted at least 10 times.

VereistenPrerequisites

Een voorwaarde toevoegenAdd a condition

 1. Ga naar Microsoft Flow en selecteer Mijn stromen in de navigatiebalk bovenin.In Microsoft Flow, select My flows in the top navigation bar.

  Als u nog niet bent aangemeld, doet u dat nu.You might need to sign in if you're not already signed in.

 2. Selecteer in de lijst met stromen een van de stromen die u hebt gemaakt.In the list of flows, select one of the flows that you've created.

  In deze zelfstudie wordt een voorbeeld gebruikt met een Twitter-trigger en een SharePoint-actie.This tutorial uses an example with a Twitter trigger and a SharePoint action.

 3. Selecteer Stroom bewerken.Select Edit flow.

 4. Selecteer Nieuwe stap onder de laatste actie.Under the last action, select New step.

 5. Selecteer Een voorwaarde toevoegen.Select Add a condition.

  Voorwaardeknop

 6. In de kaart Voorwaarde selecteert u een leeg gebied in het vak aan de linkerkant.On the Condition card, select an empty area in box on the left.

  De lijst Dynamische inhoud wordt geopend.The Dynamic content list opens.

 7. Selecteer de parameter Aantal retweets om deze toe te voegen aan het vak.Select the Retweet count parameter to add it to the box.

 8. In het vak in het midden van de kaart Voorwaarde selecteert u is groter dan of gelijk aan.In the box in the middle of the Condition card, select is greater than or equal to.

 9. Typ 10 in het vak aan de rechterkant.In the box on the right, enter 10.

  Het vak OBJECTNAAM met een parameter

 10. Selecteer de kop van de actie die u in de voorwaarde wilt gebruiken (zoals Item maken) en sleep dit tot onder de tekst Indien ja.Select the header of the action you want to use inside the condition (such as Create item) and drag it underneath the text that reads If yes.

  Wanneer u de cursor loslaat, wordt de actie naar dat vak verplaatst.When you release the cursor, the action moves into that box.

  Actie slepen

 11. Configureer de actie naar wens.Configure the action as necessary.

 12. Sla de stroom op.Save the flow.

Bewerken in de geavanceerde modusEdit in advanced mode

U kunt ook Bewerken in geavanceerde modus selecteren om geavanceerdere voorwaarden te schrijven.You can also select Edit in advanced mode to write more advanced conditions. U kunt hier elke expressie van de Definitietaal van de werkstroom in de geavanceerde modus gebruiken.You can use any expression from the Workflow definition language in advanced mode. Informatie over alle beschikbare expressies.Learn about all available expressions.

Volgende stappenNext steps

Informatie over hoe u expressies gebruikt in voorwaarden in de geavanceerde modus.Learn how to use expressions in conditions in advanced mode.