Een stroom maken die gebruikmaakt van de Common Data ServiceCreate a flow that uses the Common Data Service

Verbeter uw bedrijfsefficiëntie met een geïntegreerde weergave van bedrijfsgegevens door een stroom te maken die gebruikmaakt van de Common Data Service.Improve operational efficiency with a unified view of business data by creating flow that uses the Common Data Service. U kunt deze beveiligde bedrijfsdatabase die bestaat uit juist opgemaakte standaardbedrijfsentiteiten (zoals Verkoop, Inkoop, Klantenservice en Productiviteit) in uw organisatie implementeren.Deploy this secure business database that comprises well-formed standard business entities (such as Sales, Purchase, Customer Service, and Productivity) in your organization. U kunt de organisatiegegevens opslaan in een of meer aangepaste entiteiten, die verschillende voordelen bieden via externe gegevensbronnen zoals Microsoft Excel en Salesforce.Store organizational data in one or more custom entities, which offer several benefits over external data sources such as Microsoft Excel and Salesforce.

Een voorbeeld: u kunt in Microsoft Flow op de volgende manieren gebruikmaken van de Common Data Service:For example, leverage the Common Data Service within Microsoft Flow in these key ways:

 • U kunt een stroom maken om gegevens te importeren, gegevens te exporteren of een actie uit te voeren op gegevens (zoals het verzenden van een melding).Create a flow to import data, export data, or take action on top of data (such as sending a notification). Houd er rekening mee dat deze benadering geen volledige synchronisatieservice is. U kunt gegevens alleen per entiteit naar binnen of naar buiten verplaatsen.Note that this approach isn't a full synchronization service; it simply allows you to move data in or out on a per-entity basis.

  Zie de procedures in dit onderwerp voor gedetailleerde stappen.For detailed steps, see the procedures later in this topic.

 • In plaats van een goedkeuringslus via e-mail te maken, maakt u een stroom waarmee de goedkeuringsstatus wordt opgeslagen in een entiteit en bouwt u een aangepaste app waarin gebruikers items kunnen goedkeuren of afwijzen.Instead of creating an approval loop through email, create a flow that stores approval state in an entity, and build a custom app in which users can approve or reject items.

  Zie het artikel Een goedkeuringslus bouwen met de Common Data Service voor uitvoerige stappen.For detailed steps, see Build an approval loop with the Common Data Service.

VereistenPrerequisites

 • Registreren voor Microsoft Flow en PowerApps.Sign up for Microsoft Flow and PowerApps.

  Als u problemen ondervindt, controleert u of Microsoft Flow en PowerApps ondersteuning bieden voor het type account dat u hebt en of aanmelding niet is geblokkeerd door uw organisatie.If you have trouble, verify whether Microsoft Flow and PowerApps supports the type of account that you have and your organization hasn't blocked signup.

 • Als u de Common Data Service nog niet eerder hebt gebruikt, gaat u naar powerapps.com, opent u het tabblad Entiteiten en klikt of tikt u op Mijn database maken.If you haven't used the Common Data Service before, open the Entities tab of powerapps.com, and then click or tap Create my database.

Aanmelden bij uw omgevingSign in to your Environment

 1. Open de Microsoft Flow-portal en klik of tik op Aanmelden in de rechterbovenhoek.Open the Microsoft Flow portal, and then click or tap Sign in in the upper-right corner.

  Opmerking: mogelijk moet u het menu linksboven openen om de knop Aanmelden weer te geven.Note: you might need to open the top-left menu to show the Sign in button.

  Aanmelden

 2. In het bovenste menu rechts selecteert u de omgeving die u hebt gemaakt in de database in powerapps.com.In the top right menu you select the environment that you created the database in powerapps.com.

  Opmerking: als u niet dezelfde omgeving selecteert, worden uw entiteiten niet weergegeven.Note: if you do not select the same environment then you will not see your entities.

  Omgeving selecteren

Een sjabloon openenOpen a template

 1. Typ of plak common in het vak Sjablonen zoeken boven in het scherm en druk op Enter.In the Search templates box at the top of the screen, type or paste common, and then press Enter.

  Sjablonen zoeken

 2. Klik of tik in de lijst met sjablonen op de sjabloon waarmee de gegevens uit de bron worden geïmporteerd die u in de entiteit (of het object) wilt opnemen.In the list of templates, click or tap the template that imports data from the source you want into the entity (or object) that you want.

  Tik op klik bijvoorbeeld op de sjabloon waarmee contactgegevens uit Dynamics 365 naar de Common Data Service worden gekopieerd.For example, click or tap the template that copies contact information from Dynamics 365 into the Common Data Service.

  Een sjabloon kiezen

 3. Klik of tik op Deze sjabloon gebruiken.Click or tap Use this template.

  Sjabloon gebruiken

 4. Als u nog geen koppeling tot stand hebt gebracht vanuit Microsoft Flow met Dynamics 365, klikt of tikt u op Aanmelden en geeft u uw referenties op als u hierom wordt gevraagd.If you haven't already created a connection from Microsoft Flow to Dynamics 365, click or tap Sign in, and then provide your credentials if prompted.

  Aanmelden bij Dynamics 365

 5. Klik of tik op Doorgaan.Click or tap Continue.

  Accounts bevestigen

Uw stroom bouwenBuild your flow

 1. Geef op de eerste kaart de gebeurtenis op waarmee de stroom wordt geactiveerd.In the first card, specify the event that will trigger the flow.

  Stel dat u een stroom bouwt waarmee nieuwe contactpersonen vanuit een Dynamics 365-exemplaar naar de Common Data Service worden gekopieerd.For example, you're building a flow that will copy new contacts from an instance of Dynamics 365 to the Common Data Service. Geef het exemplaar op onder Wanneer een record wordt gemaakt door te klikken of te tikken op de pijl-omlaag en vervolgens te klikken of te tikken op een optie in de lijst die wordt weergegeven.Under When a record is created, specify the instance by clicking or tapping the down arrow and then clicking or tapping an option in the list that appears.

  Dynamics 365-exemplaar opgeven

 2. Typ eventueel een andere naam voor de stroom die u maakt boven in het scherm.(optional) Near the top of the screen, specify a different name for the flow that you're creating.

  Opmerking: Als het browservenster niet is gemaximaliseerd, kan de gebruikersinterface van iets anders uitzien.Note: If your browser window isn't maximized, the UI might look slightly different.

  De stroom een naam geven

 3. Klik of tik op Stroom maken.Click or tap Create flow.

  Opmerking: Als het browservenster niet is gemaximaliseerd, wordt alleen het vinkje weergegeven.Note: If your browser window isn't maximized, only the checkmark may appear.

  Stroom maken

Wanneer het object nu in het bronsysteem wordt gemaakt, wordt dit geïmporteerd in de Common Data Service.Now, whenever that object is created in the source system, it will be imported into the Common Data Service. Als u geen geschikte sjabloon kunt vinden, kunt u een volledig nieuwe stroom bouwen die boven op de Common Data Service werkt.If you can't find a template that does what you need, you can build a flow from scratch that operates on top of the Common Data Service.

U kunt acties uitvoeren op wijzigingen in de database.You can take actions on changes in the database. U kunt bijvoorbeeld een e-mailmelding verzenden wanneer de gegevens worden gewijzigd.For example, you can send notification mail whenever data changes.