Vragen en antwoorden over Flow in uw organisatieFlow in your organization Q&A

In dit onderwerp wordt beschreven hoe gebruikers in uw organisatie Flow kunnen gebruiken en hoe u de Flow-service kunt beheren.This topic describes how users in your organization can use Flow, and how you can control the Flow service.

Registreren voor FlowSigning up for Flow

Wat is Microsoft Flow?What is Microsoft Flow?

Microsoft Flow is een openbare cloudservice waarmee personen en teams geautomatiseerde werkstromen tussen hun favoriete apps en services kunnen instellen om onder andere te synchroniseren, meldingen te ontvangen en gegevens te verzamelen.Microsoft Flow is a public cloud service to help individuals and teams to set up automated workflows between their favorite apps and services to synchronize, get notifications, collect data, and more.

Hoe registreren mensen zich voor Flow?How do people sign up for Flow?

Er zijn twee manieren waarop personen zich voor Flow kunnen registreren via de webportal:There are two possible ways for individuals to sign up for Flow through the web portal:

Mogelijkheid 1Option 1

Iedereen kan zich registreren op flow.microsoft.com. Klik daarvoor op Registreer u gratis en voltooi vervolgens het registratieproces voor Flow via admin.microsoft.com of signup.live.com.Anyone can sign up by going to flow.microsoft.com, selecting Sign up free, and then completing the sign-up process for Flow through admin.microsoft.com or signup.live.com.

Mogelijkheid 2Option 2

Iedereen kan zich registreren op flow.microsoft.com. Klik daarvoor op Aanmelden, meld u aan met uw werk-, school- of persoonlijke e-mailadres en accepteer de gebruiksvoorwaarden van Flow.Anyone can sign up by going to flow.microsoft.com, selecting Sign in, signing in with their work, school or personal email, and accepting the Flow terms of use.

Wanneer een gebruiker in uw organisatie zich voor Flow registreert met optie 2, wordt aan deze gebruiker automatisch een gratis Flow-licentie toegewezen.When a user in your organization signs up for Flow with Option 2, that user will be assigned a Microsoft Flow Free license automatically.

Aanmelden voor Flow bevat meer details.Sign up for Flow includes more details.

Wat is het gratis Microsoft Flow-abonnement?What is the Microsoft Flow Free Plan?

Het gratis Microsoft Flow-abonnement wordt alleen gebruikt voor volgdoeleinden.The Microsoft Flow Free Plan is used only for tracking purposes. Activeren of deactiveren van het abonnement heeft geen invloed op het vermogen van de gebruiker om stromen te maken.Enabling or disabling it has no effect on a user's ability to create flows. Als u het gratis Microsoft Flow-abonnement deactiveert, wordt het weer geactiveerd wanneer een gebruiker zich aanmeldt.If you disable the Microsoft Flow Free Plan, it becomes enabled again when a user logs in. Dit is normaal gedrag.This is the expected behavior.

Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde personen zich niet kunnen registreren voor Flow?Can I block another person from signing up for Flow?

Microsoft Flow is een volledig openbare cloudservice. Iedereen in de hele wereld kan zich registreren en Flow gebruiken om de dagelijkse taken te automatiseren.Microsoft Flow is a fully public cloud service, and everyone in the world can sign up and use it to automate their day-to-day tasks. Voor het gebruik van Microsoft Flow is het niet vereist dat gebruikers een Office 365-account hebben of gebruiken.To use Microsoft Flow there is no requirements that users have or use an Office 365 account. Daarom is er op dit moment geen manier om te voorkomen dat een persoon Flow gebruikt (iedereen in de hele wereld kan Flow gebruiken, ongeacht het e-mailadres).Because of this, there’s no mechanism at this time for you to block another person from using Flow (as everyone in the world can, irrespective of their email address).

