Aan de slag met Microsoft FlowGet started with Microsoft Flow

Welkom!Welcome! Microsoft Flow is een service die u helpt om geautomatiseerde werkstromen tussen uw favoriete apps en services te maken om onder andere bestanden te synchroniseren, meldingen te ontvangen en gegevens te verzamelen.Microsoft Flow is a service that helps you create automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data and more.

De belangrijkste typen stromen zijn geautomatiseerde stromen, knopstromen, geplande stromen en bedrijfsprocesstromen.The main types of flows are automated, button, scheduled, and business process flows.

Als u een aanpasser voor Dynamics 365 voor klantcontacten bent, bent u mogelijk ook bekend met klassieke Common Data Service-processen met onder andere, werkstromen, acties, mobiele taakstromen en dialoogvensters.If you are a Dynamics 365 customer engagement customizer, you may also be familiar with Classic Common Data Service processes which include, workflows, actions, mobile task flows, and dialogs.

De eerste stap is u registreren. Als u al een account bij Microsoft Flow hebt, meldt u zich aan op uw tablet, computer of zelfs uw telefoon.The first step is to sign up, or, if you already have an account with Microsoft Flow, sign in on your tablet, desktop computer, or even your phone.

Bekijk de startpaginaCheck out the start page

Op de startpagina van Microsoft Flow kunt u allerlei sjabloonverzamelingen verkennen en komt u meer te weten over de belangrijkste functies van Microsoft Flow.On the start page for Microsoft Flow, you can explore a diverse set of templates and learn about the key features for Microsoft Flow. U krijgt een idee van de mogelijkheden en ziet wat Microsoft Flow voor u kan betekenen, zowel persoonlijk als uw onderneming.You can get a quick sense of what's possible and how Microsoft Flow could help your business and your life.

Met Microsoft Flow kunt u:With Microsoft Flow, you can:

 • Eenvoudig zoeken naar sjablonen en services.Easily search for templates and services.

  Startpagina 1 Flow

 • Kies uit de populairste services.Choose from the most popular services.

  Startpagina 2 Flow

 • Een overzicht van elke stroom bekijken.See an overview of each flow.

  Startpagina 3 Flow

Elke sjabloon is ontworpen voor een bepaald doel.Each template is designed for a specific purpose. Er zijn bijvoorbeeld sjablonen om u een tekstbericht te sturen wanneer uw baas u een e-mail stuurt, leads op Twitter aan Dynamics 365 toe te voegen of een back-up te maken van uw bestanden.For example, there are templates for sending you a text message when your boss emails you, adding Twitter leads to Dynamics 365, or backing up your files. Deze sjablonen zijn slechts het topje van de ijsberg.These templates are just the tip of the iceberg. Ze zijn bedoeld om uw te inspireren om aangepaste stromen te maken voor de processen die u nodig hebt.They're intended to inspire you to create customized flows for the exact processes you need.

Uw eerste stroom makenCreate your first flow

 1. Selecteer een sjabloon dat voor u nuttig is.Select a template that's useful for you. Een eenvoudige sjabloon is Dagelijkse herinneringen ontvangen in e-mail:A simple template is Get daily reminders in Email:

  sjabloon dagelijkse herinnering

 2. Selecteer Doorgaan.Select Continue.

  Verbinding maken

 3. Voer het e-mailadres in waarnaar de dagelijkse herinnering wordt verzonden.Enter the email addresses to which the daily reminder will be sent. Voer vervolgens het herinneringsbericht in.Next, enter the reminder message. Selecteer ten slotte Stroom maken en controleer of de stroom op de verwachte manier wordt uitgevoerd.Finally, select Create flow, and then verify that your flow is running as expected.

  Geef referenties op voor de verbinding

  Notitie

  U kunt nu de voorwaarden bekijken waarmee de stroom en de actie worden geactiveerd die het gevolg zijn van die gebeurtenis.You can explore the conditions that trigger the flow and the action that results from that event. U kunt experimenteren met de instellingen om de stroom aan te passen.Play around with the settings to make the flow your own. U kunt zelfs acties toevoegen of verwijderen.You can even add or delete actions.

 4. Selecteer Gereed.Select Done.

Volg deze zelfstudie om meer te weten te komen over stromen maken vanuit sjablonen.Follow this tutorial to learn more about creating flows from templates.

Creatief aan de slagGet creative

Nu u uw eerste stroom vanuit een sjabloon hebt gemaakt, kunt u één van de meer dan 150 gegevensbronnen gebruiken die door Microsoft Flow worden ondersteund om uw eigen, volledige nieuwe stromen te maken.Now that you've created your first flow from a template, use any of the more than 150 data sources that Microsoft Flow supports to create your own flows from scratch.

