Stromen op basis van een schema uitvoerenRun flows on a schedule

Een stroom maken waarmee een of meer taken worden uitgevoerd (zoals het verzenden van een rapport per e-mail):Create a flow that performs one or more tasks (such as sending a report in email):

 • eenmaal per dag, elk uur of elke minuutonce a day, an hour, or a minute
 • op een datum die u opgeefton a date that you specify
 • na een aantal dagen, uren of minuten dat u opgeeftafter a number of days, hours, or minutes that you specify

Een terugkerende stroom makenCreate a recurring flow

 1. Meld u aan bij Microsoft Flow en selecteer vervolgens Mijn stromen in de bovenste navigatiebalk.Sign in to Microsoft Flow, and then select My flows in the top navigation bar.

  De optie Mijn stromen

 2. Selecteer Maken van lege.Select Create from blank.

  Een volledig nieuwe stroom maken

 3. Typ Terugkeerpatroon in het vak Alle connectors en triggers doorzoeken en selecteer vervolgens Schema: terugkeerpatroon.In the Search all connectors and triggers box, type Recurrence, and then select Schedule - Recurrence.

  Trigger voor terugkeerpatroon vinden

 4. Geef in het dialoogvenster Terugkeerpatroon op hoe vaak de stroom moet worden uitgevoerd.In the Recurrence dialog box, specify how often you want the flow to run.

  Geef bijvoorbeeld 2 op bij Interval en Week bij Frequentie als u de stroom elke twee weken wilt uitvoeren.For example, specify 2 under Interval and Week under Frequency if you want the flow to run every two weeks.

  Terugkeerpatroon opgeven

Geavanceerde opties opgevenSpecify advanced options

 1. Volg de stappen in de vorige sectie en selecteer vervolgens Geavanceerde opties weergeven.Follow the steps in the previous section, and then select Show advanced options.

  Opmerking: Deze opties veranderen op basis van de waarden voor Interval en Frequentie.Note: These options change based on the values to which Interval and Frequency are set. Als uw scherm niet overeenkomt met de onderstaande afbeelding, controleert u of Interval en Frequentie zijn ingesteld op dezelfde waarden als in de afbeelding.If your screen doesn't match the graphic below, make sure that Interval and Frequency are set to the same values that the graphic shows.

 2. Selecteer een tijdzone om op te geven of de begintijd uit een lokale tijdzone komt, een UTC-tijd (Universal Coordinated Time) is, enzovoort.Select a Time zone to specify whether the Start time reflects a local time zone, Universal Coordinated Time (UTC), etc.

 3. Geef een begintijd op in deze notatie:Specify a Start time in this format:
  JJJJ-MM-DDTHH:MM:SSZYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

 4. Als u Dag hebt gekozen bij Frequentie, geeft u de tijd van de dag op wanneer de stroom moet worden uitgevoerd.If you specified Day under Frequency, specify the time of day when the flow should run.

 5. Als u Week hebt opgegeven bij Frequentie, geeft u de dag of dagen van de week op waarop de stroom moet worden uitgevoerd en de tijd of tijden van de dag waarop de stroom moet worden uitgevoerd.If you specified Week under Frequency, specify the day or days of the week on which the flow should run and the time or times of day when the flow should run.

  Neem bijvoorbeeld de weergegeven opties over om in te stellen dat een stroom niet eerder start dan twaalf uur 's middags (Pacific-tijd) op maandag 1 januari 2018 en elke twee weken op dinsdag om 17:30 (Pacific-tijd) wordt uitgevoerd.For example, configure the options as shown to start a flow no sooner than noon (Pacific time) on Monday, January 1, 2018, and run it every two weeks on Tuesdays at 5:30p (Pacific time).

  Geavanceerde opties opgeven

 6. Voeg de acties toe die met de stroom moeten worden uitgevoerd, zoals u kunt lezen in Een volledig nieuwe stroom maken.Add the action or actions that you want the flow to take, as Create a flow from scratch describes.

Een stroom vertragenDelay a flow

 1. Meld u aan bij Microsoft Flow en selecteer vervolgens Mijn stromen in de bovenste navigatiebalk.Sign in to Microsoft Flow, and then select My flows in the top navigation bar.

  Een volledig nieuwe stroom maken

 2. Selecteer Maken van lege.Select Create from blank.

  Een volledig nieuwe stroom maken

 3. Geef een gebeurtenis op, zoals wordt beschreven in Een volledig nieuwe stroom maken.Specify an event as Create a flow from scratch describes.

 4. Selecteer de knop Nieuwe stap en vervolgens Een actie toevoegen.Select New step, and then select Add an action.

  Optie voor het toevoegen van een actie aan een stroom

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk in de lijst met acties:In the list of actions, do either of the following:

  • Selecteer Vertraging, en geef een waarde op voor Aantal en Eenheid, zoals seconde, minuut of uur.Select Delay, specify a Count, and specify a Unit of time such as second, minute, or hour.

  • Selecteer Uitstellen tot en geef een datum op in deze notatie.Select Delay until, and then specify a date in this format.
   JJJJ-MM-DDTHH:MM:SSZYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

   Een vertraging toevoegen Een vertraging opgeven in tijdseenheden Vertraging tot een bepaald moment opgevenAdd a delay Specify delay in units of time Specify delay until

Meer informatieLearn more

Meer informatie over de geavanceerde opties en het configureren hiervan.Learn more about the advanced options and how to configure them.