Als iemand zich echter registreert voor Microsoft Flow en u ervoor kiest om deze persoon niet te ondersteunen binnen uw organisatie, kan deze persoon niet leiden tot extra kosten voor uw bedrijf.However, if a person signs up for Microsoft Flow, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Wanneer iemand zich aanmeldt bij Microsoft Flow, is de relatie tussen deze persoon en Microsoft, net zoals bij veel andere cloudservices van Microsoft zoals Bing, Wunderlist, OneDrive of Outlook.com.When an individual signs up for Microsoft Flow, the relationship is between that individual and Microsoft, which is like many other cloud services from Microsoft such as Bing, Wunderlist, OneDrive, or Outlook.com. Het gebruik van Microsoft Flow door een persoon impliceert in geen geval dat de service wordt geleverd door uw organisatie.An individual's use of Microsoft Flow does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Als uw bedrijf ten slotte het gebruik van zakelijke gegevens binnen Microsoft Flow wilt beperken, kan dat worden gedaan met beleid voor preventie van gegevensverlies (DLP).Finally, if your company wishes to restrict the use of organizational-only data inside of Microsoft Flow, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies.

Hoe krijgen mensen toegang tot de betaalde functies van Microsoft Flow?How can people gain access to the paid features of Microsoft Flow?

Mensen kunnen op drie verschillende manieren toegang krijgen tot de betaalde functies van Microsoft Flow:Individuals can gain access to the paid features of Microsoft Flow in three different ways:

 1. Ze kunnen zich afzonderlijk registreren voor een gratis Flow-proefversie van 90 dagen voor abonnement 1 of 2They can individually sign up for a Flow Plan 1 or Flow Plan 2 trial 90 days for free
 2. U kunt ze Flow-licenties toewijzen via de Office 365-beheerportal.You can assign a Flow license to them within the Office 365 admin portal.
 3. Aan de gebruiker zijn Office 365- en Dynamics 365-abonnementen toegewezen die ook toegang tot de Flow-service omvatten.The user has been assigned an Office 365 and Dynamics 365 plans that includes access to the Flow service. Zie de Flow-prijzenpagina voor de lijst met Office 365- en Dynamics 365-abonnementen die ook Flow-mogelijkheden omvatten.See the Flow pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include Flow capabilities.

Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde personen de betaalde functies van Flow niet gebruiken?Can I block another person from using the paid features of Flow?

Iedereen kan de betaalde functies van Microsoft Flow gedurende 90 dagen gratis uitproberen.Any individual can try out the paid features of Microsoft Flow for 90 days, and incur no costs. U kunt het toewijzen van doorlopende betaalde licenties binnen uw organisatie echter volledig beheren via de Office 365-beheerportal.However, you can fully manage the assignment of the perpetual paid licenses inside of your organization through the Office 365 admin portal.

Net als bij de gratis opties is het zo dat, wanneer een persoon zich registreert voor de proefversie, er een directe relatie ontstaat tussen de persoon en Microsoft en dat deze niet per se hoeft te worden goedgekeurd door uw bedrijf.As with the free offerings, if an individual chooses to sign up for the trial that is a direct relationship between the individual and Microsoft, not necessarily endorsed by your company.

Beheer van FlowAdministration of Flow

Waarom wordt het Flow-pictogram weergegeven in het Office 365-startprogramma voor apps.Why has the Flow icon appeared in the Office 365 app launcher?

Zoals in augustus is aangekondigd, maakt Microsoft Flow nu standaard onderdeel uit van het Office 365-pakket.As announced in August, Microsoft Flow is now a fundamental part of the Office 365 suite. Drie maanden na deze aankondiging is Microsoft Flow ingeschakeld als service als onderdeel van alle bestaande Office 365 SKU's.Three months after this announcement Microsoft Flow was enabled as a service as a part of all existing Office 365 SKU's. Als gebruikers overal ter wereld kunnen Microsoft Flow nu gebruiken. De service staat nu namelijk in het startprogramma voor apps.As users everywhere in the world can now use Microsoft Flow, it has appeared in the app launcher for them.

Zie de volgende sectie als u de Flow-tegel standaard wilt verwijderen uit het startprogramma voor apps.See the following section if you'd like to remove the Flow tile from the app launcher by default.

Hoe verwijder ik Microsoft Flow uit het startprogramma voor apps van mijn organisatie?How do I remove Microsoft Flow from the app launcher for my organization?

Als aan een gebruiker een licentie voor Flow-abonnement 1 of 2 is toegewezen, volgt u deze stappen om de Flow-licentie voor die gebruiker te verwijderen. Hiermee wordt ook het Flow-pictogram uit het startprogramma voor apps verwijderd:If a user was assigned a Flow Plan 1 or Flow Plan 2 license then you can take the following steps to remove the Flow license for that user, which will remove the Flow icon from the app launcher:

 1. Ga naar de Office 365-beheerportal.Go to the Office 365 Admin Portal.

 2. Selecteer in de navigatiebalk links de optie Gebruikers en selecteer vervolgens Actieve gebruikers.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.

