Een stroom maken in Microsoft FlowCreate a flow in Microsoft Flow

U kunt een stroom maken om een of meer taken automatisch uit te voeren nadat de stroom door een bepaalde trigger is geactiveerd.Create a flow that performs one or more tasks automatically after it's triggered by an event. U kunt bijvoorbeeld een stroom maken waarmee u per e-mail wordt gewaarschuwd wanneer iemand een tweet verstuurt met daarin een trefwoord dat u opgeeft.For example, create a flow that notifies you by email when someone sends a tweet that contains a keyword you specify. In dit voorbeeld is het verzenden van de tweet de gebeurtenis en is het verzenden van de e-mail de actie.In this example, sending a tweet is the event, and sending mail is the action.

VereistenPrerequisites

Een gebeurtenis opgeven voor het starten van de stroomSpecify an event to start the flow

Eerst moet u selecteren door welke gebeurtenis, of trigger, de stroom wordt geactiveerd.First, you will need to select what event, or trigger, starts your flow.

 1. Ga naar flow.microsoft.com, selecteer Mijn stromen op de navigatiebalk bovenaan en selecteer Een volledig nieuwe stroom maken.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar, and then select Create from blank.

  De optie Stromen in de linkernavigatiebalk

 2. Selecteer het vak Honderden connectors en triggers doorzoeken aan de onderkant van het scherm, voer Twitter in het vak met de tekst Alle connectors en triggers doorzoeken in en selecteer vervolgens Twitter - Wanneer een nieuwe tweet wordt gepost.Select the Search hundreds of connectors and triggers box at the bottom of the screen, enter Twitter in the box that says Search all connectors and triggers, and then select Twitter - When a new tweet is posted.

  Twitter-gebeurtenis

 3. Als u uw Twitter-account nog niet met Microsoft Flow hebt verbonden, selecteert u Aanmelden bij Twitter en geeft u uw referenties op.If you haven't already connected your Twitter account to Microsoft Flow, select Sign in to Twitter, and then provide your credentials.

 4. Typ in het vak Zoektekst het trefwoord dat u wilt zoeken.In the Search text box, type the keyword that you want to find.

  Twitter-trefwoord

Een actie opgevenSpecify an action

 1. Selecteer de knop Nieuwe stap en vervolgens Een actie toevoegen.Select New step, and then select Add an action.

  Actie toevoegen

 2. Typ of plak in het vak Alle connectors en acties doorzoeken de tekst e-mail verzenden en selecteer vervolgens Office 365 Outlook - Een e-mail verzenden.In the box that shows Search all connectors and actions, type or paste send email, and then select Office 365 Outlook - Send an email.

  Lijst met acties

 3. Klik op de knop Aanmelden als u hierom wordt gevraagd en geef uw referenties op.If prompted, select the sign-in button, and then provide your credentials.

 4. Typt of plak uw e-mailadres in het vak Aan van het formulier dat verschijnt en selecteer vervolgens uw naam in de lijst met contactpersonen die wordt weergegeven.In the form that appears, type or paste your email address in the To box then select your name from the list of contacts that appears.

  Leeg e-mailbericht

 5. Typ of plak in het vak Onderwerp de tekst Nieuwe tweet van: en typ vervolgens een spatie.In the Subject box, type or paste New tweet from:, then type a space.

  Onderwerpregel met tijdelijke aanduiding

 6. Selecteer Getweet door in de lijst met parameters om een tijdelijke aanduiding voor de tweet toe te voegen.In the list of tokens, select the Tweeted by token to add a placeholder for it.

  Parameter toevoegen

 7. Selecteer het vak Hoofdtekst en selecteer het token Tekst van tweet om een tijdelijke aanduiding voor de tekst van de tweet toe te voegen.Select the Body box, and then select the Tweet text token to add a placeholder for it.

 8. (optioneel) Voeg meer tokens, andere inhoud of beide toe aan de hoofdtekst van het e-mailbericht.(optional) Add more tokens, other content, or both to the body of the email.

 9. Ga naar de bovenkant van het scherm en geef uw stroom een naam. Selecteer vervolgens Stroom maken.Near the top of the screen, name your flow, and then select Create flow.

  Selecteer de knop Stroom maken

 10. Selecteer Gereed om de lijst met stromen bij te werken.Select Done to update the list of flows.

  De knop Gereed selecteren

 11. Verzend een tweet met het trefwoord dat u hebt opgegeven of wacht totdat iemand anders een tweet met het trefwoord post.Send a tweet with the keyword that you indicated, or wait for someone else to post such a tweet.

  Binnen een minuut na het posten van de tweet wordt u via een e-mailbericht op de hoogte gebracht van de nieuwe tweet.Within a minute after the tweet is posted, an email message notifies you of the new tweet.

Tip

Gebruik de e-mail verzenden (V2) actie om de opmaak van e-mailadres waarop u het lettertype, gebruik vet, cursief of onderstreping aanpassen de kleur aanpassen en markeren en maak lijsten of koppelingen en meer.Use the Send email (V2) action to format email in which you customize the font, use bold, italic or underline, customize the color and highlight, and create lists or links, and more.

Uitgebreide bewerken e-mail

Een stroom beherenManage a flow

 1. Ga naar flow.microsoft.com en selecteer Mijn stromen op de navigatiebalk bovenin.In flow.microsoft.com, select My flows in the top navigation bar.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk in de lijst met stromen:In the list of flows, do any of the following:

  • Als u een stroom wilt onderbreken, zet u de wisselknop op Uit.To pause a flow, set its toggle to Off.

   Stroom onderbreken

  • Als u een stroom wilt hervatten, zet u de wisselknop op Aan.To resume a flow, set its toggle to On.

   Stroom hervatten

  • Als u een stroom wilt bewerken, selecteert u het potloodpictogram bij de stroom die u wilt bewerken.To edit a flow, select the pencil icon that corresponds to the flow you want to edit.

   Stroom selecteren

  • Als u een stroom wilt verwijderen, selecteert u het pictogram ... , selecteert u Verwijderen en selecteert u ten slotte Verwijderen in het bericht dat wordt weergegeven.To delete a flow, select the ... icon, select Delete, and then select Delete on the message box that appears.

   Pictogram Verwijderen

  • Als u de uitvoeringsgeschiedenis van een stroom wilt weergeven, selecteert u de stroom op de pagina Mijn stromen en bekijkt u de geschiedenis in de sectie Uitvoeringsgeschiedenis op de pagina die wordt geopend.To view the run history of a flow, select the flow from the My flows page, and then view the history under the RUN HISTORY section of the page that opens.

   uitvoeringsgeschiedenis

   Selecteer een stroomuitvoering in de lijst met uitvoeringen om de invoer en uitvoer van elke stap weer te geven.Select a flow run from the list of runs to see the inputs and outputs of each step.

Notitie

Uw account kan maximaal vijftig stromen bevatten.You can have up to 50 flows in your account. Als u al vijftig stromen hebt en u een nieuwe stroom wilt maken, moet u eerst een stroom verwijderen.If you already have 50, delete one before you can create another.

Volgende stappenNext steps