Registreren en aanmelden bij Microsoft FlowSign up and sign in for Microsoft Flow

Beginnen met Microsoft Flow is heel eenvoudig!Starting with Microsoft Flow, as an individual, is easy! Voordat u een stroom kunt maken, moet u zich aanmelden met behulp van een e-mailadres.Before you can create a flow, sign up by using any email address. Als u met dit adres nog nooit een online Microsoft-product hebt gebruikt, moet u dit eerst even registreren.If you've never used an online Microsoft product with that address, you'll need to take a few moments to register it.

Gratis registrerenSign up free

Als u nog geen andere onlineproducten van Microsoft hebt gebruikt, moet u zich registreren.If you haven't used other online Microsoft products, you'll need to sign up.

  1. Op de pagina flow.microsoft.com klikt of tikt u in de rechterbovenhoek op Gratis registreren.In flow.microsoft.com, click or tap Sign up free in the upper-right corner.

  2. Voer uw e-mailadres in.Enter your email address.

  3. Klik op of tik op de pijl-rechts.Click or tap the right arrow.

    Registratiekoppeling

AanmeldenSign in

Als u wel al andere onlineproducten van Microsoft hebt gebruikt, voor uw werk of voor uzelf, hoeft u zich alleen maar aan te melden.If you've used other Microsoft online products, either for work or yourself, all you need to do is sign in.

  1. Op de pagina flow.microsoft.com klikt of tikt u in de rechterbovenhoek op Aanmelden.In flow.microsoft.com, click or tap Sign in in the upper-right corner.

    Aanmeldkoppeling

  2. Voer uw e-mailadres in.Enter your email address.

  3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in op de aanmeldingspagina.On the sign-in page, enter your email address and password.

Betaalde functies gebruikenUsing paid features

Iedereen kan zich registreren en gebruikmaken van een gratis plan voor Microsoft Flow.Anyone can sign up and get a free plan for Microsoft Flow. Als uw organisatie Office 365 of Dynamics 365 voor u heeft gekocht, hebt u wellicht toegang tot extra functies voor Microsoft Flow.If your organization has purchased Office 365 or Dynamics 365 for you, you may have access to additional features for Microsoft Flow. U kunt gebruikmaken van een gratis proefabonnement van 90 dagen of Microsoft Flow Plan 1 of Plan 2 kopen als u gebruik wilt maken van de betaalde functies.You can also start a 90-day free trial or purchase Microsoft Flow Plan 1 or Plan 2 if you would like to use the paid features. Meer informatie over facturering.Learn more about billing.

Zie Vragen en antwoorden over stromen in uw organisatie.For administration information, see Flows in your organization Q&A.

Problemen oplossenTroubleshooting

In veel gevallen kunt u zich registreren voor Microsoft Flow door middel van de eenvoudige procedure die eerder in dit onderwerp wordt beschreven.In many cases, you can register for Microsoft Flow by following the simple process described earlier in this topic. Mocht u zich toch niet kunnen registreren, dan geeft deze tabel een overzicht van de meest voorkomende oorzaken en beschikbare workarounds.However, this table summarizes the most common reasons why you may not be able to sign up and describes available workarounds.

Symptoom/foutberichtSymptom / Error Message Oorzaak en workaroundCause and Workaround
Er is nog geen Microsoft-account gemaaktNo Microsoft account created yet
U ontvangt een bericht nadat u tijdens de registratie uw e-mailadres hebt opgegeven:You receive a message after entering your email during signup:

Dat Microsoft-account bestaat niet. Geef een ander account op of maak een nieuw account.That Microsoft account doesn't exist. Enter a different account or get a new one.
U hebt zich geregistreerd met een e-mailadres waarvoor nog geen Microsoft-account is gemaakt.You signed up with an email that doesn't yet have a Microsoft account created for it. Selecteer de koppeling Nu registreren op die pagina. U kunt dan een nieuw Microsoft-account maken voor uw e-mailadres.Select the Sign up now link on that page and you'll be able to create a new Microsoft account for your email. U kunt uw bestaande e-mailadres gebruiken om een Microsoft-account te maken.You can use your existing email to create a Microsoft account.
E-mailadressen met een .gov- of .mil-extensie.gov or .mil email addresses
U ontvangt tijdens de registratie het volgende bericht:You receive a message like the following during signup:

Microsoft Flow niet beschikbaar: Microsoft Flow is op dit moment niet beschikbaar voor gebruikers met .gov- of .mil-e-mailadressen. Gebruik een ander zakelijk e-mailadres of probeer het later nog eens.Microsoft Flow unavailable: Microsoft Flow is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.
U zich momenteel niet met een .gov- of .mil-adres registreren voor Microsoft Flow.You cannot currently sign up for Microsoft Flow with a .gov or .mil address. In plaats daarvan kunt u zich aanmelden met elk e-mailadres dat een Microsoft-account is, zoals een @outlook.com-adres.Instead, you can sign in with any Microsoft Account email address such as a @outlook.com address.
Self-serviceregistratie is uitgeschakeldSelf-service signup disabled

U ontvangt tijdens de registratie het volgende bericht:You receive a message like the following during signup:
Registratie mislukt. Uw IT-afdeling heeft de registratie voor Microsoft Flow uitgeschakeld. Neem contact met hen op om de registratie te voltooien.We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft Flow. Contact them to complete signup.
ofor
Registratie mislukt. Het lijkt erop dat Microsoft Flow momenteel niet beschikbaar is voor uw werkgever of school.We can't finish signing you up. It looks like Microsoft Microsoft Flow isn't currently available for your work or school.
U hebt Registreren geselecteerd in plaats van Aanmelden.You have selected Sign up instead of of Sign in. Als u Aanmelden bovenaan op de startpagina selecteert, kunt u toegang krijgen tot Microsoft Flow.If you select Sign in in the top of the home page you will be able to access Microsoft Flow.
E-mailadres is geen Office 365-idEmail address is not an Office 365 ID

U ontvangt tijdens de registratie het volgende bericht:You receive a message like the following during signup:
We kunnen u niet vinden op contoso.com. Gebruikt u een andere id op het werk of op school? Probeer aan te melden met die id. Als dit niet werkt, neemt u contact op met uw IT-afdeling.We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Uw organisatie gebruikt id's om aan te melden bij Office 365 en andere Microsoft-services. Deze id's wijken af van uw e-mailadres.Your organization uses IDs to sign in to Office 365 and other Microsoft services, and those IDs differ from your email address. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld Nancy.Smith@contoso.com, maar uw id is mogelijk nancys@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID might be nancys@contoso.com. Gebruik de id die uw organisatie aan u heeft toegewezen voor het aanmelden bij Office 365 of andere Microsoft-services om het registratieproces te voltooien.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services.

Volgende stappenNext steps