 3. Zoek de gebruiker voor wie u de licentie wilt verwijderen en selecteer zijn of haar naam.Find the user you want to remove the license for, and then select their name.

 4. In het deelvenster Gebruikersgegevens selecteert u in de sectie Productlicenties de optie Bewerken.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.

 5. Zoek de licentie met de naam Microsoft Flow-abonnement 1 of Microsoft Flow-abonnement 2 en stel de schakelaar in op Uit. Selecteer vervolgens Opslaan.Find the license called Microsoft Flow Plan 1 or Microsoft Flow Plan 2, set the toggle to Off and then select Save.

Als een gebruiker via de Office 365- en Dynamics 365-abonnementslicentie toegang heeft tot Flow, kunt u de toegang tot de aanvullende functies in dit abonnement uitschakelen. Volg daarvoor de volgende stappen:If a user has access to Flow through their Office 365 and Dynamics 365 plan license, then you can disable their access to the additional features included in this plan by taking the following steps:

 1. Ga naar de Office 365-beheerportal.Go to the Office 365 Admin Portal.

 2. Selecteer in de navigatiebalk links de optie Gebruikers en selecteer vervolgens Actieve gebruikers.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.

 3. Zoek de gebruiker waarvoor u toegang wilt verwijderen en selecteer zijn of haar naam.Find the user you want to remove access for, and then select their name.

 4. In het deelvenster Gebruikersgegevens selecteert u in de sectie Productlicenties de optie Bewerken.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.

 5. Vouw de Office 365- of Dynamics 365-licentie van de gebruiker uit, schakel toegang tot de service Flow voor Office 365 of Flow voor Dynamics 365 uit en selecteer vervolgens Opslaan.Expand the user's Office 365 or Dynamics 365 license, disable access to the service called Flow for Office 365 or Flow for Dynamics 365 and then select Save.

Via PowerShell kunt u in bulk licenties verwijderen.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Zie Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell (Met Office 365 PowerShell licenties van gebruikersaccounts verwijderen) voor een gedetailleerd voorbeeld.See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. In Disable access to services with Office 365 PowerShell (Met Office 365 PowerShell toegang tot services uitschakelen) vindt u tot slot meer informatie over het in bulk verwijderen van services binnen een licentie.Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Als u de Flow-licentie of -service van een gebruiker in uw organisatie verwijdert, wordt het Flow-pictogram van de volgende locaties verwijderd voor die gebruiker:Removing of the Flow license or service for a user in your organization will result in the removal of the Flow icon from the following locations for that user:

 1. Office.comOffice.com

 2. Het Office 365-startprogramma voor appsOffice 365 App Launcher

Hiermee wordt standaard alleen de Flow-tegel verwijderd.Note that this will only remove the Flow tile by default. Gebruikers kunnen er nog wel voor kiezen om Microsoft Flow persoonlijk te gebruiken.A user may still choose to use Microsoft Flow as an individual.

Waarom worden er 10.000 licenties voor Microsoft Flow weergegeven in mijn Office 365-tenant?Why did 10,000 licenses for Microsoft Flow show up in my Office 365 tenant?

Iedereen kan 90 dagen gratis gebruikmaken van de proefversie voor Microsoft Flow-abonnement 1 of 2. Tijdens deze proefperiode is de capaciteit hetzelfde als voor nieuwe Flow-gebruikers in uw tenant.Any person can try out Microsoft Flow Plan 1 or 2 for 90 days, and these trial licenses represent the available capacity for new Flow users in your tenant. Er worden geen kosten doorberekend voor deze licenties.There is no charge for these licenses. Er zijn twee mogelijke redenen waarom u ziet dat er 10.000 beschikbare (proef)licenties voor Flow worden weergegeven in de Office 365-beheerportal:Specifically, there are two possible reasons why you may see a capacity 10,000 (trial) licenses for Flow showing up in the Office 365 admin portal:

