Teamstromen makenCreate team flows

Maak een teamstroom door anderen in uw organisatie als eigenaren toe te voegen.Create a team flow by adding others in your organization as owners. Alle eigenaren van een teamstroom kunnen deze acties uitvoeren:All owners of a team flow can perform these actions:

 • De geschiedenis van de stroom weergeven (dat wil zeggen, elke uitvoering).View the flow's history (that is, each run).
 • De eigenschappen van de stroom weergeven (bijvoorbeeld starten of stoppen van de stroom, eigenaren toevoegen of referenties voor een verbinding bijwerken).Manage the properties of the flow (for example, start or stop the flow, add owners or update credentials for a connection).
 • Ee definitie van de stroom bewerken (bijvoorbeeld een actie of een voorwaarde toevoegen of verwijderen).Edit the definition of the flow (for example, add or remove an action or condition).
 • Andere eigenaren toevoegen of verwijderen (maar niet de maker van de stroom).Add and remove other owners (but not the flow's creator).
 • De stroom verwijderen.Delete the flow.

Als u de maker of een eigenaar van een teamstroom bent, wordt de stroom weergegeven op het tabblad Teamstromen van Microsoft Flow.If you're the creator or an owner of a team flow, you'll find it listed on the Team flows tab on Microsoft Flow.

tabblad teamstromen

Notitie

Gedeelde verbindingen kunnen alleen worden in de stroom waarin ze zijn gemaakt.Shared connections can be used only in the flow in which they were created.

Eigenaren kunnen de services in een stroom gebruiken, maar niet de referenties wijzigen voor een verbinding die door een andere eigenaar is gemaakt.Owners can use services in a flow but can't modify the credentials for a connection that another owner created.

VereistenPrerequisites

U moet een betaald Microsoft Flow-abonnement hebben om een teamstroom te kunnen maken.You must have a paid Microsoft Flow plan to create a team flow. Bovendien moet u de maker of eigenaar zijn om eigenaren van een teamstroom te kunnen toevoegen of verwijderen.Additionally, you must be the creator or owner to add/remove owners from a team flow.

Een teamstroom makenCreate a team flow

Voer deze stappen uit om een teamstroom te maken of meer eigenaren aan een teamstroom toe te voegen.Follow these steps to create a team flow or to add more owners to a team flow.

 1. Meld u aan bij Microsoft Flow en selecteer Mijn stromen.Sign into the Microsoft Flow, and then select My flows.

 2. Selecteer het pictogram Personen voor de stroom die u wilt aanpassen:Select the people icon for the flow that you want to modify:

  team-pictogram

 3. Voer de naam, het e-mailadres of groepsnaam in van de persoon of groep die u wilt toevoegen als een eigenaar:Enter the name, email address, or group name for the person or group that you want to add as an owner:

  de gebruiker zoeken

 4. Selecteer de gebruiker die u een eigenaar wilt maken in de lijst die wordt weergegeven:In the list that appears, select the user whom you want to make an owner:

  de gebruiker selecteren

  De gebruiker of groep die u hebt geselecteerd, wordt een eigenaar van de stroom:The user or group you've selected becomes an owner of the flow:

  nieuwe eigenaar

  U hebt nu een teamstroom gemaakt.Congratulations — your team flow has been created!

Een lijst toevoegen als een mede-eigenaarAdd a list as a co-owner

U kunt SharePoint-lijsten toevoegen als mede-eigenaren van een stroom, zodat iedereen met bewerkingstoegang tot de lijst automatisch bewerkingstoegang krijgt voor de stroom.You can add SharePoint lists as co-owners to a flow so that everyone who has edit access to the list automatically gets edit access to the flow. Zodra de stroom wordt gedeeld, kunt u een koppeling naar de stroom distribueren.Once the flow is shared, you can simply distribute a link to it.

Tip

Gebruik een lijst wanneer de stroom is verbonden met SharePoint en gebruik in andere gevallen een groep.Use a list when the flow is connected to SharePoint, and use a group in other cases.

Een eigenaar verwijderenRemove an owner

Belangrijk

Als u een eigenaar verwijdert waarvan de referenties worden gebruikt voor toegang tot Microsoft Flow-services, moet u de referenties voor die verbindingen bijwerken om ervoor te zorgen dat de stroom correct blijft werken.When you remove an owner whose credentials are used to access Microsoft Flow services, you should update the credentials for those connections so that the flow continues to run properly.

 1. Selecteer het pictogram Personen voor de stroom die u wilt aanpassen:Select the people icon for the flow that you want to modify:

  pictogram personen selecteren

 2. Selecteer het pictogram Verwijderen voor de eigenaar die u wilt verwijderen:Select the Delete icon for the owner that you want to remove:

  verwijderen selecteren

 3. Selecteer Deze eigenaar verwijderen in het bevestigingsdialoogvenster:On the confirmation dialog box, select Remove this owner:

  verwijderen bevestigen

 4. De gebruiker of groep die u hebt verwijderd, wordt niet meer vermeld als een eigenaar van de stroom:Congratulations — the user or group that you removed is no longer listed as an owner of the flow:

  gebruiker verwijderd

Eigenaar van verbinding bijwerkenUpdate connection owner

Mogelijk moet u de eigenaar van een verbinding in een stroom wijzigen als u de bestaande eigenaar verwijdert.You might need to change the owner of a connection in a flow if you remove the existing owner. Volg deze stappen als u de eigenaar van een stroom wilt wijzigen:Follow these steps to switch the owner of a flow:

 1. Selecteer in de lijst met Teamstromen de stroom die de verbinding bevat die u wilt bijwerken.Select the flow that contains the connection you want to update from the Team flows list.
 2. Selecteer Alles weergeven in de lijst met EIGENAREN.Select See all from the OWNERS list.
 3. Selecteer Verbindingen beheren in de lijst Verbindingen in gebruik.Select Manage connections from the Connections in use list.
 4. Zoek de verbinding die u wilt bijwerken en selecteer deze.Search for the connection you want to update, and then select it.
 5. Selecteer ... (meer opdrachten) en selecteer vervolgens Account wisselen.Select ... (more commands), and then select Switch account.
 6. Volg de stappen om een ander account te gebruiken voor de verbinding.Follow the steps to use a different account for the connection.

Ingesloten en andere verbindingenEmbedded and other connections

De verbinding die worden gebruikt in een stroom, worden onderverdeeld in twee categorieën:Connections used in a flow fall into two categories:

 • Ingesloten verbindingen: deze verbindingen worden gebruikt in de stroom.Embedded — These connections are used in the flow.
 • Andere verbindingen: deze verbinding zijn gedefinieerd voor een stroom, maar worden niet in de stroom gebruikt.Other — These connections have been defined for a flow but aren't used in it.

Als u een verbinding niet meer gebruikt in een stroom, wordt die verbinding verplaatst naar de lijst Andere verbindingen waar de verbinding blijft staan totdat een eigenaar de verbinding opnieuw opneemt in de stroom.If you stop using a connection in a flow, that connection appears in the Other connections list, where it remains until an owner includes it in the flow again.

Volg de stappen voor het bijwerken van de eigenaar van een verbinding om in ingesloten verbindingen te wijzigen.Follow the steps to update a connection owner to make changes to embedded connections.

De lijst met verbindingen wordt weergegeven onder de lijst met eigenaren bij de eigenschappen van een stroom:The list of connections appears under the list of owners in a flow's properties:

ingesloten verbindingen