Stromen in Microsoft Flow beheren op uw telefoonManage flows in Microsoft Flow from your phone

U kunt een lijst weergeven met alle stromen die u hebt gemaakt en voor elke stroom de gebeurtenissen en acties weergeven, de stromen in- of uitschakelen en de uitvoeringsgeschiedenis verkennen.View a list of all flows that you created and, for each flow, view its events and actions, enable or disable it, and explore its run history.

VereistenPrerequisites

 • Installeer de mobiele app voor Microsoft Flow voor Android, iOS of Windows Phone op een ondersteund apparaat.Install the Microsoft Flow mobile app for Android, iOS, or Windows Phone on a supported device. Op de afbeeldingen in dit artikel is de iPhone-versie van de app te zien, maar de afbeeldingen op een Android- en Windows Phone-apparaat zien er vergelijkbaar uit.The graphics in this topic reflect the iPhone version of the app, but the graphics on Android and Windows Phone look similar.
 • Als u nog geen stroom hebt, kunt u er een maken op de website van Microsoft Flow.If you don't already have a flow, create one on the website for Microsoft Flow. Om het testen gemakkelijker te maken, gebruikt u een stroom die u zelf kunt activeren. U bent dan niet afhankelijk van een externe gebeurtenis.For easier testing, use one that you can trigger yourself instead of waiting for an external event.

De stroom in deze zelfstudie wordt uitgevoerd wanneer u een e-mail ontvangt van een specifiek adres:The flow in this tutorial runs when you receive mail from a specific address:

Stroom activeren bij ontvangst van e-mail van specifiek adres

U kunt uw persoonlijke e-mailadres instellen voor het testen en vervangen door een ander adres (bijvoorbeeld dat van uw manager) wanneer de stroom gereed is voor gebruik.You could configure such a flow with your personal email address for testing and a different address (for example, your manager's) when the flow is ready for real use.

Wanneer de stroom wordt uitgevoerd, wordt een aangepaste pushmelding (met deze syntaxis) naar uw telefoon verzonden:When the flow runs, it sends a custom push notification, with this syntax, to your phone:

Bericht verzenden naar Slack

Opmerking: U kunt ook stroomactiviteit controleren vanuit de mobiele app.Note: You can also monitor flow activity from the mobile app.

Een stroom beherenManage a flow

 1. Open de mobiele app en tik op Mijn stromen aan de onderkant van het scherm om alle stromen weer te geven.Open the mobile app, and then tap My flows at the bottom of the screen to list all your flows.

  Voor elk item ziet u de naam van de stroom, pictogrammen voor de bijbehorende gebeurtenissen en acties, de tijd waarop de stroom voor het laatst is uitgevoerd en een pictogram waarmee wordt aangegeven of de meest recente uitvoering is geslaagd.Each entry shows the name of the flow, icons for its events and actions, the time when it ran most recently, and an icon that indicates whether the most recent run succeeded.

  Lijst met stromen

 2. Tik op een stroom om beheeropties voor de stroom weer te geven.Tap a flow to show options for managing it.

  Opties voor het beheren van een stroom

 3. Tik op de wisselknop Stroom inschakelen om de stroom in- of uit te schakelen.Tap the Enable flow toggle to enable or disable the flow.

 4. Tik op Stroom weergeven om de gebeurtenissen en acties voor de stroom weer te geven. Tik op een gebeurtenis of een actie om deze uit te vouwen en tik vervolgens op Terug.Tap See flow to show the events and actions for that flow, tap each event or an action to expand it, and then tap Back.

  Gebeurtenissen en acties voor een stroom

 5. Tik op Uitvoeringsgeschiedenis om de geslaagde uitvoeringen, de mislukte uitvoeringen of beide voor een stroom weer te geven.Tap Run history to show the flow's successes, failures, or both.

  Lijst met uitvoeringen

 6. Tik op een uitvoering om aan te geven of de gebeurtenissen en acties zijn geslaagd en hoeveel tijd de uitvoering (in seconden) heeft geduurd.Tap a run to show whether each event and action succeeded and, if so, how much time (in seconds) it took.

  Details uitvoering