Een stroom bouwen

Wanneer u een volledig nieuwe stroom maakt, hebt u controle over de gehele werkstroom.When you create a flow from scratch, you control the entire workflow. Hier zijn een aantal ideeën om u op weg te helpen:Here are a few ideas to get your started:

De code bekijkenPeek at the code

U hoeft te worden van een ontwikkelaar van het maken van stromen, maar Microsoft Flow biedt een code bekijken -functie waarmee iedereen kan een nader bekijken de code die wordt gegenereerd voor alle acties en triggers in een stroom.You don't need to be a developer to create flows, however, Microsoft Flow does provide a Peek code feature that allows anyone to take a closer look at the code that's generated for all actions and triggers in a flow. De code inzien kan geven u een beter begrip van de gegevens die wordt gebruikt door triggers en acties.Peeking at the code could give you a clearer understanding of the data that's being used by triggers and actions. Volg deze stappen voor het bekijken van de code die wordt gegenereerd voor uw stromen in de ontwerpfunctie voor Microsoft Flow:Follow these steps to peek at the code that's generated for your flows from within the Microsoft Flow designer:

 1. Selecteer de ... menu-item in de rechterbovenhoek van een actie of trigger.Select the ... menu item at the top right corner of any action or trigger.

 2. Selecteer code bekijken.Select Peek code.

  Code bekijken

 3. U ziet de volledige JSON-weergave van de acties en triggers.Notice the full JSON representation of the actions and triggers. Dit omvat alle invoer, zoals de tekst die u rechtstreeks invoeren en expressies die worden gebruikt.This includes all inputs, such as the text you enter directly, and expressions used. U kunt hier expressies selecteert en plak deze in de dynamische inhoud expressie-editor.You can select expressions here and then paste them into the Dynamic Content expression editor. Dit kan ook geven u een manier om te controleren of de verwachte gegevens aanwezig zijn in de stroom is.This can also give you a way to verify the data you expect is present in the flow.

  Code bekijken

Uw stromen gemakkelijk kunt vindenFind your flows easily

Wanneer uw creative sappen start stromen, kunt u veel stromen maken.When your creative juices start flowing, you might create many flows. Geen zorgen, zoeken naar uw stromen is eenvoudig: u kunt het zoekvak van gebruiken de mijn stromen, Teamstromen, verbindingen, of oplossingen scherm om weer te geven stromen alleen die overeenkomen met de zoektermen die u invoert.Don't worry, finding your flows is easy - just use the search box on the My flows, Team flows, Connections, or Solutions screen to display only flows that match the search terms you enter.

Stromen filteren of zoeken

Notitie

Het zoekfilter vindt alleen stromen die op de pagina zijn geladen.The search filter only finds flows that have been loaded into the page. Als u de stroom niet kunt vinden, probeert u meer laden aan de onderkant van de pagina.If you don't find your flow, try selecting Load more at the bottom of the page.

Meldingen ontvangen wanneer er iets mis isGet notifications when something's wrong

Het meldingencentrum van Microsoft Flow gebruiken (bevindt in de rechterbovenhoek van de designer) om te snel Zie een lijst met stromen zijn mislukt onlangs.Use the Microsoft Flow notification center (located at the top right of the designer) to quickly see a list of flows have failed recently. Het meldingencentrum wordt een getal dat aangeeft van het aantal stromen die niet recent weergegeven.The notification center displays a number that indicates the number of flows that failed recently.

In het meldingencentrum, u kunt navigeren naar de activiteit pagina van Microsoft Flow om te zien van al uw stromen die onlangs is uitgevoerd, meldingen of is mislukt.From the notification center, you can navigate to the Activity page of Microsoft Flow to see all your flows that recently ran, sent notifications, or failed.

Meldingencentrum

De mobiele app gebruikenUse the mobile app

Download de mobiele app voor Microsoft Flow voor Android, iOS of Windows Phone.Download the Microsoft Flow mobile app for Android, iOS, or Windows Phone. Met deze app kunt u stroomactiviteit bewaken, uw stromen beheren en stromen maken vanuit sjablonen.With this app, you can monitor flow activity, manage your flows and create flows from templates.

We zijn er om u te helpenWe're here to help

We vinden het geweldig te zien wat u allemaal doet met Microsoft Flow en willen er zeker van zijn dat u een fantastische ervaring hebt.We're excited to see what you do with Microsoft Flow, and we want to ensure you have a great experience. Bekijk onze begeleide zelfstudies en word lid van onze community om vragen te stellen en uw ideeën te delen.Be sure to check out our guided learning tutorials and join our community to ask questions and share your ideas. Neem contact op met ondersteuning als u tegen problemen aanloopt.Contact support if you run into any issues.