 1. Als ten minste één gebruiker in uw tenant heeft gebruikgemaakt van de openbare previewversie van Flow in de periode van april 2016 tot oktober 2016, ziet u 10.000 licenties met de aanduiding Microsoft PowerApps and Logic flows (Microsoft PowerApps- en logische stromen)If at least one user in your tenant participated in the Flow public preview that spanned from April 2016 to October 2016 then you will see 10,000 licenses labeled as "Microsoft PowerApps and Logic flows"

 2. Als ten minste één gebruiker in uw tenant zich heeft geregistreerd voor een Flow-proefversie voor abonnement 2 via optie 1, zoals beschreven in de sectie Hoe registreren gebruikers zich voor PowerApps?, ziet u 10.000 licenties met de aanduiding Microsoft Power Apps & Flow (Microsoft PowerApps en Flow)If at least one user in your tenant has signed-up for a Flow Plan 2 trial by going through trial signup Option 1 outlined in the How do users sign up for PowerApps section then you will see 10,000 licenses labeled "Microsoft Power Apps & Flow"

U kunt ervoor kiezen om zelf aanvullende licenties toe te wijzen aan uw gebruikers via de Office 365-beheerportal, maar dit zijn licenties voor proefversies voor Microsoft Flow-abonnement 2. De licenties verlopen 90 dagen nadat ze zijn toegewezen aan een gebruiker.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but please note that these are trial licenses for Microsoft Flow Plan 2 and they will expire after 90 days of being assigned to a user.

Is dit gratis?Is this free? Worden er voor deze licenties kosten in rekening gebracht?Will I be charged for these licenses?

Gebruikers kunnen geen aanvullende kosten veroorzaken voor uw bedrijf zonder uw expliciete toestemming. Gratis licenties en licenties voor proefversies kunnen dus niet leiden tot het in rekening brengen van kosten.No user can incur any cost to your organization without your express consent, so neither free nor trial licenses can cause any charges to your organization. Bovendien maken ze geen gebruik van offertes, zoals uitvoeringsoffertes.Moreover, they also do not use any quotas, such as run quotas.

Ik heb de gratis Microsoft Flow-licentie verwijderd, maar gebruikers hebben wel nog toegang tot Flow?I removed the Microsoft Flow Free license and users can still access Flow?

De gratis Microsoft Flow-licentie wordt alleen meegeleverd voor volgdoeleinden.The Microsoft Flow Free license is included only for tracking purposes. Zoals in de eerste sectie is beschreven, is het niet mogelijk om te voorkomen dat anderen Microsoft Flow voor persoonlijke doeleinden gebruiken.As covered in the first section, it is not possible to prevent another person from using Microsoft Flow for individual purposes. Dat er een gratis Microsoft Flow-licentie aanwezig is, betekent dus niet dat er mogelijkheden worden toegekend of verwijderd.Thus, the presence of a Microsoft Flow Free license does not actually grant or remove any capabilities.

Waarom zie ik niet alle Flow-licenties in de Office 365-beheerportal?Why can't I see all Flow licenses in the Office 365 Admin portal?

Gebruikers kunnen Microsoft Flow gebruiken als individu of als deel van hun organisatie.Users can use Microsoft Flow either as individuals or as a part of their organization. Licenties op het organisatieniveau van de worden altijd weergegeven in de Office 365-portal.Licenses at the organization level will always be visible in the Office 365 portal. De licentie wordt echter niet beheerd door de Office 365-beheerder als een gebruiker zich aanmeldt voor een proefversie als een individu en dan wordt de licentie ook niet weergegeven in de portal.However, if a user signs up for a trial as an individual then that is not managed by their Office 365 admin and will not show up in the portal.

Waar kan een individu vonden welk abonnement ze hebben?How does an individual find out what plan they are on?

Iedereen kan het abonnement dat ze hebben zien via de pagina met Flow-prijzen op https://flow.microsoft.com/pricing.Anyone can see the plan they have by visiting the Flow pricing page at https://flow.microsoft.com/pricing. Het abonnement of de proefversie die ze op dat moment hebben wordt daar weergegeven.The plan or trial they are currently on will be shown there.

Heeft de registratie bij Microsoft Flow invloed op de id’s in mijn organisatie?Will Microsoft Flow sign up impact the identities in my organization?

Als uw organisatie al een bestaande Office 365-omgeving heeft en alle gebruikers in uw organisatie een Office 365-account hebben, verandert er niets op het gebied van identiteitsbeheer.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management is not impacted.

