Activiteiten in Microsoft Flow bekijken op uw telefoonMonitor activity in Microsoft Flow from your phone

Bekijk in een overzicht hoe vaak elke stroom vandaag, gisteren of op een eerdere dag is geslaagd of mislukt.View a summary of how many times each flow succeeded or failed today, yesterday, and previous days. Lees de details over elke uitvoering, bijvoorbeeld wanneer die plaatsvond, hoelang elke stap duurde en waarom een uitvoering is mislukt.Explore details about each run, such as when it ran, how long each step took and, if it failed, why.

VereistenPrerequisites

 • Installeer de mobiele app voor Microsoft Flow voor Android, iOS of Windows Phone op een ondersteund apparaat.Install the Microsoft Flow mobile app for Android, iOS, or Windows Phone on a supported device. Op de afbeeldingen in dit artikel is de iPhone-versie van de app te zien, maar de afbeeldingen op een Android- en Windows Phone-apparaat zien er vergelijkbaar uit.The graphics in this topic reflect the iPhone version of the app, but the graphics on Android and Windows Phone are similar.
 • Als u nog geen stroom hebt, kunt u er een maken op de website van Microsoft Flow.If you don't already have a flow, create one on the website for Microsoft Flow. Om het testen gemakkelijker te maken, gebruikt u een stroom die u zelf kunt activeren. U bent dan niet afhankelijk van een externe gebeurtenis.For easier testing, use one that you can trigger yourself instead of waiting for an external event.

De stroom in deze zelfstudie wordt uitgevoerd wanneer u een e-mail ontvangt van een specifiek adres:The flow in this tutorial runs when you receive mail from a specific address:

Stroom activeren bij ontvangst van e-mail van specifiek adres

U kunt uw persoonlijke e-mailadres instellen voor het testen en vervangen door een ander adres (bijvoorbeeld dat van uw manager) wanneer de stroom gereed is voor gebruik.You could configure such a flow with your personal email address for testing and a different address (for example, your manager's) when the flow is ready for real use.

Wanneer de stroom wordt uitgevoerd, wordt er een aangepaste pushmelding naar uw telefoon gestuurd met de volgende syntaxis:When the flow runs, it sends a custom push notification, with this syntax, to your phone:

Pushmelding verzenden

Opmerking: U kunt ook uw stromen beheren vanuit de mobiele app.Note: You can also manage your flows from the mobile app.

Een overzicht van activiteiten weergevenDisplay a summary of activity

 1. Als de stroom niet eerder is uitgevoerd, activeert u deze zelf om gegevens te genereren.If your flow hasn't run before, trigger a run to generate data.

  Het kan even duren voordat de gegevens in de app worden weergegeven.It might take some time for the data to appear in the app.

 2. Open de mobiele app. Deze opent standaard op het tabblad Activiteit.Open the mobile app, which shows the Activity tab by default.

  Op dit tabblad ziet u de gegevens per dag, met bovenaan de gegevens van vandaag.This tab organizes data by day, with today's data at the top.

  Activiteiten ingedeeld per dag

  Elke vermelding bevat de naam van een stroom en pictogrammen die de triggergebeurtenissen en -acties weerspiegelen.Each entry shows the name of a flow with icons that correspond to its trigger events and actions.

  Naam en pictogrammen voor elke stroom

  Als een stroom op een dag ten minste één keer succesvol is uitgevoerd, wordt het aantal geslaagde uitvoeringen en de tijd van de laatste geslaagde uitvoering in een vermelding weergegeven.If at least one run of a flow has succeeded in a day, an entry shows the number of successes and the time when it succeeded most recently. Als een stroom is mislukt, wordt vergelijkbare informatie in een andere vermelding weergegeven.A different entry shows similar information if a flow has failed.

  Overzicht van geslaagde of mislukte uitvoeringen

  Als een stroom een pushmelding activeert, verschijnt de tekst van de meest recente melding onder aan de vermelding voor geslaagde uitvoeringen.If a flow sends a push notification, the text of the most recent notification appears at the bottom of the entry for successful runs.

  Voorbeeld van pushmelding

 3. Als er op een dag meerdere pushmeldingen zijn verzonden, veegt u op de melding naar links om meldingen van maximaal drie eerdere uitvoeringen weer te geven.If multiple push notifications were sent in a day, swipe left on the notification to view notifications from up to three previous runs. Als er op een dag meer dan vier meldingen zijn verzonden, veegt u naar links tot u Meer bekijken ziet. Tik hierop om een lijst met alle meldingen te bekijken.If more than four notifications were sent in a day, swipe left until See more appears, and then tap it to view a list of all notifications.

  Voorbeeld van pushmelding

 4. Tik op Terug om terug te keren naar het activiteitenoverzicht.Tap Back to return to the activity summary.

 5. Om het activiteitenoverzicht te filteren, tikt u op het pictogram in de rechterbovenhoek.To filter the activity summary, tap the icon in the upper-right corner.

  U kunt alle vermeldingen weergeven of filteren op mislukte uitvoeringen of pushmeldingen.You can show all entries, only the failure entries, or only the entries that include push notifications.

  Alle uitvoeringen, alleen mislukte uitvoeringen of alleen pushmeldingen weergeven

Details van een uitvoering weergevenShow details of a run

 1. Tik in het activiteitenoverzicht op een vermelding om de details van de meest recente uitvoering weer te geven.In the activity summary, tap an entry to show details for the most recent run.

  Elke gebeurtenis en actie wordt weergegeven met een pictogram dat aangeeft of deze is geslaagd of mislukt.Each event and action appears with an icon that indicates whether the event or action succeeded or failed. Als deze is geslaagd, wordt ook de benodigde tijd (in seconden) vermeld.If it succeeded, the amount of time it took (in seconds) also appears.

  Details van een uitvoering

 2. Tik onder aan het scherm op Vorige uitvoeringen bekijken voor een lijst met alle uitvoeringen van de stroom. Tik vervolgens op een uitvoering om de details te zien.At the bottom of the screen, tap See previous runs to list all runs of the flow, and then tap a run to show its details.

  Geschiedenis van geslaagde/mislukte uitvoeringen