Als uw organisatie al een bestaande Office 365-omgeving heeft, maar niet alle gebruikers in uw organisatie een Office 365-account hebben, wordt een gebruiker gemaakt in de tenant en worden licenties toegewezen op basis van het e-mailadres voor werk of school van de gebruiker.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. Dit betekent dat het aantal gebruikers dat u beheert op een bepaald moment zal toenemen, omdat gebruikers in uw organisatie zich aanmelden voor de service.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Als uw organisatie geen Office 365-omgeving heeft die is verbonden met uw e-maildomein, verandert er niets aan de manier waarop identiteiten beheert.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. Gebruikers worden toegevoegd aan een nieuwe gebruikerslijst die zich alleen in de bevindt. U hebt de mogelijkheid deze over te nemen als tenantbeheerder en ze te beheren.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Er is een nieuwe tenant gemaakt door Microsoft Flow, hoe beheer ik deze?A new tenant was created by Microsoft Flow, how do I manage this?

Als er een nieuwe tenant is gemaakt door Microsoft Flow, voert u de volgende stappen uit om die tenant te claimen en beheren:If a new tenant was created by Microsoft Flow, then you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Word lid van de tenant door u aan te melden voor Flow met een e-mailadresdomein dat overeenkomt met het tenantdomein dat u wilt beheren.Join the tenant by signing up for Flow using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Als Microsoft bijvoorbeeld de tenant contoso.com heeft gemaakt, wordt u lid van de tenant met een e-mailadres dat eindigt op @contoso.com.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.

 2. Claim de controle over het beheer door het domeineigendom te verifiëren: zodra u bent aangemeld bij de tenant, kunt u aan uzelf de rol van beheerder toewijzen door het domeineigendom te verifiëren.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Volg hiervoor de onderstaande stappen:To do so, follow these steps:

  1. Ga naar https://admin.microsoft.com.Go to https://admin.microsoft.com.

  2. Selecteer het startpictogram voor de app in de linkerbovenhoek en kies Admin (Beheer).Select the app launcher icon in the upper-left and choose Admin.

  3. Lees de instructies op de pagina Become the admin (Beheerder worden) en kies vervolgens Yes, I want to be the admin (Ja, ik wil beheerder worden).Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

   OPMERKING: Als deze optie niet wordt weergegeven, is er al een Office 365-beheerder aangewezen.NOTE: If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Als ik meerdere domeinen heb, kan ik dan de Office 365-tenant beheren waaraan gebruikers worden toegevoegd?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Als u niets doet, wordt voor elk e-maildomein en -subdomein voor gebruikers een tenant gemaakt.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

Als u wilt dat alle gebruikers aan dezelfde tenant worden toegevoegd, ongeacht de extensie van hun e-mailadres:If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions:

 • Maak vooraf een doeltenant of gebruik een bestaande tenant.Create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Voeg alle bestaande domeinen en subdomeinen toe die u binnen deze tenant wilt consolideren.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Vervolgens worden alle gebruikers met een e-mailadres dat eindigt op deze domeinen en subdomeinen wanneer zij zich aanmelden automatisch lid van de doeltenant.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

BELANGRIJK: Er bestaat geen ondersteunde geautomatiseerde methode om gebruikers van de ene tenant naar de andere te verplaatsen nadat ze zijn gemaakt.IMPORTANT: There is no supported automated mechanism to move users across tenants once they have been created. Zie Add your users and domain to Office 365 (Uw gebruikers en domein toevoegen aan Office 365) voor meer informatie over het toevoegen van domeinen aan een enkele Office 365-tenant.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.

Hoe kan ik instellen dat mijn gebruikers beperkt toegang hebben tot de zakelijke gegevens van mijn bedrijf?How can I restrict my users' ability to access my organization's business data?

Met Microsoft Flow kunt u gegevenszones maken voor zakelijke en niet-zakelijke gegevens, zoals hieronder wordt weergegeven.Microsoft Flow allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Zodra het beleid voor het voorkomen van gegevensverlies is geïmplementeerd, kunnen gebruikers geen stromen meer ontwerpen of uitvoeren waarin zowel zakelijke als niet-zakelijke gegevens worden gebruikt.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running Flow that combine business and non-business data. Zie Beleid voor preventie van gegevensverlies (DLP) voor meer informatie.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.